Ubezpieczenie mieszkania od wojny a uzyskanie z polisy odszkodowania to dwie różne kwestie. Sprawdzamy, co dokładnie oznacza wojna dla ubezpieczyciela, czy ochrona finansowa jest wtedy w ogóle możliwa i jak czytać warunki ubezpieczenia nieruchomości, aby podjąć dobrą decyzję w wyborze polisy mieszkaniowej.

Temat wojny to stały punkt obecny w mediach tradycyjnych i elektronicznych. Od początku 2022 r. ze względu na konflikt ukraińsko-rosyjski, kwestia wojny zajmuje uwagę także w Polsce, przez co wielu lokatorów zastanawia się, czy ubezpieczenie nieruchomości (już posiadane lub dopiero kupowane) zapewni ochronę finansową dla domu, mieszkania lub innego budynku w razie wojny.

Wojna - co oznacza dla ubezpieczyciela?

Wojna w dokumencie OWU polisy mieszkaniowej ma podobną definicję bez względu na towarzystwo ubezpieczeniowe. Przykładowo, w Generali pojęcie "wojna" występuje jako działania wojenne - objęcie terytorium kraju lub jego części działaniami zbrojnymi wynikającymi z konfliktu zbrojnego danego kraju z innymi państwami lub z wojny domowej.

Oznacza to tyle, że z wojną mielibyśmy do czynienia wtedy, gdy na Polskę napadłyby wojska innego kraju albo doszłoby do zamieszek zużyciem siły (broni, przemocy) wewnątrz kraju.

Przy czym wojna to tylko słowo-wytrych, za którym kryje się wiele innych pojęć. W polisie mieszkaniowej Generali to także:

 • rebelia,
 • rewolucja,
 • powstanie,
 • rozruch,
 • strajk,
 • lokaut (stałe lub czasowe zamknięcie całości lub części zakładu pracy),
 • sabotaż,
 • akt terroryzmu,
 • zamieszki wewnętrzne,
 • zamach stanu (wojskowy lub cywilny),
 • zorganizowane działanie osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi,
 • spisek,
 • konfiskata,
 • nacjonalizacja,
 • zarekwirowanie,
 • zajęcie,
 • przetrzymywanie,
 • zniszczenie lub uszkodzenie mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub sądowych danego państwa.

Czy można ubezpieczyć mieszkanie od działań wojennych?

Ubezpieczenie mieszkania z reguły nie obejmuje skutków działań wojennych, jednak wojna nie wyklucza automatycznie wypłaty odszkodowania. Za każdym razem decydują o tym okoliczności zdarzenia, które mogą być inne.

Wojna i działania wojenne są klasycznym wyłączeniem odpowiedzialności, jakie znajdziemy w dokumencie OWU dołączonym do każdej polisy. Wyłączenia sprawdzimy jeszcze przed zakupem ubezpieczenia, np. w porównywarce – wystarczy w wynikach kalkulacji otworzyć dowolną ofertę zawierającą cenę ubezpieczenia (Szczegóły) i pobrać OWU lub Kartę produktu.

PORÓWNAJ CENY

Ubezpieczenie od wojny i terroryzmu – jaka jest różnica?

Na pewno nie otrzymamy odszkodowania z polisy mieszkaniowej, jeśli przyczyniliśmy się do powstania szkody w sposób aktywny, świadomy czy celowy. Tutaj taką otwartą furtką w kwestii przyznania odszkodowania mogą być akty terroryzmu. Jednak ten przypadek występuje w zasadzie tylko w ubezpieczeniu turystycznym, gdy nie ze swojej winy znajdziemy się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia terroryzmem.

W polisie mieszkaniowej akty terroru pojawiają się zwykle jako wyłączenie odpowiedzialności na równi z wojną i działaniami wojennymi. Ale warto uważnie czytać OWU, bo okazuje się że np. Generali wyłącza tylko świadome i dobrowolne uczestnictwo w aktach terroru jako podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania za usługi medyczne (rozszerzenie polisy mieszkaniowej). Podobnie jest z odszkodowaniem za śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku z tej samej polisy.

Odszkodowanie na wypadek wojny - z jakiej polisy?

