Wyrejestrowanie samochodu to formalny proces, który jest realizowany w wydziale komunikacji, kiedy chcesz zakończyć rejestrację pojazdu. Za niewyrejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Należy to zrobić m.in jeśli samochód został skradziony, zezłomowany, trwale utracony (np. w wyniku pożaru) czy sprzedany za granicę. Zobacz, jak krok po kroku wyrejestrować pojazd w wydziale komunikacji.

Pojazd należy wyrejestrować w wydziale komunikacji, w którym jest zarejestrowany. Jednak procedura różni się w zależności od przyczyny wyrejestrowania samochodu. Jak to zrobić krok po kroku, wyjaśniamy w poniższym artykule.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kto i kiedy może wyrejestrować samochód?

Wyrejestrować pojazd mechaniczny, w tym samochód osobowy lub motocykl, może tylko jego właściciel lub wszyscy współwłaściciele. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie chce lub nie może być obecny w urzędzie, może udzielić pisemnego pełnomocnictwa drugiemu z nich. W jego imieniu zajmie się on dopełnieniem wszelkich formalności (koszt takiego pełnomocnictwa wynosi 17 zł).

Jeśli sprzedasz samochód, nie masz obowiązku wyrejestrowania auta. Jednak w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, faktury lub aktu darowizny musisz powiadomić o zbyciu pojazdu wydział komunikacji właściwy dla miejsca rejestracji. Inaczej starosta może Cię ukarać grzywną w wysokości od 200 do 1000 zł.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym reguluje, w jakich sytuacjach należy wyrejestrować pojazd. Zgodnie z przepisami należą do nich:

 • przekazanie pojazdu (w tym niekompletnego) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

 • kradzież pojazdu,

 • udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,

 • wywóz pojazdu z kraju w celu zarejestrowania lub sprzedaży za granicą,

 • zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą.

Przykład

Panu Mariuszowi skradziono samochód, więc postanowił go wyrejestrować. Niestety razem z autem utracił również dokumenty rejestracyjne. W urzędzie dowiedział się, że w takim razie nie musi ich dostarczać. Jednak jednocześnie powinien spisać oświadczenie, w którym wyjaśni przyczynę braku dokumentów. Pan Mariusz w oświadczeniu zawarł deklarację świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Następnie okazał w wydziale komunikacji zaświadczenie z policji o kradzieży pojazdu, wniosek o wyrejestrowanie, dowód wpłaty i dowód osobisty, a urzędnik zakończył procedurę wyrejestrowania samochodu.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Od 31 stycznia 2022 r. na podstawie art. 78a ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, czasowo można wyrejestrować z ruchu poważnie uszkodzone samochody osobowe, których naprawa jest czasochłonna na okres od 3 do 12 miesięcy. Nie można przedłużyć tego terminu. Natomiast kolejne tymczasowe wycofanie pojazdu z obiegu jest możliwe dopiero po upływie 3 lat.

Czasowo można wyrejestrować samochód osobowy, jeśli poważnie uszkodzone są najważniejsze elementy konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy (np. w wyniku wypadku drogowego). Podobnie, gdy w wyniku uszkodzeń auto stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym czasie właściciel powinien przeprowadzić naprawę pojazdu. Oprócz tego, tymczasowo można również wycofać z obiegu:

 • samochody ciężarowe i przyczepy, których waga przekracza 3,5 t,

 • autobusy,

 • ciągniki samochodowe,

 • pojazdy specjalne.

Przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu niezbędne będzie wykonanie badania technicznego.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wiąże się z kosztami. Wysokość opłat dla samochodu osobowego wynosi 80 zł (na okres 2 miesięcy). W sytuacji wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż trzy miesiące, opłatę zwiększa się o 4 zł  za każdy kolejny miesiąc.

Powyżej roku opłata nieco się zmniejsza:

 • od 13 do 24 miesięcy - 2 zł za każdy miesiąc,
 • od 25 do 48 miesięcy - 0,25 zł za każdy miesiąc.

Czy można dostać karę za niewyrejestrowanie samochodu w terminie?

Od 1 stycznia 2022 r. na podstawie art. 140mb ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu, który w ciągu 30 dni nie powiadomi starosty o wyrejestrowaniu samochodu (np. z powodu kradzieży lub zezłomowania), zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 może zostać ukarany grzywną w wysokości od 200 do 1000 zł. Następnie ukarany ma 14 dni na jej zapłatę. Kara dotyczy również osób, które w tym samym terminie nie zarejestrują auta.

