Decyzja o rezygnacji z polisy na życie może przyjść niespodziewanie. Sprawdzamy, czy lepszym rozwiązaniem będzie wypowiedzenie umowy, czy może nie warto pochopnie rezygnować z ochrony i zawiesić opłacanie składek. Każda z tych decyzji może mieć dla nas plusy i minusy, o których warto wiedzieć.

Ubezpieczenie na życie to często inwestycja długoterminowa – podpisujemy umowę na 5, 10, a nawet i 30 lat. Na przestrzeni tego czasu w naszym życiu może wydarzyć się wiele sytuacji, które sprawią, że będziemy rozważali rozwiązanie umowy z ubezpieczycielem. 

Najczęściej dzieje się tak w sytuacji nieprzewidzianych problemów finansowych, gdzie składka polisowa staje się dodatkowym obciążeniem. Ale również w innych sytuacjach:

 • gdy znaleźliśmy atrakcyjniejszą ofertę (z lepszymi warunkami na start),
 • dostępny zakres ubezpieczenia okazał się niewystarczający, 
 • towarzystwo wypłaciło zbyt niskie odszkodowanie lub nie wypłaciło go wcale,
 • mamy możliwość skorzystania z tańszego ubezpieczenia grupowego, np. w miejscu pracy.

Co wtedy możemy zrobić?

Kiedy można zrezygnować z polisy na życie?

Rozwiązanie umowy wiąże się przede wszystkim z zapisami w umowie z ubezpieczycielem. Warto znać wcześniej możliwości, jakie posiadamy. 

O możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia mówią również przepisy prawa cywilnego. Regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 § 4 k.c. oraz art. 830 k.c..

Zgodnie z przepisami, jeżeli zawarliśmy umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, mamy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a jeśli jesteśmy przedsiębiorcami – termin wynosi 7 dni.

Umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z dniem wpływu do siedziby towarzystwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Nie zwolni nas to jednak z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał nam ochrony ubezpieczeniowej.

Z ubezpieczenia na życie możemy zrezygnować także w późniejszym terminie (po upływie 30 dni). Wtedy będzie nas obowiązywał termin określony w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Zazwyczaj okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku właściwego zapisu, wypowiedzenie umowy działa ze skutkiem natychmiastowym.

Oznacza to, że rozwiązać umowę możemy w dowolnie wybranym momencie, zarówno na początku umowy, jak i w trakcie jej trwania. Jednak każdy z tych terminów oznacza inne konsekwencje, czyli formalności oraz potrącenie części uzbieranych środków, jeśli posiadamy polisę mieszaną (ochrono-oszczędnościową czy ochronno-inwestycyjną).

Kiedy ubezpieczenie na życie przestaje działać

Co napisać w wypowiedzeniu umowy polisy na życie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej na swoich stronach internetowych zamieszczają wzory formularzy rezygnacji z polisy, co bardzo ułatwi nam sprawę. Takie wzory można również znaleźć w internecie. Powinniśmy jednak pamiętać, że w składanym formularzu powinno zawierać się kilka kluczowych informacji:

 • dane osoby ubezpieczonej (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, aktualny adres, serię i numer dokumentu tożsamości),
 • numer polisy,
 • oświadczenie uprawnionego (np. o odstąpieniu od umowy, rezygnacji z wniosku o zawarcie umowy),
 • w przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek lub wykupu ubezpieczenia - prośbę o wypłatę, wskazanie sposobu przekazania pieniędzy (np. przelew, przekaz) i numeru konta bankowego,
 • aktualną datę i koniecznie – czytelny podpis, zgodny z tym, jaki został złożony na umowie ubezpieczeniowej.

Zawarcie tych informacji przyśpieszy sprawę. W innej sytuacji, gdy np. nie podamy numeru polisy, formalności mogą nieco się przeciągnąć, ponieważ wszystkie dane muszą zostać dokładnie sprawdzone, by wyeliminować ewentualne błędy.

Wzór wypowiedzenia polisy na życie

wypowiedzenie polisy na życie wzór do pobrania

Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy w polisie na życie.

Jak odzyskać część wpłaconych składek?

Z całą pewnością przy rezygnacji z ubezpieczenia, najważniejsze będzie dla nas otrzymanie zgromadzonych środków na rachunku ubezpieczeniowym. Często potrzeba większej gotówki to główny powód dla rezygnacji z ubezpieczenia. 

