Ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty odszkodowania? Nie satysfakcjonuje Cię wysokość przyznanego świadczenia? Masz prawo odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Sprawdź, jak zrobić to skutecznie.

Problemem dotykającym wielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych jest zaniżanie odszkodowania lub odmowa jego wypłaty przez ubezpieczyciela. Jeżeli uważasz, że towarzystwo ubezpieczeniowe zaniżyło wartość Twojego samochodu, nie ma na co czekać – sporządź odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest sposobem, aby uzyskać satysfakcjonującą rekompensatę bez wchodzenia na drogę sądową. Postępowanie sądowe wiąże się z wydatkami i jest czasochłonne. Możliwość skierowania sprawy do sądu warto rozważyć zatem dopiero wtedy, gdy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zostanie rozpatrzone negatywnie.

W jakim terminie trzeba złożyć odwołanie?

Na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela masz sporo czasu – roszczenie to przedawnia się po 3 latach (art. 819 § 1 kodeksu cywilnego). Od tej ogólnej zasady ustawodawca przewiduje jednak wyjątki.

Jeden z nich odnosi się do sytuacji, gdy powstała szkoda wynika z czynu niedozwolonego - wówczas roszczenia z tego tytułu również ulegają przedawnieniu po 3 latach. Jednocześnie z tym zastrzeżeniem, że jest on liczony od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia wyrządzenia szkody (na podstawie art. 442 § 1 kodeksu cywilnego).

Jeśli szkoda jest skutkiem przestępstwa, do przedawnienia dochodzi dopiero po 20 latach (art. 442 § 2 kodeksu cywilnego). Istotne jest też, że bieg przedawnienia rozpoczyna się dopiero w momencie, gdy dowiedziałeś się o szkodzie.

Choć czasu na sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest dużo, to jednak nie warto czekać. Po pierwsze, wraz z upływem czasu w pamięci zacierają się szczegóły zdarzenia, które mogą być istotne dla ubezpieczyciela. Po drugie towarzystwo ma 30 (a jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana nawet 60) dni na rozpatrzenie Twojego odwołania, co również przekłada się na termin wypłaty środków.

Jakie informacje zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Aby Twoje odwołanie przyniosło oczekiwany efekt, musi zostać napisane profesjonalnie – powinieneś przywołać liczby, a także powołać się na podstawę prawną. To może skutecznie przekonać ubezpieczyciela, że ma on do czynienia z osobą, która jest świadoma swoich praw i zdeterminowana, by udowodnić swoje racje.

Jakie informacje należy zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela? Prawidłowo napisany dokument powinien zawierać:

 • dane osoby pokrzywdzonej (imię, nazwisko, dane adresowe) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres),

 • informacje, które pozwolą szybko zlokalizować pracownikowi towarzystwa ubezpieczeniowego sprawę, czyli: numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody,

 • uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Jeżeli chodzi o uzasadnienie odwołania, to nie musi ono być obszerne, ale powinny znaleźć się w nim wszystkie informacje mogące wpłynąć na zmianę decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

 • dokumenty (np. faktury), których pokrycie jest niemożliwe z kwoty zaoferowanej przez ubezpieczyciela,

 • informacje o cenach np. części zamiennych, jeżeli ich wartość została zaniżona (w tym celu warto udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi),

 • ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen m.in. pojazdów mechanicznych (nie będzie ona jednak wiążąca dla towarzystwa ubezpieczeniowego),

 • informacje o wycenie pojazdu.

Przywołując w uzasadnieniu podstawę prawną, warto wskazać na ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Treść ustawy jest dostępna online, np. na stronie internetowej Sejmu.

Jak złożyć gotowe odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Wspomniana wyżej ustawa określa również, w jaki sposób osoby poszkodowane mogą wnieść odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Możliwości są trzy:

 • ustnie – kontaktując się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub do protokołu podczas wizyty w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego,

 • drogą elektroniczną, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej – warunkiem jestjednak, aby ubezpieczyciel umożliwiał kontakt w ten sposób,

 • w formie pisemnej – osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela lub za pomocą operatora pocztowego.

Ponieważ sprawy natury odszkodowawczej nie należą do najprostszych, może też pojawić się konieczność dołączenia do odwołania załączników. Najlepszym rozwiązaniem jest wysłanie dokumentów korzystając z usług operatora pocztowego. Dobrym wyborem będzie np. list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas będzie wiadomo, kiedy przesyłka dotarła do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Odpowiedź na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jeszcze kilka lat temu w Polsce nie istniały przepisy mówiące o tym, ile towarzystwo ubezpieczeniowe ma czasu na rozpatrzenie odwołania. Zmieniło się to w momencie wejścia w życie wspomnianej ustawy o  rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z nią towarzystwa powinny udzielić odpowiedzi „bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji”.

Gdy sprawa jest skomplikowana, ubezpieczyciel może rozpatrywać odwołanie dłużej (do 60 dni), ale musi o tym poinformować zainteresowaną stronę.W takim piśmie muszą znaleźć się informacje o:

 • przyczynie opóźnienia,

 • okolicznościach, które należy ustalić, aby sprawa została rozpatrzona,

 • terminie przewidzianym dla rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie poinformuje o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji lub nie odpowie na nią, to przyjmuje się, że sprawa została rozpatrzona na korzyść osoby odwołującej się.

Odpowiedź odmowna – co dalej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe to podmioty nastawione na zysk i osiąganie założonych wyników finansowych. Może zatem zdarzyć się tak, że mimo szczegółowego uzasadnienia, ubezpieczyciel nie przychyli się do Twojego odwołania i wyda decyzję odmowną, podtrzymując tym samym swoje dotychczasowe stanowisko. Co można zrobić w takiej sytuacji?

W piśmie otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego musi znaleźć się pouczenie o możliwościach, jakie masz, aby dochodzić swoich racji. Są to:

 • wystąpieniu z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy doRzecznika Finansowego,

 • skorzystaniu z instytucji mediacji lub sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość,

 • wystąpieniu z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Rzecznik Finansowy może działać w imieniu poszkodowanego bezpłatnie – w takim celu wystarczy skierować do niego wniosek wraz z załącznikami, czyli dotychczasową korespondencją z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Co warto wiedzieć

 1. Masz prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela do 3 lat od wystąpienia zdarzenia.

 2. Towarzystwo ma 30, a w przypadku skomplikowanych spraw 60 dni na rozpatrzenie odwołania.

 3. Odwołanie w formie pisemnej powinno zawierać dane osobowe pokrzywdzonego, nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń oraz numer polisy i numer wydanej decyzji.

 4. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub ustnie.

 5. Jeśli ubezpieczyciel nie rozpatrzy odwołania pozytywnie, masz prawo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, z mediacji lub sądu polubownego, a także wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.