Mimo że obowiązek wyrejestrowania pojazdów istnieje od bardzo dawna, to wielu kierowców ignorowało go z racji tego, że nic nie groziło za takie zaniechanie. Przekładało się to na chaos i przekłamanie w różnego rodzaju danych i statystykach. Wiadomo było, że na ulicach miast jeździ mniej aut, niż widnieje to w dokumentacji CEP, ale trudno było oszacować, jak duże są to różnice. 

Uwaga!

W 2024 roku obowiązuje nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, na mocy której z bazy CEPiK automatycznie usunięte zostaną tzw. martwe dusze. Z bazy znikną pojazdy zarejestrowane do 14 marca 2005 roku, które nie mają ważnych badań technicznych ani polisy OC.

Jak wyrejestrować pojazd w 2024 roku? – wzór

Aby wyrejestrować pojazd, wykonaj 5 następujących kroków:

 1. Wypełnij wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

 2. Przygotuj wymagane dokumenty (w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu, co szczegółowo wyjaśniamy w dalszej części artykułu).

 3. W wydziale komunikacji właściwym dla miejsca rejestracji pojazdu złóż wniosek o wyrejestrowanie samochodu z dodatkowymi dokumentami, a także wnieś wymagane opłaty (tę kwestię szczegółowo wyjaśniamy w dalszej części artykułu).

 4. Następnie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w wydziale komunikacji, powinieneś otrzymać decyzję o wyrejestrowaniu samochodu. W wyjątkowych sytuacjach ten termin może zostać wydłużony do 60 dni.

 5. Powiadom towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz wykupioną polisę OC o wyrejestrowaniu pojazdu. Przy okazji warto złożyć wniosek o zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu możesz pobrać w wydziale komunikacji albo skorzystać z gotowego wzoru od rankomat.pl. W formularzu trzeba podać następujące informacje:

 • dane właściciela lub współwłaścicieli (imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i nr PESEL),

 • informacje o pojeździe (marka, model, rok produkcji, numery: rejestracyjny, karty pojazdu VIN i silnika),

 • listę załączników w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu.

Urząd o zmianie właściciela samochodu można również powiadomić przez Internet. W tym celu należy przygotować dane nabywcy pojazdu, kopię umowy kupna-sprzedaży, fakturę lub akt darowizny. Następnie wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela, wybrać zakładkę „Kierowcy i pojazdy”, oraz „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”.

 2. Zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

 3. Wybrać usługę „Mój Pojazd” i wyświetlić z listy własny pojazd.

 4. Przy wybranej pozycji kliknąć „Zgłoś zbycie pojazdu”.

 5. Dodać wymagane załączniki.

 6. Zakończyć procedurę zgłoszenia zbycia pojazdu.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania samochodu w 2024 roku?

Lista dokumentów potrzebnych do wyrejestrowania pojazdu zależy od przyczyny, z której auto zostanie wycofane z ruchu drogowego. Obowiązkowo trzeba mieć przy sobie:

 • dowód osobisty,

 • upoważnienia od pozostałych współwłaścicieli auta (jeżeli takowi są),

 • wymagane załączniki w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu,

 • dowód wniesienia opłaty w wysokości 10 zł. Jeśli zrobiłeś przelew online, należy pobrać potwierdzenie z konta bankowego.

Pozostałe dokumenty (załączniki), które należy okazać w wydziale komunikacji w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu, wypisaliśmy poniżej.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży

 1. Pisemne oświadczenie właściciela pojazdu o jego kradzieży. Należy pamiętać, że za poświadczenie nieprawdy grozi kara więzienia.

 2. Pismo z policji potwierdzające kradzież albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

 3. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu sprzedaży za granicę

 1. Oświadczenie właściciela auta, że sprzedał pojazd za granicę.

 2. Dokument potwierdzający zbycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny) za granicę.

 3. Dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą (kopia).

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą

 1. Dokument potwierdzający zniszczenie samochodu.

 2. Tablice rejestracyjne.

 3. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu trwałej utraty

 1. Dokument, który potwierdzi, że utrata pojazdu jest trwała.

 2. Tablice rejestracyjne.

 3. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).

 4. Dowód wpłaty na rzecz gminy.

Opłatę zawsze trzeba uiścić, jeśli przyczyną wyrejestrowania samochodu jest jego trwała utrata. Więcej o tym koszcie – w dalszej części tekstu. 

Wyrejestrowanie z powodu przekazania do stacji demontażu pojazdu

 1. Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

 2. Tablice rejestracyjne.

 3. Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wycofania z ruchu (obiegu)

Wystarczy jeden z poniższych dokumentów:

 1. Dokument potwierdzający wycofanie auta z ruchu (może być nim np. oświadczenie producenta).

 2. Dokument potwierdzający, że wycofany samochód został wykupiony (pamiętaj, że pojazd wycofany z obiegu może odkupić tylko firma, która go wprowadziła do obiegu).

