Ubezpieczenie na życie nie należy do łatwych decyzji. Należy zastanowić się nad tym, ile chcemy przeznaczyć na składkę, jaką ochronę oczekujemy w zamian oraz jaka suma ubezpieczenia będzie dla nas odpowiednia. Czy warto kupić ubezpieczenie na życie? Sprawdzamy poniżej, na co zwrócić uwagę oraz jak wybrać najlepiej.

Wybór jest naprawdę bardzo szeroki – możemy wybrać ubezpieczenie zarówno indywidualne, jak i grupowe, terminowe lub bezterminowe. Sprawdźmy zatem, czy warto kupić ubezpieczenie na życie i jak je wybrać? Dzięki temu będziemy wiedzieć jak znaleźć odpowiednie, by w przyszłości otrzymać jak największe korzyści. 

Co to jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to polisa, która wspiera finansowo bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Osoba, która wykupiła polisę, wpłaca co miesiąc ustaloną składkę, a gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionym w polisie osobom odpowiednie naliczone świadczenie w oparciu o wysokość sumy ubezpieczenia. 

Ubezpieczenia dzielimy na polisy:

 • na życie lub zdrowie,
 • terminowe i bezterminowe,
 • indywidualne i grupowe.

Ubezpieczeniem możemy zabezpieczyć przyszłość swoją oraz naszych bliskich, np. decydując się na zakup polisy rodzinnej, która umożliwia dopasowanie ochrony dla każdego ubezpieczonego członka rodziny. W skład takiej polisy może wejść nawet 10 osób.

TU POZNASZ CENY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

Dla kogo jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie może wykupić każda osoba, która spełnia kryterium wiekowe narzucone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Produkt ten jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. W szczególności nabycie ubezpieczenia powinny rozważyć osoby, które już założyły rodzinę. Dzięki polisie bliscy ubezpieczonego mogą liczyć na wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej, np. wtedy, gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny i wówczas w oparciu o wysokość sumy ubezpieczenia zrealizowana zostanie wypłata należnego świadczenia.

Kogo może obejmować ochroną ubezpieczenie na życie:

 • dzieci i młodzież - polisa NNW lub polisa posagowa,
 • dorośli - indywidualne ubezpieczenie na życie,
 • pracownicy firmy - ubezpieczenie grupowe,
 • cała rodzina - ubezpieczenie rodzinne,
 • osoby starsze - ubezpieczenie bezterminowe.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie warto wykupić przede wszystkim dlatego, że polisa stanowi szansę do zabezpieczenia przyszłości finansowej bliskich osób. Ubezpieczeniem można objąć najbliższą rodzinę – współmałżonka i dzieci, świadczenie gwarantowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni im stabilność finansową w sytuacji, gdy zabraknie głównego żywiciela rodziny. 

Polisa na życie jest stosunkowo niedroga – w wariancie podstawowym kosztuje już od około 50 złotych miesięcznie (cena składki zależy w dużym stopniu od tego, na wysoka jest suma ubezpieczenia). Jeśli taki zakres ochrony jest niewystarczający, można go rozszerzyć, oczywiście każda dodatkowa umowa będzie się wiązać z podwyższeniem ceny ostatecznej polisy. Jeśli jednak warunki ubezpieczenia zostały dobrane optymalnie do potrzeb, można zyskać cenny spokój o przyszłość bez nadmiernego nadszarpywania budżetu. Takie dopasowanie ochrony do własnych potrzeb umożliwia indywidualne ubezpieczenie.

Co zawiera ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Dobre indywidualne ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o dodatkową ochronę, tak aby obejmowało ono również następujące sytuacje:

 • konieczność hospitalizacji – wiele towarzystw ubezpieczeniowych proponuje wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu,
 • konieczność przebycia operacji chirurgicznej – po podpisaniu umowy dodatkowej można liczyć na odszkodowanie z tytułu zabiegu chirurgicznego,
 • poważne zachorowanie – polisa na życie może chronić także w sytuacji, gdy ubezpieczony poważnie zachoruje. Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakup leków,
 • zachorowanie na nowotwór – niektóre polisy na życie chronią także na wypadek zdiagnozowania u ubezpieczonego choroby nowotworowej,
 • powiększenie się rodziny – dostępne są także takie ubezpieczenia, które gwarantują wypłatę określonego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka,
 • uszkodzenia ciała – rozszerzone ubezpieczenie na życie może pokrywać koszty leczenia oraz rehabilitacji, gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała,
 • zgon członka rodziny ubezpieczonego – polisa może chronić nie tylko bliskich ubezpieczeniowych, lecz także jego samego, np. w sytuacji, gdy umrze jego małżonek/partner.

