Ochrona na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby może zaoferować nam zagraniczne leczenie, które zwiększa szansę na szybki i skuteczny powrót do zdrowia. Na przykładzie oferty PZU sprawdźmy, jak działa ochrona dotycząca leczenia za granicą i co dokładnie oferuje nam takie rozwiązanie, by móc świadomie podjąć decyzję o zakupie ubezpieczenia.

W jakich krajach działa polisa? Kogo można objąć ochroną? Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania? Odpowiadamy na wszystkie pytania.

PORÓWNAJ CENY

Na czym polega organizacja leczenia za granicą od PZU?

Ubezpieczenie Organizacja leczenia za granicą od PZU zapewnia ochronę w sytuacji, gdy dojdzie do poważnego zachorowania i będzie konieczne leczenie poza terytorium Polski. Leczenie za granicą jest dość kosztowne i wymaga dopełnienia wielu formalności, nie dotyczy to jednak osób, które wykupiły zawczasu polisę. Klienci PZU mogą liczyć na ogromną pomoc w tym zakresie.

Przeczytaj też: Jak sprawdzić wysokość odszkodowania w PZU

Jak prezentuje się oferta w tym zakresie?

Ubezpieczenie Organizacja leczenia za granicą PZU pokrywa koszty leczenia, transportu, pobytu w szpitalu, a także wyżywienia w przypadku:

 • konieczności odbycia operacji kardiochirurgicznej lub neurochirurgicznej,
 • przeszczepu (narządów lub szpiku kostnego),
 • zdiagnozowania nowotworu.

Maksymalna suma ubezpieczenia dla tej polisy wynosi 2 000 000 euro, umowa jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia ochrony.

Jak wskazuje nazwa polisy na wypadek leczenia za granicą, zapewnia ona nie tylko wsparcie finansowe w trudnej sytuacji, ale i pomoc w organizacji:

 • dodatkowej opinii medycznej lekarza zza granicy,
 • tłumaczenia dokumentacji medycznej,
 • transportu medycznego,
 • pobytu w hotelu,
 • pobytu w szpitalu, przychodni lub gabinecie medycznym działającym poza Polską, zgodnie z wymogami miejscowego prawa,
 • szybkiego rozpoczęcia leczenia,
 • kontroli stanu zdrowia po leczeniu za granicą,
 • transport zwłok do miejsca pochówku.

Dzięki temu ani poszkodowany, ani tym bardziej jego rodzina nie muszą szukać rozwiązania na własną rękę – wszystkim zajmuje się ubezpieczyciel.
 

Leczenie za granicą w ramach polisy na życie PZU

Wiek przystąpienia

18-64 lat

Maksymalna suma ubezpieczenia

2 000 000 euro

Rekomendacja trzech specjalistycznych placówek za granicą

tak

Opinia medyczna dotycząca sposobu leczenia

tak

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia

tak

Świadczenie za każdy dzień hospitalizacji

100 euro

Zwrot kosztów za zakup leków po powrocie do Polski

do 50 000 euro

Organizacja i pokrycie kosztów repatriacji zwłok do miejsca pochówku

tak

Tłumaczenie dokumentacji medycznej na język polski

tak

Kontrola stanu zdrowia po leczeniu za granicą

tak

Czas trwania umowy

12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty PZU z dnia 14.11.2023 r.

PORÓWNAJ CENY

Jak powinieneś ubiegać się o leczenie za granicą?

Co zrobić, aby skorzystać z organizacji leczenia za granicą PZU? W tym celu wystarczy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta ubezpieczyciela. Następnie ubezpieczyciel zaproponuje 3 szpitale zagraniczne specjalizujące się w leczeniu danej choroby. Wybór kliniki zależy od preferencji poszkodowanego.

Gdy zostanie podjęta decyzja, PZU ustala datę wyjazdu, a także zapewnia transport i nocleg dla chorego oraz osoby towarzyszącej. Następnie organizowany jest pobyt w szpitalu, przy czym poszkodowany ma pełną wiedzę o procesie leczenia dzięki pomocy tłumacza. Koszty leczenia są pokrywane łącznie do wysokości 2 000 000 euro, ubezpieczyciel wypłaca także pieniądze z tytułu hospitalizacji – 100 euro za każdą noc spędzoną w szpitalu. Po zakończeniu leczenia można skorzystać z bezpłatnej kontroli stanu zdrowia w Polsce lub za granicą, zwracane są także koszty zakupu leków – do kwoty 50 000 euro.

Zobacz też: Odszkodowanie za nowotwór złośliwy - co warto wiedzieć?

Co jeszcze może Ci zaoferować PZU?

