Kupiłeś OC na 12 miesięcy, ale Twoja umowa została wcześniej rozwiązana? Przepisy przewidują kilka przypadków, w których można odzyskać niewykorzystaną składkę. Sprawdź, czy pieniądze należą się również Tobie.

Z reguły obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu obejmuje pełny rok i nie ma możliwości wypowiedzenia go przed końcem umowy. Tylko w kilku przewidzianych w prawie przypadkach umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu. Za niewykorzystany okres ochrony przysługuje zwrot składki. Podpowiadamy, kto, w jaki sposób i w jakiej kwocie może ją uzyskać.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy przysługuje zwrot składki OC?

Niewykorzystaną składkę OC można odzyskać tylko po rozwiązaniu umowy, czyli w sytuacji, gdy ochrona przestaje działać. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 41. 1.) przewiduje kilka takich sytuacji:

 1. Wyrejestrowanie pojazdu mechanicznego lub udokumentowanie jego trwałej i zupełnej utraty w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza (z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).
 2. Odstąpienie od umowy, gdy samochód nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni od jej zawarcia.
 3. Rozwiązanie umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu.
 4. Rozwiązanie umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu (gdy jego posiadacz utracił posiadanie na rzecz właściciela).
 5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 6. Wydanie zaświadczenia, o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu.
 7. Rozwiązanie umowy automatycznie wznowionej.
 8. Rozwiązanie umowy w związku z uchyleniem decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych.

Czy właściciel pojazdu powinien złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej składki OC?

Aby odzyskać składkę wystarczy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o okoliczności, która uprawnia nas do otrzymania zwrotu. W niektórych sytuacjach niezbędne jest przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego ten fakt (w dalszej części artykułu omawiamy szczegółowo, jakie kroki należy przedsięwziąć w każdym przypadku).

W jaki sposób poinformować towarzystwo o sprzedaży lub wyrejestrowaniu auta?

Do każdego ubezpieczyciela możemy wysłać informację tradycyjną pocztą lub emailem. Pamiętajmy, aby do wiadomości dołączyć odpowiedni dokument. W zależności od okoliczności będzie to np.:

 • wypowiedzenie OC (własnoręcznie podpisane),
 • odstąpienie od umowy (z podpisem właściciela/właścicieli),
 • skan zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu.

Adres pocztowy lub e-mail znajdziemy na internetowej stronie wybranego towarzystwa.

Właściwego pisma nie musimy przygotowywać sami. Większość ubezpieczycieli udostępnia na swojej stronie formularz do pobrania. Można także skorzystać z wzorów pism zamieszczonych poniżej.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Wypowiedzenie umowy automatycznie wznowionej

Część towarzystw pozwala także na zgłoszenie online. Z reguły formularze kontaktowe dedykowane są klientom, którzy chcą zgłosić sprzedaż samochodu.

Formularze kontaktowe do zgłoszenia sprzedaży lub wyrejestrowania samochodu w wybranych towarzystwach

Towarzystwo 

Co można zgłosić

Adres strony

Link4sprzedaż samochoduhttps://www.link4.pl/formularz-kontaktowy/uks
Benefiaformularz kontaktowy dla wszystkich klientówhttps://www.benefia.pl/index.php?id=31
Allianzsprzedaż samochodu, rozwiązanie umowyhttps://kontakt.allianz.pl/form-standalone/kontakt-z-allianz/
ERGO Hestiasprzedaż samochodu, nabycie samochodu, rezygnacja z polisy zbywcyhttps://www.ergohestia.pl/kupilem-sprzedalem-samochod/
mtu24.plobsługa polisy przez konto klientahttps://sso.ergohestia.pl/my.policy
Uniqasprzedaż samochoduhttps://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/zmiany-w-polisach/zgloszenie-sprzedazy-pojazdu
Wienersprzedaż samochodu, wyrejestrowanie pojazduhttps://www.wiener.pl/pl-kontakt
Generalisprzedaż samochoduhttps://moje.generali.pl/sprzedaz-samochodu.html
Uwaga! Jeśli chcesz przyspieszyć zwrot składki, prześlij w załączniku (lub wypełnij w formularzu) wniosek o zwrot pieniędzy na Twoje konto bankowe.

Jak obliczyć zwrot z ubezpieczenia OC?

Zwrot składki OC przysługuje za każdy niewykorzystany dzień ochrony. Bardzo łatwo więc wyliczyć, jaka kwota będzie nam przysługiwała.

PrzykładWłaściciel pojazdu zapłacił 730 zł za OC. Opłata za każdy dzień roku wynosi więc 2 zł. Umowa została rozwiązana na 100 dni przed zakończeniem okresu ochrony. Kierowca otrzyma zwrot w wysokości 200 zł (2 zł x 100 dni podczas których ochrona nie będzie już świadczona).