Od czego zależy wysokość składki?

Cena polisy na życie zależy od kilku czynników. Decydujące są:

 • charakter wykonywanej pracy – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe biorą to kryterium pod uwagę podczas obliczania kosztów polisy,
 • stan zdrowia oraz historia chorób – przed podpisaniem umowy należy odpowiedzieć na kilka pytań związanych ze zdrowiem – jeśli ryzyko ubezpieczeniowe jest duże, ubezpieczyciel może podnieść cenę polisy,
 • suma ubezpieczenia – im wyższa wysokość odszkodowania, tym wyższe składki,
 • wiek ubezpieczonego – im ubezpieczony jest starszy, tym z reguły wyższy koszt polisy (ze względu na duże ryzyko ubezpieczeniowe),
 • zakres ochrony – umowę ubezpieczenia można rozszerzyć, każdy dodatkowy wariant skutkuje jednak podwyższeniem ceny ostatecznej polisy.

Na jaką kwotę warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie na życie gwarantuje wypłatę określonego świadczenia, zgodnego z zadeklarowaną sumą ubezpieczenia. Powinno być ono na tyle wysokie, aby zapewnić bliskim płynność finansową, ale jednocześnie nie może ono wiązać się ze zbyt wysokim kosztem ubezpieczenia (suma ubezpieczenia wpływa na wysokość składki miesięcznej).

Aby wybrać optymalną sumę ubezpieczenia, najlepiej zapoznać się z kilkoma różnymi ofertami ubezpieczycieli, porównać je ze sobą, sprawdzić, jakie konkretnie wydarzenia stanowią podstawę do wypłaty pełnego odszkodowania i dopiero wtedy podjąć ostateczną decyzję.

KOSZT POLISY NA ŻYCIE

TU

SU

Uszczerbek na zdrowiu

Składka miesięczna od

Generali

20 000 zł

30 000 zł

45 zł

ERGO Hestia

35 000 zł

45 000 zł

60 zł

Nationale-Nederlanden

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

50 000 zł

50 000 zł

70 zł

Generali

150 000 zł

30 000 zł

63 zł

ERGO Hestia

100 000 zł

75 000 zł

130 zł

Allianz

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

Generali

250 000 zł

40 000 zł

99 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z dnia 07.03.2024 r.

TU POZNASZ CENY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

PAMIĘTAJ!
Sumę ubezpieczenia dopasuj do swoich możliwości finansowych. Przed zakupem ustal swój budżet, jaki możesz przeznaczyć na ten cel - to może być 50, jak i 500 zł miesięcznie. Najważniejsze jest to, by nie przekraczać wyznaczonej granicy - w przeciwnym przypadku składka miesięczna będzie stanowiła na tyle duże obciążenie dla finansów, że prędzej czy później będziesz myślał o rezygnacji z posiadanej polisy. 

Na jaki okres warto zawrzeć umowę?

Polisę na życie kupuje się na co najmniej rok. Po tym czasie możliwe jest przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują produkty zabezpieczające przez dłuższy okres, a nawet chroniące bezterminowo, nie każdy jednak może z nich skorzystać. Okres trwania umowy ubezpieczenia zależy przede wszystkim od wieku ubezpieczonego oraz jego stanu zdrowia.

Jak wykupić polisę online?

Polisę na życie można wykupić szybko i wygodnie drogą online. W tym celu wystarczy skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej, gdzie należy wypełnić krótki formularz. Należy odpowiedzieć na kilka pytań, które dotyczą szukanego przez nas produktów oraz podać dane kontaktowe. W najbliższym czasie z zainteresowanym skontaktuje się doradca ubezpieczeniowy w celu dobrania najlepszej oferty zgodnie z potrzebami. Oferowane są różne towarzystwa ubezpieczeniowe oraz różne produkty ubezpieczenia na życie. Dzięki temu łatwiej zapoznać się z dostępną ofertą

Jakie dokumenty są potrzebne przy zawieraniu umowy?

Zakup ubezpieczenia na życie wiąże się z minimum formalności. Aby nabyć polisę, wystarczy dowód osobisty. Jeśli umówiono spotkanie z doradcą ubezpieczeniowym, należy okazać mu dokument tożsamości. Natomiast gdy wybrano drogę online lub telefoniczną, wystarczy podać odpowiednie dane osobowe. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wymaga przedstawienia wyników badań lekarskich ani też żadnych potwierdzeń ze strony pracodawcy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj informują o tym, jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy. Informacje takie znaleźć można na stronie ubezpieczyciela, ale warto również dopytać agenta przed spotkaniem.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia?

