Koszt naprawy Twojego samochodu przekracza jego wartość? Masz dwie możliwości – możesz sprzedać auto lub je zezłomować. Drugie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że będziesz mógł ubiegać się o zwrot składki OC. Zobacz, jak łatwo wypowiedzieć OC po złomowaniu pojazdu.

Jest kilka sposobów, aby legalnie pozbyć się samochodu. Jeżeli jednak auto jest w złym stanie technicznym i szanse na to, że znajdziesz kupca są niewielkie, to najlepiej będzie je zezłomować. Musisz jednak wykazać się ostrożnością – pojazd powinna zezłomować legalnie działająca stacja demontażu. W przeciwnym razie będziesz mieć problem z jego wyrejestrowaniem i wypowiedzeniem polisy OC.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy można wyrejestrować samochód?

Katalog przesłanek uprawniających do wyrejestrowania pojazdu jest zamknięty. Auto możesz wyrejestrować tylko w sytuacjach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Art. 79. 1.). Jest ich siedem i są to:

 1. przekazanie pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (wyrejestrowanie na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu);
 2. kradzież pojazdu (właściciel składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania);
 3. wywóz pojazdu z kraju (gdy pojazd został zbyty za granicę lub zarejestrowany za granicą);
 4. zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą;
 5. udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu (jeśli nie doszło do zmiany w zakresie prawa własności);
 6. przekazanie niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (wyrejestrowanie na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu);
 7. wycofanie pojazdu z obrotu.

Lista dokumentów jakie będziesz musiał dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu różni się w zależności od powodu, dla którego dokonujesz wyrejestrowania.

Jak wypełnić wniosek o wyrejestrowanie auta?

Wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu znajdziesz m.in. na stronie Obywatel.gov.pl. Nie jest to jednak skomplikowane pismo – możesz je przygotować samodzielnie. Wystarczy, że podasz:

 • miejsce i datę sporządzenia wniosku,
 • swoje dane osobowe (jako właściciela) i adresowe oraz numer PESEL,
 • nazwę organu rejestrującego oraz miejscowość,
 • żądanie wraz z powodem – w tym przypadku: wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania go do stacji demontażu,
 • dane pojazdu – jego rodzaj i przeznaczenie, markę, typ, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny,
 • listę załączników – to dokumenty, które składasz wraz z wnioskiem.

W piśmie zamieść także oświadczenie, że podane w nim dane i informacje są aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Pod przygotowanym dokumentem powinieneś złożyć własnoręczny podpis.

Kto i gdzie może wyrejestrować samochód?

Pojazd wyrejestrować może jedynie jego właściciel. Jeżeli samochód jest współwłasnością kilku osób, to każda z nich powinna być obecna przy wyrejestrowaniu. Powszechnym rozwiązaniem jest wytypowanie jednej osoby, która załatwi sprawę – wówczas pozostali współwłaściciele powinni udzielić jej pełnomocnictwa.

Istnieje możliwość wyrejestrowania samochodu przez pełnomocnika – członka rodziny lub profesjonalnego pełnomocnika (np. radcę prawnego). W drugim przypadku konieczne będzie jednak wniesienie dodatkowej opłaty.

Gdzie składasz wniosek? Sprawę wyrejestrowania będziesz musiał załatwić w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Odwiedzić należy jedną z poniższych instytucji:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta – gdy mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy – jeżeli jesteś mieszkańcem Warszawy.

Sprawy w urzędzie nie musisz załatwiać osobiście. Komplet dokumentów możesz wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć go przez internet. Druga opcja będzie możliwa, jeżeli urząd dysponuje elektroniczną skrzynką podawczą.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania auta po złomowaniu?

Aby wyrejestrować samochód z powodu przekazania go do stacji demontażu, poza wnioskiem będziesz musiał przedstawić:

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego samochodu,
 • tablice rejestracyjne (jeśli są lub stosowne oświadczenie w przypadku ich utraty),
 • dowód rejestracyjny (jeśli nie masz dowodu to oświadczenie o jego utracie lub decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu (jeśli była wydana),
 • dowód uiszczenia opłaty w urzędzie za wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd poprosi Cię także o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Tylko od legalnie działającej stacji demontażu pojazdów otrzymasz zaświadczenie oraz unieważnione dokumenty. Bez nich nie będziesz mógł wyrejestrować auta.

Ile trzeba zapłacić za wyrejestrowanie auta?

Wyrejestrowanie pojazdu kosztuje 10 zł. Kwotę możesz uiścić na dwa sposoby:

 • osobiście w kasie urzędu,
 • przelewem na rachunek bankowy urzędu.

Zachowaj potwierdzenie uregulowania opłaty. Będzie ono jednym z załączników do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Ile trwa wyrejestrowanie samochodu w urzędzie?

