Posiadasz ubezpieczenie na życie i właśnie zastanawiasz się nad rezygnacją z umowy? Bez względu na rodzaj ochrony, masz do tego prawo. Jest jednak pewien minus - możesz nie odzyskać wszystkich zainwestowanych w polisę pieniędzy.

Zakup ubezpieczenia na życie jest zazwyczaj inwestycją na kilka lub nawet kilkadziesiąt lat. W momencie zawierania umowy trudno przewidzieć każdą okoliczność, która w tym czasie może zakłócić lub uniemożliwić regularne opłacanie składek. W takich sytuacjach zaczynamy myśleć nad rozwiązaniem umowy. Powód rezygnacji z polisy może być też nieco inny - po kilku latach inwestowania w ubezpieczenie (polisy inwestycyjne) jesteśmy niezadowoleni z wielkości zysków wypracowanych przez ubezpieczyciela.

Czy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie będzie jedynym rozsądnym wyjściem z sytuacji? Jakich formalności musisz dopełnić i czy grożą Ci w związku z tym jakieś konsekwencje finansowe?

Kiedy możesz zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie?

Regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 § 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Zgodnie z przepisami, jeżeli zawarłeś umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a jeśli jesteś przedsiębiorcą - 7 dni. Umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z dniem wpływu do siedziby towarzystwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Nie zwolni cię to jednak z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał Ci ochrony ubezpieczeniowej.

Z ubezpieczenia na życie możesz zrezygnować także w późniejszym terminie (po upływie 30 dni). Wtedy będzie Cię obowiązywał termin określony w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Zazwyczaj okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku właściwego zapisu, wypowiedzenie umowy działa ze skutkiem natychmiastowym.

Jak powinien wyglądać dokument wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe dysponują zazwyczaj własnym wzorem wniosku o rozwiązanie umowy. Wzór pisma znajdziesz na stronie internetowej Twojego ubezpieczyciela. Możesz również poprosić o pomoc w przygotowaniu odpowiedniego oświadczenia przedstawiciela firmy.

Wniosek dotyczący rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie zawiera m.in.:

  • dane osoby ubezpieczonej (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, aktualny adres, serię i numer dokumentu tożsamości),
  • numer polisy,
  • oświadczenie uprawnionego (np. o odstąpieniu od umowy, rezygnacji z wniosku o zawarcie umowy),
  • w przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek lub wykupu ubezpieczenia - prośbę o wypłatę, wskazanie sposobu przekazania pieniędzy (np. przelew, przekaz) i numeru konta bankowego,
  • aktualną datę i koniecznie – czytelny podpis, zgodny z tym, jaki został złożony na umowie ubezpieczeniowej.

Kiedy po rozwiązaniu umowy odzyskasz część lub całość wpłaconych składek?

Niektóre umowy ubezpieczenia na życie zawierają zapis mówiący o możliwości wykupienia polisy, czyli odzyskania części zgromadzonych środków finansowych (wartość wykupu jest określana w umowie). Wykup polisy jest możliwy po upływie określonego czasu od zawarcia umowy (zazwyczaj min. 2-3 lata) i co bardzo ważne - musi nastąpić na pisemny wniosek ubezpieczonego. Niestety - trzeba się przy tym liczyć z potrąceniem w postaci kosztów związanych ze sprawowaniem ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy oraz sum będących należnością towarzystwa (np. zaległości w opłacaniu składek).

Zdarza się (choć niezwykle rzadko i zwykle przy niskich sumach ubezpieczenia),że ubezpieczyciel dopuszcza zwrot całości wpłaconych składek. Jednak i tutaj nie unikniesz straty finansowej - przede wszystkim składki zostaną zwrócone w wartości nominalnej. Nie otrzymasz więc odsetek ze zgromadzonych funduszy, a przy wypłacie nie zostanie uwzględniona inflacja roczna.

Rezygnacja z umowy ubezpieczenia na życie powinna być poprzedzona analizą zapisów OWU. Znajdziesz w nich nie tylko informacje o wykupie polisy, ale również warunki rozwiązania umowy, np. okresu wypowiedzenia, wysokości opłat manipulacyjnych.

Zawieszenie opłacania składek – na przejściowe problemy

Chcesz zrezygnować z umowy z powodu problemów finansowych? Może są one tylko przejściowe? Zanim zdecydujesz się na ostateczny krok, sprawdź czy Twój ubezpieczyciel nie przewiduje możliwości zawieszenia płacenia składek. Zastanów się, czy takie rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystniejsze. Zgłaszając do ubezpieczyciela chęć przejścia na tryb bezskładkowy możesz czasowo zawiesić swoje zobowiązania. Równocześnie - przez ten okres będziesz mógł korzystać z prawa do świadczenia w razie wypadku czy choroby.

Zastanów się również nad innym wyjściem alternatywnym – obniżeniem wysokości składki w zamian za rezygnację z niektórych rozszerzeń umowy ubezpieczenia, które są już dla Ciebie zbędne. Pamiętaj, że z ubezpieczenia na życie łatwo zrezygnować. Ale kolejna polisa na życie którą będziesz chciał kupić po rozwiązaniu twoich problemów, może być droższa, a warunki ochrony ubezpieczeniowej mniej korzystne.

Oceń stronę
4,39