Ubezpieczenie OCP jest przeznaczone dla przewoźników drogowych zajmujących się zawodowo przewozem towarów. Chroni ładunek na wypadek jego uszkodzenia, pożaru czy kradzieży. Podobnie jak AC, jest polisą dobrowolną.

Jednocześnie znaczna większość klientów wymaga od firm transportowych posiadania ubezpieczenia OCP. Chcą mieć pewność, że powierzone przewoźnikom towary są zabezpieczone na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Sprawdziliśmy, jaki zakres ochrony posiada polisa OCP i ile kosztuje jej zakup, a także wady i zalety takiego ubezpieczenia. 

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest ubezpieczenie OCP (OC przewoźnika)?

OCP to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, który zawodowo zajmuje się transportem towarów. Podobnie jak polisę OC, tego typu ubezpieczenie zawiera się z towarzystwem ubezpieczeniowym na 12 miesięcy. Jednocześnie OCP jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Warto je jednak posiadać, aby ograniczyć straty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży transportowej. Wyróżniamy 2 rodzaje polis OCP:

 • OCP dla transportu krajowego,
 • OCP dla transportu międzynarodowego.

Zakres ochrony polis OCP jest zróżnicowany. Ubezpieczyciele biorą w nim pod uwagę zapisy prawa przewozowego (na terenie Polski), a także Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) w przypadku transportu zagranicznego.

Czy ubezpieczenie OCP (OC przewoźnika) jest obowiązkowe?

Nie, zgodnie z przepisami ubezpieczenie OCP jest dobrowolne. Jednocześnie jednak zakup polisy dla firm transportowych jest koniecznością, ponieważ zdecydowana większość klientów nie powierzy im do przewozu nieubezpieczonego ładunku. W razie uszkodzenia czy utraty towaru, standardowa polisa OC nie pokryje szkody.

Jednak zakup przez przewoźnika ubezpieczenia OCP nie zwalnia z konieczności równoczesnego posiadania polisy OC, która zgodnie z przepisami jest obowiązkowa. W 2022 r. za jej brak powyżej 14 dni, właścicielowi samochodu ciężarowego grozi 9030 zł kary.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Ubezpieczenie OCP jest więc gwarancją bezpieczeństwa dla klientów, że powierzony przez nich przewoźnikowi towar jest bezpieczny. Natomiast dzięki posiadaniu tej polisy, firmy transportowe zwiększają swoją wiarygodność wobec usługodawców, a także zyskują ochronę finansową w razie powstania szkód ze strony towarzystw ubezpieczeniowych.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OCP (OC przewoźnika)?

Zgodnie z przepisami, standardowo ubezpieczenie OCP chroni przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub pożarem ładunku, a także opóźnieniem dostawy towarów. Polisa zapewnia ochronę zarówno przewoźnikowi, jak i jego klientom. Jeśli wystąpi szkoda, firma transportowa uniknie finansowych problemów, a jej usługodawca otrzyma odszkodowanie za poniesione straty.

Za dopłatą zakres polisy OCP można również rozszerzyć. Towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają także ochronę w razie awarii agregatu chłodniczego. Jeśli ładunek przewożony w chłodni zostanie uszkodzony w wyniku niesprawności, samoczynnego wyłączenia się urządzenia lub jego zwarcia w układzie elektrycznym, to ubezpieczyciel pokryje straty. 

Ubezpieczenie OCP z bardzo szerokim zakresem chroni również ładunek, jeśli zostanie uszkodzony, gdy pojazd nie miał ważnego badania technicznego. Ponadto niektóre towarzystwa proponują również zabezpieczenie towaru na wypadek, gdyby kierowca doprowadził do jego zniszczenia prowadząc ciężarówkę pod wpływem alkoholu. Co ważne, w takim przypadku ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania, może następnie dochodzić zwrotu kosztów od nieodpowiedzialnego szofera przyłapanego na jeździe na „podwójnym gazie”.

