Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Trzy pakiety chroniące życie i zdrowie ubezpieczonego dla małych, średnich i dużych firm – tak w skrócie wygląda oferta grupowej polisy na życie Unum. Sprawdzamy, co dokładnie zawiera ubezpieczenie, kto może skorzystać i na jakich warunkach.

Porównaj ceny

Grupowa polisa na życie to dla ubezpieczycieli bardzo istotny produkt, który dociera do bardzo duże liczby potencjalnych klientów, czyli osób zatrudnionych w firmach. Zainteresowanie ubezpieczeniem grupowym potęguje również jego niska cena – rzędu 30 czy 50 zł miesięcznie, a w niektórych przedsiębiorstwach nawet bezpłatnie, w ramach pakietu socjalnego.

Za polisami grupowymi przemawiają liczby. W Polsce na koniec 2019 roku zatrudnionych w firmach co najmniej 9-osobowych było zatrudnionych 6 396 000 mln osób. To o 2,6% więcej niż dokładnie rok wcześniej – podaje GUS w zestawieniu”. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r. Według tego samego źródła przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 5604,25 zł brutto. To z kolei więcej o 6,2% niż na koniec roku 2018. 

Na czym polegają ubezpieczenia grupowe?

Ubezpieczenie grupowe dla wielu osób jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Jest to ochrona na krótki okres, niedroga i o dość szerokim zakresie. 

Ubezpieczenia grupowego – w przeciwieństwie do polisy indywidualnej – nie można zakupić samodzielnie, a jedynie za pośrednictwem podmiotu, np. operatora sieci komórkowej, banku czy firmy, w której jest się zatrudnionym.

Najczęściej „grupówki” kupowane są w miejscu pracy. Dotyczy to również oferty towarzystwa Unum.

Polisa grupowa charakteryzuje się umową terminową na okres 12 miesięcy. Po tym czasie umowa będzie automatycznie odnawiana (chyba że ubezpieczony odpowiednio wcześnie ja wypowie),ale może też zakończyć się przed czasem, gdy ubezpieczony pracownik zostanie zwolniony lub zmieni miejsce zatrudnienia. W obu tych przypadkach Unum może zaproponować kontynuację polisy na indywidualnych zasadach.

Zawsze przed zakupem polisy warto sprawdzić dokładnie jej zakres, warunki umowy oraz porównać ją z innymi ofertami. Na przykładzie oferty grupy Unum można zobaczyć, na co warto zwracać szczególną uwagę. 

Jaki zakres ochrony w polisie grupowej Unum?

Polisa grupowa w Unum to oferta zarówno dla małych, jak i średnich i dużych firm. Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracodawcy oraz pracownicy i ich najbliżsi (małżonkowie i dzieci). 

Towarzystwo ubezpieczeniowe Unum wymienia różne zalety ubezpieczenia pracowniczego na życie. Część z nich jest mniej lub bardziej oczywista, jak:

 • ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę na całym świecie;
 • szeroki katalog chorób – dla ubezpieczonego oraz małżonka to 45 jednostek chorobowych i 24 w przypadku poważnych chorób dziecka;
 • operacje zabiegowe, tzw. chirurgia jednego dnia;
 • ochrona dla osób uprawiających sporty zaliczane do ryzykownych;
 • minimalna lista wyłączeń odpowiedzialności;
 • wypłata 10% sumy ubezpieczenia w przypadku urodzenia dziecka lub przeprowadzenia leczenia specjalistycznego w okresie karencji;
 • wypłata świadczenia nawet przy krótkich pobytach w szpitalu: w przypadku zdarzeń będących następstwem NW – powyżej 1 dnia, w przypadku zdarzeń chorobowych – powyżej 3 dni;
 • dedykowany opiekun w ramach każdej polisy;
 • szybkie procedury wypłaty świadczeń.

W ofercie ubezpieczyciela dostępne są 3 warianty – życiowy (Unum Ochrona życia ubezpieczonego),zdrowotny (Unum Ochrona zdrowia ubezpieczonego) i rodzinny (Unum Ochrona życia i zdrowia rodziny ubezpieczonego).

Unum Ochrona życia ubezpieczonego

Jest to polisa o podstawowym zakresie ochrony: zabezpieczy pracownika, a właściwie jego bliskich na wypadek jego nagłej śmierci. Można również rozszerzyć zakres ochrony, która zapewni dodatkowe wsparcie finansowe dla bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego wskutek:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • wypadku komunikacyjnego,
 • wypadku w miejscu pracy,
 • zawału serca,
 • udaru mózgu.

Takie rozszerzenie zapewni zwiększenie odszkodowania podstawowego z tytułu śmierci w sytuacji, gdy z powyższych powodów dojdzie do zgonu osoby ubezpieczonej.

Unum Ochrona zdrowia ubezpieczonego

Ten pakiet z kolei przewiduje zabezpieczenia zdrowia ubezpieczonego. Ochroną objęte zostają:

 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • operacje chirurgiczne,
 • leczenie specjalistyczne.

Ochrona polisowa dotyczy nie tylko wypadków oraz problemów zdrowotnych na terenie Polski, lecz również na terenie Europy, USA, Kanady, Japonii, Australii lub Nowej Zelandii.

