Oprócz swojej podstawowej funkcji, czyli finansowego wsparcia po wypadku czy zachorowaniu, polisa na życie może zapewnić również zgromadzenie oszczędności. Dodatkowe pieniądze rzędu 20 000, 50 000 czy 100 000 zł i więcej przydadzą się jako uzupełnienie środków z emerytury bądź na dowolnie wybrany cel.

Oszczędnościowe ubezpieczenie na życie jest korzystnym rozwiązaniem, ale rządzi się swoimi prawami. Przede wszystkim to oferta przeznaczona dla osób cierpliwych. Umowa jest długoterminowa, a wypłata środków następuje z tytułu dożycia do końca tej umowy. 

Oszczędzać dzięki polisie na życie można z myślą o sobie (ubezpieczenie na życie i dożycie) lub z myślą o dzieciach czy wnukach (ubezpieczenie posagowe).

Co to jest ubezpieczenie oszczędnościowe?

Na podstawie definicji Polskiej Izby Ubezpieczeń można wysunąć parę wniosków o oszczędnościowym ubezpieczeniu na życie:

 • to praktycznie bezterminowy typ umowy na życie;
 • często pojawia się formalny termin jej wygaśnięcia (zwykle 65. rok życia), który jednak zawiera opcję przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach;
 • kluczową częścią umowy jest program oszczędnościowy, realizowany poprzez zakup jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego.

Na czym polega oszczędzenie polisie na życie?

Ubezpieczenie oszczędnościowe pozwala w ramach jednego produktu zapewnić ochronę życia ubezpieczonego oraz gromadzić oszczędności na przyszłość. Jest to zobowiązanie długoterminowe, ponieważ umowę zawieramy najczęściej w przedziale czasowym od 5, 10 lat do 20 lub 30 lat. 

Według definicji PIU:

umowa określa mechanizm przekazywania składki do funduszu inwestycyjnego a także sposób potrącania tej jej części, która finansuje świadczenie śmiertelne oraz koszty ubezpieczyciela i inne opłaty wyszczególnione w umowie. W przypadku śmierci w trakcie obowiązywania umowy najczęściej stosowana jest reguła, iż osoba uposażona otrzymuje umowne świadczenie śmiertelne lub bieżącą wartość wykupu jednostek na rachunku inwestycyjnym, w zależności od tego, która z obydwu wartości jest większa

Ubezpieczenie oszczędnościowe jest zatem rozwiązaniem, które nie tylko zapewnia ochronę, ale pozwala odkładać oszczędności na przyszłość. 

Jak dzielona jest składka w oszczędnościowym ubezpieczeniu na życie?

Polisa z umową na długi okres czasu to także inne zasady opłacania składki. Co prawda w dalszym ciągu mamy do wyboru kilka częstotliwości (co miesiąc, co kwartał, co pół roku czy raz na rok),ale wpłacana składka jest dzielona na 2 części:

 • część ochronna - odpowiada za wypłatę odszkodowania w ramach wykupionego zakresu ochrony, 
 • część oszczędnościowa – wpłacone środki gromadzone są na specjalnym koncie polisowym i zwracane na koniec umowy w postaci uzbieranego kapitału;

Składka w ubezpieczeniu oszczędnościowym jest wyższa niż w zwykłej polisie ochronnej. Niektóre towarzystwa podają minimalną wartość – to z reguły 100-120 zł miesięcznie.

Jaki wybrać zakres w ubezpieczeniu oszczędnościowym?

Polisa oszczędnościowa nastawiona jest na gromadzenie kapitału, więc funkcja ochronna często bywa ograniczona do minimum. W praktyce oznacza to, że zawiera tylko jedno zdarzenie, czyli zgon ubezpieczonego (środki trafią do uposażonych, podobnie jak zgromadzone za życia oszczędności).
Warto jednak rozszerzyć zakres ochrony o kilka zdarzeń, które w razie wypadku, choroby czy długiego leczenia szpitalnego okażą się bezcenną inwestycją w nieco wyższą tylko składkę. Do wyboru są te same dodatki, co w klasycznej polisie ochronnej, czyli:

 • nieszczęśliwy wypadek i jego następstwa (NNW);
 • niezdolność do pracy;
 • pobyt w szpitalu;
 • operacja chirurgiczna;
 • poważne zachorowanie;
 • narodziny dziecka;
 • zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Im szerszy zakres, tym wyższa składka. Ostateczny koszt polisy powinien być dopasowany do naszych możliwości finansowych zarówno w momencie zawierania umowy, jak i za 10 lat. Oszczędnościowe polisy na życie z podstawowym zakresem ochrony zaczynają się od 100-120 zł miesięcznie.

Czy są ograniczenia w ubezpieczeniu oszczędnościowym?

Ograniczenia są stałe i czasowe, jak w większości produktów ubezpieczeniowych na życie. W wariancie oszczędnościowym to głownie wiek ubezpieczonego (umowa wygasa po skończeniu określonego wieku), wyłączenia odpowiedzialności (zawarte w dokumencie OWU), i karencje (czasowe wyłączenia, również w OWU).

Wyłączenia odpowiedzialności odnoszą sę do części ochronnej. Przykładowo, za zgon ubezpieczonego towarzystwo nie wypłaci świadczenia, jeśli zdarzenia miało związek z:

 • celowym działaniem osób trzecich;
 • samobójstwem (karencja najczęściej przez pierwsze 24 miesiące);
 • alkoholem lub narkotykami;
 • wojną, stanem wojennym;
 • czynnym udziałem w strajku;
 • zażyciem lekarstw nieprzepisanych przez lekarza.

Ograniczenia dotyczą też części oszczędnościowej polisy. Jeśli będziemy chcieli wypłacić środki przed końcem umowy ubezpieczenia, towarzystwo zwróci nam tylko część zgromadzonej kwoty.  