Osoby, którym zależy na rozszerzeniu ochrony dotyczącej zdrowia, mogą również zdecydować się na inne umowy dodatkowe. Są to m.in.:

 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób,
 • Wsparcie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym,
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego,
 • Finansowe wsparcie po operacji chirurgicznej,
 • Wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • Dodatkowa miesięczna pensja w razie śmierci,
 • Opieka medyczna w ciężkiej chorobie.

Kiedy ochrona nie zadziała?

Istnieją sytuacje, w których ubezpieczenie na życie nie zadziała. Są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Oznaczają one, że pomimo zaistnienia zdarzenia określonego w umowie, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. W przypadku polisy

Organizacja leczenia za granicą PZU wypłata świadczenia nie nastąpi, gdy:

 • do zachorowania doszło wskutek nietrzeźwości, zatrucia alkoholowego, zażycia narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,
 • do zdarzenia określonego w umowie doszło wskutek samookaleczenia się lub usiłowania popełnienia samobójstwa,
 • konieczne jest leczenie z wykorzystaniem terapii Limfocytami CAR-T (Chimeric Antigen Receptor CAR T-cell therapy) lub metodami radioterapii innymi niż określone w OWU,
 • przyczyną zdarzenia określonego w umowie jest ekspozycja na promieniowanie radioaktywne lub jonizujące w wyniku reakcji termojądrowych albo wybuchu nuklearnego,
 • stan chorobowy powstał wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed początkiem ochrony,
 • stan chorobowy wynika z działań wojennych, czynnego uczestnictwa w aktach terroru, masowych rozruchach społecznych albo popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • w dniu wystąpienia poważnego stanu chorobowego ubezpieczony mieszkał w Polsce, ale w ciągu 12 miesięcy przed wystąpieniem poważnego stanu chorobowego przebywał poza Polską dłużej niż 183 dni kalendarzowe,
 • ubezpieczony zażywał produkty lecznicze niezgodnie z zaleceniem lekarza,
 • ubezpieczony zażywał produkty lecznicze niezgodnie z ulotką załączoną do produktu leczniczego,
 • zaszła konieczność przeprowadzenia przeszczepu wynikająca ze skutków alkoholowej choroby wątroby lub konieczna była terapia wymagająca leczenia komórkami macierzystymi,
 • zdiagnozowano nowotwór związany z AIDS i zakażeniem wirusem HIV, 
 • zdiagnozowano nowotwór skóry (poza czerniakiem złośliwym).

Ubezpieczyciel nie organizuje, nie pokrywa i nie zwraca kosztów leczenia alternatywnego oraz leczenia eksperymentalnego, finansowaniu nie podlega także terapia genowa, terapia komórkami somatycznymi oraz terapia z wykorzystaniem metod inżynierii tkankowej. Przed zawarciem umowy niezbędne jest uzupełnienie ankiety medycznej i jeśli wystąpienie poważnego stanu chorobowego było skutkiem okoliczności niepodanych do wiadomości ubezpieczyciela podczas zawierania umowy, taka sytuacja także skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności została zawarta w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) tego produktu.

Pamiętaj, żeby na to zwrócić uwagę przed zakupem polisy!

Podczas zakupu polisy na życie warto zwrócić uwagę na ostateczną cenę ubezpieczenia. Produkt powinien być zgodny z potrzebami, ale jego zakup nie może przekraczać możliwości finansowych. Inne istotne kryteria to:

 • limity związane z wiekiem – każda polisa ma określone granice wiekowe. W przypadku ubezpieczenia PZU ochronę może wykupić każdy, kto ma więcej niż 18, ale mniej niż 64 lata,
 • suma ubezpieczenia – w przypadku Organizacji leczenia za granicą PZU maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 2 000 000 euro. W granicach tej kwoty można korzystać z organizacji i pokrycia kosztów podróży, transportu medycznego, zakwaterowania oraz leczenia. Dodatkowo ubezpieczony może liczyć na zwrot kosztów zakupu leków do 50 000 euro oraz świadczenie w wysokości 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu.

W przypadku ubezpieczenia zapewniającego organizację oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą bardzo ważna jest lista chorób, które upoważniają do skorzystania z ochrony. PZU określa je jasno w OWU – należą do nich:

 • nowotwór (złośliwy, złośliwy w stadium in situ, ciężka dysplazja nowotworowa),
 • operacje kardiochirurgicznych (zastawki serca lub by-pass),
 • operacje neurochirurgiczne (mózgu lub łagodnego guza rdzenia kręgowego), 
 • przeszczep (narządów lub szpiku kostnego).

