Zawarcie ugody z ubezpieczycielem oznacza definitywne zakończenie sporu. Po jej podpisaniu, poszkodowany raz na zawsze traci prawo do dochodzenia przed sądem wypłaty wyższego odszkodowania w przyszłości. 

Przed zawarciem ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym należy się dokładnie zastanowić. Jej podpisanie może znacznie skrócić czas wypłaty odszkodowania w porównaniu do długiego i skomplikowanego procesu przed sądem. Jednocześnie należy szczegółowo przeanalizować, czy propozycja ubezpieczyciela nie jest zaniżona.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czy warto zawrzeć ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Podpisanie ugody to jeden ze sposobów zakończenia sporu pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a klientem. Zwykle do niego dochodzi, gdy poszkodowany nie zgadza się z wysokością wypłaconego odszkodowania, czy wyceną likwidacji szkody. Najczęściej zawarcie ugody oznacza, że ubezpieczyciel zgodzi się zwiększyć kwotę rekompensaty finansowej, a konsument zrzeknie się prawa do dochodzenia dalszych roszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu poszkodowany może zaoszczędzić dużo czasu, ponieważ firma ubezpieczeniowa natychmiast wypłaci mu pieniądze.

Jednak przed podpisaniem ugody należy się dokładnie zastanowić. Zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń oznacza, że w przyszłości nie będziemy mogli pozwać towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania wyższego odszkodowania. Nawet jeśli uznamy, że wypłacona przez ubezpieczyciela kwota była zbyt niska. Zawarcie ugody raz na zawsze pozbawia nas prawa dochodzenia swoich praw przed sądem w tej kwestii w sporze z firmą ubezpieczeniową. Warto więc przeanalizować wszelkie za i przeciw przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Jak przebiega zawarcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Zwykle to towarzystwa ubezpieczeniowe jako pierwsze proponują klientom zakończenie sporu w formie ugody, aby nie przedłużać postępowania likwidacyjnego. Dochodzi do niego, jeśli klient nie zgodzi się z pierwotną decyzją ubezpieczyciela i złoży od niej pisemne odwołanie. Po podpisaniu ugody, poszkodowany raz na zawsze zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń w przyszłości. Dzięki temu firma ubezpieczeniowa ma 100% pewność, że klient nigdy nie pozwie jej do sądu w celu uzyskania wyższego odszkodowania.

Przykład: Samochód pana Marka został uszkodzony w stłuczce. Ubezpieczyciel zaproponował likwidację szkody z OC sprawcy w kwocie 2500 zł. Jednak poszkodowany się nie zgodził i złożył pisemne odwołanie od tej decyzji, ponieważ wynajęty przez niego rzeczoznawca wycenił koszty naprawy na 4000 zł.

Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe w postępowaniu likwidacyjnym zaproponowało zawarcie ugody, zwiększając kwotę likwidacji szkody z 2500 do 3200 zł. Pan Marek zdecydował się ją podpisać, aby jak najszybciej naprawić uszkodzony samochód. W efekcie definitywnie stracił prawo do pozwania ubezpieczyciela w przyszłości w celu uzyskania wyższego odszkodowania.

Czy więc zawsze warto podpisywać ugodę z ubezpieczycielem, zgadzając się na otrzymanie niższego odszkodowania, a jednocześnie zyskując szybką i pewną wypłatę pieniędzy? Niekoniecznie. Zwłaszcza, że niektóre towarzystwa celowo zaniżają wysokość szkód. W ten sposób liczą, że poszkodowanym przede wszystkim będzie zależeć na jak najszybszej ich likwidacji. Jeśli jesteśmy pewni swoich racji w sporze z firmą ubezpieczeniową, bardziej opłacalnym finansowo rozwiązaniem może być odrzucenie jej propozycji i złożenie pozwu. W sądzie możemy uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie niż kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela.

Przykład: Samochód pani Ewy został uszkodzony w stłuczce. Ubezpieczyciel zaproponował likwidację szkody z OC sprawcy w wysokości 1200 zł. Tymczasem wynajęty przez poszkodowaną rzeczoznawca wycenił koszty naprawy na co najmniej 2300 zł. W efekcie pani Ewa złożyła pisemne odwołanie od decyzji towarzystwa.

Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponowało zawarcie ugody, zwiększając proponowaną kwotę likwidacji szkody z 1200 do 1800 zł. Jednak pani Ewa nie zgodziła się jej podpisać. Zdecydowała się złożyć pozew, a sąd przyznał jej rację w sporze z ubezpieczycielem. Dzięki temu firma ubezpieczeniowa została zmuszona do wypłaty właścicielce uszkodzonego auta odszkodowania w wysokości 3000 zł.

Czy można negocjować kwotę ugody z ubezpieczycielem?