Odszkodowanie z powodu wojny jest możliwe z polisy każdego rodzaju. Porównaliśmy ze sobą ubezpieczenie nieruchomości, samochodu, turystyczne i na życie.
W każdym przypadku o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości decydują indywidualne warunki polisy zapisane w dokumencie OWU lub między stronami ubezpieczenia.

Wojna a ubezpieczenie nieruchomości

Nie dostaniemy odszkodowania za wszystkie zdarzenia, które są skutkiem działań wojennych, np. gdy w nasz dom uderzy pocisk rakietowy. Jednak możemy ubiegać się o odszkodowanie, gdy w trakcie wojny dojdzie do pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu w budynek, a żadne z tych i innych zdarzeń nie miało związku z trwającym konfliktem zbrojnym ani aktem terroryzmu.

Za sam akt terroryzmu ubezpieczyciele mogą wypłacić odszkodowanie, gdy jesteśmy jego przypadkową ofiarą, a polisa mieszkaniowa zawiera ubezpieczenie NNW.

Wojna a ubezpieczenie samochodu

W przypadku ubezpieczenia OC samochodu działania wojenne nie mają wpływu na odpowiedzialność ubezpieczyciela. A dokładnie, OC nie przestaje działać, nawet jeśli w Polsce czy w kraju objętym konfliktem zbrojnym dojdzie np. do potrącenia przechodnia. Warto pamiętać, że w niektórych krajach OC nie wystarczy i trzeba posiadać także Zieloną Kartę.

Z polisą AC jest inaczej. Kiedy nasz samochód w wyniku wojny czy aktu terroryzmu zostanie uszkodzony, np. odłamkiem, wtedy na odszkodowanie nie ma co liczyć. Ale już otarcie lakieru czy kradzież w kraju ogarniętym wojną czy terroryzmem mogą oznaczać wypłatę pieniędzy z polisy za szkodę. Szczegółowych informacji szukać w OWU wybranego ubezpieczyciela, bo warunki ochrony autocasco są ustalane indywidualnie przez każdą firmę.

Wojna a ubezpieczenie turystyczne

Odszkodowanie będzie przyznane rzadziej za skutki wojny, a częściej za skutki aktów terroryzmu, gdy spędzamy urlop za granicą. Przy czym taka ochrona dotyczy wybranych krajów wymienionych w dokumencie OWU polisy.

Zwykle ochrona na wypadek wojny i aktów terroryzmu wymaga opłacenia dodatkowej składki. Taka polisa pokrywa koszty leczenia, hospitalizacji czy transportu do Polski.

Wojna a ubezpieczenie na życie

Wojna i akty terroryzmu są standardowym wyłączeniem odpowiedzialności TU. Dotyczy to zarówno zgonu ubezpieczonego, jak i kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji i innych konsekwencji zdrowotnych.

Wyjątkiem może być przypadkowy i niezamierzony udział w aktach przemocy (np. bójka uliczna) czy aktach terroryzmu ze skutkiem śmiertelnym dla ubezpieczonego. Wtedy odszkodowanie trafi do osoby uposażonej.

Od czego jeszcze nie chroni ubezpieczenie mieszkania?

Oprócz wojny wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania dotyczą:

 • eksploatacji górniczej podziemnej lub naziemnej,
 • osunięcia lub zapadnięcia się ziemi na skutek działania człowieka w tym wszelkiego rodzaju prac ziemnych, wykopów, przekopów;
 • pękania mrozowego na zewnątrz budynku;
 • wybuchu związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ubezpieczonego;
 • zmiany fizycznej i wizualnej, jak zabrudzenie, zadymienie, osmolenie, przypalenie, wypalenie niezwiązane z pożarem, uderzeniem pioruna, przepięciem lub wybuchem;
 • działania wirusów komputerowych;
 • osadów w związku z ich nagromadzeniem, skażeniem czy zanieczyszczeniem;
 • naturalnego zużycia i starzenia się mienia (w tym powstałego w wyniku stopniowego pogarszania się jego właściwości, zmiany kształtu, zabrudzenia, przebarwienia, porysowania, poplamienia, wyszczerbienia lub zakurzenia);
 • długotrwałego oddziaływania czynnika naturalnego, wody, wilgoci, temperatury, czynnika chemicznego, mechanicznego, elektrycznego lub elektromagnetycznego;
 • działania pleśni, grzybów, fermentacji, wewnętrznego rozkładu oraz procesów zachodzących na zewnątrz lub wewnątrz mienia;
 • braku dostawy wody, gazu, elektryczności, energii lub paliwa;
 • szantażu, wymuszenia, sprzeniewierzenia, defraudacji lub zaginięcia mienia;
 • mycia lub czyszczenia środkami, preparatami lub urządzeniami nie przystosowanymi do tego celu lub do danej powierzchni.
WAŻNE!
Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w OWU właściwej polisy mieszkaniowej i może dotyczyć różnych zdarzeń dostępnych w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą także ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (All Risk).

