Ubezpieczenie OC krótkoterminowe, jak sama nazwa wskazuje, to ubezpieczenie samochodu zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy. Skorzystać z niego może jedynie ściśle określone grono kierowców. Sprawdzamy, które firmy oferują najlepsze ubezpieczenie OC krótkoterminowe na rynku.

Korzystanie zarówno z krótkoterminowego, jak i całorocznego ubezpieczenia OC regulują te same przepisy – ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Umożliwienie klientom zakupu polis OC na okres krótszy niż 12 miesięcy podyktowane jest potrzebami niektórych właścicieli pojazdów. Aby jednak ubezpieczenie krótkoterminowe OC nie było nadużywane przez kierowców, wspomniana ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych dokładnie wskazuje, kto może je nabyć. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby kupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest OC krótkoterminowe?

OC krótkoterminowe jest oferowane na okres krótszy niż 12 miesięcy – najczęściej na minimum 30 dni lub 3 miesiące. Od strony formalnej, ubezpieczenie krótkoterminowe OC zapewnia zakres ochrony analogiczny jak polisa całoroczna. Sumy gwarancyjne dla posiadaczy polis OC na mniej niż rok również wynoszą:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia drogowe, które powstały zarówno na terenie Polski, jak i na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Czy trzeba wypowiadać ubezpieczenie krótkoterminowe?

Istotną różnicą między polisami krótkoterminowymi a całorocznymi jest mechanizm ich przedłużania. Umowa całoroczna ulega automatycznemu przedłużeniu. Z kolei ubezpieczenia krótkoterminowe wygasają po upływie okresu, na jaki zostały zawarte.

Wypowiedź eksperta

Na właścicielu pojazdu spoczywa obowiązek dopilnowania tego, aby znajdował się on przez cały czas pod ochroną ubezpieczeniową. Niespełnienie obowiązku ustawowego wiąże się z wysokimi karami. Opłaty karne nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a ich wysokość uzależniona jest od kilku czynników, m.in. rodzaju pojazdu, czasu bez OC i płacy minimalnej.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychNatalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Kto i kiedy może skorzystać z krótkoterminowego OC?

Dawniej ubezpieczenie krótkoterminowe OC mogły wykupić tylko podmioty gospodarcze, czyli komisy samochodowe i firmy zajmujące się wynajmowaniem samochodów muzealnych czy historycznych, np. do ślubu. Dziś produkt ten jest dostępny dla większej grupy właścicieli pojazdów.

Uwaga!

Zgodnie z art. 27 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych krótkoterminową ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej mogą zostać objęte pojazdy:

 • zarejestrowane na stałe (OC krótkoterminowe dostępne tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na kupnie oraz sprzedaży pojazdów lub pośredniczeniu w tych transakcjach),
 • zarejestrowane czasowo,
 • zarejestrowane za granicą / sprowadzone z zagranicy,
 • historyczne,
 • wolnobieżne,
 • wykorzystywane do jazd testowych.

Jak kupić OC krótkoterminowe na pojazdy zarejestrowane czasowo?

Z krótkoterminowego ubezpieczenia OC mogą skorzystać właściciele pojazdów zarejestrowanych czasowo. Czasowej rejestracji pojazdów urzędnicy dokonują w oparciu o przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Najczęściej rejestracja czasowa odbywa się na wniosek właściciela, który ma w planach:

 • wywóz pojazdu za granicę,
 • przejazd pojazdem z miejsca zakupu (z zagranicy) na teren Polski,
 • przejazd pojazdem do stacji kontroli, aby wykonać jego naprawę lub zlecić przeprowadzenie badania technicznego.

Chcesz skorzystać z czasowej rejestracji pojazdu? Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, przy czym termin ten może zostać jednorazowo przedłużony o 14 dni.

Co mówi prawo?

Umowę krótkoterminowego ubezpieczenia OC dla pojazdów zarejestrowanych czasowo zawiera się na czas nie krótszy niż okres czasowej rejestracji, który został określony w decyzji starosty. Okres ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni.

Kiedy można wykupić OC na miesiąc na samochód z zagranicy?