Kiedy ubezpieczenie OCP (OC przewoźnika) nie działa?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w polisach OCP wyłączenia ochrony. Oznacza to, że podstawowe ubezpieczenie nie chroni np.  przewozu materiałów niebezpiecznych, pieniędzy, dzieł sztuki bądź żywych zwierząt. Ubezpieczyciel może również odmówić objęcia ochroną transportu drogiego sprzętu elektronicznego. Jednak za dopłatą można rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia OCP.

Oprócz tego towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli z winy przewoźnika lub zatrudnianego przez niego kierowcy doszło do pewnych zaniedbań. Wyłączeniem ochrony polisy OCP może być m.in.:

 • uszkodzony pojazd,
 • prowadzenie pojazdu przez osobę bez wymaganych uprawnień,
 • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, 
 • nieprawidłowe załadowanie (np. niezabezpieczenie pasami) lub rozmieszczenie ładunku na naczepie (np. przewóz żywności w zbyt niskiej temperaturze),
 • wjazd do państwa, na terenie którego polisa OCP nie obowiązuje,
 • postój na niestrzeżonym parkingu.

W związku z tym bardzo ważne jest, aby przed zawarciem umowy z towarzystwem dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Dzięki temu w przyszłości unikniemy problemów z wypłatą odszkodowania w razie uszkodzenia ładunku.

Na co zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie OCP (OC przewoźnika)?

Jak już wspomnieliśmy, przed zakupem ubezpieczenia OCP należy dokładnie zapoznać się z wyłączeniami ochrony zawartymi w OWU. Szczególną uwagę warto zwrócić m.in. na następujące zapisy:

 • Sumę gwarancyjną ubezpieczenia OCP – jest to górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy ją dostosować do wartości przewożonych ładunków. Bardzo ważne jest, aby suma gwarancyjna obowiązywała dla jednego zdarzenia. Niektóre oferty mogą określać, że suma wynosi np. 200 tys. euro, a po zgłoszeniu przez przewoźnika szkody zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconego odszkodowania. Jeśli następnie firma transportowa zgłosi kolejną szkodę, wypłacona przez ubezpieczyciela rekompensata może okazać się niewystarczająca do jej pokrycia.
 • Zasady parkowania pojazdu – ubezpieczenie OCP może nie zadziałać, jeśli np. ciężarówka z ładunkiem zostanie zaparkowana na niestrzeżonym miejscu.
 • Zasięg terytorialny ubezpieczenia OCP – tańsze polisy zapewniają ochronę jedynie na terenie Polski. Jeśli więc przewoźnik prowadzi działalność za granicą, musi dokładnie zwrócić uwagę na zakres terytorialny ubezpieczenia OCP.
 • Zakres odpowiedzialności podwykonawców – jeśli przewoźnik zleca transport ładunku innym firmom, to standardowa ochrona ubezpieczenia OCP może nie zadziałać. Warto więc zapytać ubezpieczyciela o możliwość rozszerzenia polisy na podwykonawców za dopłatą składki.
 • Działanie siły wyższej – jednym z podstawowych wyłączeń stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe są szkody, które powstały w wyniku rozboju, a także przewozu żywych zwierząt, dzieł sztuki czy wartości pieniężnych. Jednak za dopłatą składki również można rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia OCP o te zdarzenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP (OC przewoźnika)?

Cena zakupu ubezpieczenia OCP jest ustalana przez towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualnie. W zależności od zakresu ochrony, koszt zakupu polisy może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Zwykle ubezpieczyciele przy obliczaniu wysokości składki biorą pod uwagę następujące czynniki:

 • roczne dochody firmy transportowej – im większe obroty ma przewoźnik, tym wyższa składka polisy OCP,
 • sumę gwarancyjną – określa górną wysokość odpowiedzialności towarzystwa. Im jej kwota jest wyższa, tym wzrasta wysokość składki,
 • liczbę ubezpieczanych pojazdów – im ich więcej, tym wyższa składka,
 • zakres terytorialny polisy OCP – ubezpieczenie może zapewniać ochronę w Polsce lub za granicą,
 • rozszerzenia ochrony polisy OCP – wysokość składki wzrośnie, jeśli ochroną obejmiemy ryzyko rozboju, czy przewóz materiałów niebezpiecznych, pieniędzy, dzieł sztuki bądź żywych zwierząt.