Przed podpisaniem umowy zawsze powinniśmy zapoznać się dokładnie z jej treścią i dotyczy to także ubezpieczeń. Oprócz czasu karencji czy szczegółów naszej polisy bardzo ważne jest, byśmy dokładnie znali wyłączenia odpowiedzialności. 

Wypowiedź eksperta

Punkt w umowie, jakim jest wyłączenie odpowiedzialności opisuje sytuacje, w których nasz ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić świadczenia. Dotyczy to głównie tych zdarzeń, w których świadomie działaliśmy na swoją niekorzyść, a ich złe skutki były do przewidzenia, np. gdy wdajemy się w bójkę, prowadzimy samochód pod wpływem alkoholu lub bez posiadanych uprawnień.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczyć również będzie brania udziału w rozruchach i protestach, atakach terrorystycznych, zatajaniu informacji o własnym stanie zdrowia, przebywaniu na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne.
Warto znać wcześniej ten zapis, co pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania, gdy okaże się, że odszkodowanie nam nie przysługuje.

Zanim dopełni się formalności, warto również dokładnie sprawdzić zarówno sumę ubezpieczenia, wysokość składki, jak i sposób wypłaty świadczenia. W trakcie rozmowy z agentem, możemy kilkukrotnie zmienić zdanie lub pomysł na ostateczny wygląd polisy, przez co zmienić się może sam produkt czy umowy dodatkowe.

Ubezpieczenie na życie a produkty łączone

Ubezpieczenie na życie można połączyć z innymi produktami ubezpieczeniowymi i w ten sposób jeszcze bardziej rozszerzyć zakres ochrony. Popularne rozwiązania to np. polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jej zadaniem jest nie tylko ochrona życia, lecz także inwestycja środków. Część składki wpłacanej przez ubezpieczonego jest przeznaczana na fundusze kapitałowe, co ma na celu pomnażanie zysku z polisy. Inny przykład produktu łączonego to ubezpieczenie na życie i zdrowie. Polisa zapewnia wypłatę pieniędzy nie tylko w razie śmierci, lecz także wtedy, gdy doszło do poważnego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub niezdolności do pracy.

Indywidualne czy grupowe? Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

W przypadku polisy indywidualnej lub grupowej – różnice w obu produktach są zdecydowanie większe, dotyczą one nie tylko czasu trwania ochrony czy sumy ubezpieczenia, ale w bardzo dużym stopniu różnice polegają na zakresie ochrony, jak i formie opłacania składki.

Tutaj zatem ważne jest to, jakie mamy oczekiwania względem ubezpieczenia na życie. Czy chcemy otrzymać szeroki zakres ochrony, czy wolimy bardziej spersonalizowany produkt? 

Polisa indywidualna (dla 1 osoby, ale i całej rodziny) to:

 • samodzielne ustalanie rozszerzeń,
 • samodzielne ustalanie wysokości świadczenia,
 • wybór częstotliwości opłacania składki,
 • określenie długości czasu trwania umowy,
 • wybór rodzaju polisy (ochronna, oszczędnościowa, inwestycyjna).

W wariancie grupowym zakres, suma, rodzaj i częstotliwość są z góry ustalone. Natomiast czas trwania takiej polisy jest uzależniony najczęściej od umowy z pracodawcą, bo takie polisy występują z reguły w miejscu pracy. Ubezpieczenie grupowe, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy grupy osób. Oznacza to zatem produkt, który skierowany jest do grupy osób np. zatrudnionych w jednej firmie, klientów sieci komórkowej czy klientów banku. Grupa docelowa jest zatem szeroka i bardzo zróżnicowana – wiekowo, zawodowo czy zdrowotnie. Oferta musi być zatem dopasowana do osób w różnym wieku, o różnych potrzebach zdrowotnych czy możliwościach finansowych. Z tego właśnie powodu oferty ubezpieczeń grupowych oferują szeroki zakres ochrony w stosunkowo niskiej cenie.

Zakres ochrony polisy grupowej najczęściej będzie obejmować:

 • zgon ubezpieczonego, 
 • śmierć bliskich osób, 
 • poważne zachorowanie, 
 • pobyt w szpitalu, 
 • nieszczęśliwe wypadki.