Standardowo urzędnicy na wyrejestrowanie samochodu mają 30 dni. Zdarza się również, że decyzja jest wydawana niezwłocznie (jeśli sprawa nie wymaga zbieranie dowodów czy dodatkowych informacji). 

Jeżeli sprawa jest skomplikowana i potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia czy dokumenty, to okres ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Skąd będziesz wiedział, że urzędnicy wyrejestrowali pojazd? Otrzymasz decyzję o wyrejestrowaniu auta. Nie musisz jej odbierać osobiście z urzędu – możesz otrzymać ją za pośrednictwem poczty.

Pamiętaj, że wyrejestrowanego samochodu nie będziesz mógł ponownie zarejestrować. Od tej reguły jest tylko kilka wyjątków, np. możliwa jest ponowna rejestracja auta, które zostało odzyskane po kradzieży lub zabytkowego.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Jaka jest kara za niewyrejestrowanie auta po złomowaniu?

Od 1 stycznia 2020 r. w życie weszły nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z Art. 78. 1. "Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym". 

Za niespełnienie tego obowiązku grozi kara w wysokości od 200 zł do 1000 zł. 

Przepisy nie mówią wprawdzie wprost o konieczności zgłoszenia do urzędu złomowania auta, jednak należy uznać, że taki obowiązek rodzi się w związku ze zmianą stanu faktycznego (wycofaniu pojazdu z ruchu drogowego i braku możliwości dalszego używania przez kierowcę). Brak złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie 30 dni może więc skutkować nałożeniem kary na właściciela auta (takie sprawy są rozpatrywane indywidualnie).

Uwaga! W ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w Dzienniku Ustaw znalazł się zapis informujący o możliwości wyrejestrowania pojazdu oddanego do stacji demontażu z urzędu. 

W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 6, organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu (Dz.U.2022.1847, Akt obowiązujący, wersja od: 1 lipca 2023 r.).

Co się dzieje z ubezpieczeniem OC po złomowaniu samochodu?

Skoro nie ma już samochodu, to odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu (Art. 33 pkt 9). Co to dla Ciebie oznacza?

Niezależnie od tego, czy do końca umowy ubezpieczenia zostały dwa tygodnie, czy np. siedem miesięcy, masz prawo do odbioru tej części składki z OC po złomowaniu auta, która nie została wykorzystana.

Jak otrzymać zwrot składki OC po wyrejestrowaniu auta?

Ubezpieczyciel sam z siebie nie zwróci Ci części składki OC – musisz go poinformować o złomowaniu samochodu. Ale uwaga! Wypowiedzenie OC po złomowaniu auta nie jest konieczne!

Wystarczy, że napiszesz krótkie pismo do ubezpieczyciela i dołączysz do niego dokument (skan dokumentu) potwierdzający oddanie auta do stacji demontażu. Okazuje się, że oficjalne pismo nie zawsze jest konieczne, bo z reguły firmy ubezpieczeniowe dopuszczają przekazanie informacji:

 • drogą mailową – adres e-mail do kontaktu znajdziesz na stronie internetowej ubezpieczyciela,
 • online – większość ubezpieczycieli udostępnia na swojej stronie internetowej formularz zgłoszenia o złomowaniu pojazdu. Wystarczy go wypełnić i w załączniku dodać skan zaświadczenia ze stacji demontażu,
 • poprzez konto klienta – być może ubezpieczyciel założył Ci indywidualne konto w serwisie internetowym po podpisaniu umowy.

Informację o tym jak zgłosić wyrejestrowanie samochodu powinieneś znaleźć na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej.

Jak napisać pismo o zwrot ubezpieczenia OC?

Jeżeli nie możesz lub nie chcesz skorzystać z formularza na stronie internetowej ubezpieczyciela, pozostaje samodzielnie przygotować takie pismo. Jakie dane powinny się w nim znaleźć? Najważniejsze informacje to:

 • miejsce i data sporządzenia wniosku,
 • dane osobowe i adresowe właściciela oraz numer PESEL,
 • numer polisy,
 • dane dotyczące pojazdu,
 • dane ubezpieczyciela, do którego kierujesz pismo,
 • informacja o złomowaniu auta,
 • numer rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel ma przekazać środki,
 • własnoręczny podpis.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na zwrot składki OC?

W tym względzie firmy ubezpieczeniowe nie mają dowolności – są zobowiązane przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W ustawie tej znajduje się zapis obligujący ubezpieczyciela do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia (...) powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Występując o zwrot niewykorzystanej części składki pamiętaj, aby podać numer rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel ma przekazać środki. W przeciwnym razie możesz otrzymać pieniądze przekazem pocztowym na adres zamieszkania podany podczas zawierania umowy ubezpieczenia.

Jak wygląda zwrot składki przy OC na raty?

