Z ubezpieczenia AC można zrezygnować bez konsekwencji ciągu 30 dni od podpisania umowy, jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Dla przedsiębiorców ten termin wynosi 7 dni. Umowa autocasco może również samoczynnie wygasnąć, np. po sprzedaży, kradzieży, czy stwierdzeniu szkody całkowitej samochodu.

Polisa AC w odróżnieniu od OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Szczegóły ochrony pojazdu czy możliwości wcześniejszego wygaśnięcia umowy autocasco są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Warto dokładnie zapoznać się z nimi przed kupnem AC, aby nie być zaskoczonym, kiedy autocasco zostanie wypowiedziane przez ubezpieczyciela wbrew naszej woli. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy wygasa umowa ubezpieczenia AC?

Jeśli zastanawiamy się nad rezygnacją z ubezpieczenia AC, warto sprawdzić czy umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym nie wygaśnie samoczynnie. U większości ubezpieczycieli zostanie rozwiązana, gdy:

 • upłynie określony w umowie termin ubezpieczenia, ponieważ AC jest polisą dobrowolną, więc nie odnawia się automatycznie na kolejny rok jak OC,
 • wypłacono odszkodowanie w związku z orzeczeniem szkody całkowitej lub utratą pojazdu, czyli jeśli samochód uległ poważnemu zniszczeniu lub został skradziony,
 • samochód został wyrejestrowany (np. w wyniku kradzieży czy złomowania), wówczas trzeba przekazać towarzystwu ubezpieczeniowemu dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji,
 • umowa wygasła z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia AC. Ubezpieczyciele zakresem ochrony obejmują szkody jedynie do pewnej kwoty określonej w OWU. Oznacza to, że suma ubezpieczenia autocasco zmniejsza się wraz z każdym wypłaconym odszkodowaniem. W efekcie po kilkukrotnej likwidacji szkód może się całkowicie wyczerpać,
 • po upływie określonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe terminu w wezwaniu do zapłaty kolejnej raty składki polisy AC, zwykle taki okres wynosi 7 dni (na podstawie art. 814 ust. 3 kodeksu cywilnego),
 • po sprzedaży pojazdu, o ile nie przeniesiono na nowego właściciela prawa do kontynuacji ubezpieczenia AC zbywcy samochodu,
 • po zarejestrowaniu pojazdu za granicą,
 • towarzystwo ubezpieczeniowe wypowie umowę ubezpieczenia AC ze skutkiem natychmiastowym,
 • podczas składania wniosku podano fałszywe informacje, które mogły mieć wpływ na odmowę zawarcia umowy ubezpieczenia AC przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
 • minęły trzy miesiące od ogłoszenia upadłości przez firmę ubezpieczeniową.

Jeśli umowa ubezpieczenia AC wygaśnie przed dniem, do którego miała obowiązywać w wyniku sprzedaży auta, dotychczasowy właściciel pojazdu ma prawo do zwrotu części składki za niewykorzystany okres ochrony. Jednak może to nie być możliwe, np. gdy zostanie orzeczona szkoda całkowita, jeżeli ubezpieczyciel umieścił taki zapis w OWU. Warto więc bardzo dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed zawarciem umowy AC.

Uwaga! Jeżeli rezygnacja z ubezpieczenia AC wynika ze sprzedaży, utraty lub wyrejestrowania pojazdu, należy przekazać ubezpieczycielowi dokument potwierdzający tę sytuację. Może nim być zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży auta na policji, umowa kupna-sprzedaży samochodu, czy potwierdzenie z wydziału komunikacji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Czy można samodzielnie odstąpić od umowy ubezpieczenia AC?

Możemy samodzielnie zrezygnować z polisy AC w trakcie obowiązywania umowy na podstawie art. 812 ust. 4 kodeksu cywilnego, jeśli została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, a jednocześnie od jej podpisania nie minęło 30 dni. Jednak dla przedsiębiorców ten termin jest krótszy i wynosi 7 dni.

Jeśli umowa ubezpieczenia AC została zawarta na odległość, czyli przez internet lub telefon, można od niej odstąpić w ciągu 30 dni. Termin ten liczony jest od dnia poinformowania właściciela pojazdu o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu stosownej  informacji. Pamiętajmy, że do odstąpienia od umowy potrzebne jest pisemne oświadczenie – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Uwaga! Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie poinformuje właściciela pojazdu o prawie do odstąpienia od umowy ubezpieczenia AC, termin 30 dni jest liczony od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tej możliwości.

Pamiętajmy, że jeśli zrezygnujemy z ubezpieczenia AC przed wygaśnięciem terminu określonego w umowie, musimy opłacić część składki za okres, w którym pojazd był chroniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czy można zrezygnować z AC w trakcie umowy, jeśli znajdziemy lepszą ofertę autocasco?

Zwykle nie mamy możliwości rezygnacji z ubezpieczenia AC przed upływem 12 miesięcy. Jednak jak już wspominaliśmy w powyższej części artykułu, jedyną opcją jest zmieszczenie się w ustawowym terminie 30 dni od zawarcia autocasco. Wówczas zapłacimy tylko część składki za dni, w których samochód był chroniony przez ubezpieczyciela, a jednocześnie będziemy mogli wybrać korzystniejszą ofertę zakupu polisy AC w innym towarzystwie. Można ją znaleźć np. w kalkulatorze rankomat.pl. Tańszym rozwiązaniem będzie zakup autocasco w pakiecie z OC.

Niestety jeżeli od podpisania umowy ubezpieczenia AC upłynęło 30 dni, musimy czekać jak zakończy się okres jej obowiązywania. Po wygaśnięciu autocasco nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Wtedy swobodnie możemy zakupić interesującą nas polisę AC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Czy można kontynuować ubezpieczenie AC poprzedniego właściciela samochodu?

Jeśli kupiliśmy używany samochód, możemy kontynuować umowę ubezpieczenia AC tylko po wyrażeniu zgody zarówno przez poprzedniego właściciela, jak i towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciele bardzo rzadko umożliwiają takie rozwiązanie. W związku z tym zwykle umowa autocasco wygasa z dniem przejścia prawa własności pojazdu na inną osobę. 

Natomiast nawet jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe wyrazi zgodę na kontynuację umowy ubezpieczenia AC poprzedniego właściciela pojazdu, może dokonać rekalkulacji składki. W efekcie po ponownym przeliczeniu jej wysokości przez ubezpieczyciela, warunki ochrony autocasco mogą nie być dla nas korzystne.

Jak ubiegać się o zwrot składki AC po sprzedaży samochodu?

Jeśli sprzedamy samochód w trakcie trwania umowy ubezpieczenia AC, przysługuje nam prawo do zwrotu części składki za niewykorzystany okres ochrony. W takim przypadku należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu pojazdu, a także załączyć kopię umowy kupna-sprzedażywraz z numerem konta. 

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia AC?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa warunki wypowiedzenia umowy ubezpieczenia AC w OWU. Zwykle można to zrobić za pośrednictwem konta klienta lub infolinii. W tym celu należy przygotować pisemne wypowiedzenie, które muszą własnoręcznie podpisać wszyscy właściciele pojazdu. Dokument można dostarczyć ubezpieczycielowi mailem w formie skanu lub tradycyjnie wysłać pocztą.
 

Co warto wiedzieć?

 1. Od ubezpieczenia AC można odstąpić bez konsekwencji w ciągu 30 dni od podpisania umowy, jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku przedsiębiorców ten termin wynosi 7 dni.
 2. Za niewykorzystany okres ochrony przysługuje zwrot części składki, jeśli odstąpiliśmy od umowy ubezpieczenia AC w ustawowym terminie.
 3. Po sprzedaży samochodu przysługuje zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony. 
 4. Zwykle nie można kontynuować polisy AC zbywcy pojazdu. Wymaga to zgody poprzedniego właściciela auta i ubezpieczyciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rezygnację z AC

 1. Czy składki ubezpieczenia AC można rozłożyć na raty?

  Tak. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają rozłożenie płatności składek AC na raty.
 2. Czy ubezpieczyciel może wypowiedzieć AC przez zakończeniem umowy?

  Tak, zwłaszcza jeśli właściciel pojazdu poważnie złamie zapisy określone w OWU. Może się tak np. zdarzyć, jeśli nie opłacimy kolejnej raty składki w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty, który zwykle wynosi 7 dni.
 3. Czy po stwierdzeniu szkody całkowitej można otrzymać zwrot składki?

  To zależy od zapisów OWU, które każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa indywidualnie. Może się więc zdarzyć, że po stwierdzeniu szkody całkowitej pojazdu nie będzie przysługiwał nam zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony.
 4. Czy suma ubezpieczenia AC może zostać przekroczona?

  Tak, szczególnie jeśli ubezpieczyciel wypłaci kilka odszkodowań za likwidację kolejnych szkód. Gdy suma ubezpieczenia określona w OWU zostanie przekroczona, umowa AC wygaśnie.