Starostę o nabyciu (kupnie) lub zbyciu (sprzedaży) samochodu, trzeba zawiadomić w ciągu 30 dni. Można to zrobić przez internet. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara od 200 do 1000 zł.

Kiedy istnieje obowiązek zgłoszenia zakupu lub sprzedaży samochodu?

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić zakup lub sprzedaż samochodu w ciągu 30 dni u starosty (w zdecydowanej większości przypadków wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania). Wynika tak z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, którego dokładny zapis brzmi:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Przez bardzo długi okres czasu powyższy zapis był martwy, ponieważ osobom, które kupiły lub sprzedały samochód, nic nie groziło za niepoinformowanie o tym urzędu. Jednak od 1 stycznia 2020 roku zmieniono przepisy. W wyniku nowelizacji ustawy, za brak zawiadomienia w ciągu 30 dni starosty o zbyciu (sprzedaży) lub nabyciu (kupnie), grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.
 

Jednocześnie w wyniku tych samych przepisów, kara w wysokości od 200 do 1000 zł grozi osobom, które będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego do Polski z innego państwa Unii Europejskiej, nie zarejestrują go w ciągu 30 dni w naszym kraju. Tak wynika z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 pojazdu ust. 2 pkt 1 nie za-wiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jaka kara grozi za niepoinformowanie starosty o zakupie samochodu?

Jak wynika z wyżej wymienionych przez nas przepisów, osoba która kupiła (nabyła) samochód, musi o tym powiadomić starostę (wydział komunikacji) w ciągu 30 dni. Jeżeli nie spełni tego obowiązku, może na nią zostać nałożona kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Jednocześnie taka sama grzywna grozi osobie, która nie poinformuje starosty o zbyciu (sprzedaży) pojazdu.

Uwaga! Według tego samego przepisu, pod pojęciem zbycia pojazdu nie należy rozumieć tylko jego sprzedaży, lecz także przekazanie samochodu innej osobie w formie darowizny. O tym również należy poinformować starostę w ciągu 30 dni. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi nam kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jaka kara grozi za niezarejestrowanie samochodu sprowadzonego z innego kraju UE?

Po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, kara w wysokości od 200 do 1000 zł grozi również osobie, która w ciągu 30 dni nie zarejestruje samochodu sprowadzonego do Polski z innego kraju Unii Europejskiej. Do niedawna ten przepis budził duże wątpliwości wśród indywidualnych sprzedawców oraz komisów zajmujących się handlem używanymi autami. Jednak zostały rozwiane w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 1175. 

W odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że nie ma przeszkód, aby osoba zajmująca się handlem samochodami sprzedała go przed upływem 30 dni od sprowadzenia z innego kraju Unii Europejskiej bez zarejestrowania w Polsce.

Jak zgłosić zakup (nabycie) samochodu?

O kupnie (nabyciu) pojazdu należy poinformować właściwy dla miejsca zamieszkania wydział komunikacji, a w przypadku Warszawy urząd dzielnicy. Można to również zrobić zdalnie przez internet. Wystarczy mieć Profil Zaufany. Jeśli go nie mamy, można go szybko założyć poprzez internetowe konto w banku, który posiada zgodę na potwierdzenie Profilu Zaufanego.

W tym celu wystarczy wejść na stronę www.gov.pl, a następnie w zakładkę „Mój GOV”. W kolejnych krokach należy klikać w „usługi dla obywatela”, „kierowcy i pojazdy”, „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę  (usługa online)”, a na końcu w „Wyślij zgłoszenie”. Aby poinformować o nabyciu pojazdu przez internet, musimy podać następujące dane:

 • marka, model, typ pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu (VIN),
 • numer rejestracyjny,
 • dane osobowe
 • dane sprzedawcy (zbywcy pojazdu).

Oprócz tego do zgłoszenia nabycia (zakupu) pojazdu, należy dołączyć skan bądź zdjęcie umowy kupna-sprzedaży. Następnie należy wybrać wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania.

Uwaga! Zgłoszenia nabycia (zakupu) pojazdu przez internet jest całkowicie bezpłatne, ale nie jest równoznaczne z rejestracją auta, która odbywa się na innych zasadach. W tym artykule podpowiadamy, jak zarejestrować samochód.

Jak zgłosić sprzedaż (zbycie) samochodu?

