Ubezpieczenie GAP jest skierowane do osób kupujących samochód na kredyt lub korzystających z leasingu. Zapewnia ochronę przed utratą wartości pojazdu w czasie. Zwykle polisa pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami a kwotą odszkodowania wypłaconego z AC.

Odszkodowanie z polisy OC lub AC może nie pokryć wszystkich kosztów związanych z utratą auta. Jeśli pojazd zostanie skradziony lub jego naprawa będzie nieopłacalna, pozostałe do spłaty raty będziesz musiał opłacić z własnych środków. Aby uniknąć strat finansowych, wystarczy mieć ubezpieczenie GAP. Wyjaśniamy, jak działa i ile kosztuje taka polisa, a także na co zwrócić uwagę przy jej zakupie.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest ubezpieczenie straty finansowej GAP?

GAP (z języka angielskiego Guaranteed Asset Protection), to ubezpieczenie od straty finansowej, które bywa również określane ubezpieczeniem od utraty wartości pojazdu. Jest polisą dobrowolną. Zapewnia ochronę kredytobiorcom i leasingobiorcom przed stratami finansowymi w razie wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży auta. Dzięki niemu mogą spłacić pozostałe do uregulowania raty wobec banku bądź firmy leasingowej.  A jak działa to w praktyce?

Kupując samochód na kredyt lub korzystając z leasingu oprócz OC, obowiązkowo musisz również zawrzeć AC. Jednocześnie obie polisy mogą okazać się niewystarczające w razie kradzieży lub w przypadku wystąpienia szkody całkowitej pojazdu (czyli w sytuacji, gdzie zazwyczaj w ocenie ubezpieczyciela koszty naprawy auta przekroczą 70% jego wartości rynkowej). Pełną ochronę zapewnia jedynie ubezpieczenie straty finansowej GAP.

Przykład

Pan Adam zaciągnął kredyt samochodowy na kwotę 100 000 zł. Po trzech latach użytkowania pojazd został skradziony. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło z AC 45 000 zł, ponieważ tyle wynosiła wartość rynkowa auta na dzień powstania szkody. Z kolei różnica w wysokości 55 000 zł, pomiędzy wartością rynkową pojazdu a kwotą wypłaconego odszkodowania została pokryta z ubezpieczenia GAP. Dzięki temu Pan Adam przeznaczył rekompensatę z polisy na spłatę pozostałych rat kredytu.

W ramach ubezpieczenia straty finansowej GAP odszkodowanie jest wypłacane w razie kradzieży lub w przypadku szkody całkowitej samochodu. Kredytobiorca lub leasingobiorca otrzyma dwie wypłaty (z polisy AC i GAP). W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu nie ma znaczenia, czy było się poszkodowanym czy sprawcą.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP?

Istnieje kilka rodzajów ubezpieczenia GAP:

 • fakturowy,
 • finansowy,
 • Casco,
 • indeksowy.

Jakie są różnice pomiędzy tymi formami ochrony?

GAP fakturowy

GAP fakturowy to najdroższy rodzaj ubezpieczenia. Polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca różnicę pomiędzy ceną samochodu zawartą na fakturze, a rynkową wartością pojazdu z dnia kradzieży bądź wypadku.

Przykład

Pani Anna spłacała leasing o wartości 60 000 zł. Jednak po dwóch latach auto zostało skradzione. Wówczas wartość rynkowa pojazdu wynosiła 35 000 zł. W ramach ubezpieczenia GAP, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryło różnicę i wypłaciło odszkodowanie w wysokości 25 000 zł.

GAP Casco

GAP Casco pokrywa różnicę pomiędzy wypłatą z ubezpieczenia OC i AC (w przypadku szkody całkowitej powiększonej o wartość wraku) a sumą ubezpieczenia AC ważnego na dzień zawarcia umowy Autocasco.

Przykład

Pan Andrzej w momencie zawarcia umowy leasingu samochodu posiadał AC z sumą ubezpieczenia 60 000 zł. Po dwóch latach użytkowania auto uległo szkodzie całkowitej. Ubezpieczyciel w ramach polis OC/AC wypłacił odszkodowanie w wysokości 35 000 zł. Różnicę w kwocie 25 000 zł pan Andrzej otrzymał z GAP Casco.

