W jakim terminie ubezpieczyciel powinien wypłacić ci odszkodowanie? To zależy, czy czekasz na wypłatę z OC czy AC. Każde z tych ubezpieczeń rządzi się bowiem swoimi prawami.

mężczyzna sprawdzający termin wypłaty z OC
Porównaj ceny OC i AC

Zgodnie z obowiązującym prawem, ubezpieczyciel w zakresie obowiązkowego OC ma 30 dni na wypłatę osobie poszkodowanej, bezspornej części odszkodowania. W przypadku AC sytuacja jest bardziej skomplikowana, a przepisy mogą ustalać same towarzystwa. Jeśli więc czekasz na wypłatę, warto byś wiedział, jakie prawa ci przysługują i z czym musisz się liczyć.

Wypłata z OC

Jeśli spodziewasz się wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC powinno ono być wypłacone w terminie:

  • 30 dni od zawiadomienia o szkodzie,
  • po kolejnych 14 dniach (jeśli w terminie 30 dni wyjaśnienie pewnych okoliczności wypadku było niemożliwe),
  • najpóźniej do 90 dni od zawiadomienia o szkodzie, jeśli w trakcie prowadzonej likwidacji szkód pojawiły się okoliczności utrudniające wydanie decyzji przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania przekraczając termin 90 dni jedynie w sytuacji, gdy toczy się postępowanie karne lub cywilne.

Zdarzają się takie sytuacje, które uniemożliwiają ustalenie odpowiedzialności zarówno ubezpieczyciela, jak i wysokości odszkodowania. W takiej sytuacji do obowiązku firmy ubezpieczeniowej należy wykazanie, że zrobiła wszystko, co było możliwe aby wyjaśnić tę sprawę.

Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci ci odszkodowania w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, musi:

  • powiadomić cię o tym pisemnie,
  • wyjaśnić przyczynę opóźnienia,
  • poinformować o planowanym terminie wyjaśnienia sprawy.

Jeśli ubezpieczyciel nie zastosuje się do powyższych zapisów, mogą zostać na niego nałożone odpowiednie kary finansowe.

Ubezpieczenie AC

Jeśli chodzi o wypłatę odszkodowań z ubezpieczenia AC należy pamiętać, że są one formułowane przez poszczególnych ubezpieczycieli i mogą różnić się między sobą. Generalna zasada jest jednak taka, że ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie z ubezpieczenia AC, bądź podejmują decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Może się zdarzyć, że wypłata odszkodowania, nie będzie możliwa.

Ubezpieczyciel ma wtedy obowiązek:

  • w terminie do 30 dni powiadomić pisemnie osobę ubiegającą się o odszkodowanie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń,
  • w ciągu 14 dni od kiedy ustalenia wszystkich okoliczności wypadku było możliwe, wypłacić odszkodowanie lub odmówić (z uzasadnieniem) uznanie roszczenia,
  • w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Także w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, jeżeli firma ubezpieczeniowa nie zachowa terminu wypłaty odszkodowania przewidzianego w umowie lub w kodeksie cywilnym, jest zobowiązana do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o odszkodowanie, o przyczynach niewypłacenia odszkodowania.