Profesjonalny sprzęt narciarski to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Wypadek czy chociażby zwykła kolizja na stoku może go porządnie uszkodzić. Ochronę od zniszczenia i kradzieży sprzętu zapewni ubezpieczenie narciarskie. Warto zabrać je ze sobą na narciarski wypad. 

Tego typu ochrona działa na podobnej zasadzie jak ubezpieczenie bagażu, tyle że objęty nią jest sprzęt sportowy, a nie dokumenty i rzeczy osobiste. Jest dodatkiem, które oferują niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach polisy na narty. Podpowiadamy, dlaczego warto je mieć.

Czym jest ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stosować różne definicje sprzętu sportowego. Poniżej przygotowaliśmy tabelę, w której zamieszczamy definicje stosowane przez poszczególnych ubezpieczycieli działających w naszym kraju. Choć odrobinę różnią się one między sobą zarówno długością, jak i zakresem merytorycznym, zasadniczo te są podobne.

Zanim jednak zdecydujemy się na zakup konkretnej oferty, warto spojrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i sprawdzić, jak „sprzęt sportowy” rozumie konkretny ubezpieczyciel. Pozwoli to uzyskać pewność, że wybrana polisa obejmie wszystkie niezbędne elementy wyposażenia do uprawiania konkretnego sportu.  

Towarzystwo Ubezpieczeniowe 

Definicja 

Allianz

-

AXA

sprzęt i wyposażenie przeznaczone do uprawiania sportu

Ergo Hestia

akcesoria niezbędne do uprawiania sportu w ramach dyscyplin sportowych objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym odzież, obuwie, ochronne nakrycia głowy, ochraniacze, narty, deska do snowboardu, kije golfowe, rower, deska do uprawiania surfingu

Ergo Ubezpieczenia Podróży

wszystkie przedmioty, nie będące elementem odzieży, przeznaczone do uprawiania wszelkiego rodzaju dyscyplin sportowych (np. rower, deska surfingowa, kije golfowe) łącznie z akcesoriami; w tym także sprzęt narciarski

Europa Ubezpieczenia

 

sprzęt niezbędny do uprawiania turystyki kwalifikowanej, sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych, wyczynowego uprawiania sportu; sprzęt, który jest niezbędny, aby amatorsko uprawiać sport
 

Generali

sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa wraz z wiązaniami, butami i kijami narciarskim

mtu24.pl

-

Nationale-Nederlanden

sprzęt sportowy wraz z osprzętem, który zabierasz ze sobą w podróż zagraniczną lub podróż krajową

Proama

sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci:

 1. nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa;
 2. deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu

Signal Iduna

wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy, a także osprzęt z nim związany, wykorzystywany przez Ubezpieczonego podczas uprawiania sportu

Uniqa 

sprzęt i wyposażenie przeznaczone do uprawiania sportu

Wiener

sprzęt przeznaczony do uprawiania sportów amatorskich i wyczynowych, który zabierasz ze sobą w podróż, m.in.: rower, narty biegowe, zjazdowe, wodne, kije trekkingowe, kije do nordic walking, łyżwy, rolki, deskorolki, hulajnoga, kask, deska surfingowa, windsurfingowa, snowboardowa, czekan itp. wraz z osprzętem niezbędnym, aby dany sprzęt prawidłowo funkcjonował

Jaki sprzęt można objąć ochroną? 

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqua w swoich OWU pisze tak:  

Sprzęt sportowy – sprzęt, który jest własnością Ubezpieczonego, związany z dyscypliną sportu, którą Ubezpieczony będzie uprawiał podczas podróży zagranicznej: narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami i kijkami, deska do snowboardingu i wszystkich jego odmian z butami, deska do surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem (kitesurfing), deska do wakeboardingu, rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z ekwipunkiem.  

Jest to definicja zbliżona do tej najbardziej wspólnej dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Za sprzęt sportowy uznaje się bowiem najczęściej te elementy, które służą do uprawiania najbardziej popularnych dyscyplin, a także wyposażenie dodatkowe. 

W przypadku narciarstwa do sprzętu sportowego zalicza się więc najczęściej takie elementy, jak: 

 • narty,  
 • deska snowboardowa,  
 • buty wraz z wiązaniami,  
 • kijki,  
 • kask,  
 • gogle narciarskie.  

Ubezpieczając więc sprzęt sportowy, zwykle możemy liczyć na to, że wszystkie elementy naszego ekwipunku będą chronione.  