Chcesz przyjechać do Polski samochodem zarejestrowanym w jednym z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej? Przebywasz w Polsce i niedługo wygasa okres ważności posiadanej przez Ciebie Zielonej Karty? A może sprowadzasz używany pojazd z zagranicy? Również będziesz mógł skorzystać z krótkoterminowego ubezpieczenia OC. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni.

Uwaga!

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC nabywane dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy lub zarejestrowanych za granicą często jest określane przez ubezpieczycieli jako „ubezpieczenie graniczne”. Produkt ten jest dostępny również dla właścicieli pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, gdy podczas pobytu w Polsce dojdzie do rozwiązania dotychczasowej umowy OC.

W przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy krótkoterminowa polisa OC może zostać zakupiona wyłącznie jednorazowo. Kolejna umowa ubezpieczenia powinna zostać zawarta już na 12 miesięcy (ubezpieczenie samochodu roczne).

Kto może wykupić ubezpieczenie krótkoterminowe na 30 dni, gdy pojazd jest zarejestrowany w naszym kraju na stałe?

Również m.in. właściciele komisów samochodowych (oczywiście nie dosłownie) zostali wymienieni w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych jako grupa upoważniona do korzystania z ubezpieczeń krótkoterminowych. Firmy pośredniczące w kupnie-sprzedaży pojazdów lub zajmujące się bezpośrednio handlem samochodami często korzystają z polis OC na okres krótszy niż 12 miesięcy. Dzięki temu mogą:

 • spełnić ustawowy obowiązek – w Polsce każdy samochód (nawet ten, który stoi na placu) musi być ubezpieczony,
 • ograniczyć wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych – polisa OC krótkoterminowa jest tańsza niż polisa całoroczna.

Warto wiedzieć

Kupujesz pojazd z komisu? Prawdopodobnie zostało dla niego wykupione ubezpieczenie krótkoterminowe. Pamiętaj, że taka polisa nie odnawia się automatycznie – samodzielnie musisz zadbać o ubezpieczenie samochodu OC, kupując polisę na okres 12 miesięcy.

Właściciele komisów samochodowych mogą zawierać polisy OC krótkoterminowe na czas nie krótszy niż 30 dni.

Czy każde auto z komisu posiada OC krótkoterminowe?

Nie. Właściciele samochodów zarejestrowanych w Polsce, którzy oddają je do komisu, przekazują przedsiębiorcy wraz z pojazdem aktualną polisę OC. Komis może korzystać z takiego ubezpieczenia aż do momentu zakończenia umowy (jeśli wykupił samochód od poprzedniego właściciela) lub nawet dłużej (czyli z OC przedłużonego na następny rok) – jeżeli jest on tylko pośrednikiem w sprzedaży.

Ile razy można kupić OC tymczasowe na pojazd historyczny lub zabytkowy?

Na samochód historyczny i zabytkowy również można wykupić OC krótkoterminowe. Co istotne, zarejestrowane pojazdy historyczne (w tym samochody osobowe) nie muszą posiadać ciągłości w OC. Ich właściciele muszą jednak pamiętać o tym, aby zostały one ubezpieczone przed wprowadzeniem do ruchu drogowego. 

Uwaga!

Właściciele pojazdów historycznych jako jedni z nielicznych nie muszą posiadać ubezpieczenia OC przez cały rok i nie grożą im surowe kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia. Inaczej mówiąc, polisę OC mogą oni nabyć dopiero przed planowanym korzystaniem z pojazdu.

Umowę ubezpieczenia OC krótkoterminowego dla pojazdów historycznych można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń co do liczby polis zakupionych w ciągu roku.

Czym OC krótkoterminowe można kupić tylko na auto z żółtymi tablicami rejestracyjnymi?

Nie. Warto podkreślić, że nie każdy samochód historyczny jest jednocześnie pojazdem zabytkowym. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych posiada zapisy dotyczące pojazdów historycznych, a są nimi:

 • pojazdy zabytkowe w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • pojazdy mające co najmniej 40 lat,
 • pojazdy mające co najmniej 25 lat, które zostały uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

W związku z tym, auta na białych blachach, które spełniają powyższe kryteria również mogą być objęte ubezpieczeniem OC krótkoterminowym. 

Uwaga! Definicja pojazdu zabytkowego znajduje się w art. 2 pkt 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przez pojazd zabytkowy należy rozumieć pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów.

