Klienci banku Santander przy okazji korzystania z konta mogą finansowo chronić życie i zdrowie w ramach Onkopolisy. Ubezpieczony w momencie zdiagnozowania nowotworu otrzyma wsparcie nawet 120 000 zł.

Dobre ubezpieczenie na życie powinno zabezpieczać w różnych trudnych sytuacjach. Onkopolisa w Santander zapewnia wsparcie finansowe, gdy ubezpieczony nagle zachoruje na raka. Dzięki polisie można wdrożyć szybko leczenie i poprawić znacząco jakość życia chorego. Na co jeszcze może liczyć ubezpieczony? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Co oznacza Onkopolisa?

Onkopolisa to forma dodatkowego zabezpieczenia finansowego w sytuacji, gdy ubezpieczony dowie się, że ma nowotwór złośliwy lub nowotwór in situ (przedinwazyjny dotyczący jednego organu). 

Ubezpieczenie z ochroną na wypadek zachorowania na raka jest dostępne w banku Santander, a ubezpieczycielem jest TU Aviva. Polisa zapewnia ochronę na całym świecie, natomiast wchodzące w jej skład usługi Assistance są realizowane na terenie Polski.

Ubezpieczony może opłacać składki na ubezpieczenie w systemie miesięcznym lub rocznym, korzystając z konta w Santander lub dowolnego innego konta. Bank oferuje swoim klientom także automatyczne obciążanie rachunku z tytułu składki za ubezpieczenie Onkopolisa. 

Kiedy kończy się i zaczyna umowa w Onkopolisie?

Umowa rozpoczyna się w momencie podpisania dokumentów, natomiast wygasa:

 • gdy ubezpieczonemu zostało przyznane świadczenie finansowe, które wyczerpuje sumę ubezpieczenia,
 • gdy ubezpieczony odstąpił od umowy ubezpieczenia (może tego dokonać bez podania przyczyny),
 • po niezapłaceniu składki i upłynięciu dodatkowego okresu na zapłatę,
 • z chwilą śmierci ubezpieczonego,
 • z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Rozwiązanie umowy należy zgłosić w dowolnej placówce banku Santander lub u przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego Aviva.

Kto może skorzystać z Onkopolisy Santander?

Onkopolisę Santander mogą wykupić klienci banku Santander, którzy są w wieku pomiędzy 18 a 60 lat. 

Osoba, która jest zainteresowana tym produktem, powinna złożyć w banku oświadczenie o stanie zdrowia, konieczne jest również uiszczenie odpowiedniej opłaty – składki ubezpieczeniowej.

Co zawiera ubezpieczenie Onkopolisa w Santander?

Onkopolisa w Santander jest dostępna w trzech różnych wariantach ubezpieczeniowych (SU równe 50 000 złotych, 80 000 złotych lub 120 000 złotych).

Poza odszkodowaniem wypłacanym w momencie zdiagnozowania nowotworu złośliwego lub przedinwazyjnego (in situ), ubezpieczony może liczyć na:

 • pomoc medyczną profilaktyczną – gdy nagle zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,
 • pomoc medyczną onkologiczną – gdy zostanie zdiagnozowany nowotwór złośliwy lub nowotwór in situ, 
 • usługi drugiej opinii medycznej;
 • usługi rehabilitacyjne.

Onkopolisa w Santander – warianty ubezpieczenia

Zdarzenie objęte ochronąWariant 50 000 złWariant 80 000 złWariant 120 000 zł
Rozpoznanie nowotworu złośliwego50 000 zł80 000 zł

120 000 zł

Rozpoznanie nowotworu in situ10 000 zł16 000 zł

24 000 zł

Pomoc medyczna onkologiczna

taktaktak

Druga opinia medyczna

taktaktak

Pomoc medyczna profilaktyczna

taktaktak
Zgon ubezpieczonego

Suma składek od dnia zawarcia ubezpieczenia do końca rocznego okresu ubezpieczenia, w którym nastąpiło zdarzenie

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty Santander Bank z 08.02.2021 r.

W ramach usługi assistance medyczny ubezpieczony może skorzystać z:

 • organizacji i dostawy sprzętu rehabilitacyjnego,
 • organizacji i dofinansowania zakupu peruki,
 • organizacji i pokrycia kosztów rehabilitacji,
 • pomocy całodobowej infolinii medycznej i infolinii rehabilitacyjnej, teleporad oraz wideokonferencji z lekarzem,
 • pomocy psychologa,
 • pomocy domowej po hospitalizacji,
 • wizyt pielęgniarskich po hospitalizacji,
 • transportu medycznego. 

W ramach drugiej opinii medycznej ubezpieczony może liczyć na:

 • informacje o możliwościach leczenia w kraju lub za granicą,
 • konsultację telefoniczną lub wideokonsultację u drugiego specjalisty,
 • potwierdzenie diagnozy i zalecanego procesu leczenia,
 • wydanie drugiej krajowej opinii medycznej przez specjalistę w danej dziedzinie.
WAŻNE!Assistance medyczny, druga opinia medyczna oraz rehabilitacja przysługują po 90 dniach od rozpoczęcia ochrony.