Poważne zachorowanie obejmuje ochroną m.in.: 

 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • nowotwór złośliwy,
 • niewydolność nerek,
 • stwardnienie rozsiane,
 • łagodny guz mózgu,
 • choroba Alzheimera,
 • choroba Parkinsona,
 • transplantacja narządów.

Lista dotyczy dokładnie 45 schorzeń i warto zapoznać się z pełną listą przed podpisaniem umowy.

Leczenie specjalistyczne obejmuje skierowania na określone, specjalistyczne metody leczenia – np. wszczepienie rozrusznika serca czy chemioterapia.

Unum Ochrona życia i zdrowia rodziny ubezpieczonego

Celem tego pakietu jest zabezpieczenie przyszłości nie tylko pracownika, ale również jego rodziny. Ubezpieczony może uzyskać ochronę na wypadek:

 • śmierci małżonka lub partnera,
 • śmierci małżonka lub partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci dziecka,
 • śmierci dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania małżonka lub partnera,
 • poważnego zachorowania dziecka,
 • poważnego urazu dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • pobytu w szpitalu małżonka lub partnera,
 • pobytu w szpitalu dziecka.

Ochrona dotyczy małżonka, który nie przekroczył 65 roku życia oraz dzieci do 25 roku życia.

Polisa obejmuje swoją ochroną również nieszczęśliwe wypadki spowodowane uprawianiem sportów wysoce kontuzjogennych, jak np. nurkowanie, skoki do wody czy wspinaczka.

Jak zgłosić wniosek o odszkodowanie w Unum?

Unum umożliwia zgłoszenie wniosku o odszkodowania aż na 5 sposobów:

 • za pomocą formularza online, który znaleźć można na stronie ubezpieczyciela,
 • za pośrednictwem e-maila,  
 • telefonicznie,
 • korespondencyjnie, wysyłając komplet dokumentów pocztą,
 • osobiście w zakładzie pracy, udając się do oddziału firmy lub agenta.

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem jest e-formularz. Do raz wypełnionego można załączyć zeskanowane wcześniej dokumenty. Formalności będą się różnić w zależności od zdarzenia, np.:

 • zgon ubezpieczonego – oryginał odpisu skróconego aktu zgonu, kserokopia dokumentu określającego przyczynę zgonu,
   
 • zawał lub udar mózgu - dokumentacja potwierdzająca zawał serca lub udar mózgu (EKG, tomografia komputerowa),zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego itp.,
   
 • niezdolność do pracy na skutek wypadku lub choroby - kserokopie druków zwolnień lekarskich lub zaświadczenie o okresach niezdolności wystawione przez pracodawcę lub uprawniony podmiot,
   
 • urodzenie dziecka - kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
   
 • leczenie specjalistyczne - kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego, dokumentacja medyczna potwierdzająca rodzaj zastosowanego leczenia specjalistycznego.

Po złożeniu kompletu niezbędnych dokumentów, najpóźniej po 7 dniach roboczych ubezpieczony lub uposażony otrzyma wypłatę świadczenia. Średni czas wypłaty świadczeń w Unum to 3 dni robocze, liczone od dnia złożenia kompletu niezbędnych dokumentów.

Unum wypłaca należne świadczenie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ubezpieczonego. Konto bankowe powinno należeć do osoby, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia. Innym sposobem jest przekaz pocztowy, ale tylko do kwoty 3500 zł. Środki przekazywane są na adres wskazany przez ubezpieczonego lub uprawnionego.

Czy warto wybrać ubezpieczenie grupowe?

Polisa grupowa jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które nie zakupiły jeszcze żadnej ochrony indywidualnej. Dzięki temu zyskuje się zabezpieczenie finansowe na różne trudne okoliczności życiowe. 

Minusem ubezpieczenia grupowego jest brak możliwości modyfikowania polisy. Jeżeli jakieś zdarzenie objęte ochroną żaden w sposób nie dotyczy ubezpieczonego, to nie ma on możliwości zrezygnowania z niego na rzecz innej ochrony. W przypadku ubezpieczenia indywidualnego można dowolnie wybrać zakres ochrony według własnych, realnych potrzeb.

Grupówki charakteryzują się zazwyczaj niską sumą ubezpieczenia, co wpływa na fakt, że świadczenia z tytułu zdarzeń polisowych, nie będą wysokie. Dlatego dla tych osób, którym zależy na wyższej sumie ubezpieczenia, lepszym rozwiązaniem będzie indywidualne ubezpieczenie na życie. Ponadto krótka umowa polisy grupowej nie jest raczej rozwiązaniem długofalowym.

Z kolei osoby, które posiadają już indywidualną polisę na życie, również mogą zainteresować się zakupem polisy grupowej. Dwa ubezpieczenia mogą zapewnić dwa odszkodowania, a grupówka zazwyczaj należy do tanich rozwiązań, dzięki czemu taki wydatek nie powinien uszczuplić miesięcznego budżetu.

Ważne informacje

1. Polisa grupowa Unum jest ofertą dla małych oraz średnich i dużych firm bez względu na branżę w 3 różnych pakietach – życiowym, zdrowotnym i rodzinnym

2. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest na 12 miesięcy

3. Polisa grupowa charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony i niską sumą ubezpieczenia

4. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać ofertę z innymi