GAP finansowy

To najtańszy rodzaj ubezpieczenia GAP. Jest bardzo pomocny przy leasingu z niskim wkładem własnym, a także z wysoką kwotą wykupu pojazdu. W ramach umowy towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami leasingu a kwotą odszkodowania wypłaconego z AC.

Przykład

Pan Mariusz wziął samochód w leasing. Po czterech lat opłacania rat wskutek wypadku drogowego ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą pojazdu. W wyniku umowy zawartej z bankiem, do spłaty pozostało 25 000 zł. Odszkodowanie z AC wyniosło 15 000 zł. Z kolei w ramach ubezpieczenia GAP, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryło brakującą różnicę w wysokości 10 000 zł.

GAP indeksowy

Ten rodzaj ubezpieczenia GAP jest popularny w przypadku krótkich umów leasingowych (zawieranych na 2-3 lata). Polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości 20-30% wartości skradzionego lub zniszczonego samochodu (w zależności od warunków określonych w umowie).

Przykład

Pan Jan w ramach leasingu użytkuje samochód wart 100 000 zł. W razie kradzieży lub szkody całkowitej, towarzystwo ubezpieczeniowe z polisy GAP wypłaci mu odszkodowanie w wysokości od 20 000 do 30 000 zł (20-30% wartości pojazdu).

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Cena ubezpieczenia GAP waha się od 0,4% do 1,2% wartości pojazdu rocznie. Najczęściej umowa zawierana jest na rok, a składka jest doliczana do raty kredytu lub leasingu. Zwykle koszt zakupu polisy wynosi:

 • GAP finansowy – cena ubezpieczenia wynosi 0,4-0,5% wartości pojazdu rocznie.

 • GAP indeksowy – cena ubezpieczenia wynosi 0,7-0,8% wartości pojazdu rocznie.

 • GAP fakturowy – cena ubezpieczenia wynosi 0,7-1,2% wartości pojazdu rocznie.

W przypadku samochodu o wartości 100 000 zł cena ubezpieczenia GAP wynosi od 400 zł do 1200 zł rocznie. Ostateczny koszt zakupu polisy jest określany indywidualnie przez firmy leasingowe, banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Oblicz cenę ubezpieczenia GAP w Defend Insurance

Ile wynosi suma ubezpieczenia GAP?

Instytucje finansowe indywidualnie określają wysokość sumy ubezpieczenia GAP. W prezentowanych przez nas przykładach wahają się one od 45 000 do 250 000 zł. Polisę można zawrzeć na okres od 12 do 120 miesięcy.

Przykładowe sumy ubezpieczenia GAP w różnych instytucjach finansowych

Instytucja finansowa

Suma ubezpieczenia GAP

Okres ubezpieczenia GAP

Benefia

45 000 zł

36 miesięcy

Compensa

60 000-80 000 zł

36 miesięcy

PKO Leasing

100 000-200 000 zł

12-120 miesięcy

PZU

50 000-200 000 zł

12-60 miesięcy

Źródło: strony internetowe instytucji finansowych (stan na 27.02.2024 r.)

Przykładowo w Benefii suma ubezpieczenia jest narzucona z góry i wynosi 45 000 zł. Natomiast w PZU jest uzależniona od wartości pojazdu. W zależności od wariantu może maksymalnie wynieść:

 • 50 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej do 100 000 zł,

 • 100 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej od 100 001 do 200 000 zł;

 • 150 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej od 200 001 do 300 000 zł;

 • 200 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej 200 000 zł dla pojazdów o wartości początkowej od 300 001 do 500 000 zł.

Uwaga!

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą również ograniczyć wysokość odszkodowania, gdy jego suma z AC i GAP przewyższy wartość początkową samochodu. Ponadto dodatkowe ograniczenia możliwe są też w czasie pierwszego roku ubezpieczenia straty finansowej. Oznacza to, że jeżeli w tym czasie dojdzie do szkody, a jednocześnie otrzymamy z polis OC i AC rekompensatę równą wartości fakturowej auta (czyli nie wystąpi strata finansowa), to np. PZU w ramach GAP wypłaci nam 5% wartości początkowej pojazdu, lecz maksymalnie 3000 zł.


