Polisa na życie jest zobowiązaniem długoterminowym, zatem na przestrzeni lat trwania umowy może spotkać nas wiele trudności finansowych. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jak przekształca się polisa składkowa w bezskładkową i na przykładzie kilku ofert sprawdźmy, które rozwiązanie będzie dla nas najbardziej korzystne.

Pod lupę wzięliśmy kilka popularnych w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych, jak Warta, PZU, Aviva, Prudential, Nationale Nederlanden i Allianz. W każdej polisie na życie oferowanej przez daną firmę zasady przejścia w tryb bezskładkowej nieco się różnią. 

Ubezpieczenie bezskładkowe, czyli co?

Pojęcie polisy bezskładkowej będzie o wiele bardziej zrozumiałe, gdy wyjaśnimy kilka ważnych pojęć.

Zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie pozwala nam na swobodny wybór zarówno wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu naszej ochrony, jak i długości umowy.
Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką może wypłacić ubezpieczyciel z tytułu zdarzenia polisowego, najczęściej dotycząca zgonu ubezpieczonego. Sumę ubezpieczenia wybieramy według własnych preferencji oraz możliwości – możemy ubezpieczyć się zarówno na kwotę 50 000 zł, jak i 1 000 000 zł. 

Musimy jednak pamiętać, że podpisując umowę z ubezpieczycielem np. na 10 czy 20 lat, nie jesteśmy w stanie przewidzieć trudności finansowych, jakie na przestrzeni tylu lat mogą nas dotknąć. W tym czasie możemy stracić pracę, nasza działalność gospodarcza może podupaść albo sytuacja rodzinna lub zdrowotna może ulec pogorszeniu. Takie sytuacje mogą prowadzić do tego, że będziemy chcieli ograniczyć nasze miesięczne wydatki. 

W sytuacji, gdy z różnych przyczyn nie możemy regularnie opłacać składek – warto skontaktować się z ubezpieczycielem i rozważyć zawieszenie ochrony na jakiś czas lub przejście w tryb bezskładkowy. Takie rozwiązanie umożliwi nam zachowanie ochrony. Jednak jest pewna zasadnicza różnica – zmiana polisy na życie w bezskładkową niesie za parę konsekwencji:

  • taka zamiana jest nieodwracalna,
  • rozwiązaniu ulegają wszystkie umowy dodatkowe (rozszerzenia),
  • suma ubezpieczenia z umowy głównej ulega obniżeniu (na poczet beskładkowego okresu trwania polisy).
WAŻNE!
Zmiana polisy na życie w ubezpieczenie bezskładkowe jest z reguły nieodwracalna.

Jak zmienić polisę na życie w ubezpieczenie bezskładkowe?

Ubezpieczenie składkowe możemy zmienić w bezskładkowe bez większego problemu, ale powinniśmy wiedzieć, jak ten proces dokładnie przeprowadzić.

Na stronie internetowej naszego ubezpieczyciela z pewnością znajdziemy wzór różnych formularzy oraz wniosków. Należy znaleźć odpowiedni, czyli wniosek o zawieszenie składki i wypełniony złożyć ubezpieczycielowi. To, jaką drogę kontaktu przewiduje nasz ubezpieczyciel – również znajdziemy na stronie internetowej lub w samym dokumencie OWU. 

Za przykład weźmy wniosek zamieszczony na stronie grupy Allianz. Jakie dane będą nam potrzebne:

  • nr naszej polisy,
  • imię i nazwisko,
  • PESEL /REGON,
  • nr dowodu tożsamości,
  • adres korespondencyjny,
  • telefon kontaktowy,
  • adres e-mail. 

Wniosek, który jest wypełniony i podpisany – możemy złożyć ubezpieczycielowi przesyłając e-mailem bądź poprzez e-formularz.

Przykładowy wniosek zamiany polisy na ubezpieczenie bezskładkowe

Ważne jest jednak, by we wniosku zamieścić wszystkie niezbędne dane, które pozwolą ubezpieczycielowi zweryfikować nas jako osobę ubezpieczoną oraz produkt, który posiadamy. Brak niektórych danych we wniosku będzie w konsekwencji wydłużał cały proces zawieszania składki.

Ubezpieczenie bezskładkowe w Allianz

W przypadku firmy ubezpieczeniowej Allianz, ubezpieczyciel przewiduje czas, w którym nie będziemy mogli opłacać regularnej składki. W sytuacji, gdy spóźnimy się z płatnościami – ubezpieczyciel poinformuje nas o tym oraz przypomni o terminie płatności.

Nasze spóźnienie z opłatami będzie akceptowane przez 90 dni. Po tym okresie, jeśli umowa polisowa trwa krócej niż 2 lata – umowa zostanie rozwiązana, natomiast jeśli trwa dłużej – polisa przekształca się w ubezpieczenie bezskładkowe. 

Okres zawieszenia w przypadku ubezpieczenia Allianz dotyczy 12 miesięcy.

Ubezpieczenie bezskładkowe w Aviva

Inne rozwiązanie stosuje z kolei grupa Aviva w polisie Nowa Perspektywa. W przypadku, gdy nie opłacimy na czas składki, otrzymamy wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni. Brak uregulowania opłaty pomimo wezwania będzie oznaczał przejście na ubezpieczenie bezskładkowe, co będzie skutkowało rozwiązaniem na ten czas wszystkich umów dodatkowych, a powrót do opłacania składek ubezpieczenia nie jest możliwy.