Ważne, aby suma gwarancyjna całkowicie pokrywała wartość ładunku przewożonego w jednym transporcie, bądź podaną w liście przewozowym. Niekiedy towarzystwa proponują również udział własny przewoźnika w szkodzie (franszyzę reedukacyjną). Jeśli firma zdecyduje się ponieść część kosztów w razie uszkodzenia towaru, to składka będzie niższa. 

Uwaga! Jeśli suma przyznanego przez towarzystwo odszkodowania z ubezpieczenia OCP będzie wyższa niż udział własny przewoźnika w szkodzie, to nie zostanie ono wypłacone.

Jakie dane zawiera ubezpieczenie OCP (OC przewoźnika)?

Pierwsza strona polisy OCP zawiera następujące informacje:

 • dane ubezpieczanego i towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • okres oraz zakres terytorialny ubezpieczenia OCP,
 • zakres ochrony ubezpieczenia OCP,
 • informację, czy polisa OCP jest nowa lub wznawiana.

Na drugiej stronie ubezpieczenia OCP znajdują się informacje na temat sposobu płatności, terminów i wysokości składki.

Czy warto kupić ubezpieczenie OCP (OC przewoźnika)?

W przypadku firm transportowych, zwykle obowiązkowe ubezpieczenie OC może okazać się niewystarczające. Chroni jedynie przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone na drodze przez zatrudnionego kierowcę. Pełną ochronę zapewnia dobrowolna polisa OCP, która jednocześnie jest wymagana przez wielu klientów. Chcą oni mieć pewność, że powierzony przez nich przewoźnikowi towar jest w pełni bezpieczny.

Polisę OCP szczególnie warto kupić, jeśli przewozimy towary o dużej wartości. W razie ich uszkodzenia czy kradzieży, firma może zbankrutować, gdy nie będzie jej stać na pokrycie strat poniesionych przez klienta. W takiej sytuacji skuteczną ochronę może zapewnić ubezpieczenie OCP, z którego towarzystwo ubezpieczeniowe zlikwiduje powstałe szkody.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie OCP przeznaczone jest dla przewoźników towarów.
 2. Ubezpieczenie OCP jest  dobrowolne, ale większość klientów wymaga, aby firmy transportowe posiadały taką polisę.
 3. Ubezpieczenie OCP działa w Polsce i za granicą.
 4. Ubezpieczenie OCP kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OCP

 1. Czy przewoźnik musi mieć ubezpieczenie OCP?

  Pomimo, że zgodnie z przepisami ubezpieczenie OCP nie jest obowiązkowe, bez niego przewoźnicy w praktyce nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Znaczna większość klientów oczekuje od firm transportowych posiadania tego rodzaju polisy, ponieważ powierzają im do przewozu towary o dużej wartości.

 2. Jak długo działa ubezpieczenie OCP dla przewoźników?

  Podobnie, jak obowiązkowa polisa OC, ubezpieczenie OCP jest zawierane na 12 miesięcy. Jednocześnie nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.

 3. Gdzie kupić ubezpieczenie OCP?

  Najlepiej kupić OCP za pośrednictwem brokera, ponieważ nie jest to standardowe ubezpieczenie. Dzięki jego pomocy możemy wynegocjować korzystniejszą cenę i zakres ochrony. To bardzo istotne, bo polisa powinna chronić ładunek na wypadek uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, pożaru czy opóźnienia dostawy towaru.

 4. Czy ubezpieczenie OCP chroni przed opóźnieniem dostawy ładunku?

  Tak. Przyczyną dużych opóźnień w dostawie towarów może być np. awaria pojazdu na trasie, potężne korki lub długotrwałe kolejki na granicy. Jeśli w ich wyniku klient będzie domagał się finansowej rekompensaty, to może zostać wypłacona z ubezpieczenia OCP.