Gdzie ubezpieczyć mieszkanie?

Ubezpieczenie mieszkania i warunki ubezpieczenia mieszkania od wojny możemy łatwo sprawdzić w porównywarce online, która jednorazowo wyświetla nawet ponad 50 ofert ochrony mienia, w tym murów, elementów stałych i mienia ruchomego z uwzględnieniem przydatnych rozszerzeń, jak OC w życiu prywatnym, dewastacja, pakiet Home Assistance, ochrona prawna, NNW lokatora, NNW dla psów i kotów czy powódź.

PORÓWNAJ CENY

Porównanie nie wymaga rejestracji, a pokazane ubezpieczenia mieszkania są rzeczywistymi ofertami z ceną wyliczoną na podstawie wpisanych parametrów nieruchomości. Taką polisę można od razu zamówić online, opłacić i cieszyć się ochroną już od następnego dnia przez 12 miesięcy, 2 lub nawet 3 lata.

Ważne informacje

1.Ubezpieczenie mieszkania nie działa od bezpośrednich skutków wojny

2.Wojna lub działania wojenne obejmują szereg zdarzeń charakteryzujących się użyciem przemocy lub broni

3.Na odszkodowanie z polisy mieszkaniowej możemy liczyć w przypadku aktów terroryzmu, głównie w zakresie rozszerzeń zdrowotnych (NNW lokatora)

4.O wypłacie świadczenia z polisy mieszkaniowej decyduje ubezpieczyciel na podstawie dokumentu OWU i indywidualnych ustaleń z ubezpieczonym

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od wojny

 1. Czy można się ubezpieczyć od wojny?

  Tak, ale odszkodowanie nie będzie wypłacone, jeśli zdarzenie jest bezpośrednim skutkiem wojny czy działania wojennego. Czym innym jest skręcenie nogi w kraju objętym wojną a zranienie odłamkiem pocisku. Przyznanie odszkodowania, jego części lub odmowa zależy od decyzji ubezpieczyciela i warunków wykupionej polisy.

 2. Czy ubezpieczenie pokrywa zniszczenia wojenne?

  W przypadku ubezpieczonego mienia (nieruchomości, samochodu) polisa nie pokrywa zniszczeń wojennych. Odstępstwem są te ubezpieczenia, gdzie klauzula nie obejmuje skutków aktów terroryzmu w razie utraty życia czy konieczności leczenia.

 3. Czego nie obejmuje ubezpieczenie domu?

  Ubezpieczenie domu nie obejmuje szeregu zdarzeń, co w polisie mieszkaniowej jest standardem, także w przypadku ubezpieczenia All Risk. Oprócz działań wojennych są to wszelkie szkody na ubezpieczonym mieniu wyrządzone celowo, szkody wywołane działaniem długotrwałym czy szkody powstałe na skutek błędów projektowych. Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności zawiera dokument OWU.

 4. Czy można ubezpieczyć mieszkanie od działań wojennych?

  Ubezpieczenie mieszkania od działań wojennych wyklucza odszkodowanie, ale będzie działać w przypadku innych zdarzeń, których skutki nie mają związku z wojną i aktami przemocy wobec ubezpieczonego mienia. Do nawet ponad 20 zdarzeń losowych w podstawie i rozszerzenia dostępne za opłaceniem dodatkowej składki.