Na jakie pojazdy wolnobieżne należy wykupić OC krótkoterminowe?

Z polisy krótkoterminowej mogą korzystać także właściciele pojazdów wolnobieżnych. Definicję pojazdu wolnobieżnego znaleźć można w art. 2 ust. 34 ustawy Prawo o ruchu drogowym – jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza jego prędkość do 25 km/h. Pojazdami wolnobieżnymi są np.:

 • maszyny rolnicze – kombajny, prasy, sadzarki, sieczkarnie i zgrabiarki,
 • maszyny leśne – karczowniki, rębaki, wciągarki i klembanki,
 • maszyny budowlane – ładowarki, koparki, walce, palownice, zagęszczarki, wiertnice.
Do pojazdów wolnobieżnych nie zalicza się ciągników rolniczych. Jednocześnie dla maszyn rolniczych, które są regularnie wykorzystywane w gospodarstwie rolniczym, rolnicy muszą wykupić ubezpieczenie samochodu całoroczne.

Właściciele pojazdów wolnobieżnych stanowią wyjątek, gdy mowa o okresie, na jaki mogą oni zawrzeć umowę krótkoterminowego OC – w ich przypadku jest to nie krócej niż 3 miesiące.

Jakie OC krótkoterminowe na pojazdy do jazd testowych?

Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego mogą zawrzeć dla posiadanych pojazdów do jazd testowych jednostki badawcze producentów pojazdów czy przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Polski. Pojazdy te muszą jednak spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym – nie mogą np. być uprzednio zarejestrowane na terytorium Polski lub za granicą.

Możliwość zakupienia ubezpieczenia OC krótkoterminowego dla pojazdów do jazd testowych pojawiła się dopiero w 2019 r. – to właśnie wtedy zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC dla pojazdów do jazd testowych jest sprzedawane na okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Ile kosztuje OC krótkoterminowe i gdzie kupić taką polisę?

Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie OC krótkoterminowe na 30 dni lub 3 miesiące, możesz przebierać wśród ofert towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Ubezpieczenia krótkoterminowego nie kupisz jednak zdalnie – konieczny będzie kontakt z przedstawicielem wybranego ubezpieczyciela.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC krótkoterminowe w 2024 roku?

Krótszy okres ochrony pojazdu w ramach OC krótkoterminowego przekłada się na cenę polisy, która jest z reguły dużo niższa niż całorocznego ubezpieczenia OC. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe wyliczają składkę ubezpieczenia krótkoterminowego indywidualnie dla każdego klienta, ale w praktyce korzystają z uproszczonych formuł matematycznych.

Warto wiedzieć

Czy krótkoterminowe OC ma wpływ na wysokość zniżek?
Większość ubezpieczycieli stosuje zasadę, zgodnie z którą zniżka przysługuje za polisę wykupioną na rok. Ponieważ w tym względzie firmy ubezpieczeniowe mają pełną dowolność, jeszcze przed podpisaniem umowy powinieneś dopytać o tę kwestię. Może to być dla Ciebie szczególnie istotne, jeżeli kupujesz polisę tylko dla auta zabytkowego.

Gdzie ubezpieczyć samochód, gdy kończy się polisa krótkoterminowa? 

Korzystałeś z krótkoterminowego ubezpieczenia na samochód sprowadzony z zagranicy lub kupiony w komisie? Taka umowa nie przedłuży się automatycznie. Powinieneś więc zadbać odpowiednio wcześniej o zachowanie ciągłości OC. Pamiętaj, że pomiędzy kolejnymi umowami nie powinno być ani jednego dnia przerwy. Od 1 stycznia 2024 roku już za jeden dzień bez OC samochodu osobowego możesz zapłacić 1700 złotych kary nakładanej przez UFG

Kary za brak OC w 2024 r. (styczeń - czerwiec)

Kary za brak OC w 2024 r. (lipiec - grudzień)

Porównaj ceny całorocznego OC kilkunastu firm ubezpieczeniowych w naszym kalkulatorze. Pomożemy Ci znaleźć najtańsze propozycje ubezpieczenia OC na kolejne 12 miesięcy oraz najkorzystniejsze oferty ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak AC, ASS, NNW czy Ochrona Szyb.

