Ubezpieczenie grupowe Unum to propozycja dla małych, średnich i dużych firm. Polisa zapewnia zatrudnionym szeroką ochronę, nie tylko na wypadek śmierci, ale także w innych sytuacjach, np. gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania. 

Polisa grupowa w miejscu pracy to rozwiązanie, które w przystępnej cenie może zapewnić szeroki zakres ochrony. Co oferuje TU Unum? Jakie są wady i zalety tego produktu ubezpieczeniowego? Odpowiadamy na pytania. 

Na czym polegają ubezpieczenie grupowe? 

Ubezpieczenie grupowe dla wielu osób jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Jest to ochrona na krótki okres, niedroga i o dość szerokim zakresie. 

Ubezpieczenia grupowego – w przeciwieństwie do polisy indywidualnej – nie można zakupić samodzielnie, a jedynie za pośrednictwem podmiotu, np. operatora sieci komórkowej, banku czy firmy, w której jest się zatrudnionym.

Najczęściej „grupówki” kupowane są w miejscu pracy. Dotyczy to również oferty towarzystwa Unum. Polisa grupowa charakteryzuje się umową terminową na okres 12 miesięcy. Po tym czasie umowa będzie automatycznie odnawiana (chyba że ubezpieczający odpowiednio wcześnie ja wypowie), ale ochrona ubezpieczeniowa względem danego pracownika może zakończyć się przed czasem, gdy ubezpieczony pracownik zostanie zwolniony lub zmieni miejsce zatrudnienia. W obu tych przypadkach Unum może zaproponować kontynuację polisy na indywidualnych zasadach zarówno dla pracownika, jak i członków jego rodziny, jeżeli również byli ubezpieczeni w ramach polisy grupowej.

Zawsze przed zakupem polisy warto sprawdzić dokładnie jej zakres, warunki umowy oraz porównać ją z innymi ofertami. Na przykładzie oferty grupy Unum można zobaczyć, na co warto zwracać szczególną uwagę. 

Co oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe Unum? 

Ubezpieczenie grupowe w Unum jest dostępne w dwóch wariantach – dla małych oraz średnich i dużych firm. Polisa składa się z zakresu podstawowego, który można rozszerzyć o, pakiet VIP uzgadniany z pracodawcą, oraz aż 8 pakietów dodatkowych, które pozwalają na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb osoby ubezpieczonej. Zarówno pakiet podstawowy jak i pakiety dodatkowe wspierają ubezpieczonych nie tylko finansowo na etapie diagnozy choroby, ale również zapewniamy połączenie ochrony ze świadczeniami medycznymi takimi jak profilaktyka, diagnostyka oraz leczenie, aby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem.

Jaką polisę grupową oferuje Unum dla małych firm? 

Polisa grupowa Unum dla małych lub rodzinnych firm to program ubezpieczeniowy dostosowany do potrzeb klienta. W jego skład wchodzi pakiet podstawowy oraz 6 pakietów VIP dla właścicieli, członków ich rodzin oraz kluczowego pracownika z wysoką sumą ubezpieczenia (do 500 000 złotych). 

Jaką ofertę polisy grupowej ma Unum dla większych firm? 

Polisa grupowa Unum dla średnich lub dużych firm to spersonalizowany zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do potrzeb klienta oraz branży, w jakiej działa dana firma. Przy zawieraniu umowy istnieje możliwość negocjacji atrakcyjnych warunków ubezpieczenia. 

Jaki zakres ochrony w polisie grupowej Unum? 

Polisę grupową Unum można dostosować do potrzeb oraz sytuacji życiowej. Ubezpieczyciel oferuje umowy dodatkowe dostępne w ramach pakietu podstawowego lub pakietów dodatkowych, które rozszerzają ochronę, np. na wypadek: 

 • śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego lub wypadku w pracy lub zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu – zaistnienie zdarzenia skutkuje powiększeniem świadczenia z tytułu umowy podstawowej, 
 • uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu – ochrona obejmuje kilkaset różnych urazów, świadczenie jest wypłacane jako procent sumy ubezpieczenia, 
 • niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą
 • poważnej choroby ubezpieczonego, małżonka albo partnera - zgodnie z listą 58 chorób wymienionych w OWU, oraz dziecka – 29 chorób z możliwością rozszerzenia o szybko dostęp do konsultacji u lekarzy specjalistów i do badań medycznych w przypadku podejrzenia poważnej choroby, 9 chorób zakaźnych lub świadczenie lekowe po diagnozie poważnej choroby,
 • chorób cywilizacyjnych,
 • pobytu w szpitalu ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka -  na całym świecie, nawet jednodniowy dotyczący nieszczęśliwego wypadku, w tym SOR trwający nawet 365 dni w każdym roku ubezpieczenia, z opcją rozszerzenia o świadczenia ambulatoryjne po co najmniej 7-dniowym pobycie w szpitalu (lekarze 10 specjalizacji, badania i zabiegi),
 • operacji chirurgicznych ubezpieczonego, małżonka albo partnera i dziecka – świadczenie jest wypłacane jako określony procent sumy ubezpieczenia, wypłata również za operacje niewyszczególnione w katalogu (otwarty katalog operacji) oraz operacje wykonane w trybie tzw. chirurgii jednego dnia z możliwością rozszerzenie o świadczenie lekowe, 
 • leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, małżonka albo partnera lub dziecka – 11 procedur medycznych, 
 • śmierci małżonka, rodzica, dziecka – ten typ ochrony można rozszerzyć o ochronę na wypadek nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego, wtedy ubezpieczony otrzymuje dodatkowe odszkodowanie, 
 • urodzenia się dziecka żywego lub martwego oraz urodzenie dziecka wymagającego leczenia - (urodzonego jako wcześniak, z wadą wrodzoną lub niską punktacją w skali Apgar), - z możliwością rozszerzenia o świadczenia medyczne i rehabilitację medyczną dziecka,  
 • poważnego urazu dziecka -na skutek nieszczęśliwego wypadku, 
 • osierocenia dziecka – w sytuacji, gdy ubezpieczony miał potomstwo, jego dzieci w wieku poniżej 26 lat otrzymają dodatkowe odszkodowanie.

Dodatkowo ochrona w ramach pakietu podstawowego może zostać rozszerzona o assistance medyczny, W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania każdy ubezpieczony, a także jego małżonek albo partner i dzieci (w ramach jednej składki) mogą skorzystać z  24 świadczeń medycznych i opiekuńczych z limitem 10 000 zł na zdarzenie.


Jakie są wady i zalety ubezpieczenia grupowego? 

Ubezpieczenie grupowe Unum oferuje szeroki zakres ochrony, możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową członków rodziny oraz wiele pakietów dodatkowych do wyboru, które pozwalają na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia według indywidualnych potrzeb. Korzyści to także minimum formalności (wszelkie negocjacje są bowiem prowadzone pomiędzy firmą ubezpieczeniową a pracodawcą), przystąpi enie do ubezpieczenia może nastąpić  poprzez aplikację on-line bez konieczności wypełnia wniosku papierowego przez co Unum promuje ekologiczne rozwiązania (za zdalne przystąpienie do ubezpieczeń grupowych ubezpieczyciel sadzi drzewa, nagradzając firmę objętą ubezpieczeniem grupowym eko-certyfikatem). Dodatkowo po zakończeniu pracy, możliwe jest indywidualne kontynuowanie takiego ubezpieczenia na indywidualnych warunkach. 

Natomiast minusem tego rozwiązania są limity świadczeń – są one ustalane indywidualnie dla każdej umowy. Wadą polisy grupowej są również niewysokie odszkodowania – najczęściej suma ubezpieczenia nie jest zbyt wysoka, zatem i świadczenia nie będą należały do wysokich. 

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy grupowej Unum? 

Zakup ubezpieczenia na życie wiąże nas z ubezpieczycielem na dłuższy czas. Warto zatem poświęcić chwilę na zapoznanie z treścią umowy, by nie był to pochopny i nieprzemyślany zakup. Przed zawarciem umowy, niezależnie od jej rodzaju, należy zwrócić uwagę na kwestie takie jak: 

 • częstotliwość opłacania składek, 
 • okres karencji – w przypadku ubezpieczenia grupowego często jest on krótszy niż w polisach indywidualnych, 
 • sposób oceny ryzyka ubezpieczeniowego – przed podpisaniem może być konieczne wypełnienie  oświadczenia o stanie zdrowia czy ankiety medycznej lub nawet wykonanie badań (w przypadku wysokich sum ubezpieczenia),
 • zasady kontynuacji ubezpieczenia po odejściu z firmy.  

W przypadku polis grupowych szczególnie ważnym aspektem jest także limit świadczeń oraz suma ubezpieczenia. Zwykle grupówki są tańsze, ale oferują niższe odszkodowania niż polisy indywidualne. Należy na to zwrócić uwagę przed zakupem. Bardzo ważne są także wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w jakich ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

– mówi ekspertka Rankomat, Ewelina Ratajczak. 

Kiedy Unum może nie wypłacić odszkodowania?

Jakie wyłączenia odpowiedzialności stosuje ubezpieczyciel Unum? 

Świadczenie z polisy grupowej może nie przysługiwać, gdy do śmierci ubezpieczonego doszło w wyniku: 

 • działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub zamieszkach,
 • popełnienia samobójstwa, niezależnie od jego stanu poczytalności ubezpieczonego, w okresie 2 lat od daty przystąpienia do umowy ubezpieczenia.