Czy można stałą sumą ubezpieczenia AC zastąpić GAP?

Polisę AC zawiera się co najwyżej na 12 miesięcy. Oznacza to, że tylko w tym okresie możemy utrzymać wartość nowego auta z dnia podpisania umowy. Następnie przy zakupie kolejnego autocasco towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie pod uwagę obecną, czyli niższą wartość samochodu. 

Natomiast ubezpieczenie GAP jest zawierane z góry na co najmniej kilka lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu w ostatnim roku obowiązywania kredytu lub leasingu pojazdu firma ubezpieczeniowa może wziąć pod uwagę wartość auta z dnia jego zakupu – np. sprzed 5 lat. 

Jaki samochód można objąć ochroną ubezpieczenia GAP?

To zależy od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), które każdy ubezpieczyciel ustala indywidualnie. Zwykle ochroną ubezpieczenia GAP można objąć samochód nowy lub używany do około 3-5 lat. Są to auta najbardziej narażone na kradzież czy poważne straty finansowe właściciela w razie wystąpienia szkody całkowitej.

Jednak tego rodzaju polisę można również wykupić dla:

 • pojazdów zabytkowych, 

 • pojazdów specjalnych oraz pojazdów używanych do celów specjalnych,

 • pojazdów uprzywilejowanych,

 • motocykli, quadów, 

 • pojazdów ciężarowych i rolniczych, które są przedmiotem leasingu.

Jakie warunki musi spełnić samochód, aby podpisać umowę GAP?

Ubezpieczyciele w OWU indywidualnie określają warunki, jakie musi spełnić auto, aby móc zawrzeć umowę ubezpieczenia GAP. W Benefii mogą to być pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 tony, które:

 • nie są użytkowane dłużej niż od 36 miesięcy,

 • ich wartość fakturowa nie przekracza 260 000 zł,

 • samochód ma ubezpieczenie AC w zakresie obejmującym utratę pojazdu i szkodę całkowitą,

 • od dnia zakupu pojazdu do zawarcia umowy ubezpieczenia GAP nie upłynęło więcej niż 30 dni.

Jakie są warunki wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia GAP?

Zasady wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia GAP zależą od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Indywidualnie określa je każdy ubezpieczyciel. Przykładowo w PZU można się o nie ubiegać w ciągu 30 dni od otrzymania rekompensaty z OC lub AC. Jednocześnie szkodę należy złożyć niezwłocznie po jej wystąpieniu. Natomiast w Benefii ten okres wynosi 3 dni, a w Compensie 7 dni.

Aby zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia GAP online, oprócz wypełnionego wniosku, należy okazać kopię następujących dokumentów:

 • zaświadczenie potwierdzające wystąpienie szkody, a także wysokość wypłaty odszkodowania z OC lub AC,

 • dowód rejestracyjny,

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

 • fakturę zakupu auta,

 • rozliczenie umowy finansowania auta,

 • decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży auta,

 • zdjęcia zniszczonego auta, jeśli dojdzie do wystąpienia szkody całkowitej, którą orzeknie rzeczoznawca wyznaczony przez ubezpieczyciela,

 • warunki ubezpieczenia OC lub AC, z którego wypłacono odszkodowanie.

Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia GAP powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. 

Jak ubiegać się o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia GAP w przypadku wystąpienia szkody całkowitej pojazdu?

Zwykle należy zgłosić ubezpieczycielowi poważne uszkodzenie pojazdu w ciągu 7 dni od jego powstania. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe przeanalizuje okoliczności powstania szkody całkowitej i czy jej stwierdzenie jest zasadne, czyli czy koszty naprawy przekraczają około 70% wartości rynkowej auta.

Aby uzyskać wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia GAP, należy wypełnić wniosek i wysłać go mailem lub tradycyjną pocztą wraz z kopią dowodu rejestracyjnego i dokumentem, który stanowi potwierdzenie stwierdzenia przez ubezpieczyciela szkody całkowitej z OC lub AC. 

Wyłączenia ochrony ubezpieczenia GAP – kiedy polisa nie działa?