Ubezpieczenie bezskładkowe w PZU

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU w polisie Ochrona Każdego Dnia po niepłaceniu składki wzywa ubezpieczonego do uregulowania płatności w wyznaczonym terminie. Umowa jest rozwiązywana po upłynięciu 1 miesiąca.

Ubezpieczenie bezskładkowe w Prudential

Grupa Prudential uważa umowę za wypowiedzianą, w sytuacji, gdy w przeciągu 60 dni od terminu ostatniej składki – nie została ona opłacona. Tutaj należy niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem i dowiedzieć się, jakie rozwiązanie będzie dla nas najbardziej korzystne.

Ubezpieczenie bezskładkowe w Nationale Nederlanden

Towarzystwo ubezpieczeniowe Nationale Nederlanden w polisie Ochrona Jutra przewiduje termin 60 dni w sytuacji, gdy składka nie zostanie opłacona. Po tym czasie umowa zostaje rozwiązana. 

Ubezpieczenie bezskładkowe w Warta

Z w przypadku firmy Warta po opóźnieniu w opłacaniu składek ubezpieczyciel wzywa do zapłaty z terminem 2 miesięcy od terminu wymaganego w stosunku do płatności pierwszej składki. 

Po upływie 60 dni z zachowaniem warunku, że umowa polisowa trwała dłużej niż 2 lata, ubezpieczenie zostaje przekształcone w polisę bezskładkową. Warunkiem jest jeszcze wartość polisy, która musi przekraczać minimalną wartość polisy.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku polisy Warta Twoja Przyszłość, do zawieszenia składki polisowej może dojść po upływie 24 miesięcy od zakupu ubezpieczenia. Te ubezpieczenie umożliwia nam ponowne zawieszenie składek, jeśli zdarzy nam się taka konieczność. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w chwili opłacanie składki regularnej. 

Jeśli nasza sytuacja finansowa poprawi się i chcemy wcześniej rozpocząć opłacanie składek, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek ubezpieczycielowi.

Bezskładkowa polisa na życie w wybranych TU

TUPolisaSzczegóły
AllianzRentier

Umowa < 2 lata – 90 dni na opłacenie składki lub rozwiązanie umowy,
Umowa > 2 lata – umowa przekształca się w ubezpieczenie bezskładkowe

Aviva

Nowa Perspektywa

Brak składki po wezwaniu do zapłaty skutkuje przejściem  na ubezpieczenie bezskładkowe

PZUWięcej niż Ochrona

Rozwiązanie umowy po 1 miesiącu bez składek

PrudentialStart w Życie

Rozwiązanie umowy po 2 miesiącach bez składek

Nationale NederlandenW trosce o pewną przyszłość

Rozwiązanie umowy po 2 miesiącach bez składek

WartaTwoja Przyszłość

Zawieszenie ochrony na 24 miesiące

Jaka alternatywa dla bezskładkowej polisy na życie?

Ponieważ rezygnacja z opłacania polisy na rzecz ubezpieczenia bezskładkowego jest procesem nieodwracalnym, warto przed podjęciem tego kroku rozważyć inne możliwości. Takim rozwiązaniem, o ile udostępnia je nasze towarzystwo, jest czasowe zawieszenie składki. Wiąże się ono z obniżeniem sumy ubezpieczenia, jednak nie musimy rezygnować z umów dodatkowych, jak w przypadku polisy bezskładkowej. 

Takie rozwiązanie na pewno dotyczy ubezpieczeń długoterminowych, gdzie zawieramy umowę na 10, 20, a nawet 30 lat. Tak długi okres czasu może przynieść nam wiele komplikacji życiowych, zawodowych oraz finansowych, a te mogą wpływać na naszą kondycję finansową.

Opcja zawieszenia składki jest również możliwa w przypadku ubezpieczeń posagowych. To również zobowiązania długoterminowe, ponieważ umowa zawierana jest na okres od 5 do 25 lat. W tym czasie, na wypadek problemów finansowych, możemy wnioskować o zawieszenie składki, dzięki czemu ubezpieczyciel nie rozwiąże z nami umowy i nie przepadnie ochrona, jaką zakupiliśmy dziecku.

W skrajnej sytuacji, gdy z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie regularnie opłacać składki i nie interesuje nas wariant bezskładkowy, mamy prawo zrezygnować z ubezpieczenia, ale wtedy tracimy ochronę podstawową i rozszerzoną, więc ewentualne świadczenie nie zostanie wypłacone ani nam (np. za pobyt w szpitalu czy wypadek), ani naszym bliskim (za zdarzenie śmiertelne). 

Ważne informacje

1. Polisa bezskładkowa dotyczy różnych rodzajów ubezpieczeń na życie, np. długoterminowych, bezterminowych czy posagowych

2. Ubezpieczenie może zostać przekształcone w ubezpieczenie bezskładkowe, gdy nie opłacamy składek w terminie

3. W okresie, kiedy nasza polisa staje się bezskładkowa, zostaje zawieszona ochrona, jaką mieliśmy

4. Porównanie wielu różnych ofert umożliwi nam znaleźć najbardziej dopasowaną polisę na życie