Profesjonalny sprzęt narciarski to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Wypadek czy chociażby zwykła kolizja na stoku może go porządnie uszkodzić. Ochronę od zniszczenia i kradzieży sprzętu zapewni ubezpieczenie narciarskie. 

Tego typu ochrona działa na podobnej zasadzie jak ubezpieczenie bagażu, tyle że objęty nią jest sprzęt sportowy, a nie dokumenty i rzeczy osobiste. Jest dodatkiem, które oferują niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach polisy na narty.

Czym jest ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Co towarzystwa ubezpieczeniowe rozumieją przez definicję sprzętu sportowego? Najlepiej oddaje to cytat zawarty w ogólnych warunkach ubezpieczenia Europa Ubezpieczenia: 

sprzęt niezbędny do uprawiania Turystyki kwalifikowanej, Sportów wysokiego ryzyka, Sportów ekstremalnych, Wyczynowego uprawiania sportu;

sprzęt, który jest niezbędny, aby amatorsko uprawiać sport. 

W OWU Uniqua czytamy natomiast, że: 

Sprzęt sportowy [to] sprzęt i wyposażenie przeznaczone do uprawiania sportu. 

Zakłada się więc, że zarówno narty czy deska jak i inne elementy osprzętu każdego narciarza, na takich zasadach jak bagaż będą chronione od kradzieży, zgubienia lub zniszczenia. 

W Generali za sprzęt sportowy podlegający ubezpieczeniu uznaje się - w punkcie pierwszym: 

[...] sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci: 

1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa wraz z wiązaniami, butami i kijami narciarskim [...]. 

W OWU towarzystwa Proama również w dwóch pierwszych punktach nt. sportowego ekwipunku, czytamy, że: 

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci: 

1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa; 

2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu [...]. 

Pierwsze podpunkty dot. przedmiotu ubezpieczenia sprzętu sportowego w OWU ubezpieczyciela Nationale Nederlanden wskazują, że: 

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci: 

1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa; 

2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu [...]. 

Jaki sprzęt można objąć ochroną?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqua w swoich OWU pisze tak: 

Sprzęt sportowy – sprzęt, który jest własnością Ubezpieczonego, związany z dyscypliną sportu, którą Ubezpieczony będzie uprawiał podczas podróży zagranicznej: narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami i kijkami, deska do snowboardingu i wszystkich jego odmian z butami, deska do surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem (kitesurfing), deska do wakeboardingu, rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z ekwipunkiem. 

Jest to definicja zbliżona do tej najbardziej wspólnej dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Za sprzęt sportowy uznaje się bowiem najczęściej te elementy, które służą do uprawiania najbardziej popularnych dyscyplin, a także wyposażenie dodatkowe.

W przypadku narciarstwa do sprzętu sportowego zalicza się więc najczęściej takie elementy, jak:

 • Narty 

 • Deska snowboardowa 

 • Buty wraz z wiązaniami 

 • Kijki 

 • Kask 

 • Google narciarskie 

Co zapewnia ubezpieczenia sprzętu narciarskiego? 

Niektóre towarzystwa jasno określają, jakie zdarzenie gwarantuje wypłatę odszkodowania. Wśród tych najczęściej wymienianych można podać:

 • niszczycielską siłę żywiołu: pożaru, huraganu, powodzi, zalania, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych,

 • akcje ratownicze prowadzone w związku ze zdarzeniami losowymi,

 • wypadki w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,

 • kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójniczego – ale tylko udokumentowane przez policję,

 • nieszczęśliwe wypadki lub nagłe zachorowania, które uniemożliwiły odpowiednie zabezpieczenie sprzętu (muszą być poświadczone zgłoszeniem do Centrum Alarmowego ubezpieczyciela),

 • zaginięcia (o ile sprzęt był zabezpieczony według wymogów),uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu sportowego podczas uprawiania sportów wynikłe w razie nieszczęśliwych wypadków, zgłoszonych do Centrum Alarmowego towarzystwa.