Zawiadomić w ciągu 30 dni wydział komunikacji musi nie tylko nabywca (kupujący) samochodu, lecz także jego zbywca (sprzedawca). Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Można to zrobić osobiście w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania lub przez internet.

Aby zgłosić zbycie (sprzedaż) samochodu, wystarczy wejść na stronę www.gov.pl. Po zalogowaniu należy kolejno wejść w następujące zakładki: „usługi dla obywatela”, „kierowcy i pojazdy”,  „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę  (usługa online)”, „Wyślij zgłoszenie”. Następnie w formularzu trzeba podać dane pojazdu oraz nabywcy, a także dołączyć skan lub zdjęcie umowy kupna-sprzedaży. W ostatnim kroku musimy wybrać wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania. Poinformowanie urzędu online o sprzedaży auta jest całkowicie bezpłatne.

Co w sytuacji, kiedy nie możesz zarejestrować auta w terminie z uwagi na stan techniczny?

To pytanie padło w jednym z komentarzy na naszej stronie. Stan techniczny samochodu sprowadzonego z zagranicy nie pozwalał na rejestrację pojazdu, co narażało nabywcę na karę. 

Skierowaliśmy więc zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury i otrzymaliśmy taką odpowiedź:

W przypadku niedopełnienia przez właściciela pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od jego sprowadzenia, podlega on karze w wysokości od 200 do 1000 zł. Regulujący tę kwestię przepis art. 140mb ustawy - Prawo o ruchu wszedł w życie 1 stycznia 2020 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, której projektodawcą był ówczesny Minister Środowiska. Decyzja o nałożeniu kary (i jej wysokości) należy do wyłącznej kompetencji starosty. Właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji na podstawie przepisów kpa. Ww. ustawa nie wprowadziła wyłączenia od stosowania przez starostę przepisu art. 140mb ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym w odniesieniu do pojazdów uszkodzonych.

Możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu dotyczy wyłącznie pojazdów już zarejestrowanych na terytorium RP. Zasady czasowego wycofania pojazdu z ruchu określa art. 78a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Sz. P. Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury

Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC?

Podobnie, jak za niezawiadomienie wydziału komunikacji o nabyciu (zakupie) lub zbyciu (sprzedaży) samochodu, za brak ważnego ubezpieczenia OC właścicielowi pojazdu grozi kara. Może ją nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W 2023 roku wysokość kar wygląda następująco:

kara za brak OC

kara za brak OC

Właścicielowi samochodu osobowego za brak OC powyżej 14 dni grozi kara w wysokości 6980 zł w okresie styczeń-czerwiec 2023, a 7200 zł w okresie lipiec-grudzień 2023. 

Co warto wiedzieć?

 1. Kara za niepowiadomienie starosty w ciągu 30 dni o nabyciu (zakupie) lub zbyciu (sprzedaży samochodu wynosi od 200 do 1000 zł.
 2. Kara za niepoinformowanie starosty w ciągu 30 dni o sprowadzeniu samochodu z innego kraju UE wynosi od 200 do 1000 zł.
 3. Kara za brak OC powyżej 14 dni w 2023 roku dla właścicieli samochodów osobowych wynosi 5980 zł w okresie styczeń-czerwiec 2023 r., a 7200 zł w okresie lipiec-grudzień 2023 r.
 4. Powiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu można poprzez stronę www.gov.pl.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o karę za nieprzerejestrowanie samochodu

 1. Pod jakim adresem zarejestrować samochód?

  Samochód należy zarejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.

 2. Ile kosztuje rejestracja samochodu w Polsce?

  Suma wszystkich opłat za rejestrację samochodu w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania wynosi 180,50 zł.

 3. Jak założyć Profil Zaufany?

  Profil Zaufany można założyć poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Wystarczy odpowiedzieć na kolejne pytania, a także mieć konto w banku, który posiada zgodę na potwierdzenie Profilu Zaufanego. Obecnie należą do nich: PKO BP, Pekao, Santander, mBank, ING Bank Śląski, Envelo, Bank Millennium, Alior Bank i Spółdzielcza Grupa Bankowa.

 4. Jakie dokumenty trzeba tłumaczyć po sprowadzeniu auta z innego kraju UE?

  Jeśli sprowadzamy auto z innego kraju UE, nie musimy tłumaczyć na język polski dowodu rejestracyjnego. Natomiast przetłumaczenia wymaga umowa kupna-sprzedaży pojazdu.