W jakim terminie ubezpieczyciel zwraca niewykorzystaną składkę OC?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma maksymalnie 14 dni na zwrot składki OC, jednak nie można zacząć ich odliczać np. od momentu sprzedaży samochodu. Pieniądze otrzymamy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

 • wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy z innych przyczyn niż wypowiedzenie lub odstąpienie (np. wyrejestrowanie, kradzież).

Kiedy dostaniemy zwrot składki OC po sprzedaży samochodu?

Przeniesienie własności pojazdu na inną osobę nie gwarantuje otrzymania zwrotu niewykorzystanej składki OC. W tym przypadku niestety, jesteśmy uzależnieni od decyzji innego kierowcy, a dokładnie – nowego właściciela auta.

Po sprzedaży samochodu polisę OC przekazujemy jego nabywcy. Jeśli postanowi on korzystać z zawartej przez nas umowy, nie otrzymamy zwrotu składki. Co istotne, nowy właściciel auta korzysta z prawa do wypowiedzenia OC do końca umownego okresu ochrony. To oznacza, że nawet po kilku miesiącach może zmienić zdanie i rozwiązać umowę.

Po sprzedaży, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci poprzedniemu właścicielowi samochodu niewykorzystaną składkę OC, tylko wtedy, gdy otrzyma od nowego posiadacza auta pisemne wypowiedzenie umowy. Kwota zwrotu zostanie naliczona od pierwszego dnia po rozwiązaniu OC, a więc niekoniecznie natychmiast po zawarciu transakcji kupna/sprzedaży

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Jak w praktyce wygląda zwrot ubezpieczenia OC po sprzedaży pojazdu?

 • Zbywca samochodu ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od transakcji (tutaj dowiesz się więcej na temat obowiązków stron podczas kupna/sprzedaży auta).
 • Jeśli nabywca auta wypowie polisę OC, ubezpieczyciel zwróci poprzedniemu właścicielowi niewykorzystaną składkę w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy.
 • Towarzystwo nie może żądać od zbywcy auta żadnych dodatkowych oświadczeń czy składania wniosku.
 • Jeśli ubezpieczyciel chce poprosić o wskazanie najbardziej dogodnej dla klienta formy zwrotu pieniędzy (np. przelewu na konto) lub potrzebuje potwierdzić jego adres, powinien skontaktować się z nim, poinformować o wypowiedzeniu umowy przez nabywcę pojazdu i wskazać kwotę należną do zwrotu.

Uwaga! Jeśli zbywca auta kupił OC na raty i nie opłacił całej polisy, przysługuje mu tylko zwrot uregulowanej składki.

PrzykładUmowa OC obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia. Klient towarzystwa ubezpieczeniowego skorzystał ze sprzedaży ratalnej i dokonał tylko jednej wpłaty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. 1 marca sprzedał samochód. Nabywca pojazdu wypowiedział umowę OC z dniem 30 czerwca. Zbywca pojazdu nie otrzyma więc zwrotu z ubezpieczenia OC, ponieważ nowy właściciel wykorzystał cały okres ochrony, opłacony przez zbywcę.

Z praktycznie taką samą formą rozliczenia składki z ubezpieczenia OC spotkają się posiadacze pojazdów, którzy zawarli umowę OC, a następnie przekazali samochód prawnemu właścicielowi (np. leasingodawcy, spadkobiercy). Będą oni mogli odzyskać część zapłaconych za OC pieniędzy tylko wtedy, gdy właściciel auta wypowie polisę.

Kupiłeś używany samochód i zamierzasz wypowiedzieć polisę OC zbywcy pojazdu? Skorzystaj z naszego kalkulatora OC AC i porównaj ceny polis w kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych.

Sprawdź składkę OC i AC

Jak otrzymać zwrot składki OC po wyrejestrowaniu lub trwałej utracie pojazdu?

Kolejnym przykładem, w którym klient towarzystwa może otrzymać zwrot z ubezpieczenia OC, jest wyrejestrowanie pojazdu. Takiej formalności również można dokonać tylko w określonych przypadkach, a mianowicie po:

 • przekazaniu kompletnego lub niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • kradzieży, 
 • wywozie z kraju (jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę),
 • zniszczeniu (kasacji) za granicą,
 • udokumentowaniu trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu (bez zmiany w zakresie prawa własności),
 • wycofaniu pojazdu z obrotu.

Stosowną informację o wyrejestrowaniu pojazdu możemy wysłać do naszego ubezpieczyciela pocztą lub elektronicznie. Większość towarzystw zamieszcza na swoich stronach internetowych dedykowany do tego formularz. W załączniku do niego dodajemy kopię lub skan potwierdzenia o wyrejestrowaniu z wydziału komunikacji lub zaświadczenie o demontażu. Po kradzieży auta ubezpieczyciel może także wymagać udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

W dokumencie wystosowanym do towarzystwa warto wskazać numer naszego rachunku bankowego, na który chcemy otrzymać zwrot pieniędzy. Nie jest to konieczne (ubezpieczyciel może wysłać przekaz pocztowy), ale dzięki temu należność powinna trafić do nas szybciej niż tradycyjną drogą.

