Ubezpieczenie grupowe Unum to propozycja dla małych, średnich i dużych firm. Polisa zapewnia zatrudnionym szeroką ochronę, nie tylko na wypadek śmierci, ale także w innych sytuacjach, np. gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania. 

Polisa grupowa w miejscu pracy to rozwiązanie, które w przystępnej cenie może zapewnić szeroki zakres ochrony. Co oferuje TU Unum? Jakie są wady i zalety tego produktu ubezpieczeniowego? Odpowiadamy na pytania. 

Na czym polegają ubezpieczenie grupowe? 

Ubezpieczenie grupowe dla wielu osób jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Jest to ochrona na krótki okres, niedroga i o dość szerokim zakresie. 

Ubezpieczenia grupowego – w przeciwieństwie do polisy indywidualnej – nie można zakupić samodzielnie, a jedynie za pośrednictwem podmiotu, np. operatora sieci komórkowej, banku czy firmy, w której jest się zatrudnionym.

Najczęściej „grupówki” kupowane są w miejscu pracy. Dotyczy to również oferty towarzystwa Unum. Polisa grupowa charakteryzuje się umową terminową na okres 12 miesięcy. Po tym czasie umowa będzie automatycznie odnawiana (chyba że ubezpieczony odpowiednio wcześnie ja wypowie), ale może też zakończyć się przed czasem, gdy ubezpieczony pracownik zostanie zwolniony lub zmieni miejsce zatrudnienia. W obu tych przypadkach Unum może zaproponować kontynuację polisy na indywidualnych zasadach.

Zawsze przed zakupem polisy warto sprawdzić dokładnie jej zakres, warunki umowy oraz porównać ją z innymi ofertami. Na przykładzie oferty grupy Unum można zobaczyć, na co warto zwracać szczególną uwagę. 

Co oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe Unum? 

Ubezpieczenie grupowe w Unum jest dostępne w dwóch wariantach – dla małych oraz średnich i dużych firm. Polisa składa się z zakresu podstawowego, uzgadnianego z pracodawcą, oraz elastycznych pakietów dodatkowych, które zapewniają ochronę także na wypadek mniej typowych nieprzewidzianych zdarzeń. 

Jaką polisę grupową oferuje Unum dla małych firm? 

Polisa grupowa Unum dla małych lub rodzinnych firm jest dostępna w dwóch wersjach. Plan Pakietowy to gotowe warianty ubezpieczenia, który można rozszerzyć o dowolnie wybrane moduły dodatkowe, natomiast Plan Elastyczny to spersonalizowany program ubezpieczeniowy dostosowany do potrzeb klienta. W jego skład wchodzą 3 warianty podstawowe oraz 6 wariantów VIP z wysoką sumą ubezpieczenia (do 500 000 złotych). 

Jaką ofertę polisy grupowej ma Unum dla większych firm? 

Polisa grupowa Unum dla średnich lub dużych firm to spersonalizowany program ubezpieczeniowy dostosowany do potrzeb klienta oraz branży, w jakiej działa dana firma. Przy zawieraniu umowy istnieje możliwość negocjacji atrakcyjnych warunków ubezpieczenia, natomiast w przypadku rozwiązania stosunku pracy ubezpieczeni mogą kontynuować ochronę na indywidualnych warunkach. 

Jaki zakres ochrony w polisie grupowej Unum? 

Polisę grupową Unum można dostosować do potrzeb oraz sytuacji życiowej. Ubezpieczyciel oferuje dodatkowe pakiety, które rozszerzają ochronę, np. na wypadek: 

 • śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego – zaistnienie zdarzenia skutkuje powiększeniem świadczenia z tytułu umowy podstawowej, 
 • śmierci w wyniku wypadku w pracy, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu – jeśli dojdzie do wystąpienia zdarzenia, uposażonym przysługuje dodatkowe odszkodowanie, 
 • osierocenia dziecka – w sytuacji, gdy ubezpieczony miał potomstwo, jego dzieci w wieku poniżej 26 lat otrzymają dodatkowe odszkodowanie, 
 • uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu – ochrona obejmuje kilkaset różnych urazów, świadczenie jest wypłacane jako procent sumy ubezpieczenia, 
 • niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą
 • trwałej niepełnosprawności na skutek nieszczęśliwego wypadku – w przypadku zaistnienia zdarzenia wypłacane jest świadczenie jednorazowe oraz odszkodowanie w ratach, przysługujące przez kolejnych 5 lat, 
 • poważnej choroby ubezpieczonego - zgodnie z listą 49 chorób wymienionych w OWU, 
 • pobytu w szpitalu ubezpieczonego - ochrona jest ważna na terytorium całego świata, 
 • operacji chirurgicznych – świadczenie jest wypłacane jako określony procent sumy ubezpieczenia, 
 • leczenia specjalistycznego
 • śmierci małżonka albo partnera życiowego – ten typ ochrony można rozszerzyć o ochronę na wypadek nieszczęśliwego wypadku, wtedy płatnik składek otrzymuje dodatkowe odszkodowanie, 
 • śmierci dziecka – odszkodowanie jest wypłacane, gdy potomek nie miał skończonych 25 lat, ochronę można rozszerzyć także o skutki nieszczęśliwego wypadku, 
 • urodzenia się dziecka żywego lub martwego
 • poważnej choroby małżonka oraz konieczności pobytu w szpitalu lub przeprowadzenia zabiegu operacyjnego
 • poważnej choroby dziecka, które nie ukończyło 18 lat
 • poważnego urazu dziecka -na skutek nieszczęśliwego wypadku lub konieczności pobytu w szpitalu. 


Jakie są wady i zalety ubezpieczenia grupowego? 

Ubezpieczenie grupowe Unum oferuje szeroki zakres ochrony, możliwość objęcia polisą członków rodziny oraz wiele pakietów dodatkowych do wyboru. Korzyści to także minimum formalności (wszelkie negocjacje są bowiem prowadzone pomiędzy firmą ubezpieczeniową a pracodawcą) oraz możliwość kontynuowania ochrony po zakończeniu pracy (na indywidualnych warunkach). 

Natomiast minusem tego rozwiązania jest konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz limity wieku i świadczeń – są one ustalane indywidualnie dla każdej umowy. Wadą polisy grupowej są również niewysokie odszkodowania – najczęściej suma ubezpieczenia nie jest zbyt wysoka, zatem i świadczenia nie będą należały do wysokich. 

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy grupowej Unum? 

Zakup ubezpieczenia na życie wiąże nas z ubezpieczycielem na dłuższy czas. Warto zatem poświęcić chwilę na zapoznanie z treścią umowy, by nie był to pochopny i nieprzemyślany zakup. Przed zawarciem umowy, niezależnie od jej rodzaju, należy zwrócić uwagę na kwestie takie jak: 

 • częstotliwość opłacania składek, 
 • okres karencji – w przypadku ubezpieczenia grupowego często jest on krótszy niż w polisach indywidualnych, 
 • sposób oceny ryzyka ubezpieczeniowego – przed podpisaniem może być konieczne wypełnienie ankiety medycznej lub nawet wykonanie badań,
 • zasady kontynuowania porozumienia po odejściu z firmy.  

W przypadku polis grupowych szczególnie ważnym aspektem jest także limit świadczeń oraz suma ubezpieczenia. Zwykle grupówki są tańsze, ale oferują niższe odszkodowania niż polisy indywidualne. Należy na to zwrócić uwagę przed zakupem. Bardzo ważne są także wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w jakich ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

– mówi ekspertka Rankomat, Ewelina Ratajczak. 

Kiedy Unum może nie wypłacić odszkodowania?

Jakie wyłączenia odpowiedzialności stosuje ubezpieczyciel Unum? Odszkodowanie z polisy grupowej może nie przysługiwać, gdy do śmierci doszło podczas: 

 • brania udziału w bójkach lub protestach, 
 • nadużywania alkoholu, 
 • nieprzestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub regulaminu pracy, 
 • pełnienia służby wojskowej w jakimkolwiek kraju, 
 • popełnienia czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, 
 • popełnienia próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, 
 • uczestnictwa w operacjach sił zbrojnych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia także, kiedy ubezpieczony: 

 • poddał się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza, 
 • pozostaje w stanie nietrzeźwości, 
 • pozostaje w stanie po użyciu lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych albo nowych substancji psychoaktywnych. 