Co zapewnia ubezpieczenia sprzętu narciarskiego? 

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego chroni ubezpieczonego przed ryzykiem utraty lub uszkodzenia tego sprzętu. Niektóre towarzystwa jasno określają, jakie zdarzenie gwarantuje wypłatę odszkodowania. Wśród tych najczęściej wymienianych można podać:

 • niszczycielską siłę żywiołu: pożaru, huraganu, powodzi, zalania, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych,

 • akcje ratownicze prowadzone w związku ze zdarzeniami losowymi,

 • wypadki w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej (polisy rozszerzone o odpowiedzialność cywilną chronią też na wypadek powstania kosztów związanych z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi innym osobom w trakcie korzystania ze sprzętu),

 • kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójniczego – ale tylko udokumentowane przez policję,

 • nieszczęśliwe wypadki lub nagłe zachorowania, które uniemożliwiły odpowiednie zabezpieczenie sprzętu (muszą być poświadczone zgłoszeniem do Centrum Alarmowego ubezpieczyciela),

 • zaginięcia (o ile sprzęt był zabezpieczony według wymogów),uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu sportowego podczas uprawiania sportów wynikłe w razie nieszczęśliwych wypadków, zgłoszonych do Centrum Alarmowego towarzystwa,

 • awarie – ubezpieczenie pomoże w sytuacji, gdy sprzęt narciarski ulegnie awarii lub zepsuciu podczas korzystania z niego na stoku. 

Przykład

Pan Igor wykupił ubezpieczenie narciarskie z ochroną sprzętu sportowego. Podczas jazdy na stoku miał wypadek, który sprawił, że narty uległy załamaniu. Natychmiast po wyjściu ze szpitala zgłosił wypadek w centrum alarmowym ubezpieczyciela i dostarczył dokumenty potwierdzające ten fakt. Dzięki temu otrzymał odszkodowanie za zniszczony sprzęt.

Czym jest franszyza w ubezpieczeniu sprzętu sportowego?

Franszyza to pojęcie, które w ubezpieczeniach pojawia się dosyć często– w tym również w ubezpieczeniach sprzętu sportowego. Jest to swego rodzaju klauzula, która część odpowiedzialności za szkody przenosi na osobę ubezpieczona. Franszyza ma także związek wysokością odszkodowania, jakie ostatecznie zostanie wypłacone osobie poszkodowanej. 

Innymi słowy, franszyza to nic innego jak kwota, którą turysta musi uiścić samodzielnie, jeszcze przed uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje franszyzy: 

 • Franszyzę integralną - czyli kwotę, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody. 

Przykład

Pani Anna podpisała umowę ubezpieczeniową na wyjazd za granicę, jeszcze przed wyjazdem na narciarski urlop we francuskich Alpach. Ubezpieczyła także swój sprzęt sportowy, który zabrała w podróż. Niestety sprzęt został uszkodzony. Franszyza redukcyjna zawartą w umowie wynosi 100 zł, a wysokość powstałej szkody to 900 zł. W takim przypadku TU wypłaci turystce odszkodowanie w wysokości 800 zł.

 • Franszyzę redukcyjną - czyli tzw. udział własny ubezpieczonego w szkodzie. Jest to kwota, którą ubezpieczona osoba będzie musiała pokryć w przypadku zaistnienia szkody. 

Przykład

Pan Mateusz ubezpieczył sprzęt sportowy, który zabrał w podróż na narty. Podczas lotu zniszczeniu uległ jeden z elementów narciarskiego wyposażenia, a szkoda została wyceniona na 150 zł. Franszyza redukcyjna zawarta w umowie ubezpieczeniowej wynosi 300 dlatego w tej sytuacji ubezpieczyciel odmówi Panu Mateuszowi wypłaty odszkodowania.

Franszyza stanowi jeden ze sposobów na obniżenie kosztów ubezpieczenia – im wyższa franszyza, tym co do zasady niższa składka ubezpieczeniowa. Równocześnie jednak franszyza podnosi ryzyko finansowe w przypadku wystąpienia szkody po stronie ubezpieczonego, gdyż musi pokryć część kosztów z własnej kieszeni. 

Wysokość franszyzy może się różnić w zależności od wybranego towarzystwa, rodzaju polisy, czy nawet rodzaju sprzętu sportowego. Przed zakupem polisy, tę kwestię również warto zweryfikować w OWU.  

Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonego sprzętu?

W OWU wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe ściśle wyznaczają, jak należy zadbać o swój sprzęt narciarski - przede wszystkim trzeba go dobrze pilnować. 

Odszkodowanie za zniszczone, skradzione lub zagubione elementy otrzyma się tylko wtedy, gdy były one dobrze zabezpieczone, to znaczy:

 •  zostały powierzone zawodowemu przewoźnikowi, 

 • oddane do przechowalni za pokwitowaniem, 

 • zamknięte w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu, pokoju hotelowym, w kabinie przyczepy, luku bagażowym czy w bagażniku samochodu (zamykanym na zamek mechaniczny bądź elektroniczny) stojącego na parkingu strzeżonym.

Przykład

Pani Anna zostawiła sprzęt narciarski w pokoju hotelowym. Ktoś jednak włamał się do apartamentu, zabierając między innymi narty i całe wyposażenie. Pani Anna zgłosiła sprawę na policję dostarczyła ubezpieczycielowi raport. Otrzymała odszkodowanie rekompensujące utracony sprzęt.

Jeśli sprzęt zostanie uszkodzony, to istnieje procedura określająca postępowanie poszkodowanego:

 • w pierwszej kolejności musi on zapobiec zwiększeniu się rozmiarów szkody, 

 • następnie zabezpieczyć dowody na to, że szkoda miała miejsce, 

 • wymagane jest także zgłoszenie zdarzenia na policję (do 12 godzin od zauważenia szkody) i otrzymanie stosownego zaświadczenia z informacją o szkodzie wraz z wyceną sprzętu.

Przykład

Pan Marcin zostawił sprzęt w przechowalni. Kiedy wrócił, by go odebrać, okazało się że gogle są zarysowane, a kijki złamane. Natychmiast zgłosił sprawę na policję. Potwierdzenie szkody oraz wycenę rzeczoznawcy dostarczył ubezpieczycielowi. Otrzymał odszkodowanie za zniszczony sprzęt.

Warto pamiętać, że samo wykupienie ubezpieczenia – choć to pierwszy, bardzo istotny krok – nie zwalnia sportowca z odpowiedzialności. O sprzęt sportowy, bez względu na to, czy ubezpieczony czy nie, należy odpowiednio dbać. Warto także robić wszystko, aby unikać ryzyk, które mogą potencjalnie doprowadzić do szkód takich jak kradzież czy zniszczenie sprzętu.  

Kiedy sprzęt narciarski nie jest chroniony polisą?

Jeśli podane powyżej zdarzenia nie były przyczyną kradzieży, zgubienia bądź zniszczenia sprzętu nie ma co liczyć na wypłatę odszkodowania. Co więcej, narty i pozostałe elementy wyposażenia muszą być odpowiednio zabezpieczone, sprzęt pozostawiony np. na parkingu bądź na stoku nie podlega ochronie.

 Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania, gdy do kradzieży bądź zniszczenia sprzętu dojdzie w takich sytuacjach, jak między innymi:

 • umyślne spowodowanie szkody,

 • rażące niedbalstwo ubezpieczonego (w tym m.in. sytuacje, w których ubezpieczony niewłaściwie użytkował sprzęt, czy np. nie potrafił z niego korzystać),

 • niedopełnienie obowiązków wynikających z zawarcia polisy (w tym np. brak wymaganych dokumentów, jak faktura zakupu sprzętu narciarskiego, czy potwierdzenie uczestnictwa w wyjeździe narciarskim; brak takich dokumentów może bardzo utrudnić lub w skrajnych sytuacjach doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania),

 • złamanie prawa,

 • zamieszki, strajki, rozruchy uliczne czy atak terrorystyczne,

 • złe przechowywanie,

 • wady produkcyjne.

Warto też dokładnie sprawdzić okres ochrony ubezpieczeniowej – jeśli ubezpieczenie skończy się przed wystąpieniem szkody, polisa oczywiście nie zadziała. Dla bezpieczeństwa należy więc wykupić polisę na cały okres wyjazdu, nawet jeśli początkowo np. ostatniego dnia nie planujemy szusowania.  

Przykład

Pani Barbara zostawiła odpięte narty w przystokowej restauracji i wyszła do toalety. Ktoś wykorzystał chwilę nieuwagi kobiety i ukradł sprzęt. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania na skutek rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego a polisa narciarska - jak to działa?