W OWU znaleźć możemy informację o tym, że ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów ani nie organizuje poszukiwań dawcy dla ubezpieczonego wymagające przeszczepu. Nie finansuje również kosztów badań diagnostycznych potwierdzających zgodność tkankową. Zostało tam określone także, że ubezpieczyciel nie organizuje, nie pokrywa i nie zwraca kosztów zakupu lub wynajmu sztucznych narządów, protez (z wyjątkiem protez piersi po mastektomii i protez zastawek serca), przyrządów ortopedycznych, okularów korekcyjnych, szkieł kontaktowych, wózków inwalidzkich, specjalnych łóżek, urządzeń klimatyzacyjnych i oczyszczaczy powietrza. Finansowaniu nie podlegają też usługi świadczone osobie towarzyszącej, z wyjątkiem kosztów wyraźnie objętych ubezpieczeniem. Warto się zapoznać dokładnie z całym dokumentem, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.

Czy wiesz, jak szukać dobrze dopasowanej oferty?

Przed zakupem polisy na życie warto skorzystać ze pomocnego narzędzia, jakim jest porównywarka ubezpieczeń. W ten sposób zainteresowany może zaoszczędzić dużo czasu oraz uniknąć przepłacania za dany produkt ubezpieczeniowy. Kalkulator zbiera informacje o naszych preferencjach i następnie przeprowadza automatycznie selekcję spośród wielu ofert dostępnych na rynku. Z pomocą kalkulatora możesz wybrać również polisę NNW dla dziecka lub znaleźć ubezpieczenie OC dla swojego samochodu.

Finalnie można się umówić na spotkanie z przedstawicielem tego towarzystwa ubezpieczeniowego, które oferuje produkt najbardziej zgodny z oczekiwaniami i potrzebami.
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na wypadek leczenia zagranicznego jest możliwe poprzez zakup umowy dodatkowej do polisy podstawowej

2. Ochrona na wypadek leczenia zagranicznego zapewnia organizację wyjazdu, leczenie, tłumacza, powrót do kraju oraz zwrot kosztów za zakup leków

3. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić zapis o wyłączeniach odpowiedzialności

4. Porównanie ofert pozwala nam znaleźć najbardziej korzystną finansowo ofertę

FAQ - najczęściej zadawane pytania o organizację leczenia za granicą w polisie na życie

 1. W jakim wieku można przystąpić do polisy zapewniającej organizację leczenia za granicą?

  Polisę Organizacja leczenia za granicą może wykupić każdy, kto spełnia kryterium wiekowe określone przez PZU – ukończone 18 lat, ale nieukończony 64 rok życia.

 2. W jakich państwach PZU może zorganizować leczenie?

  Ochrona w polisie PZU dotyczy placówek medycznych zlokalizowanych na całym świecie. Po skontaktowaniu się z ubezpieczycielem ubezpieczony otrzymuje 3 rekomendacje placówek specjalizujących się w danym przypadku chorobowym.

 3. Czy ochrona obejmuje przejazd dla osoby towarzyszącej?

  Ubezpieczenie może obejmować małżonka lub partnera, jednak wtedy trzeba dokupić dla tej osoby dodatkowe indywidualne ubezpieczenie terminowe na życie.

 4. Czy z tytułu poważnego zachorowania można otrzymać dwa odszkodowania?

  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć wykupione dwie polisy na wypadek poważnego zachorowania, np. Organizację leczenia za granicą od PZU i ubezpieczenie turystyczne. Dozwolone jest także podpisanie dwóch umów z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Minusy takiego rozwiązania to konieczność opłacania podwójnych składek, natomiast plusem są dwa odszkodowania. 

 5. Dla kogo organizacja leczenia za granicą od PZU?

  Ubezpieczenie Organizacja leczenia za granicą PZU można wykupić jako dodatek do jednej z polis: PZU Gwarantowane Jutro, PZU Na Dobry Początek, PZU Ochrona Każdego Dnia lub PZU Wsparcie Najbliższych.

 6. Jak działa ubezpieczenie organizacja leczenia za granicą od PZU?

  Ubezpieczyciel zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na nowotwór oraz kiedy konieczna jest operacja kardiochirurgiczna, neurochirurgiczna albo przeszczep. Umowa jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia ochrony. W sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc, wystarczy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta PZU. Wtedy ubezpieczyciel zarekomenduje 3 szpitale zagraniczne specjalizujące się w danym przypadku chorobowym oraz zorganizuje i pokryje koszty badań, leczenia, transportu, zakwaterowania, wyżywienia i pobytu w szpitalu. Ubezpieczonemu przysługuje także tłumacz, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem leków oraz kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia.