Zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia? Po powrocie na parking zauważyłeś, że Twój samochód ma wgniecione drzwi? W takich sytuacjach możesz słusznie zastanawiać się, czy otrzymasz odszkodowanie. Jak się okazuje, sprawa wcale nie jest taka oczywista.

Z danych zgromadzonych przez Policję wynika, że w Polsce w 2022 r. zgłoszono 21322 wypadki drogowe, w których zginęło 1896 osób, a niemal 24,8 tys. zostało rannych. Zdarza się, że sprawca ucieka z miejsca zdarzenia, a jego tożsamości nie udaje się ustalić. To z kolei oznacza poważny problem dla poszkodowanego – nie zawsze może on liczyć na odszkodowanie za poniesione szkody.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jak postępować, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia?

O kolizji drogowej mówi się wówczas, gdy nie ma rannych. Gdy sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia (sprawca nieznany), poszkodowany powinien zadbać o dowody. Dotyczy to również kierowcy, który stwierdził szkodę parkingową. O zdarzeniu warto poinformować policję, która zabezpieczy ślady czy nagrania z monitoringu.

W interesie osoby poszkodowanej jest zebrać jak najwięcej dowodów na to, że szkody w mieniu zostały spowodowane przez osobę trzecią, która zbiegła z miejsca zdarzenia. Aby to zrobić i jednocześnie nie narażać innych uczestników ruchu drogowego, należy:

 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia – ustawić na drodze trójkąt ostrzegawczy, który będzie wyraźnym znakiem dla innych kierowców,
 • zrobić zdjęcia (np. aparatem smartfona) – w ten sposób udokumentowane zostaną zniszczenia,
 • zebrać dane kontaktowe świadków – dzięki temu policja nie będzie miała problemu, by do nich dotrzeć i ich przesłuchać.

Jeżeli doszło do wypadku a jego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, podstawową czynnością powinno być wezwanie policji i innych służb, np. pogotowia. Funkcjonariusze policji mogą dotrzeć do sprawcy dzięki zabezpieczonym śladom i po przeanalizowaniu zeznań świadków. Ponieważ wypadek oznacza rannych, policja musi sporządzić dokumentację (w tym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa), która później może pomóc w uzyskaniu odszkodowania.

Kiedy po wypadku odszkodowanie wypłaca UFG?

Jednym z zadań UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jest zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wyróżnia dwie sytuacje, w których UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za szkody powstałe na osobie i mieniu:

1. Co z odszkodowaniem z OC, jeśli sprawca jest nieznany?

Jeżeli tożsamość sprawcy zdarzenia nie została ustalona, to UFG wypłaca odszkodowanie za szkody na:

 • osobie – gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem, którego tożsamości nie ustalono,
 • mieniu – tylko wówczas, gdy u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni.

Naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia muszą zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, który posiada w tym zakresie specjalizację.

Gdy szkoda została wyrządzona w pojeździe, Fundusz zmniejsza odszkodowanie o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro. W ten sposób Fundusz nie musi likwidować setek drobnych szkód w mieniu.

2. Co z odszkodowaniem, jeśli sprawca w chwili zdarzenia nie posiadał OC?

W toku prowadzonego postępowania policja ma szansę dotrzeć do sprawcy zdarzenia, ale może okazać się, że w chwili zdarzenia nie posiadał on polisy OC. Wówczas poszkodowany może liczyć na odszkodowanie za szkody zarówno na osobie, jak i w mieniu.

Jak zgłosić roszczenie do UFG?

Gdy sprawca nie został ustalony lub gdy funkcjonariuszom policji udało się do niego dotrzeć, ale samochód, którym się on poruszał, nie był ubezpieczony, pozostaje zgłoszenie roszczenia do UFG. Jak to zrobić? Roszczenie należy złożyć za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej.

UFG wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania dokumentacji szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli UFG potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, wypłaca bezsporną część świadczenia, a pozostałą kwotę w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.

Każda działająca na terenie Polski firma ubezpieczeniowa sprzedająca ubezpieczenia OC jest członkiem UFG. W praktyce oznacza to, że nie może ona odmówić przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia likwidacji szkody. Jej pracownicy mają obowiązek m.in.:

 • stwierdzić właściwość UFG,
 • ustalić odpowiedzialność cywilną sprawcy zdarzenia,
 • ustalić rozmiar szkody.

Ponieważ firma ubezpieczeniowa przeprowadza pełen proces likwidacji szkody, to również ona odpowiada za przedstawienie propozycji wysokości odszkodowania.

Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego w zakresie stanu faktycznego zdarzenia i zasadności roszczeń, ubezpieczyciel przekazuje dokumentację do UFG, który wypłaca odszkodowanie.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną przez nieznanego sprawcę, to zgłoszenia możesz dokonać na kilka sposobów, np. telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie. Sposób dokonywania zgłoszeń ustalają firmy ubezpieczeniowe. Jeżeli chcesz mieć możliwość zapytania o postępy w sprawie np. przez e-mail, zwróć uwagę na tę kwestię

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Kiedy UFG nie pokryje szkód?

Odpowiedzialność UFG jest ograniczona do precyzyjnie określonych w przywołanej ustawie sytuacji. Jeżeli sprawca, którego tożsamości nie udało się ustalić, spowodował szkodę wyłącznie w mieniu, UFG jej nie pokryje. Dotyczy to też sytuacji, gdy – mimo przesłanek do zlikwidowania szkody majątkowej przez UFG – poszkodowany posiada polisę AC.

Przed likwidacją szkody majątkowej przez UFG poszkodowany musi złożyć oświadczenie o braku ubezpieczenia AC. Jeżeli posiada on polisę AC, odszkodowanie zostanie wypłacone właśnie z niej.

Z ubezpieczenia autocasco można zlikwidować szkody majątkowe – odszkodowanie wypłaci firma ubezpieczeniowa. Aby jednak uniknąć zaskoczenia, jeszcze przed zakupem polisy warto wykazać się przezornością. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wielu produktów znajduje się wzmianka o udziale własnym (wyrażonym kwotowo lub procentowo). Udział własny to część szkody, jaką właściciel pojazdu musi pokryć z własnej kieszeni.

Likwidacja szkody z AC nie oznacza, że poszkodowany straci wypracowane zniżki – w takiej sytuacji Fundusz wyrówna szkodę w tym zakresie (na podstawie art. 106 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK).

Jak znaleźć ubezpieczenie AC? Pomocny jest kalkulator AC, przy pomocy którego można szybko sprawdzić i porównać dostępne na rynku oferty polis. Dzięki temu narzędziu każdy może wybrać odpowiedni zakres AC w zależności od swoich potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych.

Co grozi sprawcy za ucieczkę z miejsca zdarzenia?

Po stłuczce parkingowej, kolizji czy wypadku sprawca ma obowiązek pozostać na miejscu zdarzenia, a także podjąć szereg działań, w tym udzielić poszkodowanym pomocy czy w razie konieczności niezwłocznie zawiadomić policję. Co grozi osobie, która po prostu ucieknie? Aby określić odpowiedzialność karną sprawcy, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, czy spowodował on kolizję, czy też wypadek drogowy.

1. Odpowiedzialność karna – kolizja drogowa

W Kodeksie karnym na próżno szukać definicji kolizji drogowej. W tej sytuacji sprawca odpowiada na zasadach przewidzianych w Kodeksie wykroczeń, zgodnie z art. 86 § 1. Oznacza to, że może on spodziewać się kary grzywny. Jeżeli był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, kara może być jeszcze surowsza - grozi mu areszt lub ograniczenie wolności.

Nie każde oddalenie się sprawcy jest traktowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia. Np. jeżeli w momencie zdarzenia sprawca nie miał przy sobie telefonu, może się on oddalić, aby wezwać pomoc. Wówczas jednak musi on wrócić na miejsce zdarzenia – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1998 r., sygn. akt II CKN 40/98. Kierowca, który zarysował pojazd podczas manewru na parkingu, może zostawić swoje dane kontaktowe – kartkę z numerem telefonu może wsunąć za wycieraczkę uszkodzonego samochodu.

2. Odpowiedzialność karna – wypadek drogowy

Ucieczka z miejsca wypadku jest przestępstwem. Na podstawie art. 177 Kodeksu karnego sprawca podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jeżeli jednak poszkodowany poniesie śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, odpowiedzialność sprawcy zaostrza się – grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Sprawca wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia, odpowie również za nieudzielenie pomocy poszkodowanym. Zgodnie z art. 162 Kodeksu karnego brak udzielenia pomocy podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Efektem ucieczki z miejsca zdarzenia może być też utrata uprawnień do kierowania pojazdami – kierowcy zostanie odebrane prawo jazdy.

Czym jest i jak działa regres ubezpieczeniowy?

Odpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca kolizji lub wypadku to nie wszystko – sprawca musi liczyć się także z regresem ubezpieczeniowym. To roszczenie zwrotne, które przysługuje firmie ubezpieczeniowej lub UFG – w zależności od tego, który podmiot wypłacił odszkodowanie. Dlaczego tak się dzieje nawet w sytuacji, gdy sprawca w momencie wypadku posiadał OC?

Brak ubezpieczenia OC wiąże się z dodatkowymi karami finansowymi – UFG wyszukuje takich kierowców i nakłada na nich wysokie opłaty karne. Przykładowo w 2023 r. brak ochrony ubezpieczeniowej dla samochodu osobowego do 3 dni (w okresie lipiec - grudzień) oznacza karę w wysokości 1 440 zł.

Sprawca kolizji czy wypadku, który ucieka z miejsca zdarzenia, traci ochronę ubezpieczeniową. To z kolei oznacza, że firma ubezpieczeniowa lub UFG wypłaci poszkodowanemu ubezpieczenie, ale następnie będzie mogła dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od sprawcy. W takich sytuacjach kierowca jest traktowany jak osoba, która w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zgodnie z OWU wówczas ubezpieczony nie może liczyć na pomoc firmy ubezpieczeniowej.

Co warto wiedzieć

 • Gdy sprawca kolizji lub wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, poszkodowany musi zadbać o udokumentowanie szkody. Konieczne będzie też wezwanie na miejsce zdarzenia policji.
 • UFG wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe i majątkowe wyłącznie wówczas, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ubezpieczenia OC. W przypadku szkód majątkowych obowiązują ograniczenia.
 • Roszczenie do UFG zgłasza się przez dowolną firmę ubezpieczeniową. Po przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody ma ona obowiązek przekazać dokumenty do UFG.
 • Ucieczka z miejsca zdarzenia wiąże się z odpowiedzialnością karną i regresem – koniecznością zwrócenia ubezpieczycielowi odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy na decyzję UFG można złożyć reklamację?

  Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją UFG, możesz się od niej odwołać, czyli złożyć reklamację. Jak podaje na swojej stronie internetowej UFG, reklamacje mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie (w trakcie rozmowy telefonicznej) – aktualnie nie ma możliwości złożenia reklamacji w formie elektronicznej. Pracownicy Funduszu udzielają odpowiedzi w ciągu 30 dni, a w skomplikowanych sprawach maksymalnie 60 dni.

 2. Czy UFG może odmówić wypłaty odszkodowania?

  Tak, UFG może odmówić wypłaty odszkodowania. Fundusz najczęściej uznaje, że doszło do próby wyłudzenia odszkodowania, gdy poszkodowany niezgodnie z prawdą powołał się na nieznanego sprawcę. 

 3. Ile trwa ustalenie sprawcy kolizji czy stłuczki parkingowej?

  Każda sprawa jest inna i dlatego wskazanie terminu, w jakim zostanie ona zamknięta, jest praktycznie niemożliwe. W niektórych przypadkach funkcjonariusze policji mogą pozyskać nagranie monitoringu, w innych pozostają jedynie zeznania świadków zdarzenia. Czasem odszukanie sprawcy jest praktycznie niemożliwe – mowa o sprawach, w których zdarzenia nie zarejestrowała kamera przemysłowa, nie ma też świadków.

 4. Czy likwidacja szkody spowodowanej przez nieustalonego sprawę z AC oznacza utratę zniżek?

  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje, że przy szkodzie w mieniu poszkodowany może ją zlikwidować z posiadanego AC. Wówczas UFG ma jednak obowiązek wyrównać szkodę w części, w której nie może być zaspokojona. Dotyczy to również utraconych zniżek i prawa do zniżek. W praktyce oznacza to, że ich nie stracisz.

 5. Jak postępować, gdy do zdarzenia doszło za granicą?

  Zwłaszcza w okresie wakacyjnym kierowca z Polski, który wybrał się samochodem za granicę, może zostać poszkodowany przez nieznanego sprawcę. Jak wówczas postępować? Z pomocą przychodzi strona internetowa Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (www.pbuk.pl), na której można sprawdzić, gdzie należy zgłosić szkodę.