Świadczenie z tytułu danej umowy dodatkowej może nie zostać również wypłacone, w przypadku gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło m. in. w wyniku:

 • próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu poczytalności; 
 • wypadku komunikacyjnego albo wypadku w pracy spowodowanego pozostawaniem w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (z wyjątkiem środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie wypadku komunikacyjnego albo wypadku w pracy;
 • prowadzenia pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego, wodnego lub powietrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • popełnienia czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu; 
 • wykonywania pracy bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa oraz nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, regulaminu pracy;
 • poddania się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych;
 • chirurgii plastycznej lub kosmetycznej, z wyjątkiem likwidacji skutków nieszczęśliwych wypadków; 
 • pełnienia służby wojskowej w jakimkolwiek kraju lub uczestnictwa w operacjach sił zbrojnych;

Należy pamiętać, że każda z umów dodatkowych ze względu na swoją charakterystykę zawiera odmienne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Pełen katalog ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności dla każdej z umów dodatkowych znajduje się w warunkach danej umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia.
 

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie? 

Ubezpieczenie grupowe to niedroga polisa, która zapewnia odszkodowanie w różnych nieprzewidzianych sytuacjach. Wielu zatrudnionych sięga po to rozwiązanie, ponieważ za pośrednictwem pracodawcy można je kupić o wiele taniej niż w przypadku polis indywidualnych. 

Warto jednak zastanowić się czy polisa grupowa to produkt, który dla nas będzie wystarczająco satysfakcjonujący. Nie mamy zbyt dużego wpływu na zmiany w umowie, sama ochrona trwa dość krótko i wyłącznie na czas zatrudnienia. Możemy rozejrzeć się za indywidualną ofertą.

W tym celu należy dokonać analizy dostępnych możliwości. Porównanie ofert pozwoli nam wybrać najbardziej dopasowane do nas ubezpieczenie. Sporym ułatwieniem będzie skorzystanie z porównywarki polis, dzięki której zarówno zaoszczędzimy sporo czasu, jak i dotrzemy do najlepszych i najtańszych ofert. Wystarczy, że wypełnimy krótki formularz, a samym szukaniem zajmą się specjaliści. W oparciu o nasze wytyczne przygotowana zostanie oferta, która uwzględni wszystkie nasze potrzeby.
 

Ważne informacje

1. Polisa grupowa Unum jest ofertą dla małych oraz średnich i dużych firm bez względu na branżę 

2. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest na 12 miesięcy oraz automatycznie przedłużana na kolejne takie okresy, jeżeli żadna ze stron nie postanowi inaczej

3. Polisa grupowa charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony i niską sumą ubezpieczenia

4. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać ofertę z innymi

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie grupowe w Unum

 1. Czy polisa grupowa Unum może objąć ochroną również partnera/małżonka?

  Tak, grupowym ubezpieczeniem Unum można objąć zarówno małżonka, jak i partnera, z którym nie łączy ubezpieczonego związek formalny. 

 2. Czy polisa grupowa w Unum może objąć ochroną innych bliskich?

  Tak, ubezpieczeniem można objąć także pełnoletnie dzieci, pod warunkiem. 

 3. Gdzie i kiedy obowiązuje ochrona w polisie grupowej Unum?

  Grupowe ubezpieczenie na życie działa 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony może zatem czuć się bezpiecznie bez względu na to, czy do zdarzenia dojdzie w pracy, w domu, jak i podczas wakacji za granicą. Świadczenia medyczne, takie jak wizyty u lekarzy czy badania medyczne można przeprowadzić w placówkach medycznych na terytorium polski.

 4. Kto otrzyma odszkodowanie, jeśli w polisie nie wskażemy osoby uposażonej?

  W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłatę z polisy na życie otrzymuje uposażony główny. Zwykle jest to małżonek lub partner. Jeśli osoba ta także nie żyje, pieniądze trafiają do uposażonych zastępczych, np. dzieci ubezpieczonego. W przypadku, gdy nie wyznaczono żadnego uposażonego, odszkodowanie jest dzielone zgodnie z zasadami opisanymi w OWU oraz kodeksie cywilnym. Najczęściej trafia ono do ustawowych spadkobierców, czyli w pierwszej kolejności – małżonka ubezpieczonego, następnie jego dzieci. 

 5. Czy można mieć polisę grupową i indywidualną w Unum?

  Tak, z prawnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć dwie polisy u tej samej firmy ubezpieczeniowej, np. indywidualną i grupową. Takie rozwiązanie pozwala otrzymać podwójne odszkodowanie w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia opisanego w obu umowach.