Umowa najmu garażu to dokument, na mocy którego wynajmujący uprawnia najemcę do parkowania pojazdem w konkretnym miejscu postojowym. Warto dowiedzieć się, jak powinna być skonstruowana taka umowa, aby podczas zawierania transakcji mieć pewność, że znajdują się w niej wszelkie niezbędne zapisy.

W umowie najmu miejsca garażowego warto zawrzeć zasady dotyczące użytkowania garażu przez Najemcę, a także obowiązki Wynajmującego z tytułu najmu. 

Pobierz wzór umowy

Umowa najmu miejsca garażowego – podstawowe informacje

Umowa najmu miejsca garażowego, tak jak każda inna umowa pisemna, powinna zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia umowy;
  • dane obu stron podpisujących umowę, umożliwiające ich identyfikację (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery dowodu osobistego, PESEL (a w przypadku firm: imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, adres siedziby firmy, NIP i REGON)

Oprócz powyższych informacji, konieczne jest także określenie, gdzie znajduje się garaż, którego dotyczy umowa najmu, a więc podanie informacji tj. miasto, nazwa ulicy, numer.

Następnym priorytetem jest podanie daty, od jakiej umowa obowiązuje, czyli terminu, od którego Najemca może rozpocząć korzystanie z miejsca garażowego. Jeżeli jest to umowa najmu terminowego, wyraźnie określmy także, kiedy dobiega końca oraz czy możliwe jest jej wcześniejsze wypowiedzenie. Można to zrobić w następujący sposób:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z …………………………... terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia ……. dnia miesiąca – w którym wypowiedzenie zostało złożone, jeśli nastąpiło to do ……. dnia tego miesiąca lub od ……. dnia następnego miesiąca, jeśli wypowiedzenie zostało złożone po …… dniu miesiąca.

W umowie najmu koniecznie trzeba wskazać wysokość miesięcznego czynszu za wynajem garażu, który Najemca zobowiązuje się opłacać Wynajmującemu. Warto również zaznaczyć sposób dokonywania opłat – w gotówce czy przelewem bankowym. W przypadku drugiego wariantu wpiszmy numer konta bankowego, na który należy wpłacić należność.

Do umowy najmu garażu warto wpisać także sposób potwierdzania wpłat, np. za pomocą faktury.

Umowa najmu garażu powinna być stworzona w dwóch identycznych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron i przez każdą stronę podpisana.

Umowa najmu miejsca garażowego – podnajem

W umowie najmu miejsca garażowego warto zawrzeć zasady dotyczące użytkowania garażu przez Najemcę, a także obowiązki Wynajmującego z tytułu najmu. 

Szczególnie ważnym aspektem jest, czy Najemca może podnająć wynajęty garaż osobom trzecim. Jeżeli Wynajmującemu zależy, aby takie sytuacje nie miały miejsca, warto w umowie zawrzeć klauzulę:

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatnie udostępniać osobom trzecim.

To samo może zrobić Najemca, jeśli chce mieć pewność, że podczas całego okresu najmu Wynajmujący nie będzie podnajmował garażu, ani jego części, osobom trzecim. Wtedy powinien zadbać o zapis w umowie:

Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Jeżeli w wynajmowanym garażu znajdują się jakieś cenne przedmioty Wynajmującego, np. maszyny czy urządzenia, dobrze jest spisać to mienie, a jego listę załączyć do umowy.  

Ponieważ nie sposób zamieścić w umowie wszystkich niezbędnych zapisów, dlatego na końcu umowy najmu miejsca garażowego warto pamiętać o klauzuli:

Sprawy nieuregulowane w danej umowie regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Kto ma ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

Garaż to miejsce, w którym nie tylko przechowuje się auto, ale i często wykonuje różnego typu prace, a ponadto garaż narażony jest na włamania oraz akty wandalizmu, w umowie najmu warto również zawrzeć klauzulę dotyczącą ubezpieczenia nieruchomości. 

ubezpieczenie garażu spoczywa po stronie Wynajmującego, to on powinien zadbać o to, aby miejsce garażowe było chronione na wypadek nagłej szkody, np. pożaru. Warto to zrobić, aby uniknąć niepotrzebnych sporów finansowych z Najemcą.

Jednocześnie Wynajmujący, poprzez odpowiedni zapis w umowie, może uchronić się przed kosztami związanymi z uszkodzeniem auta Najemcy przechowywanego w garażu. Klauzulę mówiącą o tym można w umowie zamieścić w następujących sposób:

Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź...

Jak ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

Garaż oraz miejsce garażowe możemy chronić w ramach polisy mieszkaniowej. Ubezpieczeniu może podlegać zarówno garaż zintegrowany z budynkiem mieszkalnym, jak i garaż wolnostojący.

Zgodnie z zasadami towarzystw ubezpieczeniowych, garaż to budynek niemieszkalny przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych. Lecz to nie wystarczy, aby nieruchomość została przez ubezpieczyciela uznana za garaż. Musi on spełniać także kilka kryteriów:

  • posiadać wydzielone przegrody budowlane (ściany);
  • wszelkie otwory w nieruchomości muszą być zamykane (okna, drzwi, bramy wjazdowe i wyjazdowe);
  • przeznaczeniem nieruchomości musi być przechowywanie pojazdów mechanicznych.
WAŻNE!
Ubezpieczenie garażu nie chroni znajdującego się w nim samochodu. Aby zabezpieczyć auto, należy wykupić polisę oc/AC dla kierowcy.

Jeżeli garaż jest częścią bryły domu, automatycznie jest chroniony wraz z całą nieruchomością w podstawowej polisie na dom. Do podstawowego ubezpieczenia możemy też dokupić różne dodatki.

Jeśli jednak garaż jest obiektem wolnostojącym, do ubezpieczenia budynku mieszkalnego najczęściej trzeba dokupić dodatkową polisę na garaż.

Podstawowa polisa na dom wraz z ochroną garażu chroni mury i stałe elementy obiektu, tj: instalacje i urządzenia techniczne, grzejniki, armatura sanitarna, podgrzewacze wody, włączniki czy gniazda wtykowe.

Ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym może – zależnie od naszego wyboru – zabezpieczać garaż także na wypadek kradzieży z włamaniem, wandalizmu, przepięcia, stłuczenia elementów szklanych.

Elementy garażu, takie jak siłowniki stanowiące napęd bramy lub drzwi garażowe, są zwykle w polisie dodatkowo płatne.
 

Ważne informacje

1. W umowie najmu garażu niezbędne jest dokładne określenie, jaki obiekt jest przedmiotem najmu – podajmy miasto, ulicę i numer garażu

2. W umowie najmu miejsca garażowego warto zamieścić informacje o potwierdzeniach wpłat za najem, np. za pomocą faktury

3. Dobrze jest zastrzec w umowie, czy garaż może być podnajmowany osobom trzecim

4. Wynajmujący powinien pomyśleć o ubezpieczeniu garażu, który wynajmuje – można to zrobić w ramach polisy na dom