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego nie jest samodzielnym ubezpieczeniem. Warto pamiętać, że jest to dodatek polisy narciarskiej, która jest rodzajem ubezpieczenia podróżnego.

Polisa narciarska, oprócz sprzętu narciarskiego, zapewnia również ochronę w ramach ryzyk takich jak między innymi: 

 • Koszty leczenia. Zapewnią ubezpieczonemu turyście pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem hospitalizacją, badaniami itp. – w tym również w ośrodkach prywatnych. Koszty leczenia obejmują też transport medyczny z powrotem do Polski. 

 • Koszty ratownictwa. Zagwarantują pokrycie kosztów akcji ratowniczych. Poza granicami Polski koszty te mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – warto więc móc w tym zakresie liczyć na pomoc ubezpieczyciela.  

 • NNW. Jeśli sportowiec dozna uszczerbku na zdrowiu skutek nieszczęśliwego wypadku, dzięki NNW ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.  

 • OC w życiu prywatnym lub OC sportowe. Jeśli osoba ubezpieczona spowoduje wypadek z udziałem osoby trzeciej lub należącego do niej mienia, to jego skutki finansowe weźmie na siebie ubezpieczyciel. OC sportowe działa tak samo, tylko w warunkach uprawiania sportu (np. na wypadek wyrządzenia krzywdy innemu narciarzowi na stoku lub zniszczenia jego sprzętu).  

 • Assistance. Zapewni kompleksowe wsparcie w wielu kryzysowych sytuacjach 24/7. W zależności od wybranej oferty może obejmować pomoc np. tłumacza czy prawnika.  

 • Opcjonalne rozszerzenia ubezpieczenia. To np. klauzula alkoholowa, klauzula sportów ekstremalnych czy ubezpieczenie bagażu. 

Mówiąc o ryzykach, jakie zawiera polisa podróżna, warto przypomnieć również pojęcie sumy gwarantowanej. Suma gwarantowana to nic innego jak maksymalna kwota, którą towarzystwo wypłaci ubezpieczonemu w sytuacji wystąpienia szkody objętej polisą.

Jest to kwota określona w dokumentach ubezpieczeniowych. Może się różnić w zależności od wybranej polisy. Zasadniczo czym wyższa suma gwarantowana, tym wyższa będzie składka ubezpieczeniowa.   

W przypadku ubezpieczenia sprzętu sportowego czy ubezpieczenia bagażu, suma gwarantowana może wynosić zarówno kilkaset złotych, jak i kilkadziesiąt tysięcy.

Warto też wiedzieć, że niekiedy ubezpieczyciele uwzględniają sumę gwarantowaną ubezpieczenia sprzętu sportowego w ramach sumy gwarantowanej ubezpieczenia bagażu. Takie informacje znajdziemy oczywiście w OWU lub w opisie konkretnej oferty.  

Ile kosztuje ubezpieczenie na narty z ochroną sprzętu?

Najtańsze ubezpieczenie zapewniające odszkodowanie w razie kradzieży utraty bądź zniszczenia sprzętu narciarskiego można znaleźć za około 9-10 za jeden dzień ochrony. Cena nie powinna jednak być kluczowa – najważniejsze jest bezpieczeństwo. Warto dopasować ochronę do swoich potrzeb i charakteru wyjazdu. 

Wypowiedź eksperta

Suma gwarantowana kosztów leczenia w przypadku wyjazdów narciarskich nie powinna być niższa niż 30 000 euro, koszty ratownictwa nie mogą być niższe niż 5 000 euro. Dodatkowo ochroną można objąć też sporty ekstremalne, jak np. jazda poza stokiem czy heliskiing, a także zdarzenia pod wpływem alkoholu czy choroby przewlekłe.
Patrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznychPatrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych ofert ubezpieczenia na narty z ochroną sprzętu:

Ubezpieczenie na narty z ochroną sprzętu narciarskiego
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
8,89 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Signal Iduna
Koszty leczenia
258 500 zł
Ratownictwo
43 083 zł
Bagaż
2 000 zł
13,70 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 430 833 złOC sportowe: 215 416 złsporty objęte polisą: 7zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 292 498 zł
Ratownictwo
43 031 zł
Bagaż
4 308 zł
18,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 43 083 złOC: 430 833 złOC sportowe: 430 833 złsporty objęte polisą: 27 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
3 000 zł
31,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 3zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
56,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 1 000 000 złOC sportowe: 1 000 000 złsporty objęte polisą: 123 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Ubezpieczenie na narty z ochroną sprzętu narciarskiego
AXA Partners
8,89 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Signal Iduna
13,70 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
258 500 zł
Ratownictwo
43 083 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 430 833 złOC sportowe: 215 416 złsporty objęte polisą: 7zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
18,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
1 292 498 zł
Ratownictwo
43 031 zł
Bagaż
4 308 zł
Dodatkowo: NNW: 43 083 złOC: 430 833 złOC sportowe: 430 833 złsporty objęte polisą: 27 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
31,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 3zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Allianz
56,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 1 000 000 złOC sportowe: 1 000 000 złsporty objęte polisą: 123 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Takie ubezpieczenie można znaleźć w naszym kalkulatorze w zaledwie kilka minut, bez wychodzenia z domu. Wystarczy wybrać ofertę, opłacić składkę, a dokument polisy zostanie wysłany na maila. Dzięki temu można zapewnić ochronę na stoku - sobie i swojemu sprzętowi narciarskiemu.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego chroni od kradzieży, zniszczenia i zgubienia.
 2. To dodatek do standardowej polisy na narty.
 3. Trzeba pamiętać, że ochronie podlega tylko odpowiednio zabezpieczony sprzęt.
 4. Ubezpieczenie na narty z ochroną sprzętu można znaleźć już za 8,89 zł dziennie.  
 5. Kupisz je za pomocą naszego kalkulatora.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest sprzęt sportowy w ubezpieczeniu narciarskim?

  Ubezpieczyciele określają tak ekwipunek niezbędny do uprawiania narciarstwa. Najprościej mówiąc są to przykładowe elementy wyposażenia, takie jak narty biegowe lub zjazdowe wraz z wiązaniami, kijkami i butami narciarskimi czy deska snowboardowa wraz z wiązaniami i butami snowboardowymi.

 2. Od czego chroniony jest sprzęt narciarski?

  Narty oraz pozostały ekwipunek można objąć ochroną od klęsk żywiołowych, nieszczęśliwych wypadków, akcji ratowniczych, udokumentowanych kradzieży i rozbojów oraz w wyjątkowych sytuacjach, określonych w OWU - również od zaginięć i zniszczeń.

 3. Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za zniszczony bądź zgubiony sprzęt?

  Jeśli ubezpieczony nie dopełni swoich obowiązków związanych z odpowiednim przechowaniem oraz zabezpieczeniem sprzętu. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajduje się też szereg sytuacji, tzw. wyłączeń, w których ochrona nie zadziała.

 4. Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu sportowego?

  Ten element ochrony jest częścią całej polisy narciarskiej, a taką wraz z ochroną sprzętu można mieć od nieco ponad 7 zł dziennie. Warto jednak sprawdzić, co dokładnie obejmuje ubezpieczenie i na jaką kwotę sprzęt zostanie objęty ochroną.

 5. Kiedy dostaniesz odszkodowanie za skradziony sprzęt sportowy?

  Odszkodowanie za skradziony sprzęt sportowy otrzymamy, jeśli do kradzieży dojdzie nie z winy podróżnego, a on sam musi dopełnić obowiązku ochrony swojego bagażu, nie może dopuścić się rażącego niedbalstwa w momencie jego ochrony czy transportu, a także musi zadbać zgodny z zasadami bezpieczeństwa transport i przechowywanie przewożonych rzeczy. 

 6. Czym jest udział własny w ubezpieczeniu sprzętu sportowego?

  Udział własny, czyli franszyza redukcyjna, to zawarta w umowie ubezpieczeniowej klauzula, która przenosi część odpowiedzialności za szkody na osobę ubezpieczoną. Polega na tym, że w razie wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, ubezpieczony pokryje określone w umowie koszty szkody (lub jego finalne odszkodowanie będzie o tę kwotę pomniejszone). 

 7. Czy warto brać ubezpieczenie na sprzęt?

  Kupując polisę narciarską, warto dokupić do niej ubezpieczenie na sprzęt sportowy. Dzięki takiemu ubezpieczeniu narciarz będzie mógł liczyć na wsparcie finansowe ubezpieczyciela w sytuacjach takich jak m.in. kradzież, zniszczenie, czy awaria sprzętu. Warto móc liczyć na tego typu pomoc – sprzęt narciarski zwykle jest kosztowny, a koszty jego naprawy czy skutki finansowe kradzieży, mogą być dla narciarza poważnym obciążeniem. Można tego uniknąć!