W przypadku uszkodzenia samochodu przez żywioł lub inny czynnik zewnętrzny, odszkodowanie może zostać wypłacone z polisy AC. Niewielu kierowców jednak wie, że dochodzić rekompensaty finansowej można również z OC sprawcy np. właściciela drogi lub posesji, który dopuścił się zaniedbania.  

Jeśli Twoje auto zostało zniszczone np. przez gałęzie drzewa podczas wichury, masz możliwość otrzymania odszkodowania z OC sprawcy. Podobnie będzie, jeśli uszkodzisz samochód, wjeżdżając w nieoznaczoną i niezabezpieczoną dziurę w drodze. Bo choć samo drzewolub droga ubezpieczenia z pewnością nie posiadają, to właściciel posesji, na której stoją może je mieć. Wyegzekwowanie zapłaty za naprawę pojazdu nie należy jednak do najprostszych zadań. Dowiedz się, jak odpowiednio się do tego przygotować.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Pojazd uszkodzony przez drzewo

Uszkodzenie spowodowane dziurą w drodze

Uszkodzenie spowodowane plamą oleju

Drzewo uszkodziło samochód podczas wichury

Wystarczy silny wiatr, burza lub gradobicie, aby gałęzie drzew zaczęły spadać na zaparkowane w pobliżu samochody. Jeśli Twoje auto zostanie uszkodzone w ten sposób, masz dwie możliwości dochodzenia odszkodowania.

1. Ubezpieczenie Autocasco

Jeśli nie posiadasz polisy Autocasco od razu przejdź do punktu drugiego. Jeśli jednak masz AC, możesz dochodzić odszkodowania od swojego ubezpieczyciela. Przede wszystkim sprawdź, czy Twoja polisa obejmuje zdarzenia powstałe w wyniku spadających gałęzi (nagłego działania sił przyrody). Następnie zgłoś szkodę z zachowaniem wskazanego w umowie terminu. Ubezpieczyciel powinien się dowiedzieć o szkodzie niezwłocznie, jednak nie później niż 1-7 dni (w zależności od warunków umowy) od zauważenia szkody. Aby uniknąć podejrzeń o przyczynienie się do zwiększenia rozmiaru szkody, najlepiej jest skontaktować się z towarzystwem jak najszybciej.

Warto stworzyć pełną dokumentację na miejscu zdarzenia - wykonać zdjęcia oraz wezwać policję, która sporządzi odpowiedni raport. Zabezpiecz również auto przed możliwymi kolejnymi zniszczeniami. Jeśli np. spadające drzewo, wybiło szybę, zaklej ją, aby wnętrze samochodu nie zostało zalane podczas burzy. Pamiętaj też, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania jeśli nie zachowałeś odpowiednich środków ostrożności, np. zaparkowałeś auto w miejscu oznaczonym znakiem zakazu parkowania.

Pamiętaj! Likwidacja szkody z polisy Autocasco oznacza utratę części wypracowanych dotychczas zniżek.

2. Odszkodowanie z OC sprawcy

Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość otrzymania odszkodowania od sprawcy zdarzenia, o ile da się go ustalić. Zazwyczaj nie jest to jednak trudne. Wystarczy, że odnajdziesz właściciela posesji, na której stało drzewo. Poszkodowanego chroni art. 415 Kodeksu Cywilnego - kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Osobą zobowiązaną do naprawienia szkody może być więc właściciel terenu, na którym posadzono drzewo lub towarzystwo, w którym wykupił on OC w życiu prywatnym.

Ciężar dowodu spoczywa jednak na kierowcy, czyli osobie, która domaga się odszkodowania. Poszkodowany musi wykazać więc, że do zdarzenia doszło z powodu zaniedbań właściciela posesji (np. drzewo było nieodpowiednio zabezpieczone lub spróchniałe). Sprawca może natomiast zasłaniać się działaniem siły wyższej (w tym przypadku wichury), czyli zdarzeniem rzadkim i niemożliwym do przewidzenia. Na szczęście nawet taka argumentacja nie uniemożliwia otrzymania odszkodowania. Jeśli do zdarzenia doszło np. po silnej ulewie, właściciel posesji posiadał informacje o złym stanie drzewa, a mimo to nie zabezpieczył go, nie uniknie odpowiedzialności. Jeśli jednak drzewo było w dobrym stanie lub odpowiednio zabezpieczone, powołanie się na siłę wyższą będzie jak najbardziej zasadne.

Dziura w drodze – od kogo dostaniesz odszkodowanie?