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie? 

Ubezpieczenie grupowe to niedroga polisa, która zapewnia odszkodowanie w różnych nieprzewidzianych sytuacjach. Wielu zatrudnionych sięga po to rozwiązanie, ponieważ za pośrednictwem pracodawcy można je kupić o wiele taniej niż w przypadku polis indywidualnych. 

Warto jednak zastanowić się czy polisa grupowa to produkt, który dla nas będzie wystarczająco satysfakcjonujący. Nie mamy zbyt dużego wpływu na zmiany w umowie, sama ochrona trwa dość krótko i wyłącznie na czas zatrudnienia. Możemy rozejrzeć się za indywidualną ofertą.

W tym celu należy dokonać analizy dostępnych możliwości. Porównanie ofert pozwoli nam wybrać najbardziej dopasowane do nas ubezpieczenie. Sporym ułatwieniem będzie skorzystanie z porównywarki polis, dzięki której zarówno zaoszczędzimy sporo czasu, jak i dotrzemy do najlepszych i najtańszych ofert. Wystarczy, że wypełnimy krótki formularz, a samym szukaniem zajmą się specjaliści. W oparciu o nasze wytyczne przygotowana zostanie oferta, która uwzględni wszystkie nasze potrzeby.
 

Ważne informacje

1. Polisa grupowa Unum jest ofertą dla małych oraz średnich i dużych firm bez względu na branżę 

2. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest na 12 miesięcy

3. Polisa grupowa charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony i niską sumą ubezpieczenia

4. Przed zakupem polisy zawsze warto porównać ofertę z innymi

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie grupowe w Unum

 1. W jakim wieku można przystąpić do polisy grupowej w Unum?

  To zależy od rodzaju umowy dodatkowej. Przykładowo, z odszkodowania na wypadek śmierci małżonka albo partnera życiowego można skorzystać pod warunkiem, że nie ukończył on 70 lat. Natomiast ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka dotyczy jedynie potomstwa, które nie ukończyło 25 lat. 

 2. Czy polisa grupowa Unum może objąć ochroną również partnera/współmałżonka?

  Tak, grupowym ubezpieczeniem Unum można objąć zarówno małżonka, jak i partnera życiowego, z którym nie łączy ubezpieczonego związek formalny. 

 3. Czy polisa grupowa w Unum może objąć ochroną innych bliskich?

  Tak, ubezpieczeniem można objąć także dzieci, pod warunkiem, że spełniają one kryterium wiekowe. Wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia oraz konkretnych umów dodatkowych zostały zawarte w OWU. 

 4. Gdzie i kiedy obowiązuje ochrona w polisie grupowej Unum?

  Grupowe ubezpieczenie na życie działa 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony może zatem czuć się bezpiecznie bez względu na to, czy do zdarzenia dojdzie w pracy, w domu, jak i podczas wakacji za granicą.

 5. Kto otrzyma odszkodowanie, jeśli w polisie nie wskażemy osoby uposażonej?

  W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłatę z polisy na życie otrzymuje uposażony, czyli osoba fizyczna wymieniona z imienia i nazwiska podczas podpisywania umowy ubezpieczenia. Zwykle jest to małżonek lub życiowy partner. Jeśli osoba ta także nie żyje, pieniądze trafiają do uposażonych zastępczych, np. dzieci płatnika składek, natomiast gdy nie wyznaczono żadnego uposażonego, odszkodowanie jest dzielone zgodnie z zasadami opisanymi w OWU. Najczęściej trafia ono do ustawowych spadkobierców, czyli w pierwszej kolejności – dzieci ubezpieczonego. 

 6. Czy można mieć polisę grupową i indywidualną w Unum?

  Tak, z prawnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć dwie polisy u tej samej firmy ubezpieczeniowej, np. indywidualną i grupową. Takie rozwiązanie pozwala otrzymać podwójne odszkodowanie w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia opisanego w obu umowach.