Choć mówiło się o tym od dawna, kwota tego zasiłku nie zmieniła się od 13 lat. Do konsultacji właśnie trafił projekt ustawy który może to zmienić. Tym samym kwota zasiłku pogrzebowego może wzrosnąć nawet o 3 000 zł.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zasiłek pogrzebowy wzrośnie w tym roku z 4 000 zł do 7 000 zł. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS został już skierowany do prac. Nie wiadomo jeszcze od kiedy nastąpi wspomniana podwyżka.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom które wzięły na siebie ciężar poniesienia kosztów pogrzebu. Zwykle są to członkowie najbliższej rodziny zmarłego, np. mąż lub żona (nawet w trakcie separacji orzeczonej wyrokiem sądu), rodzice, rodzeństwo, dzieci, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dziadkowie oraz wnuki. Osoby najbliższe mają prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego, którego aktualna wysokość wynosi 4 000 zł.

O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się także osoba, która jest objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jej rodziny.

Zwrot kosztów pogrzebu przysługuje także innym osobom, niespokrewnionym ze zmarłym np. pracodawcy, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego lub gminie. Zwrot ten będzie jednak równał się rzeczywistym kosztom, jakie zostały poniesione w związku z pochówkiem i nie może przekroczyć 4 000 zł.

Co jest kosztem pogrzebu?

Do opłat które mogą zostać pokryte przez zasiłek pogrzebowy należą m.in:

 • koszty przewozu zwłok,

 • zakup trumny/urny,

 • zakup odzieży żałobnej,

 • wykupienie miejsca na grób,

 • inne wydatki na urządzenie uroczystości pogrzebowej. 

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje w momencie, gdy osoba zmarła spełniała jeden z poniższych warunków:

 • miała prawo do emerytury lub renty albo spełniała warunki uprawniające do otrzymania tych świadczeń,

 • miała prawo do emerytury pomostowej,

 • miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

 • posiadała ubezpieczenie w ZUS,

 • nie miała ubezpieczenia, ale zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

 • pobierała rentę socjalną,

 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

 • pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Zasiłek pogrzebowy 2024. Jakie dokumenty są niezbędne?

Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, przygotuj następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) 

 • skrócony odpis aktu zgonu,

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z urzędową adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

 • oryginały rachunków, które potwierdzą, że poniosłeś koszty pogrzebu,

 • zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) potwierdzające, że ty lub zmarły podlegacie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,

 • dokument potwierdzający, że jesteś członkiem rodziny zmarłego (np. odpis skrócony aktu urodzenia),

 • Twój dokument tożsamości,

  Pobierz wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Wskazane wyżej dokumenty musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • wysłać pocztą tradycyjną,

 • elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

 • osobiście w oddziale ZUS.

Dokumenty potwierdzające prawo do zasiłku pogrzebowego mogą zostać złożone w oddziale ZUS, który wypłacał emeryturę albo rentę zmarłemu (jeśli ją pobierał) lub w jednostce ZUS przypisanej do Twojego miejsca zamieszkania.

Kiedy złożyć dokumenty?

Zgodnie z prawem, na złożenie wniosku o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu masz:

 • do 12 miesięcy od dnia śmierci,

 • do 12 miesięcy od dnia pogrzebu – jeśli np. pojawił się problem z odnalezieniem zwłok.

Jeśli wystąpi sytuacja, która uniemożliwia złożenie wniosku w ustawowym czasie (np. nie doszło do zidentyfikowania osoby zmarłej) do w/w dokumentów należy dołączyć zaświadczenie (np. z policji) wyjaśniające dlaczego tak się stało.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę zasiłku?

Zasiłek pogrzebowy zostanie wypłacony w ciągu 30 dni od momentu złożenia wszystkich dokumentów, potwierdzających poniesione koszty pochówku.

Czy zasiłek pokryje kwoty poniesionych kosztów pogrzebu?

Końcem 2023 roku zebraliśmy dane z ponad 50 zakładów pogrzebowych mieszczących się w 10 wybranych miastach. Pod uwagę wzięliśmy koszt podstawowej usługi zakładu pogrzebowego, zakup najtańszej, sosnowej trumny oraz zakup prostego granitowego nagrobka dla jednej osoby. Łączny koszt w poszczególnych miastach przedstawiał się następująco:

Mając na uwadze powyższe obliczenia, podwyżka zasiłku pogrzebowego najczęściej nie pozwoli na pokrycie pełnej wysokości poniesionych kosztów pochówku. W związku z tym warto zaopatrzyć się dodatkowo w polisę na życie, która swoim zakresem obejmuje także wypłatę świadczenia w przypadku śmierci najbliższych. Kliknij poniżej i znajdź ubezpieczenie, które zapewni Ci pomoc także w takich okolicznościach.

Co warto wiedzieć

 • Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdemu, kto poniósł koszty pogrzebu - jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki.
 • Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, musisz przedstawić dokumenty potwierdzające, że to Ty poniosłeś koszty pochówku.
 • Na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy masz 12 miesięcy od dnia śmierci lub 12 miesięcy od dnia pogrzebu – jeśli np. pojawił się problem z identyfikacją zwłok.
 • Na wypłatę zasiłku pogrzebowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni.
 • Kwota zasiłku pogrzebowego może być niewystarczająca, aby pokryć wszystkie koszty pogrzebu. Warto więc rozważyć zakup polisy, która w takim wypadku zapewni dodatkowe wsparcie finansowe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile kosztuje pogrzeb 2024?

  Według naszej analizy koszt pogrzebu w 2024 może przekroczyć 10 000 zł.

 2. Kiedy zostanie podniesiony zasiłek pogrzebowy?

  Obecnie trwają pracę nad projektem ustawy podnoszącej aktualną wartość zasiłku pogrzebowego. Na ten moment nie wiadomo, kiedy nastąpi ta podwyżka

 3. Od którego roku zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł?

  Zasiłek pogrzebowy wynosi 4 000 zł od 2011 roku.

 4. Czy zasiłek pogrzebowy należy się każdemu?

  O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się każda osoba, która poniosła koszty pochówku jeśli zmarły spełniał jeden z poniższych warunków:

  • był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS,
  • pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, aby uzyskać te świadczenia,
  • nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.