Ochrona ubezpieczenia GAP może zostać przez ubezpieczyciela wyłączona, jeżeli:

 • szkoda całkowita powstała w wyniku celowych działań użytkownika pojazdu lub jego rażącego niedbalstwa,

 • szkoda całkowita powstała w wyniku użytkowania pojazdu przez osobę, która nie ma uprawnień do prowadzenia auta,

 • osoba kierująca pojazdem znajdowała się w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • zniszczony lub uszkodzony pojazd został wykorzystany jako narzędzie przestępstwa,

 • szkoda całkowita dotyczy pojazdu, który został zarejestrowany lub nielegalnie sprowadzony na terytorium Polski.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może również odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli przyczyną szkody całkowitej jest wada produkcyjna lub samochód był używany do nauki jazdy. Dokładna lista wyłączeń ochrony znajduje się w OWU. Warto więc dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed zawarciem umowy ubezpieczenia GAP.

Sprawdź przede wszystkim, czy ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie kradzieży samochodu, a także ile wynosi wysokość rekompensaty. Przydatne będzie również zapoznanie się z dodatkowymi świadczeniami jak np. wynajem auta zastępczego. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają, aby wiek pojazdu nie przekraczał 5 lat, a wartość była wyższa niż 600 000 zł.

Czy można kupić ubezpieczenie GAP przez Internet?

Zwykle ubezpieczenie GAP można kupić jedynie bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym, firmie leasingowej czy salonie samochodowym. Jednym z podmiotów umożliwiających zakup tego rodzaju polisy przez Internet jest Defend Insurance.

Oblicz cenę ubezpieczenia GAP w Defend Insurance

W ofercie dostępne są m.in. następujące warianty ochrony:

 • Ubezpieczenie GAP fakturowy – pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu w dniu zakupu a stwierdzeniem szkody całkowitej lub kradzieży (czyli odszkodowania wypłaconego z polisy AC/OC sprawcy). Wartość fakturowa samochodu utrzymywana jest przez cały okres ubezpieczenia GAP, który wynosi od 12 do 60 miesięcy. Ten wariant ochrony przeznaczony jest dla pojazdów nowych i używanych – nie starszych niż 6 lat w momencie zakupu polisy.

 • Ubezpieczenie Gap Casco – pokrywa różnicę pomiędzy wartością ze wznawianej polisy AC (indywidualną wyceną dokonaną przez ubezpieczyciela) w przypadku auta jeżdżącego, a wartością rynkową samochodu w dniu wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży (czyli odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia AC/OC sprawcy). Wartość z polisy AC utrzymywana jest przez cały okres ubezpieczenia GAP Casco, który wynosi od 12 do 60 miesięcy. Ten wariant ochrony przeznaczony jest dla pojazdów nie starszych niż 6 lat w momencie zakupu polisy.

 • Ubezpieczenie Gap Direct – zakresem ochrony obejmuje utratę wartości pojazdu powstałą w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży do wysokości wybranego limitu odszkodowania. W tym wariancie można ubezpieczyć nawet 10-letnie samochody. Ponadto nie jest wymagane posiadanie polisy AC, aby móc zakupić ubezpieczenie GAP Direct.

Czy można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia GAP?

Możemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia GAP w ciągu 30 dni od jej zawarcia z ubezpieczycielem, jeżeli została podpisana przynajmniej na 6 miesięcy. Natomiast gdy jesteśmy przedsiębiorcą, mamy prawo od niej odstąpić w ciągu 7 dni. Pozostałe zasady rezygnacji z polisy określa OWU, którego warunki każde towarzystwo ustala indywidualnie.

Uwaga!

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia GAP nie zwalnia od konieczności zapłaty składki za okres, w którym pojazdy był objęty ochroną polisy.

Ubezpieczenie GAP – czy to się opłaca?

Wypowiedź eksperta

Nowe samochody tracą na wartości bardzo szybko – średnio po trzech latach użytkowania jest ona o 50% niższa niż w dniu zakupu w salonie. Dzięki ubezpieczeniu GAP w razie kradzieży lub szkody całkowitej, kredytobiorca lub leasingobiorca nie będzie musiał spłacać z własnych środków pozostałych do końca umowy rat.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Ryzyko potencjalnych strat finansowych w razie kradzieży bądź braku opłacalności naprawy samochodu jest bardzo wysokie. Warto więc do comiesięcznej raty kredytu czy leasingu dopłacić kilkadziesiąt złotych. Jednocześnie przed zakupem ubezpieczenia GAP należy dokładnie zapoznać się z OWU.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości samochodu.