Przykład:Pan Igor wykupił ubezpieczenie narciarskie z ochroną sprzętu sportowego. Podczas jazdy na stoku miał wypadek, który sprawił, że narty uległy załamaniu. Natychmiast po wyjściu ze szpitala zgłosił wypadek w centrum alarmowym ubezpieczyciela i dostarczył dokumenty potwierdzające ten fakt. Dzięki temu otrzymał odszkodowanie za zniszczony sprzęt.

Czym jest franszyza w ubezpieczeniu sprzętu sportowego?

Franszyza to pojęcie, które w ubezpieczeniach pojawia się dosyć często. Jest to swego rodzaju klauzula, która część odpowiedzialności za szkody przenosi na osobę ubezpieczona. Franszyza ma także związek wysokością odszkodowania, jakie ostatecznie zostanie wypłacone osobie poszkodowanej.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje franszyzy: 

 • Franszyzę integralną - czyli kwotę, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody. 

Przykład: Pani Anna podpisała umowę ubezpieczeniową na wyjazd za granicę, jeszcze przed wyjazdem na narciarski urlop we francuskich Alpach. Ubezpieczyła także swój sprzęt sportowy, który zabrała w podróż. Niestety sprzęt został uszkodzony. Franszyza redukcyjna zawartą w umowie wynosi 100 zł, a wysokość powstałej szkody to 900 zł. W takim przypadku TU wypłaci turystce odszkodowanie w wysokości 800 zł. 
 • Franszyzę redukcyjną - czyli tzw. udział własny ubezpieczonego w szkodzie. Jest to kwota, którą ubezpieczona osoba będzie musiała pokryć w przypadku zaistnienia szkody. 

Przykład: Pan Mateusz ubezpieczył sprzęt sportowy, który zabrał w podróż na narty. Podczas lotu zniszczeniu uległ jeden z elementów narciarskiego wyposażenia, a szkoda została wyceniona na 150 zł. Franszyza redukcyjna zawarta w umowie ubezpieczeniowej wynosi 300 dlatego w tej sytuacji ubezpieczyciel odmówi Panu Mateuszowi wypłaty odszkodowania. 

Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonego sprzętu?

W OWU wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe ściśle wyznaczają, jak należy zadbać o swój sprzęt narciarski - przede wszystkim trzeba go dobrze pilnować. 

Odszkodowanie za zniszczone, skradzione lub zagubione elementy otrzyma się tylko wtedy, gdy były one dobrze zabezpieczone, to znaczy:

 •  zostały powierzone zawodowemu przewoźnikowi, 

 • oddane do przechowalni za pokwitowaniem, 

 • zamknięte w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu, pokoju hotelowym, w kabinie przyczepy, luku bagażowym czy w bagażniku samochodu (zamykanym na zamek mechaniczny bądź elektroniczny) stojącego na parkingu strzeżonym.

Przykład: Pani Anna zostawiła sprzęt narciarski w pokoju hotelowym. Ktoś jednak włamał się do apartamentu, zabierając między innymi narty i całe wyposażenie. Pani Anna zgłosiła sprawę na policję  dostarczyła ubezpieczycielowi raport. Otrzymała odszkodowanie rekompensujące utracony sprzęt.

Jeśli sprzęt zostanie uszkodzony, to istnieje procedura określająca postępowanie poszkodowanego:

 • w pierwszej kolejności musi on zapobiec zwiększeniu się rozmiarów szkody, 

 • następnie zabezpieczyć dowody na to, że szkoda miała miejsce, 

 • wymagane jest także zgłoszenie zdarzenia na policję (do 12 godzin od zauważenia szkody) i otrzymanie stosownego zaświadczenia z informacją o szkodzie wraz z wyceną sprzętu.