Za jaki okres przysługuje zwrot składki OC po złomowaniu auta?

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie pojawia się dokładnie sprecyzowany przepis. Można jednak powołać się na kilka jej zapisów:
Art. 33. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu (…) z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie. 
Art. 41. 1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku (…) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
Art. 41. 4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia (…) powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Wydane zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu stanowi zatem podstawę do zwrotu składki OC przez zakład ubezpieczeń. Jednocześnie, skoro umowa została rozwiązana w dniu wydania zaświadczenia, zwrot składki powinien dotyczyć okresu od dnia wydania zaświadczenia do określonego w umowie dnia zakończenia OC.

Sprzedaż wraku zamiast złomowania? Możesz nie dostać zwrotu z OC!

Właściciele pojazdów nie nadających się już do użytku (np. z powodu starszego wieku czy też poważnych uszkodzeń po kolizji), powinni zwrócić uwagę na formę transakcji podczas oddawania pojazdu na złom. To, jaki dokument otrzymają, może mieć w przyszłości duże znaczenie. Jeśli będzie to:

 • zaświadczenie o demontażu z unieważnieniem dokumentów pojazdu lub zaświadczenie o demontażu od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – właściciel auta na jego podstawie będzie mógł wyrejestrować samochód i w konsekwencji ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki OC
 • faktura lub umowa sprzedaży – zwrot składki OC może nie przysługiwać. Auto zostało sprzedane, a więc polisa przechodzi na nabywcę. Jeśli on sam odda auto do stacji demontażu i otrzyma stosowne zaświadczenie, należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej składki przypadnie jemu, a nie pierwotnemu właścicielowi pojazdu. Poza tym, auto wcale nie musi zostać zezłomowane (nadal może być zarejestrowane).

Jak odzyskać składkę OC po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość?

Jeśli kupiliśmy polisę OC przez Internet lub telefon, mamy prawo do rozwiązania umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno nam zwrócić składkę do 14 dni po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy. W tym przypadku konieczne jest wystosowanie właściwego pisma oraz podanie w nim podstawy prawnej.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy

Jeśli ochrona OC rozpoczęła się zanim złożyliśmy odstąpienie od umowy, zwrot składki otrzymamy po potrąceniu opłaty za czas korzystania z polisy.

Jak otrzymać zwrot z OC po automatycznym odnowieniu polisy?

Właściciel pojazdu, który nie wypowiedział całorocznego ubezpieczenia OC (nastąpiło automatyczne odnowienie umowy) i równocześnie kupił nową polisę w innym towarzystwie, posiada podwójne OC. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 28a) chroni go jednak od opłacania podwójnej składki. Może on wypowiedzieć umowę OC automatycznie przedłużoną. Jeśli wcześniej opłacił składkę, przysługuje mu jej zwrot.

Po wypowiedzeniu automatycznie wznowionej umowy OC towarzystwo zwróci nam składkę za każdy niewykorzystany dzień ochrony.

Pamiętajmy, że wypowiedzenie polisy OC powinno zostać złożone na piśmie (w dowolnym momencie obowiązywania umowy) i własnoręcznie podpisane przez właściciela/właścicieli pojazdu.

Pobierz wzór wypowiedzenia

Kiedy kupującemu przysługuje zwrot składki z OC?

Kiedy kupujesz samochód od osoby, która płaciła bardzo wysoką składkę za OC, możesz otrzymać przyjemną niespodziankę w postaci zwrotu składki z OC. Dlaczego? 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przeliczają składkę za OC według oceny ryzyka kupującego. Jeśli zapłacona składka była bardzo wysoka, a w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego nabywcy jest duża różnica w stosunku do zbywcy, kupującemu może przysługiwać zwrot składki. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji, gdy bezszkodowy doświadczony kierowca kupuje auto od młodego kierowcy bez zniżek. 

Aby otrzymać zwrot składki, kupujący musi udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło polisę, i wystąpić z wnioskiem o przepisanie ubezpieczenia na niego. Wówczas nastąpi przeliczenie składki za OC. Jeżeli różnica w ocenie ryzyka będzie znaczna, zwrot składki z cudzego OC może wynosić nawet kilkaset złotych

Przykład. Pan Adam kupił samochód od Anny, 19-letniej mieszkanki Wrocławia, która za OC na swoje Audi A4 zapłaciła 1846 zł. Pan Adam ma 38 lat, komplet zniżek, dwójkę dzieci i za OC na to samo Audi zapłaciłby jedynie 422 zł w tym samym towarzystwie. Różnica w składce za OC momencie zakupu auta to 1424 zł, 3 zł 90 gr za jeden dzień. Anna zapłaciła składkę za cały rok z góry. Do końca umowy OC pozostało jeszcze 180 dni. Po przeliczeniu składki w towarzystwie ubezpieczeniowym pan Adam otrzymał 702 zł zwrotu składki za OC (180 x 3,90 zł). 