Kwota sumy ubezpieczenia czyli suma, na jaką możemy się ubezpieczyć, nie będzie należała do wysokich. Najczęściej jest to kwota rzędu 50 000 zł – 100 000 zł. Przy tym rodzaju ubezpieczenia na życie taka suma ubezpieczenia to standard. Dodatkowo – tutaj na wysokość kwoty nie mamy większego wpływu, a oferta dotyczy maksymalnie kilku wariantów cenowych. Jeśli więc zależy nam na ubezpieczeniu się na większą sumę – np. 300 000 zł – lepiej zainteresować się polisą indywidualną.

Zastanówmy się teraz nad tym, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie dla nas polisa indywidualna. 

W przypadku ubezpieczenia indywidualnego mamy wpływ na wszystko – sami wybieramy towarzystwo ubezpieczeniowe, wysokość sumy ubezpieczenia, zakres ochrony czy czas trwania umowy. Ponadto – w trakcie trwania umowy możemy modyfikować swoją polisę, jeśli np. uznamy, że chcemy zwiększyć zakres ochrony.

Możemy zatem ubezpieczyć się zarówno na 100 000 zł, jak i na 500 000 zł, otrzymać solidne wsparcie na wypadek zdiagnozowania nowotworu oraz na wypadek pobytu w szpitalu – bez innych, niepotrzebnych rozwiązań, jak dzieje się to w przypadku grupówki. Sami określamy jak ma wyglądać nasza polisa.

Jeśli nie posiadamy żadnego ubezpieczenia i kupimy polisę grupową w miejscu pracy, a następnie zdecydujemy się na indywidualną – nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadać dwie polisy. Dzięki temu zakres ochrony będzie szerszy, jak również możemy liczyć na dwa odszkodowania.

W sytuacji, gdy posiadamy indywidualne ubezpieczenie i zmieniamy pracę, a w nowej pracodawca zaoferuje ciekawą ofertę „grupówki” – śmiało możemy się na nią zdecydować, zwłaszcza gdy będzie kosztować ułamek naszego wynagrodzenia.

Rodzaje ubezpieczeń - o co warto rozszerzyć umowę?

Podstawowy zakres ochrony dla wielu osób może oznaczać za mało. Oprócz zabezpieczenia naszych bliskich na wypadek naszej śmierci, możemy również oczekiwać szerszego zakresu ochrony, który zapewni nam świadczenie finansowe w różnych trudnych życiowych sytuacjach. 

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia rozszerzenie zakresu ochrony przez zakup umów dodatkowych. Dodatkowa ochrona może zapewnić wsparcie w sytuacji m.in.:

 • poważnego zachorowania,
 • zdiagnozowania choroby nowotworowej,
 • pobytu w szpitalu,
 • specjalistycznego leczenia,
 • nieszczęśliwego wypadku
 • uszczerbku na zdrowiu,
 • niezdolności do pracy,
 • utraty bliskiej osoby,
 • narodzin dziecka.

Umowy dodatkowe wybieramy indywidualnie według własnych potrzeb. Można zapewnić sobie zarówno kompleksową ochronę i zdecydować się na kilka umów dodatkowych, jak również wybrać jedną, która najbardziej nas interesuje. 

Czym różni się ubezpieczenie na życie od zdrowotnego?

Ubezpieczenie na życie nie powinno być mylone z polisą zdrowotną. W wariancie podstawowych chroni ono bowiem jedynie w sytuacji, gdy doszło do zgonu ubezpieczonego. Tymczasem ubezpieczenie zdrowotne umożliwia również odbycie ekspresowej wizyty prywatnej u lekarza oraz przeprowadzenie konsultacji online. Świadczenie w tej polisie jest przeznaczane na sfinansowanie usług medycznych – wystarczy wpłacać regularnie składkę, by móc z nich korzystać bez limitu lub w ramach limitu określonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jaką ochronę zdrowotną oferuje indywidualne ubezpieczenie na życie:


•    dodatkową opinię medyczną,
•    wizytę u specjalisty bez skierowania,
•    dowóz leków,
•    świadczenie z tytułu poważnego zachorowania,
•    świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu,
•    świadczenie z tytułu leczenia specjalistycznego.


Co oferuje ubezpieczenie zdrowotne:


•    darmową wizytę u specjalisty bez skierowania,
•    darmowe badania diagnostyczne,
•    darmowe szczepienie,
•    wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki,
•    darmowe badania specjalistyczne, np. rezonans magnetyczny.