 3. Poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z ruchu.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu bądź tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Gdzie wyrejestrować samochód w 2024 roku?

Samochód należy wyrejestrować w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca ostatniej rejestracji pojazdu. Może to być:

 • urząd starostwa powiatowego,

 • urząd miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,

 • urząd dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Co istotne – do wydziału komunikacji nie musisz iść osobiście. Można przesłać wszystkie wymagane dokumenty pocztą, a niektóre urzędy pozwalają na wyrejestrowanie pojazdu przez Internet, za pomocą Profilu Zaufanego. Dlatego zanim udasz się do wydziału, warto sprawdzić, czy nie można załatwić wszystkich formalności online, bez wychodzenia z domu.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu w 2024 roku?

Wyrejestrowanie samochodu kosztuje 10 zł, jeżeli auto ma jednego właściciela. Jeśli współwłaścicieli jest kilku, a do urzędu zgłasza się jeden z pełnomocnictwami od pozostałych, to oprócz 10 zł trzeba będzie uiścić dodatkową opłatę w wysokości 17 zł za każdego współwłaściciela. Opłata nie jest pobierana, jeżeli współwłaściciele są osobami z najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo).

Dodatkowa opłata, o której już wcześniej wspomnieliśmy, jest ponoszona na rzecz gminy. Należy ją uiścić, jeśli masz do czynienia z zupełną utratę posiadania pojazdu (np. spłonął w pożarze). Nie ma stałego taryfikatora co do jej wysokości. Opłata ustalana jest na podstawie wzoru umieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. i zależy m.in. od rodzaju i masy pojazdu.

Czy wyrejestrowany pojazd można ponownie zarejestrować?

Wyrejestrowanie auta to najczęściej droga w jedną stronę, ponieważ ponowna rejestracja tego samego pojazdu jest możliwa tylko w kilku przypadkach. Przepisy prawa dopuszczają ją wyłącznie gdy pojazd:

 • jest ciągnikiem albo przyczepą rolniczą,

 • został odzyskany po kradzieży,

 • jest zabytkowy,

 • ma co najmniej 25 lat i rzeczoznawca samochodowy uznał go za unikatowy,

 • ma co najmniej 25 lat i jest ważny ze względów historycznych (np. należał do prezydenta, brał udział w jakimś epokowym wydarzeniu),

 • został wywieziony z kraju lub sprzedany za granicą.

Uwaga!

Od 31 stycznia 2022 r. na podstawie art. 78a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, czasowo można wyrejestrować z ruchu poważnie uszkodzone samochody osobowe, których naprawa jest czasochłonna na okres od 3 do 12 miesięcy. Nie można przedłużyć tego terminu. Natomiast kolejne tymczasowe wycofanie pojazdu z obiegu jest możliwe dopiero po upływie 3 lat.

Czasowo można wyrejestrować samochód osobowy, jeśli poważnie uszkodzone są najważniejsze elementy konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy (np. w wyniku wypadku drogowego). Podobnie, gdy w wyniku uszkodzeń auto stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym czasie właściciel powinien przeprowadzić naprawę pojazdu. Oprócz tego, tymczasowo można również wycofać z obiegu:

 • samochody ciężarowe i przyczepy, których waga przekracza 3,5 t,

 • autobusy,

 • ciągniki samochodowe,

 • pojazdy specjalne.

Automatyczne wyrejestrowanie pojazdu w 2024 roku

Jak wspomnieliśmy, pod lupę wzięte zostały pojazdy, które zarejestrowano przed marcem 2005 roku i które przez 10 lat nie były poddane badaniom technicznym - a te są niezbędne, aby móc wykupić ubezpieczenie OC. W dniu 10 czerwca 2024 roku z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców takie wpisy zostaną automatycznie usunięte. Tym samym dojdzie do wyrejestrowania wszystkich starych i nieużywanych samochodów (martwych dusz).

Warto wiedzieć

Jeśli chcesz uniknąć tego mechanizmu, musisz udać się z samochodem na przegląd i wykupić obowiązkową polisę ubezpieczenia.

Czy po wyrejestrowaniu samochodu należy się zwrot OC?

Po wyrejestrowaniu pojazdu w wydziale komunikacji trzeba powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz wykupione aktualne ubezpieczenie OC. Dzięki temu możesz otrzymać zwrot części składki.