Jeżeli kupiłeś ubezpieczenie OC w formie ratalnej, to po wyrejestrowaniu pojazdu nie będziesz musiał już płacić kolejnej raty. W dalszym ciągu musisz jednak poinformować ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu samochodu – w przeciwnym razie otrzymasz wezwanie do zapłaty.

Przykład. Pani Marta kupiła ubezpieczenie OC i wybrała płatność w 4 ratach. Pierwszą ratę kobieta opłaciła przy podpisywaniu umowy, drugą miała zapłacić 17 maja. Auto zostało wyrejestrowane 15 maja, ale pani Marta nie poinformowała o tym fakcie ubezpieczyciela. Pod koniec maja otrzymała wezwanie do zapłaty zaległej raty i dopiero wówczas wyjaśniła sprawę.

Tuż po opłaceniu pierwszej lub kolejnej raty przekazałeś pojazd do stacji demontażu? Również przysługuje Ci prawo do zwrotu niewykorzystanej części składki.

Co warto wiedzieć

 • Samochód można wyrejestrować po przekazaniu go do legalnie działającej stacji demontażu.
 • Wyrejestrowanie auta ma miejsce po złożeniu przez właściciela (współwłaścicieli) wniosku wraz z załącznikami.
 • Po wyrejestrowaniu auta jego właściciel może zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki OC.
 • Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek zwrócić niewykorzystaną część składki OC w ciągu 14 dni.
 • Wypowiedzenie OC po złomowaniu pojazdu nie jest konieczne - towarzystwu wystarczy informacja i skan zaświadczenia o demontażu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy samochód przekazany do stacji demontażu musi być kompletny?

  Ustawa Prawo o ruchu drogowym precyzuje, że do stacji demontażu można oddać również niekompletny samochód. Jeżeli samochód jest niekompletny, to stacja demontażu może (ale nie musi) naliczyć opłatę. Jej maksymalna wysokość jest limitowana wspomnianą ustawą i wynosi 10 zł za każdy kilogram brakującej masy pojazdu.

 2. Jak mogę sprawdzić czy wybrana stacja demontażu pojazdów działa legalnie?

  Każda legalnie działająca stacja demontażu musi być wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Rejestru dla wybranego województwa możesz poszukać w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

 3. Co będzie dla mnie korzystniejsze sprzedaż czy złomowanie auta po szkodzie całkowitej?

  Jeżeli wartość wraku jest duża, opłaca się znaleźć na niego kupca. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku nowy właściciel pojazdu będzie miał prawo korzystać z przejętej od Ciebie (zakupionej przez Ciebie) polisy OC. Z kolei po przekazaniu samochodu do legalnie działającej stacji demontażu, będziesz mógł ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki OC. Przedsiębiorcy zajmujący się skupem takich samochodów płacą jednak za nie tylko symboliczną kwotę (w zależności od masy pojazdu).

 4. Czy samochód przekazywany do stacji demontażu musi być ubezpieczony?

  Każdy, nawet niesprawny samochód, musi być ubezpieczony. Wymagają tego aktualnie obowiązujące przepisy. Jeżeli oddasz do stacji demontażu auto nieubezpieczone, to zarówno jej pracownik, jak i później urzędnik szybko to wychwycą. Właściciele nieubezpieczonych aut mogą spodziewać się kary finansowej z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 5. Czy firma ubezpieczeniowa może pobrać opłatę przy zwrocie niewykorzystanej części składki?

  Nie. Ubezpieczyciel nie może uzależniać rozliczenia pobranej składki od uiszczenia przez Ciebie dodatkowych opłat. Przepisy nie przewidują również, aby firma ubezpieczeniowa mogła obciążać z tego tytułu swoich klientów dodatkowymi kosztami, np. kosztami administracyjnymi.

 6. Czy wypowiedzenie OC po złomowaniu pojazdu jest konieczne?

  Po złomowaniu auta nie musisz składać do Twojego towarzystwa dokumentu wypowiedzenia umowy OC. Konieczny jest jednak kontakt z ubezpieczycielem w celu poinformowania go o demontażu pojazdu. Większość firm zamieszcza na swojej stronie internetowej dedykowany do tego formularz online lub do pobrania. Pamiętaj, że zgłoszenie kasacji samochodu leży w Twoim interesie. Dzięki temu będziesz mógł otrzymać zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony.

 7. Ile mam czasu na wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu?

  Samochód, który oddałeś do stacji demontażu, powinieneś wyrejestrować w ciągu 30 dni. Istotna jest tutaj data widniejąca na zaświadczeniu o złomowaniu. Pamiętaj, że zgłoszenie do urzędu zmiany stanu faktycznego związanego z zarejestrowanym w Polsce pojazdem jest obowiązkowe, a za brak spełnienia tego obowiązku grozi kara od 200 zł do 1000 zł.