30 tys. zgonów rocznie w Polsce spowodowanych jest udarem mózgu. Standardowa ochrona w polisie na życie zapewnia zabezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Taki zakres ochrony można rozszerzyć poprzez zakup umów dodatkowych. Jedną z nich jest ochrona na wypadek poważnego zachorowania, w tym również udaru mózgu.

pacjenci na szpitalnym korytarzu
Porównaj ceny

Szybkie rozpoznanie udaru oraz leczenie są niezwykle ważne. Często niezbędna jest również długotrwała rehabilitacja. Sprawdzimy, jak w tak trudnych chwilach może pomóc ubezpieczenie na życie.

Co to jest udar mózgu?

Na początku warto zapoznać się z dokładną definicją udaru mózgu, jaką opisuje ubezpieczyciel. Jako przykładu opis, jaki można znaleźć w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) towarzystwa ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden:

Udar mózgu to nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zaburzeń krążenia mózgowego, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych utrzymujących się przez okres co najmniej 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu. 

Rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia śródczaszkowego spowodowanego zewnętrznym urazem. Ubezpieczeniem nie są także objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA).

Definicja ubezpieczyciela opisuje zarówno stopień udaru, jak i badania, które muszą zostać wykonane, aby go rozpoznać. To ułatwia na przyszłość zgłoszenie roszczenia, ponieważ niezbędne będzie przesłanie kompletu dokumentacji medycznej, zatem w załączeniu wniosku o wypłatę świadczenia powinno zawierać wyniki CT oraz MRI.

Jakie są konsekwencje udaru mózgu?

Choroba niedokrwienna mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w Polsce, tuż obok zawału serca oraz nowotworów złośliwych. Udar mózgu w ostatnich latach zaczyna dotyczyć coraz młodszych osób, ponieważ zdarza się on zarówno 40-latkom, jak i 30-latkom. 

Ze wszystkich udarów (czyli nawet 90 tys. rocznie w Polsce),przyczyną zgonu jest około 30 tys. Udar mózgu może powodować trwałe kalectwo oraz znaczne pogorszenie jakości życia. 

Przyczyną udaru mogą być: skrzepliny powstałe w jamach serca (30%),zwężenie tętnic szyjnych (30%) oraz patologie wewnątrzczaszkowe (40%).
Wystąpienia udaru nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ponieważ może on dotknąć zarówno starsze i poważnie schorowane osoby, jak i ludzi młodszych, uprawiających sport i dbających o zbilansowaną dietę. Z całą pewnością szkodliwy jest tryb życia – uboga w składniki odżywcze dieta, używki, brak aktywności fizycznej, brak regularnych badań kontrolnych i stres. 

Które towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje ochronę na wypadek udaru mózgu?

Większość ubezpieczycieli ma w swoich polisach na życie rozszerzenie na poważne zachorowania. W tym rozszerzeniu znajduje się również udar mózgu. Nieraz występuje tylko razem z zawałem serca, jak w ubezpieczeniu PZU, ale świadczenie będzie przyznane tylko za zdiagnozowanie jednej z chorób.

Ciekawym przykładem jest MetLife, gdzie ubezpieczony może liczyć na świadczenie 100% lub 10% sumy ubezpieczenia w zależności od stopnia udaru mózgu. Za udar z poważnymi ubytkami (100% SU) uznawana jest diagnoza:

 • jednoznaczne rozpoznanie szpitalne świeżego udaru mózgu z wystąpieniem nowych objawów neurologicznych,
 • udokumentowane nowe i poważne (co oznacza niedowład poniżej 4° w skali Lovetta, afazję, encefalopatię) ubytki neurologiczne, potwierdzone przez lekarza neurologa, utrzymujące się przynajmniej 3 miesiące po incydencie mózgowym,
 • zmiany stwierdzone w rezonansie magnetycznym lub tomografii komputerowej, lub innym wiarygodnym badaniu obrazowym potwierdzającym rozpoznanie świeżo przebytego udaru mózgowego.