Należy jednak mieć na uwadze to, że nie wszystko towarzystwa ubezpieczeniowe przeliczają składkę. Zanim złożysz stosowny wniosek, skontaktuj się (najlepiej przez infolinię lub czat online) z firmą i spytaj o zasady przejmowania OC po zbywcy. Pracownik udzieli Ci informacji o tym, czy dane towarzystwo przelicza, czy nie przelicza, OC. Jeżeli masz szansę na zwrot składki z OC sprzedającego, warto się o niego pokusić. 

Czy otrzymamy zwrot składki OC, gdy wystąpiła szkoda?

Fakt wypłacenia odszkodowania z naszej polisy OC nie wpływa na decyzję dotyczącą zwrotu z ubezpieczenia OC. Pieniądze należą nam się (oczywiście w uzasadnionych w prawie przypadkach) nawet wtedy, gdy podczas obowiązywania ochrony doszło do szkody z naszej winy.

Do 11 lutego 2012 r. obowiązywała zasada, zgodnie z którą zwrot składki nie przysługiwał, jeżeli umowa ubezpieczenia została rozwiązana przed upływem 12 miesięcy, ale w międzyczasie pojazdem została wyrządzona szkoda. Z tą datą została również zniesiona konieczność okazywania kopii polisy w celu uzyskania zwrotu składki oraz reguła, na podstawie której zwrot składki przysługiwał za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, a nie za każdy dzień.

Co warto wiedzieć?

 • Niewykorzystaną składkę z ubezpieczenia OC można odzyskać tylko po rozwiązaniu umowy.
 • Aby otrzymać zwrot, wystarczy powiadomić towarzystwo o okoliczności, która nas do tego uprawnia. W niektórych przypadkach konieczne będzie jej udokumentowanie, np. przesłanie potwierdzenia o wyrejestrowaniu auta.
 • Zwrot składki przysługuje za każdy niewykorzystany dzień ochrony.
 • Sprzedaż samochodu nie gwarantuje otrzymania zwrotu zapłaconej wcześniej składki.
 • Towarzystwo zwróci zbywcy pojazdu niewykorzystaną składkę OC tylko po otrzymaniu od nabywcy pisemnego wypowiedzenia umowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Dlaczego nie dostałem zwrotu składki OC po 14 dniach od zgłoszenia kradzieży samochodu?

  Towarzystwo zwraca niewykorzystaną składkę OC dopiero po podjęciu decyzji o rozwiązaniu umowy. Samo zgłoszenie, że doszło do kradzieży samochodu, jest zazwyczaj początkiem tego procesu.

 2. Dlaczego po sprzedaży auta dostałem tylko zwrot składki z ubezpieczenia ASS i NNW?

  Ubezpieczenia ASS i NNW należą do dobrowolnych i nie przechodzą automatycznie na nowego właściciela pojazdu. Towarzystwo wypłaca więc niewykorzystaną składkę natychmiast po otrzymaniu informacji o sprzedaży pojazdu. Zwrot z polisy OC będzie natomiast przysługiwał wtedy, gdy nabywca wypowie otrzymaną od zbywcy polisę OC.

 3. Czy podanie mojego numeru konta bankowego jest konieczne, aby uzyskać zwrot składki?

  Nie. Jeśli właściciel pojazdu (lub osoba, która zawarła umowę OC) nie posiada rachunku bankowego lub z innych powodów nie chce udzielić towarzystwu takiej informacji, może poprosić o przesłanie pieniędzy przekazem pocztowym.

 4. Czy otrzymam zwrot składki z jednej polisy, gdy posiadam podwójne OC?

  Tak:

  • jeśli doszło do zawarcia umowy na ten sam okres w tym samym towarzystwie. Wówczas ubezpieczyciel może pobrać tylko jedną opłatę za OC (druga umowa powinna zostać anulowana);
  • jeśli jedna z umów została zawarta na odległość lub doszło do automatycznego przedłużenia umowy (wówczas składasz pisemne wypowiedzenie takiej polisy i otrzymujesz zwrot niewykorzystanej składki).

  Nie – jeśli zawarłeś dwie umowy w różnych firmach, np. u dwóch różnych Agentów. Polisa zakupiona w taki sposób (stacjonarnie – nie przez telefon lub Internet) musi być opłacona nawet jeśli posiadasz drugą umowę OC zawartą na ten sam okres ochrony.