W tym wypadku bardzo ważne jest to, żebyś dobrze znał treść umowy, która jasno określa zasady wykupu ubezpieczenia.

Niektóre umowy ubezpieczenia na życie zawierają zapis mówiący o możliwości wykupienia polisy, czyli odzyskania części zgromadzonych środków finansowych (wartość wykupu jest określana w umowie). Wykup polisy jest możliwy po upływie określonego czasu od zawarcia umowy (zazwyczaj min. 2-3 lata) i co bardzo ważne - musi nastąpić na pisemny wniosek ubezpieczonego. Niestety - trzeba się przy tym liczyć z potrąceniem w postaci kosztów związanych ze sprawowaniem ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy oraz sum będących należnością towarzystwa (np. zaległości w opłacaniu składek).

Może się również zdarzyć (choć jest to niezwykle rzadki przypadek i dotyczy zazwyczaj polis na niskie sumy ubezpieczenia),że ubezpieczyciel wykonuje zwrot całości wpłaconych składek. Jednak i tutaj nie unikniesz straty finansowej - przede wszystkim składki zostaną zwrócone w wartości nominalnej. Nie otrzymasz więc odsetek ze zgromadzonych funduszy, a przy wypłacie nie zostanie uwzględniona inflacja roczna.

Czy zawieszenie wpłacania składki zamiast rezygnacji?

Przy rezygnacji z ubezpieczenia na życie bardzo ważny jest jej powód. Takie decyzje mogą być podejmowane zbyt pochopnie. 
Przykładowo, w momencie podpisywania umowy na życie i dożycie planujemy zgromadzenie konkretnej kwoty pieniędzy, która zostanie nam wypłacona po ukończeniu określonego wieku. W sytuacji, gdy spotykają nas drobne problemy finansowe, o których wiemy, że niedługo mogą minąć – warto najpierw skontaktować się z ubezpieczycielem i zadecydować o zawieszeniu płatności składek. 

Zawieszenie opłacania składek niesie ze sobą określone skutki:

 • zwolnienie z opłacania składek,
 • zachowanie bez zmian warunków ochrony ubezpieczeniowej,
 • pobieranie opłaty wynikających z zawarcia umowy ubezpieczenia i umów dodatkowych ze środków zgromadzonych na rachunku przypisanym do polisy, jeżeli w trakcie trwania umowy były one pobierane,
 • pobieranie składek ochronnych lub regularnych, jeżeli wynika to z zapisów ogólnych warunków umowy.

Najczęściej okres zawieszenia płatności składek wynosi 6-12 miesięcy. Konsekwencją może być zarówno obniżenie sumy ubezpieczenia, jak i jej zachowanie, ale z koniecznością zapłacenia zaległych składek po okresie ich zawieszenia.

Przykładowo, w polisie na życie PZU możemy w razie trudności finansowych:

 • zawiesić na jakiś czas opłacanie składek,
 • zamienić ubezpieczenie na bezskładkowe - nie opłacamy wówczas składek, ale suma ubezpieczenia zostanie zmniejszona.

W obu przypadkach umowa musi trwać przynajmniej dwa lata.

Jednak, gdy nasza decyzja o rezygnacji z ubezpieczenia wynika z poważniejszych problemów, zawieszenie składki może nie być wystarczającym rozwiązaniem i nie unikniemy rezygnacji z polisy i jej wykupu. Warto jednak dobrze się zastanowić i nie podejmować decyzji zbyt pochopnie. 

Kiedy ubezpieczyciel sam wypowie umowę?

Może zdarzyć się również tak, że to ubezpieczyciel wypowie nam umowę ubezpieczenia. Dotyczy to najczęściej sytuacji, w których nie przestrzegamy terminowej płatności składek oraz sytuacji, gdy zalegamy z płatnościami od dłuższego czasu i nie reagujemy na wezwania o pokryciu należności.

W sytuacji, gdy nie mamy środków na opłacenie składki – lepiej zawiesić płatności niż nie płacić w ogóle. Po kilku miesiącach (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego) ubezpieczyciel może sam wypowiedzieć umowę. Dzieje się to z niekorzyścią dla mas, dlatego warto pilnować terminów, a wszelkie trudności zgłaszać ubezpieczycielowi w celu ich wspólnego rozwiązania.

Oceń stronę
4,41