Oczywiście, że tak. Jak już wspomnieliśmy, niekiedy towarzystwa ubezpieczeniowe celowo zaniżają wysokość odszkodowań. Pierwszym krokiem powinno więc być złożenie pisemnego odwołania od pierwotnej decyzji ubezpieczyciela. Jeśli następnie firma ubezpieczeniowa zaproponuje zwiększenie kwoty finansowej rekompensaty w ramach ugody, przed jej podpisaniem należy dokładnie przeanalizować, czy na pewno jest zadowalająca. W tym celu warto skonsultować się ze specjalistą (np. doświadczonym mechanikiem samochodowym, rzeczoznawcą lub prawnikiem). Dzięki temu możemy zyskać mocniejsze argumenty podczas negocjacji z towarzystwem.

Bardzo dokładnie podpisanie ugody z ubezpieczycielem powinny również przemyśleć osoby, które jeszcze nie zakończyły leczenia po wypadku drogowym. W ich przypadku brakuje pewności co do przyszłych konsekwencji zdrowotnych związanych z doznanymi urazami. Zbyt pochopne podjęcie decyzji może oznaczać, że zaproponowana przez towarzystwo kwota odszkodowania będzie znacznie zaniżona.

Jakie są skutki zawarcia ugody z ubezpieczycielem?

Po podpisaniu ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym, nieodwracalnie zrzekamy się prawa do dochodzenia roszczeń w przyszłości. W związku z tym nie będziemy mogli m.in. domagać się wypłaty wyższego odszkodowania przed sądem. Zawarcie ugody definitywnie kończy spór z ubezpieczycielem.

Natomiast dużym plusem podpisania ugody na etapie przedsądowym jest oszczędność czasu przez poszkodowanego. Dzięki zakończeniu sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym, szybciej mogą nam zostać wypłacone pieniądze. Jednak przed zawarciem ugody warto skonsultować propozycje ubezpieczyciela ze specjalistą, aby wysokość odszkodowania nie była zbyt zaniżona.

Czy można zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem przez telefon?

Jak najbardziej. Zgodnie z art. 12 Ustawy o prawach konsumenta, zawarcie przez przedsiębiorcę ugody z konsumentem na odległość (np. przez telefon) jest możliwe. Jednak najpierw towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek udzielić poszkodowanemu określonych w przepisach informacji. M.in. musi podać główne cechy świadczenia i dane identyfikacyjne firmy, a także wyraźne potwierdzenie woli obu stron zapisane na trwałym nośniku (np. pismo, wydruk, dokumenty podpisane elektronicznie, e-mail, pendrive czy płyta CD/DVD).

Uwaga! Poszkodowani, którzy domagają się wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta nie są konsumentami. W efekcie ubezpieczyciel nie zawierał z nimi żadnej umowy. Oznacza to, że w ich przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi udokumentować warunków ugody zawartej przez telefon.

Ugoda z ubezpieczycielem przez telefon – na co uważać?

Przede wszystkim nie należy ulegać presji ze strony przedstawiciela ubezpieczyciela. Jeśli nie chcemy, nie musimy zgadzać się na propozycję towarzystwa. Możemy poprosić o kontakt w wygodnym dla nas terminie, a także o przesłanie warunków proponowanej ugody na piśmie. Mamy również możliwość poproszenia o likwidację szkody w tradycyjny sposób zamiast przez telefon.

Jeśli przedstawiciel ubezpieczyciela stwierdzi przez telefon, że proponowane warunki ugody są aktualne tylko teraz i nie można zawrzeć jej w innym terminie, powinien to być sygnał alarmowy dla poszkodowanego. Taka propozycja może być dla nas niekorzystna, a także nie musimy się na nią zgadzać. Warto poprosić o przedstawienie warunków ugody na piśmie, które w przyszłości może być przydatne w postępowaniu reklamacyjnym. W przypadku likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego, pomocne może być również zapoznanie się z kosztami naprawy samochodu, aby nie zgodzić się na wypłatę zaniżonego odszkodowania.

Uwaga! Przez telefon można ustalić z towarzystwem ubezpieczeniowym bezsporną część wypłaconego odszkodowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu poszkodowany szybciej może otrzymać część pieniędzy, a wypłaty pozostałych roszczeń dochodzić później poprzez zawarcie ugody lub przed sądem.

Czy można odstąpić od ugody z ubezpieczycielem zawartej przez telefon?

To zależy. Poszkodowani domagający się wypłaty odszkodowania z OC sprawcy nie są konsumentami w rozumieniu przepisów zawartych w Ustawie o prawach konsumenta. Jeśli więc przyjmą propozycję ubezpieczyciela i zawrzą ugodę przez telefon, nie mogą od niej odstąpić. W wyjątkowych okolicznościach mogą stwierdzić, że została zawarta pod wpływem błędu i wnioskować o jej uchylenie. Jednak bardzo trudno to udowodnić.

W przypadku ubezpieczeń AC, poszkodowanych chronią przepisy Ustawy o prawach konsumenta. W efekcie zgodnie z art. 27, klient ma prawo odstąpić od ugody zawartej przez telefon z ubezpieczycielem w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Czy można zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem w imieniu małoletniego?