Na co przeznaczyć środki z ubezpieczenia oszczędnościowego?

Niekwestionowanym atutem ubezpieczeń oszczędnościowych jest zgromadzenie sporych oszczędności na przyszłość. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć swojej sytuacji życiowej i finansowej za 10, 20 czy 30 lat, zatem większy zastrzyk gotówki może okazać się niezbędny, pomocny lub wykorzystać go na zrealizowanie swoich marzeń.

Zgromadzone oszczędności, na przykład w wysokości 100 000 zł, które zostaną nam wypłacone na koniec umowy w polisie oszczędnościowej pozwoli zrealizować kilka celów:

 • wesprzeć finansowo bliskie nam osoby,
 • podnieść wysokość emerytury,
 • kupić nieruchomość,
 • kupić samochód lub inne dobra materialne,
 • opłacić wnukom studia,
 • wybrać się w podróż dookoła świata itp.

Polisa oszczędnościowa a inwestycyjna – jaka różnica?

Zanim zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia, powinniśmy zapoznać się z dostępnymi ofertami. Wówczas możemy się zorientować, jakie rodzaje polis mamy do wyboru. Różnice dotyczą oczywiście wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, ale oferty różnią się od siebie również ze względu na:

 • liczbę ubezpieczonych,
 • przeznaczenie składki,
 • czas trwania umowy,
 • wiek osoby ubezpieczonej.

Do polisy możemy przystąpić sami, jak i włączyć naszych bliskich – rodziców, partnera oraz dzieci. W przypadku indywidualnego ubezpieczenia ochronnego możemy przystąpić do ochrony maksymalnie w 10 osób.

Z kolei w przypadku polisy grupowej – ochrona jest możliwa dla pracowników całej firmy. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają oferty zarówno dla jednoosobowych działalności handlowych, mniejszych przedsiębiorstw, jak i dużych firm.

Również składka potrafi podzielić ubezpieczenie na kilka różnych modeli ochrony. Część z nich całość składki przeznacza na ochronę (np. polisa ochronna, polisa grupowa), inne dzielą składkę na dwie części, gdzie jedna część jest kierowana na inwestycję lub oszczędności, a druga część na ochronę ubezpieczonego (np. polisa inwestycyjna, polisa posagowa). 

Ważną rolę gra również czas trwania umowy. W przypadku polisy grupowej okres ochrony dotyczy zawsze 12 miesięcy, natomiast w pozostałych produktach ubezpieczeniowych mamy już większą rozpiętość czasową – ochrona może trwać zarówno 12 miesięcy, 5 lat, jak i nawet 30 lat.
Znaczenie ma także wiek, w jakim przystępujemy zakupu polisy na życie. Polisę na życie może posiadać nawet dziecko (np. polisa posagowa, polisa szkolna NNW) od 1 roku życia. Najczęściej jednak ubezpieczenia dotyczą osób, które ukończyły 18 lat.

Dość istotna jest górna granica wiekowa, do której ubezpieczyciel może objąć nas ochroną, ale warto pamiętać o tym, że jest to granica zależna od towarzystwa ubezpieczeniowego, zatem należy porównywać ze sobą oferty. Ochroną możemy zostać objęci zarówno do 60 roku życia, jak i 70 roku życia. Możemy również uzyskać ochronę dożywotnią w przypadku polisy bezterminowej.

Różnice w polisach na życie

Rodzaj
polisy
Liczba
ubezpieczonych

Przeznaczenie
składki

Czas trwania
umowy
Wiek
ubezpieczonego
Wysokość
składki
Indywidualna1-10 osób

ochrona na wypadek śmierci lub wybranych zdarzeń

minimum 12 miesięcyok. 15-70 latod 30 zł miesięcznie
Grupowaw firmie zatrudniającej min. 3 pracownikówochrona na wypadek śmierci lub wybranych zdarzeń12 miesięcy, decyduje umowa z pracodawcą18-65 lat

ok. 50 zł miesięcznie lub finansowana przez pracodawcę

Inwestycyjna1 osobaochrona i inwestycjeminimum 10 latod 18 lat

od 100 zł miesięcznie

Oszczędnościowa - na życie i dożycie

1 osoba

ochrona i oszczędzanie

minimum 3-5 lat

od 18 lat do wieku ustalonego w polisie (decydują warunki TU)

od 100 zł miesięcznie

Oszczędnościowa - posagowa

1 dziecko

ochrona i oszczędzanie

od 5 do 25 lat

od narodzin do 25 lat

od 100 zł miesięcznie

Bezterminowa1 osoba lub 2 małżonkówochrona na wypadek śmierci lub wybranych zdarzeń12 miesięcy, przedłużana automatyczniedożywotniood ok. 50 zł miesięcznie
NNW dla dziecka1 dzieckoochrona życia i zdrowia12 miesięcydo 25 roku życiaod 30 zł rocznie
100% online bez agenta1 osobaochrona na wypadek śmierci12 miesięcy18-50 latod 21 zł miesięcznie

Tabela 1. Opracowanie własne. 

Warto zatem dobrze się zastanowić nad rodzajem polisy na życie. Ze względu na wiek, stan zdrowia, plany na przyszłość oraz możliwości finansowe – każdy z nas będzie potrzebował zupełnie innego rozwiązania. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie oszczędnościowe to zobowiązanie długoterminowe, umowa może trwać od 5 do 30 lat

2. Część składki w polisie oszczędnościowej jest kierowana na zgromadzenie oszczędności na przyszłość

3. Środki z oszczędności możemy przeznaczyć na dowolny cel

4. Przed zakupem należy porównać dostępne oferty, by znaleźć najlepszą ofertę i nie przepłacić