Polisa na życie ma na celu zapewnić wsparcie finansowe dla ubezpieczonego w sytuacji, gdy dojdzie do poważnego zachorowania. Takie ubezpieczenie nie obejmuje ochroną wszystkich chorób, a jedynie te wskazane w liście chorób w dokumencie OWU. Z kolei w przypadku sezonowej infekcji czy jakiś przewlekłych problemów zdrowotnych zdecydowanie bardziej sprawdzi się ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia szybkie i darmowe wizyty u specjalisty oraz darmowe badania diagnostyczne. 

Chociaż oba produkty oferują zupełnie inną ochronę, nic nie stoi na przeszkodzie, by zdecydować się na obie polisy. Ich ochrona może doskonale się uzupełniać i zapewniać maksymalne wsparcie w sytuacji, gdy pojawią się kłopoty ze zdrowiem. 

TU POZNASZ CENY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Ile kosztuje ubezpieczenie oc samochodu bez zniżek?

Ważne informacje

1. Przed zakupem polisy na życie powinniśmy wiedzieć czy różnią się od siebie poszczególne rodzaje polis (terminowa, bezterminowa, grupowa, indywidualna)

2. Polisa grupowa charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, ale i niską sumą ubezpieczenia

3. W przypadku ubezpieczenia indywidualnego możemy spersonalizować swoją ochronę

4. Przed zakupem ubezpieczenia zawsze powinniśmy porównać produkt z innymi, by sprawdzić czy jest dla nas korzystnym rozwiązaniem

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie

 1. Co warto sprawdzić przed wykupieniem polisy na życie?

  Przed wykupieniem ubezpieczenia na życie należy sprawdzić:

  • czas wypłaty świadczeń,
  • liczbę osób, które da się objąć ochroną,
  • listę wyłączeń odpowiedzialności,
  • okres karencji,
  • wysokość składki ubezpieczenia,
  • wysokość sumy ubezpieczenia,
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Czy ubezpieczenie na życie można rozbudować o świadczenie z tytułu hospitalizacji?

  Tak, ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o świadczenia związane z pobytem w szpitalu. W tym celu można wykupić produkt łączący w sobie polisę zdrowotną i na życie. W sytuacji, gdy ubezpieczony trafi do szpitala, a jego pobyt będzie dłuższy niż 3 dni, otrzyma należne świadczenie.

 3. Czy ubezpieczenie na życie może obejmować ochroną całą rodzinę?

  Tak, ubezpieczenie na życie może dotyczyć wszystkich członków rodziny. Po wykupieniu takiej polisy ubezpieczony jest chroniony na wypadek śmierci małżonka, dziecka czy nawet teścia i może otrzymać świadczenie finansowe z tytułu tego typu zdarzeń.

 4. Czy ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie w przypadku powiększenia się rodziny?

  Tak, polisa na życie to dobry wybór dla osób, które planują powiększenie rodziny. Ubezpieczenie można bowiem rozszerzyć o dodatkową ochronę z tytułu urodzenia dziecka. Uzyskane środki można przeznaczyć np. na wyprawkę, należy jednak pamiętać, że tego typu produkty ubezpieczeniowe są zazwyczaj objęte kilkunastomiesięczną karencją.

 5. Czy ubezpieczenie na życie może wykupić senior?

  Tak, na rynku jest dostępnych wiele polis na życie dla seniorów. Świadczenie chroni bliskich przed nagłym odejściem starszej osoby. Z uwagi na wyższe ryzyko ubezpieczeniowe, tego typu polisy są zazwyczaj droższe niż gdyby ubezpieczenie wykupiła młodsza osoba.

 6. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

  Koszt składki miesięcznej jest zależny od tego, jaką sumę ubezpieczenia się wybierze, od zakresu ochrony, wieku, w jakim przystępuje się do zakupu oraz aktualnego stanu zdrowia. Są to główne czynniki, które wpłyną na wysokość składki, ale nie jedyne - jeśli w wolnym czasie lubi się uprawiać sport o wysokim stopniu ryzyka (np. wspinaczka górska) ubezpieczyciel może nieco podnieść kwotę składki.

 7. Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

  Polisa na życie może chronić na wypadek śmierci ubezpieczonego, ale również w innych trudnych chwilach. Wsparcie finansowe można uzyskać po usłyszeniu poważnej diagnozy, pobycie w szpitalu czy doznaniu urazu ciała. Podstawą do świadczenia może być również urodzenie dziecka oraz śmierć bliskiej osoby (np. małżonka, rodzica lub dziecka).