Co warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie OC na okres krótszy niż 12 miesięcy mogą zakupić wyłącznie niektóre, wymienione w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych grupy właścicieli pojazdów.
 • Ubezpieczenie krótkoterminowe wygasa z upływem okresu, na jaki zostało wykupione. W tym przypadku nie ma zastosowania mechanizm automatycznego przedłużenia polisy.
 • Krótkoterminowe ubezpieczenia OC nie różnią się zakresem ochrony od całorocznego ubezpieczenia OC. Polisa działa zarówno w Polsce, jak i wielu krajach Europy.
 • Ubezpieczenie samochodu na okres 30 dni lub 3 miesięcy to koszt ok. 100 zł. Dokładną kwotę zainteresowani nią kierowcy mogą poznać po kontakcie z pracownikami wybranej firmy ubezpieczeniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Na jaki czas podpisuje się zazwyczaj umowę OC?

  Standardowo umowa ubezpieczenia OC jest podpisywana na 12 miesięcy. Od tej ogólnej zasady jest jednak kilka wyjątków. Przykładowo osoby wywożące auto za granicę mogą kupić OC krótkoterminowe na okres nie krótszy niż 30 dni. Z kolei właściciele pojazdów wolnobieżnych mogą je ubezpieczyć na co najmniej 3 miesięcy.

 2. Czy towarzystwo sprawdzi, czy jestem uprawniony do zakupu polisy krótkoterminowej?

  Firmy ubezpieczeniowe dokładnie sprawdzają, czy kierowca jest uprawniony do skorzystania z OC na krótszy okres. Krótkoterminowe OC to wyjątek od ubezpieczeń kupowanych na 12 miesięcy. Z ubezpieczenia na okres krótszy niż rok mogą skorzystać jedynie ci właściciele pojazdów, którzy spełniają warunki wskazane w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 3. Czy OC krótkoterminowe na miesiąc odróżnia od polisy na cały rok tylko okres ochrony?

  Można wskazać na trzy podstawowe różnice występujące między OC na miesiąc i OC na rok. Pierwsza to okres ochrony, który w przypadku polisy na miesiąc wynosi 30 lub 31 dni. Druga to cena – OC krótkoterminowe na miesiąc jest tańsze. Trzecia różnica dotyczy odnowienia się polisy. Polisa na rok automatycznie się odnawia (nie dotyczy OC zbywcy pojazdu) podczas gdy OC krótkoterminowe na miesiąc wygasa po zakończeniu umowy.

 4. Czy każda firma ubezpieczeniowa oferuje OC na okres krótszy niż rok?

  Żadna firma ubezpieczeniowa nie może odmówić Ci sprzedaży OC na 30 dni czy 3 miesiące. Inną sprawą są pojawiające się niekiedy próby zniechęcenia klienta – zaproponowana Ci stawka może być na tyle niekorzystna, że skutecznie zmotywuje Cię do poszukiwań innej oferty. Aby nie tracić czasu, o OC krótkoterminowe warto pytać telefonicznie lub mailowo.

 5. Czy można kupić ubezpieczenie OC krótkoterminowe na okres krótszy niż 30 dni?

  Nie, 30 dni to minimalny okres krótkoterminowego ubezpieczenia OC. Nawet jeżeli szacujesz, że wywóz pojazdu za granicę zajmie Ci 5 dni, to i tak będziesz musiał kupić ubezpieczenie samochodu na 30 dni. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują, aby firmy ubezpieczeniowe mogły sprzedawać ubezpieczenie oc krótkoterminowe na krótszy okres.

 6. Na jaki najkrótszy okres można wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

  OC krótkoterminowe można wykupić z reguły na minimum 30 dni. Wyjątek stanowią pojazdy wolnobieżne, dla których dostępne są tylko polisy OC na co najmniej 3 miesiące.

 7. Czy do OC na 30 dni można dokupić krótkoterminowe AC, NNW czy assistance?

  Niektóre nieobowiązkowe dodatkowe ubezpieczenia również są oferowane w wersji krótkoterminowej. Przykładem może być assistance. Sprzedaż AC i NNW na 30 dni lub 3 miesiące nie jest jednak przez ubezpieczycieli praktykowana. W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych nie ma też pakietów polis – każdy produkt kupuje się oddzielnie.