Remont domu po upadku drzewa może kosztować nas kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, podczas gdy za nieco ponad 250 zł rocznie zagwarantujemy sobie pokrycie tych strat z odszkodowania. Wyjaśniamy, jak ubezpieczyć się w razie upadku drzew, masztów i innych przedmiotów na nieruchomość i posesję.

Upadki drzew i innych obiektów występują na obszarze całej Polski praktycznie we wszystkich miesiącach, chociaż najwięcej jest ich z sezonie burzowym, czyli wiosną i latem. Warto zatem pomyśleć o polisie mieszkaniowej, która w zakresie posiada nie tylko tytułowe zdarzenie, ale także ryzyka pochodne, jak uderzenie pioruna czy silny wiatr.

Co oznacza upadek drzewa i masztu w polisie mieszkaniowej?

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego definicja upadku drzew i masztów może nieco się różnić. I tak:

 • w Generali to upadek drzew i budowli, 
 • w Uniqa upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, 
 • w AXA to upadek przedmiotu, 
 • w PZU upadek drzew lub masztów.

Chociaż nazewnictwo może być mylące, to jednak w większości polis chodzi o dokładnie takie same przedmioty i obiekty, przez upadek których dochodzi do szkody. Mowa o:

 • budowlach,
 • dźwigach,
 • kominach,
 • słupach (w tym energetycznych),
 • masztach, 
 • drzewach i konarach drzew,
 • budynkach i ich częściach,
 • wolnostojących reklamach, 
 • bilbordach,
 • tablicach reklamowych i drogowych,
 • latarniach ulicznych.

Niektóre towarzystwa (np. AXA) w definicji umieszczają też informację, że upadek nie może wynikać z winy człowieka, czyli musi być zdarzeniem losowym

Jak polisa mieszkaniowa chroni w razie upadku drzewa i masztu?

Każda podstawowa polisa mieszkaniowa zabezpiecza finansowo na wypadek pakietu zdarzeń. Z reguły jest to kilka lub kilkanaście ryzyk, takich jak pożar, katastrofa lotnicza, huragan, uderzenie pioruna czy deszcz nawalny. Zdarza się, że w podstawie uwzględniony jest upadek drzew i masztów, ale nie jest to reguła. Przykładowo, w polisie Generali, Z myślą o domu omawiane zdarzenie dostępne jest w podstawie w wariancie All Risks, a w wariancie od ryzyk nazwanych jako dodatek.

Upadek drzew i masztów najczęściej wiąże się z innymi zdarzeniami, jak uderzenie pioruna, huragan, trąba powietrzna, deszcz czy grad. W niektórych polisach (np. Inter Lokum, wariant od ryzyk nazwanych), upadek drzew i masztów jest obecny w podstawie, ale jako bezpośrednie następstwo jednego lub większej liczby innych zdarzeń (polisa w podstawie zawiera 16 zdarzeń). 

Upadek drzew i masztów – przykładowe oferty

TUPolisa

Szczegóły

GeneraliGenerali, z myślą o domu
 • w wariancie All Risks – w podstawie
 • w wariancie od ryzyk nazwanych – w rozszerzeniu
Inter PolskaInter Lokum
 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych
 • nagrobek – w rozszerzeniu
 • roślinność ozdobna – w rozszerzeniu
Proama Dom
 • w wariancie All Risks – w podstawie
 • w wariancie od ryzyk nazwanych – w rozszerzeniu
HDITwój Dom
 • nagrobek – w rozszerzeniu
InterRiskBezpieczny Dom
 • limity za szkody - 10 000 zł
Link4Dom
 • musi być następstwem huraganu
WartaDom Komfort Plus
 • nagrobek – w rozszerzeniu
AXATwoje Miejsce
 • nie może być spowodowany działaniem człowieka
AllianzBezpieczny Dom
 • nie może wynikać z winy ubezpieczonego
AvivaW domu
 • dom letniskowy – w rozszerzeniu
 • rower – w rozszerzeniu
CompensaRodzina II
 • dom letniskowy – w rozszerzeniu
ConcordiaMój Dom
 • nie może być spowodowany działaniem człowieka
WienerCztery kąty
 • jako następstwo huraganu
 • upadek obiektów – nie spowodowany działaniem człowieka
BenefiaPakiet Mieszkanie
 • nie może być spowodowany działaniem człowieka
UniqaTwój Dom Plus
 • w wariantach MINI i MAXI polisy jako rozszerzenie
AegonAegon dla Domu
 • nagrobek – w rozszerzeniu
EuropaMyFlat
 • tylko jako następstwo innego zdarzenia z zakresu ochrony
Ergo HestiaMój Dom
 • nie może być spowodowany działaniem człowieka
TUWBezpieczna rodzina
 • nagrobek – w rozszerzeniu
 • garaż poza posesją – w rozszerzeniu

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Co obejmuje upadek drzew i masztów?

Podstawowa polisa nie zabezpieczy całego naszego mienia przed upadkiem drzew i masztów. Aby ochrona była kompleksowa, należy ubezpieczyć także:

 • ruchomości domowe,
 • budynki gospodarcze,
 • budowle tzw. małej architektury,
 • roślinność,
 • ogrodzenie i bramę wjazdową,
 • dom letniskowy,
 • nagrobek,
 • garaż wolnostojący na posesji lub poza nią.

Konieczność ubezpieczenia budowli znajdujących się na tej samej posesji co dom dotyczy tylko tych polis, które mają osobne dodatki do wykupienia. Szczegóły co do zakresu umowy podstawowej i rozszerzonej znajdują się za każdym razem w dokumencie OWU.

PAMIĘTAJ!
Upadek drzew i masztów może znajdować się w podstawie polisy (bezpośrednio lub pośrednio), ale może też być dostępny jako dodatkowo płatne rozszerzenie – zależy to już od indywidualnej polityki ubezpieczyciela.

Jakiego mienia nie ubezpieczymy od upadku drzewa i masztu?

W OWU każdej polisy znajduje się lista tzw. wyłączeń odpowiedzialności. Chodzi tutaj zarówno o konkretne przykłady mienia, jak i sytuacji, w których ubezpieczenie nie zadziała. Wśród popularnych ograniczeń związanych z upadkiem drzew i masztów można wymienić:

 • zarejestrowane pojazdy mechaniczne (one chronione są z ubezpieczeń komunikacyjnych);
 • mienie wykorzystywane do działalności gospodarczej;
 • pożyczone przedmioty i te, które są własnością gości;
 • mienie zniszczone przez upadek drzewa, które zostało wycięte niezgodnie z prawem lub kiedy upadek wynika z naszego zaniedbania (np. suchy konar, który od dłuższego czasu stanowił realne zagrożenie);
 • przedmioty szklane, np. kolektory słoneczne – żeby je chronić, trzeba wykupić inny dodatek, czyli ubezpieczenie przedmiotów szklanych przed stłuczeniem;
 • upadek wywołany przez prace podziemne – tutaj odpowiedzialność finansową ponosi inny podmiot.

W każdej polisie znajdziemy nieco inne ograniczenia, ale wszystkie one są zawsze szczegółowo opisane w OWU. 

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie za upadek drzewa i masztu?

OWU polisy zawsze szczegółowo opisuje procedurę ubiegania się o odszkodowanie. Chociaż są w tej materii drobne różnice pomiędzy towarzystwami, to generalnie zasady są podobne: 

 • na zgłoszenie zdarzenia mamy określony termin, najczęściej są to 3 dni;
 • zgłoszenie może być telefoniczne, mailowe, przez formularz na stronie towarzystwa lub bezpośrednie w placówce ubezpieczyciela;
 • musimy przedłożyć towarzystwu wykaz zniszczonego mienia wraz z cenami;
 • ubezpieczyciel może również zażądać od nas przedłożenia innych dokumentów, np. protokołu z interwencji straży pożarnej (jeśli była wzywana) czy protokołów z odbytych obowiązkowych przeglądów;
 • na wypłacenie odszkodowania towarzystwo ma 30 dni od daty zgłoszenia (wypłata w jednej racie);
 • na wypłacenie spornej części odszkodowania jest dodatkowe 14 dni.

Ile odszkodowania za upadek drzewa i masztu na nieruchomość?

Suma ubezpieczenia (SU) to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką uzyskamy przy szkodzie całkowitej. Ustala się osobne SU dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. Trzeba to zrobić precyzyjnie – sumy ubezpieczenia powinny być równe realnej wartości mienia. W innym wypadku możemy stracić, albo płacąc zawyżoną składkę ubezpieczeniową (nadubezpieczenie), albo uzyskując zbyt niską rekompensatę (niedoubezpieczenie). 

Wysokość odszkodowania może być też ograniczona wprowadzonym przez towarzystwo limitem. Przykładowo, w HDI za upadek drzewa lub masztu możemy uzyskać maksymalnie 10 000 zł, a jeśli zniszczenia będą większe, to resztę będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Podobnie jak w przypadku pozostałych ograniczeń, również limity są zawsze szczegółowo opisane w OWU. 

Ile kosztuje ubezpieczenie od upadku drzewa i masztu?

Ubezpieczenie chroniące przed upadkiem drzew i masztów nie jest drogie. Najtańsza polisa kosztuje 255 zł, a najdroższa 355 zł. Ostateczna cena będzie zależała od kilku parametrów. Wspomniane stawki dotyczą domu wolnostojącego o powierzchni 130 m2 w Rzeszowie z uwzględnieniem ochrony murów, elementów stałych i ruchomości (SU: 30 000 zł) od zdarzeń losowych, a także od stłuczenia przedmiotów szklanych – to ryzyko jest cennym uzupełnieniem dla upadku drzew i masztów.

Z reguły gdy ubezpieczamy nieruchomość, chroniona jest także posesja i jej elementy, choć czasem trzeba wykupić dodatkowe rozszerzenia, jak ubezpieczenie roślinności ogrodowej czy ubezpieczenie siłowników od bram czy innych budynków na terenie posesji i poza nią.

Upadek drzew i masztów – przykładowe ceny ubezpieczeń

TUDodatkowo

Roczna składka

Link4

Home Assistance
przepięcie

255 zł

Inter Polska

Home Assistance
przepięcie

273 zł

Proama

przepięcie
powódź

313 zł

Generali

Home Assistance
przepięcie
powódź

355 zł

HDI
InterRisk
Warta
AXA
Allianz
Aviva
PZU
Compensa
Wiener
Concordia
Benefia
Uniqa
Aegon
Ergo Hestia
Europa
Nationale Nederlanden
TUZ Ubezpieczenia
TUW

informacja o zakresie i cenie dostęona w TU

Źródło: rankomat.pl (stan na: 30.07.2020 r.).

Ważne informacje

1. Upadek drzew i masztów, upadek przedmiotu, upadek drzew i budowli, itp. – to różne nazwy tego samego zdarzenia

2. Upadek drzew i masztów może być dostępny i w podstawie polisy, i jako rozszerzenie

3. Często upadek drzew i masztów jest ujęty w polisie jako następstwo innego zdarzenia, np. huraganu

4. Polisa mieszkaniowa nie chroni przed upadkiem przedmiotu na zarejestrowany pojazd mechaniczny