W sporze z ubezpieczycielami osoby małoletnie poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych reprezentują rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli chcą w ich imieniu zawrzeć ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym, najpierw zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Treść przepisu brzmi:

Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Takie stanowisko potwierdza również m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. V ACa 26/15). Stwierdzono w nim, że zawarcie ugody z ubezpieczycielem w imieniu małoletniego dziecka przekracza zwykły zakres opieki nad nim:

Czynności dyspozycyjne podejmowane przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka takie jak zawarcie ugody, o ile nie mają charakteru wyłącznie przysparzającego, a zatem mogą zagrażać majątkowym interesom dziecka, należą do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 103 § 3 krio.

W związku z zawarciem przez rodzica lub opiekuna prawnego ugody z ubezpieczycielem w imieniu małoletniego dziecka, nie tylko zostanie wypłacone odszkodowanie, ale również dojdzie do zrzeczenia się dalszych roszczeń w przyszłości. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 1962 r. (IV CR 578/61), jest to przekroczenie władzy rodzicielskiej. W efekcie nie można podpisać ugody z towarzystwem w imieniu małoletniego dziecka bez zgody sądu opiekuńczego:

Zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych w imieniu małoletnich dzieci wobec osoby obowiązanej do wynagrodzenia szkody należy do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu majątku dziecka. Takiej czynności nie wolno rodzicom bądź matce dokonać bez zezwolenia władzy opiekuńczej.

Jak otrzymać zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie ugody z ubezpieczycielem?

Aby rodzic lub opiekun prawny mógł zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem w imieniu małoletniego dziecka, najpierw musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sądzie rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania. Następnie sąd wyda decyzję o udzieleniu lub odmowie podpisania ugody z towarzystwem w imieniu dziecka.

Zawarcie ugody z ubezpieczycielem w imieniu małoletniego dzieckabez zgody sądu opiekuńczego może w przyszłości skutkować jej uznaniem za nieważną. Dlatego większość towarzystw nie podpisze porozumienia z rodzicem lub opiekunem prawnym, który nie uzyskał uprawniającego go do tego postanowienia sądowego.

Źródła:

 1. Ustawa o prawach konsumenta: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf
 3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 20 maja 2015 r. (sygn. V ACa 26/15): http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000002503_V_ACa_000026_2015_Uz_2015-05-20_001
 4. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 1962 r. (sygn.4 CR 578/61): https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/4-cr-578-61-orzeczenie-sadu-najwyzszego-520199559?unitId=
 5. Analiza Rzecznika Finansowego dotycząca ugód telefonicznych w ubezpieczeniach komunikacyjnych i mieszkaniowych: https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/Analiza.-Ugody-telefoniczne-w-ubezpieczeniach-komunikacyjnych-i-mieszkaniowych_maj2021.pdf
 6. Stanowisko Rzecznika Finansowego w kwestii zawarcia ugody w imieniu małoletniego: https://mu.rf.gov.pl/67/art-5.html 

Co warto wiedzieć?

 1. Zawarcie ugody z ubezpieczycielem oznacza, że raz na zawsze tracimy prawo do dochodzenia przed sądem wypłaty wyższego odszkodowania w przyszłości.
 2. Poszkodowany nie musi zgadzać się na warunki ugody proponowane przez ubezpieczyciela.
 3. Ugodę z ubezpieczycielem można zawrzeć przez telefon.
 4. Zawarcie ugody z ubezpieczycielem w imieniu małoletniego dziecka wymaga zgody sądu opiekuńczego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawarcie ugody z ubezpieczycielem

 1. Czy zawarcie ugody z ubezpieczycielem to dobry pomysł?

  To zależy od indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Zawarcie ugody oznacza szybką wypłatę odszkodowania, ale jednocześnie jego wysokość może być zaniżona. Jeśli tak się stanie i przyjęliśmy propozycję towarzystwa, to definitywnie straciliśmy prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem w przyszłości.

 2. Czy można odmówić zawarcia ugody z ubezpieczycielem?

  Tak. Jeśli propozycja ubezpieczyciela nie jest dla nas zadowalająca, możemy jej nie przyjąć. W takim przypadku można kontynuować negocjacje lub dochodzić wypłaty wyższego odszkodowania przed sądem.

 3. Czy warto zawrzeć ugodę wypłaty odszkodowania z OC sprawcy przez telefon?

  Niekoniecznie. Osoby domagające się wypłaty odszkodowania z OC sprawcy nie są konsumentami w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie podpisał z nimi żadnej umowy. W efekcie zawierając ugodę przez telefon, towarzystwo nie ma obowiązku udokumentować jej warunków, a poszkodowany nie może od niej odstąpić w ciągu 14 dni.

 4. Czy można nie zgodzić się na zawarcie ugody przez telefon?

  Tak. Zamiast zawierać ugodę przez telefon, możemy poprosić ubezpieczyciela o przesłanie jej warunków na piśmie lub likwidację szkody w tradycyjny sposób.