Udar bez ubytków (10% SU) to:

 • jednoznaczne rozpoznanie szpitalne świeżego udaru mózgu z wystąpieniem nowych objawów neurologicznych,
 • wyniki rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej, lub inne wiarygodne badanie obrazowe potwierdzające rozpoznanie świeżo przebytego udaru mózgowego.

Z kolei TU Allianz wypłaci świadczenie za udar mózgu nawet wtedy, jeśli ubezpieczony nie będzie miał wykupionego rozszerzenia. Warunkiem jest zdiagnozowanie tej choroby u osoby poniżej 30 roku życia.

Udar mózgu w polisach na życie

TU

Szczegóły

PZU

ochrona obejmuje tylko udar mózgu lub zawał serca 

Generali

ochrona obejmuje 40 poważnych zachorowań, w tym udar mózgu

Warta

odszkodowanie dla ubezpieczonego do 180 zł wypłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu udaru mózgu, w wersji dla współmałżonka – do 130 zł
do 90 000 zł za zgon ubezpieczonego i do 30 000 za zgon współmałżonka z powodu udaru mózgu 

Allianz

5000 zł za udar mózgu u osoby poniżej 30 roku życia, nawet jeśli ubezpieczony nie wykupił rozszerzenie o poważne zachorowanie

Compensa

odszkodowanie za śmierć z powodu udaru mózgu będzie wypłacone, jeśli zgon od zdiagnozowania zdarzenia nastąpił po minimum 6 miesiącach

Aviva

wypłata nawet 800 000 zł po zdiagnozowaniu udaru mózgu

Prudential

świadczenie do 100 000 zł na dowolny cel bez konieczności udokumentowania wydatków, karencja 90 dni

MetLife

wypłata 100% za udar z poważnymi ubytkami i 10% SU bez ubytków

Opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak ubezpieczyć się na wypadek udaru mózgu?

Ubezpieczenie na wypadek udaru mózgu jest rozszerzeniem posiadanej polisy podstawowej. Należy zatem zdecydować się na ubezpieczenie na życie w wersji podstawowej (ochrona finansowa tylko w razie zgonu),a następnie dokupić odpowiednią umowę dodatkową, chroniącą przed poważnym zachorowaniem. 
Takie rozszerzenie ochrony jest zawierane na 12 miesięcy i jest umową odnawianą, można ją zatem kontynuować z każdym rokiem. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie, ponieważ w przypadku ochrony na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby, towarzystwa ubezpieczeniowe stosują ograniczenia dotyczące wieku. Może zatem okazać się, że ochrona dotyczy wyłącznie osób do 60 roku życia. 

Ograniczenia wiekowe są indywidualną decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego warto porównywać w tym zakresie oferty.

Jak wysokie odszkodowanie za udar mózgu?

Samo posiadanie polisy na wypadek udaru mózgu nie zagwarantuje nam w żaden sposób, że taka choroba się nie przytrafi. Jej wystąpienie jest jednak podstawą do otrzymania wysokiego świadczenia, które można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel – np. prywatne leczenie lub kosztowną rehabilitację.

Przykładowo, Generali proponuje ubezpieczenie w 3 wariantach. Maksymalne kwoty, jakie możemy otrzymać z tytułu udaru mózgu i innego poważnego zachorowania w każdym z wariantów to: 10 000 zł, 50 000 zł oraz 150 000 zł.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa wysokość świadczenia, jakie będzie przysługiwać z tytułu wystąpienia choroby niedokrwiennej. 

Kiedy nie otrzymamy świadczenia za udar mózgu?

Warto również dodać, że należy zwrócić uwagę przy wyborze polisy na punkt w umowie, który określa wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności. Przykładowo PZU nie wypłaca świadczenia z tytułu wystąpienia udaru mózgu w sytuacji drugiego oraz każdego kolejnego zachorowania, a także zatajenia ważnych informacji w ankiecie medycznej, które mogłyby wskazywać na możliwość wystąpienia udaru mózgu.