Jakie są ograniczenia w ubezpieczeniu Onkopolisa Santander?

Każdy produkt ubezpieczeniowy jasno określa sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z ponoszenia kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. Przed wykupieniem Onkopolisy Santander warto zapoznać się dokładnie z OWU, by upewnić się, w jakich sytuacjach przysługuje ubezpieczenie.

Ubezpieczyciel (Aviva) nie ma obowiązku wypłaty świadczenia, gdy do zachorowania na raka doszło w wyniku zakażenia się wirusem HIV. Polisa nie przysługuje także wtedy, gdy ubezpieczony nie przestrzegał zaleceń lekarza lub poddał się zabiegom poza jego kontrolą.

Inne wyłączenia odpowiedzialności, które należy sprawdzić przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem to:

 • następstwa skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego – bez względu na źródło skażenia (nie dotyczy śmierci),
 • nowotwory inne niż wymienione w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Onkopolisa,
 • rozpoznanie nowotworu w okresie pierwszych 90 dni od rozpoczęcia ochrony,
 • samobójstwo lub śmierć ubezpieczonego na skutek umyślnego samouszkodzenia ciała (w pierwszych 6 miesiącach od rozpoczęcia ochrony),
 • skutki pozostawania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego (nie dotyczy rozpoznania nowotworu),
 • śmierć ubezpieczonego w okresie pierwszych 90 dni od rozpoczęcia ochrony (nie dotyczy zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku).

Dodatkowo ubezpieczyciel informuje w OWU, że ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka nie obowiązuje, gdy do rozpoznania nowotworu lub śmierci ubezpieczonego doszło w ciągu pierwszych 3 lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku okoliczności, które zostały zatajone lub podane niezgodnie z prawdą przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ile kosztuje Onkopolisa w Santander?

Wysokość składki na ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka zależy od wieku ubezpieczonego oraz wybranego wariantu ubezpieczenia. Im starszy jest ubezpieczony, tym wyższa składka. Dla ubezpieczonych w wieku do 30 lat różnica pomiędzy składką dla poszczególnych sum ubezpieczenia nie jest duża, najkorzystniejszym wariantem jest więc ubezpieczenie z SU opiewającą na kwotę 120 000 złotych. 

Onkopolisa w Santander – przykładowe składki miesięczne

Wiek ubezpieczonego w momecie zawierania umowyWariant
z SU 50 000 zł
Wariant 
z SU 80 000 zł
Wariant
z SU 120 000 zł
30 lat40 zł46 zł

51 zł

40 lat49 zł59 zł

72 zł

50 lat

93 zł129 zł183 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie kalkulatora Santander Bank.

Czy można ubezpieczyć się od nowotworu poza bankiem?

Polisę od zachorowania na raka można wykupić osobiście w banku Santander. Osoba zainteresowana ubezpieczeniem powinna odwiedzić wybraną placówkę Santander Bank Polska i tam zapytać o szczegóły dotyczące ubezpieczenia. Po wybraniu odpowiedniej opcji i podaniu doradcy wymaganych danych podpisywana jest umowa ubezpieczenia. Ochrona obowiązuje od następnego dnia po dniu zawarcia umowy Onkopolisy.

Ubezpieczyć się można także poza bankiem. Polisy na wypadek zachorowania na nowotwór posiada np. AXA i Warta. W AXA polisa chroniąca przed nowotworem zapewnia wsparcie na wypadek raka w trzech wariantach cenowych. Suma ubezpieczenia może wynieść 40 000, 50 000 lub 60 000 zł. Tymczasem Warta oferuje swoim klientom świadczenie, które może wynieść nawet 200 000 zł. 

Ważne informacje

1. Bank Santander oferuje swoim klientom polisę na życie z dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek zachorowania na raka

2. Z Onkopolisy mogą skorzystać wyłącznie osoby będące w wieku pomiędzy 18 i 60 lat, które są klientami banku Santander

3. Onkopolisa jest korzystna dla osób młodych – w ich przypadku składka miesięczna jest dużo niższa niż dla osób w starszym wieku

4. Aby uniknąć przepłacania za ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka, warto zawsze porównać różne oferty towarzystw ubezpieczeniowych oraz zapoznać się z OWU

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka

 1. Czy z ubezpieczenia Onkopolisa mogę otrzymać więcej niż 120 000 zł?

  Tak. Za rozpoznanie nowotworu złośliwego Aviva wypłaca jednorazowo w zależności od wybranego wariantu 50 000 zł, 80 000 zł albo 120 000 zł. Jednak możliwe jest posiadanie kilku Onkopolis na łączną sumę ubezpieczenia 200 000 zł.
 2. Gdzie obowiązuje ubezpieczenie Onkopolisa?

  Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie za wyjątkiem usług assistance medycznego. które są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 3. Czy można zrezygnować z ubezpieczenia na raka w Santander?

  Umowę można wypowiedzieć w każdym czasie, bez podania przyczyny. Odstąpić można także w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku zawarcia umowy przez telefon lub internet w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez bank o zawarciu tej umowy, bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy należy zgłosić w Santander Bank Polska S.A., lub w Santander Aviva TU na Życie S.A.