Przykład:Pan Marcin zostawił sprzęt w przechowalni. Kiedy wrócił, by go odebrać, okazało się że gogle są zarysowane, a kijki złamane. Natychmiast zgłosił sprawę na policję. Potwierdzenie szkody oraz wycenę rzeczoznawcy dostarczył ubezpieczycielowi. Otrzymał odszkodowanie za zniszczony sprzęt.

Kiedy sprzęt narciarski nie jest chroniony polisą?

Jeśli podane powyżej zdarzenia nie były przyczyną kradzieży, zgubienia bądź zniszczenia sprzętu nie ma co liczyć na wypłatę odszkodowania. Co więcej, narty i pozostałe elementy wyposażenia muszą być odpowiednio zabezpieczone, sprzęt pozostawiony np. na parkingu bądź na stoku nie podlega ochronie.

 Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania, gdy do kradzieży bądź zniszczenia sprzętu dojdzie w takich sytuacjach, jak między innymi:

 • umyślne spowodowanie szkody,

 • rażące niedbalstwo ubezpieczonego,

 • niedopełnienie obowiązków wynikających z zawarcia polisy,

 • złamanie prawa,

 • zamieszki, strajki, rozruchy uliczne czy atak terrorystyczne,

 • złe przechowywanie,

 • wady produkcyjne.

Przykład: Pani Barbara zostawiła odpięte narty w przystokowej restauracji i wyszła do toalety. Ktoś wykorzystał chwilę nieuwagi kobiety i ukradł sprzęt. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania na skutek rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego a polisa narciarska - jak to działa?

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego jest dodatkiem do polisy narciarskiej, która zapewnia pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa, NNW, a często i OC oraz ochronę bagażu. 

Dla jednej osoby dorosłej wyjeżdżającej na narty do europejskiego kraju, wysokość ubezpieczenia bagażu w poszczególnych towarzystwach wynosi: 

Towarzystwa ubezpieczeniowe 

Cena polisy za dzień 

Ubezpieczenie bagażu 

Opóźnienie 

Europa Ubezpieczenia

 5 PLN 

300 000 Euro 

Signal Iduna 

6,07 PLN 

1 000 PLN 

Axa 

7,70 PLN 

3 000 PLN 

350 PLN 

Nationale-Nederlanden 

9,19 PLN 

2 000 PLN 

2 000 PLN 

Generali 

10 PLN 

1 000 PLN 

120 Euro 

Europa Ubezpieczenia

19 PLN 

1 000 Euro 

150 Euro 

Źródło: opracowanie własne rankomat.pl

Ile kosztuje ubezpieczenie na narty z ochroną sprzętu?

Najtańsze ubezpieczenie zapewniające odszkodowanie w razie kradzieży utraty bądź zniszczenia sprzętu narciarskiego można znaleźć od 7,7 zł dziennie. Warto jednak dopasować ochronę do swoich potrzeb i charakteru wyjazdu.

Suma gwarantowana kosztów leczenia w przypadku wyjazdów narciarskich nie powinna być niższa niż 30 000 euro, koszty rezygnacji nie mogą być niższe niż 5 000 euro. Dodatkowo ochroną można objąć też sporty ekstremalne, jak np. jazda poza stokiem czy heliskiing, a także zdarzenia pod wpływem alkoholu czy choroby przewlekłe.

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych ofert ubezpieczenia na narty z ochroną sprzętu:

Ubezpieczenie na narty z ochroną sprzętu narciarskiego
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
AXA
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
7,70 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 250 000 zł 114 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy na 1 500 zł
Signal Iduna
Koszty leczenia
282 015 zł
Ratownictwo
47 002 zł
Bagaż
2 000 zł
17,64 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 470 024 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 235 012 zł 7 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy na 2 000 zł
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 410 073 zł
Ratownictwo
47 002 zł
Bagaż
4 700 zł
20,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 47 002 złOC: 470 024 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 470 024 zł 27 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy na 1 000 euro
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
21,23 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 100 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 100 000 zł 95 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy na 4 000 zł
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
3 000 zł
27,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 300 000 zł 2 sporty objęte ochronąsprzęt sportowy na 1 000 zł
Ubezpieczenie na narty z ochroną sprzętu narciarskiego
AXA
7,70 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 250 000 zł 114 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy na 1 500 zł
Signal Iduna
17,64 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
282 015 zł
Ratownictwo
47 002 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 470 024 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 235 012 zł 7 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy na 2 000 zł
Europa Ubezpieczenia
20,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
1 410 073 zł
Ratownictwo
47 002 zł
Bagaż
4 700 zł
Dodatkowo: NNW: 47 002 złOC: 470 024 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 470 024 zł 27 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy na 1 000 euro
Allianz
21,23 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 100 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 100 000 zł 95 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy na 4 000 zł
Generali
27,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 300 000 zł 2 sporty objęte ochronąsprzęt sportowy na 1 000 zł

Takie ubezpieczenie można znaleźć w naszym kalkulatorze. Wystarczy wybrać ofertę, opłacić składkę, a dokument polisy zostanie wysłany na maila. Dzięki temu można zapewnić ochronę na stoku - sobie i swojemu sprzętowi narciarskiemu.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego chroni od kradzieży, zniszczenia i zgubienia.
 2. To dodatek do standardowej polisy na narty.
 3. Trzeba pamiętać, że ochronie podlega tylko odpowiednio zabezpieczony sprzęt.
 4. Ubezpieczenie na narty z ochroną sprzętu można znaleźć od 7,27 zł dziennie. 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest sprzęt sportowy w ubezpieczeniu narciarskim?

  Ubezpieczyciele określają tak ekwipunek niezbędny do uprawiania narciarstwa. Najprościej mówiąc są to przykładowe elementy wyposażenia, takie jak narty biegowe lub zjazdowe wraz z wiązaniami, kijkami i butami narciarskimi czy deska snowboardowa wraz z wiązaniami i butami snowboardowymi.

 2. Od czego chroniony jest sprzęt narciarski?

  Narty oraz pozostały ekwipunek można objąć ochroną od klęsk żywiołowych, nieszczęśliwych wypadków, akcji ratowniczych, udokumentowanych kradzieży i rozbojów oraz w wyjątkowych sytuacjach, określonych w OWU - również od zaginięć i zniszczeń.

 3. Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za zniszczony bądź zgubiony sprzęt?

  Jeśli ubezpieczony nie dopełni swoich obowiązków związanych z odpowiednim przechowaniem oraz zabezpieczeniem sprzętu. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajduje się też szereg sytuacji, tzw. wyłączeń, w których ochrona nie zadziała.

 4. Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu sportowego?

  Ten element ochrony jest częścią całej polisy narciarskiej, a taką wraz z ochroną sprzętu można mieć od nieco ponad 7 zł dziennie. Warto jednak sprawdzić, co dokładnie obejmuje ubezpieczenie i na jaką kwotę sprzęt zostanie objęty ochroną.

 5. Kiedy dostaniesz odszkodowanie za skradziony sprzęt sportowy?

  Odszkodowanie za skradziony sprzęt sportowy otrzymamy, jeśli do kradzieży dojdzie nie z winy podróżnego, a on sam musi dopełnić obowiązku ochrony swojego bagażu, nie może dopuścić się rażącego niedbalstwa w momencie jego ochrony czy transportu, a także musi zadbać zgodny z zasadami bezpieczeństwa transport i przechowywanie przewożonych rzeczy. 

 6. Czym jest udział własny w ubezpieczeniu sprzętu sportowego?

  Udział własny, czyli franszyza redukcyjna, to zawarta w umowie ubezpieczeniowej klauzula, która przenosi część odpowiedzialności za szkody na osobę ubezpieczoną. Polega na tym, że w razie wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, ubezpieczony pokryje określone w umowie koszty szkody (lub jego finalne odszkodowanie będzie o tę kwotę pomniejszone).