Znajomość wyłączeń odpowiedzialności jest bardzo ważna. Istnieją sytuacje i okoliczności zdarzenia polisowego, w tym również udaru mózgu, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. 

Najczęściej dotyczą one zatajania bardzo ważnych informacji o stanie zdrowia, ale również sytuacje, w których ubezpieczony świadomie działał na własną niekorzyść – np. gdy do wypadku samochodowego doszło wskutek prowadzenia pod wpływem alkoholu. Inne wykluczenia spotykane w dokumentach OWU:

 • napad przejściowy (do 24 h) niedokrwienia centralnego układu nerwowego,
 • udaru niepozostawiający trwałego ubytku w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego,
 • uszkodzenie mózgu spowodowane urazem.

Przykładowo, PZU może odmówić wypłaty pieniędzy w sytuacji, gdy dojdzie do drugiego i każdego kolejnego przypadku objętego ochroną oraz, gdy ubezpieczony zatai ważne informacje o swoim stanie zdrowia. Jeżeli również udar już wystąpił przed zakupem ubezpieczenia – ubezpieczyciel również może odmówić należnych pieniędzy.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie za zdiagnozowany udar mózgu?

Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania. Część polis może jednak oferować wypłatę w systemie ratalnym, co jest korzystne w sytuacjach, gdy np. ubezpieczony spłaca wysoki kredyt, a decyduje się na kosztowną rehabilitację.
Przewidywany czas oczekiwania na świadczenie to najczęściej nie dłużej niż 30 dni od przesłania zgłoszenia roszczenia. W tej sytuacji dobrze jest znać procedurę, jaką wymaga ubezpieczyciel, czyli przesłanie kompletu dokumentów. 

Procedury są już indywidualną decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego. Część firm oczekuje zgłoszenia telefonicznego, inne z kolei dodatkowo umożliwiają kontakt za pośrednictwem maila lub SMS-a, jak np. PZU. 

Ważne jest również to, co dokładnie należy złożyć ubezpieczycielowi. Znajomość procedur ułatwia zgłoszenie, ponieważ brak części dokumentów będzie skutkować wydłużeniem procedury wypłaty pieniędzy.

Najczęściej ubezpieczyciel będzie oczekiwał:

 • wniosku o wypłatę świadczenia,
 • karty wypisu ze szpitala,
 • kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • numeru posiadanej polisy,
 • dokumentacji medycznej (wyniki badań, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego).

Wniosek o wypłatę świadczenia oraz pełną listę niezbędnych dokumentów znaleźć można najczęściej na stronie swojego ubezpieczyciela. 

Jak rozpoznać objawy udaru mózgu?

Tragicznych konsekwencji związanych z udarem, jak zgon, można uniknąć, jeśli objawy zostaną szybko rozpoznane.

Co powinno zaniepokoić:

 • silny ból głowy,
 • nagłe zaburzenia mowy,
 • upadający kącik ust, 
 • osłabienie ręki,
 • omdlenie,
 • drgawki,
 • duszności, trudności z oddychaniem,
 • nienaturalne pobudzenie,
 • rozmazany obraz i zawroty głowy,
 • nudności i wymioty.

Im szybsza reakcja na zaobserwowane objawy, tym lepsze rokowanie. W przypadku udaru mózgu czas ma ogromne znaczenie, ponieważ zbyt późna reakcja prowadzi do trwałego kalectwa, a nawet zgonu.

Ważne informacje

1. Polisa na życie w swoim podstawowym zakresie chroni życie ubezpieczonego

2. Rozszerzenie dotyczące ochrony na wypadek poważnego zachorowania jest możliwe poprzez zakup umowy dodatkowej

3. Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania można przeznaczyć na dowolny cel, np. prywatne leczenie lub kosztowną rehabilitację

4. Przed zakupem warto sprawdzić zapis w umowie o wyłączeniu odpowiedzialności oraz procedurach zgłaszania roszczenia