Wypowiedź eksperta

Po wyrejestrowaniu pojazdu należy złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym wypowiedzenie umowy OC i załączyć dokument potwierdzający wyrejestrowanie samochodu. Następnie ubezpieczyciel zwróci nam część składki za niewykorzystany okres ochrony.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Jak widać, złożenie wniosku o wyrejestrowanie samochodu nie powinno sprawiać kłopotu, jeśli skompletujesz wymagane dokumenty. Procedura jest przejrzysta - wystarczy sprawdzić, jakie zasady i koszty obowiązują w Twoim przypadku.

Wyrejestrowanie pojazdu – co warto wiedzieć?

 1. Za niewyrejestrowanie auta w określonych w przepisach przypadkach grozi kara od 200 zł do 1000 zł.

 2. Wyrejestrowanie auta, które ma jednego właściciela kosztuje 10 zł.

 3. Auto należy wyrejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca ostatniej rejestracji pojazdu.

 4. Urząd ma 30 dni na wyrejestrowanie auta od momentu złożenia wniosku.

 5. Pojazd można wyrejestrować bez dowodu rejestracyjnego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wyrejestrowanie samochodu 2023

 1. Czy wszyscy współwłaściciele auta muszą być obecni przy wyrejestrowywaniu auta?

  Każdy ze współwłaścicieli pojazdu musi wyrazić zgodę na jego wyrejestrowanie. Jeżeli któryś z nich nie może osobiście pojawić się w wydziale komunikacji, może udzielić pisemne pełnomocnictwo innej osobie, która będzie mogła załatwić wszelkie formalności. Za jego wystawienie jest pobierana opłata w wysokości 17 zł, jeśli pełnomocnikiem nie jest członek najbliższej rodziny.

 2. Czy można wyrejestrować samochód z dowolnego powodu?

  Nie. Pojazd mechaniczny może zostać wyrejestrowany w Polsce jedynie z ważnego powodu. Zaliczamy do nich kradzież, trwałą utratę (np. w wyniku pożaru), czy zezłomowanie samochodu w stacji demontażu działającej zgodnie z zezwoleniem wydanym przez marszałka województwa.

 3. Jak założyć Profil Zaufany, aby wyrejestrować samochód?

  Aby zdalnie założyć Profil Zaufany, należy wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań. Jednocześnie musisz mieć konto internetowe w jednym z następujących banków: PKO BP, Pekao, Santander, mBank, ING Bank Śląski, Envelo, Bank Millennium, Alior Bank lub Banku Spółdzielczym.

 4. Jak wyrejestrować samochód bez dowodu rejestracyjnego?

  Wyrejestrowanie pojazdu bez dowodu rejestracyjnego jest możliwe. Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego, możesz wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie samochodu złożyć oświadczenie, w którym podamy przyczynę braku dokumentu. Podobnie można zrobić, gdy karta pojazdu lub tablice rejestracyjne zostaną skradzione.

 5. Ile czasu trwa wyrejestrowanie samochodu?

  Zgodnie z ustawą, urząd ma 30 dni na wyrejestrowanie samochodu od momentu złożenia kompletu dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. W przypadku odrzucenia wniosku, możesz odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od momentu jej wydania.

 6. Czy można wyrejestrować samochód online?

  Tak. Jeśli masz Profil Zaufany, można wyrejestrować samochód przez internet na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela.

 7. Ile mam czasu na wyrejestrowanie samochodu?

  Samochód należy wyrejestrować w ciągu 30 dni od kradzieży, złomowania, trwałej utraty lub sprzedaży za granicą. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara od 200 do 1000 zł.

 8. Czy decyzję o wyrejestrowaniu samochodu trzeba odebrać osobiście w urzędzie?

  Niekoniecznie. Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu może również zostać wysłana pocztą na wskazany adres zamieszkania. Wówczas nie trzeba osobiście odbierać pisma w urzędzie.

 9. Czy firma ubezpieczeniowa może odmówić zwrotu niewykorzystanej składki po wyrejestrowaniu auta?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić zwrotu niewykorzystanej części składki OC. Jednak aby nastąpiła wypłata środków, konieczne jest złożenie wniosku przez właściciela pojazdu.

 10. Czy można ponownie zarejestrować pojazd?

  Pojazd, który został wyrejestrowany, nie może zostać ponownie zarejestrowany. Wyjątek od tej reguły stanowią pojazdy, które zostały odzyskane po kradzieży, zabytkowe, które mają co najmniej 25 lat i które:
  rzeczoznawca samochodowy uznał za unikatowe, mają szczególne znaczenie dla historii motoryzacji, ciągniki i przyczepy rolnicze, pojazdy, które zostały wywiezione z kraju albo sprzedane za granicą.