 2. Ubezpieczenie straty finansowej GAP jest skierowane do kredytobiorców i leasingobiorców samochodowych.

 3. Ubezpieczenie GAP chroni przed kradzieżą i szkodą całkowitą samochodu.

 4. Ubezpieczenie straty finansowej GAP płaci się w ratach wraz z kredytem lub leasingiem.

 5. Umowę ubezpieczenia GAP można wypowiedzieć w ciągu 30 dni od jej zawarcia - jeżeli została podpisana przynajmniej na pół roku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania co to jest ubezpieczenie GAP?

 1. Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie GAP?

  Ubezpieczenie GAP chroni kredytobiorców i leasingobiorców, jeśli dojdzie do szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. W ramach ochrony zostanie wypłacone odszkodowanie, które możemy przeznaczyć na uregulowanie pozostałych do spłaty rat kredytu czy leasingu.

 2. Jaki rodzaj ubezpieczenia GAP wybrać?

  Najkorzystniejszym i jednocześnie najdroższym jest GAP fakturowy. GAP finansowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem przy leasingu z niskim wkładem własnym, a GAP indeksowy przy krótkich umowach leasingowych. Natomiast GAP Casco może być interesujący, jeśli posiadamy AC z wysoką sumą ubezpieczenia.

 3. Czy ubezpieczenie GAP jest obowiązkowe?

  Nie, ale w przypadku zakupu nowego auta w kredycie lub leasingu warto je mieć. Tak, aby w razie jego kradzieży lub orzeczenia szkody całkowitej nie musieć regulować pozostałych do spłaty rat z własnej kieszeni.

 4. Czy każdy samochód może być objęty ochroną ubezpieczenia GAP?

  Nie. Ubezpieczyciele w OWU mogą określić jego maksymalny wiek. Np. w Benefii wynosi 3 lata, a w PZU 6 lat.

 5. Gdzie można kupić ubezpieczenie GAP?

  Możliwość zakupu ubezpieczenia GAP oferuje kilka towarzystw ubezpieczeniowych, jak np. PZU, Benefia, czy Compensa.

 6. Czy warto kupić ubezpieczenie GAP?

  To zależy od rodzaju użytkowania pojazdu. Jeśli bierzesz nowe auto w leasing lub w kredyt, to warto, bo w ciągu pierwszych 3-5 lat użytkowania może ono stracić od 30 do 50% na wartości. Ubezpieczenie GAP pokryje tę różnicę. 

  W sytuacji użytkowania prywatnego lub starszego auta, ubezpieczenie GAP będzie raczej zbędnym dodatkiem, ponieważ spadki wartości pojazdów starszych są dużo niższe i wręcz akceptowalne, a różnice między wartością rynkową w dniu szkody, a sumą ubezpieczenia w AC są niewielkie. 

 7. Kto oferuje ubezpieczenie GAP?

  Ubezpieczenie GAP znajduje się w ofercie kilku towarzystw ubezpieczeniowych, np. Defend Insurance, PKO Ubezpieczenia, PZU, Compensa czy Benefia. 

 8. Który GAP wybrać?

  Wszystko zależy od wartości auta i planowanego okresu użytkowania. Jeśli bierzesz nowe, drogie auto w leasing i planujesz je używać długo, możesz zdecydować się na GAP fakturowy. Wówczas pod koniec użytkowania w razie szkody całkowitej lub kradzieży uzyskasz bardzo wysoką kwotę odszkodowania. Jeżeli jednak potrzebujesz minimalnego zabezpieczenia przed skutkami spadku wartości auta, wybierz GAP finansowy lub GAP Casco.

 9. Jak wyliczyć ubezpieczenie GAP?

  Cena ubezpieczenia GAP zależy od wartości pojazdu. Np. GAP fakturowy kosztuje ok. 0,7-1,2% jego wartości. Dla samochodu o wartości 100 000 zł będzie to odpowiednio 700-1200 zł. 

 10. Czy można zrezygnować z GAP?

  Tak, jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, masz prawo od niej odstąpić w ciągu 30 dni od zawarcia.