Stan polskich dróg pozostawia wiele do życzenia, a kierowcy często zmuszeni są do manewrowania autem w celu uniknięcia wjechania w liczne dziury. Niestety nie zawsze się to udaje. Wielkość uszkodzeń auta zależy głównie od rozmiaru ubytku w drodze oraz prędkości, z jaką poruszał się pojazd. Kto w takiej sytuacji zapłaci za naprawę samochodu?

1. Polisa Autocasco

Podobnie, jak w pierwszym omawianym przypadku, właściciel samochodu ma możliwość otrzymania odszkodowania z polisy AC. Warunek - nie może przyczynić się do powstania szkody np. jadąc ze zbyt dużą prędkością. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel będzie miał prawo do zmniejszenia lub nawet odmowy wypłaty odszkodowania.

2. OC zarządcy drogi

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, za stan drogi odpowiada jej zarządca. Ma on obowiązek dbać m. in. o należyte utrzymanie nawierzchni, wykonywanie prac remontowych czy robót interwencyjnych. Jeśli więc poszkodowany udowodni zarządcy zaniedbania w tym zakresie, może ubiegać się o wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienie. Zastosowanie będą tu miały również zapisy Kodeksu Cywilnego.

Pamiętaj! Zarządca drogi ponosi odpowiedzialność zarówno za szkody majątkowe (np. uszkodzona felga), jak i osobowe (np. rozstrój zdrowia).

Jak ustalić, kto jest zarządcą drogi?

Zgodnie z zapisem ustawy są to:

  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – drogi krajowe,

  • Zarząd województwa – drogi wojewódzkie,

  • Zarząd powiatu – drogi powiatowe,

  • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta – drogi powiatowe.

W przypadku miast na prawach powiatu to prezydent miasta jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, poza autostradami i drogami ekspresowymi.

Po złożeniu pełnej dokumentacji przez poszkodowanego (zdjęcia, notatka policyjna lub straży miejskiej), odpowiedni organ ma 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli nie jest ona zgodna ze stanowiskiem pokrzywdzonego, ma on prawo złożyć odwołanie. Jeśli i to niewiele zmieni, pozostaje mu wszczęcie postępowanie cywilnego.

Plama oleju na drodze – kto odpowiada za uszkodzenia auta?

Może się zdarzyć, że szkoda powstanie w wyniku nagłego wjazdu na śliską nawierzchnię, np. plamę oleju. W takiej sytuacji, podobnie jak w poprzednich, właściciel uszkodzonego auta może dochodzić odszkodowania od osoby/instytucji odpowiedzialnej za stan drogi lub własnego ubezpieczyciela w ramach polisy AC. W tym przypadku ma jednak jeszcze dodatkową możliwość – odszkodowanie od kierowcy (lub jego ubezpieczyciela), którego auto spowodowało utrudnienia na drodze.

1. Ubezpieczenie AC

Dochodzenie odszkodowania odbywa się w taki sam sposób, jak w wyżej opisanych sytuacjach. Należy zgromadzić odpowiednią dokumentację i w wyznaczonym terminie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

2. OC zarządcy drogi

Jeśli do powstania szkody doszło wskutek złego stanu drogi, to zgodnie z Art. 417. § 1. Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność za nią ponosi zarządca drogi. Jeśli więc droga była nieprzejezdna ze względu na wyciek oleju, zarządca został o tym poinformowany, a mimo to nie podjął się usunięcia przeszkody, masz prawo ubiegać się od niego odszkodowania. Co więcej, orzecznictwo sądów wskazuje, że praca organu sprawującego zarząd drogi powinna być tak zorganizowana, by miał on możliwość jak najszybszego stwierdzenia wystąpienia na drodze zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu oraz podjęcia działań zmierzających do jego usunięcia. Jeśli jednak zarządca podjął działania zmierzające do zlikwidowania niebezpieczeństwa, lecz do wypadku lub kolizji doszło mimo to, poszkodowany może mieć problem z uzyskaniem rekompensaty.

3. OC winnego zdarzenia

Jeśli możliwe jest ustalenie właściciela samochodu, z którego nastąpił wyciek oleju, roszczenie o wypłatę odszkodowania należy skierować do jego ubezpieczyciela. Gdyby przyczyną wypadku lub kolizji był np. piasek wysypujący się z ciężarówek wyjeżdżających z przydrożnej budowy, odszkodowanie powinno zostać wypłacone przez towarzystwo ubezpieczające te pojazdy.

Pamiętaj! Poszkodowany może otrzymać odszkodowanie w zaniżonej wysokości, jeśli przyczynił się do wystąpienia szkody (tzw. przyczynienie), np. przekroczył dozwoloną prędkość lub zaparkował auto w niedozwolonym miejscu.