Twoje dane osobowe lub informacje o pojeździe uległy zmianie w trakcie obowiązywania polisy OC? Poinformuj o tym obecnego ubezpieczyciela. Najprawdopodobniej w odpowiedzi otrzymasz tylko aneks do umowy. W niektórych przypadkach jednak, towarzystwo może poprosić Cię o dopłatę do składki.

Przed zawarciem umowy OC ubezpieczyciele zadają szereg pytań związanych zarówno z pojazdem, jak i jego właścicielem. Większość z nich służy do oszacowania ryzyka wystąpienia kolizji czy wypadku. Pozostałe natomiast są potrzebne do kontaktu z posiadaczem auta. O zmianie niektórych z nich należy poinformować ubezpieczyciela. Podpowiadamy, kiedy i jakie zmiany na polisie OC należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jakie formy kontaktu preferują poszczególne firmy.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy konieczna jest korekta danych na polisie OC?

Najprościej mówiąc, wtedy gdy doszło do zmiany naszych danych adresowych i kontaktowych, najważniejszych informacji o pojeździe lub/oraz sposobu jego użytkowania.

Dane właściciela pojazdu – kiedy umowa OC wymaga aktualizacji?

Ubezpieczyciele proszą zazwyczaj, aby powiadomić ich o zmianie:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu do korespondencji (numeru telefonu, adresu e-mail),
 • adresu zamieszkania lub zameldowania,
 • danych dotyczących prawa jazdy,
 • numeru PESEL, Regon, NIP.

Powinniśmy także pamiętać, że te same zasady obowiązują współwłaścicieli pojazdu. Jeśli ich dane ulegną zmianie, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno się o tym dowiedzieć.

Informacje o pojeździe – jakie zmiany należy zgłosić?

Na naszej umowie OC powinny przede wszystkim widnieć takie same dane o pojeździe, co w dowodzie rejestracyjnym. Należy więc zgłosić do naszego ubezpieczyciela poprawki dotyczące np.:

 • numeru rejestracyjnego,
 • numeru VIN,
 • zmian konstrukcyjnych, np. po montażu silnika o innej pojemności czy mocy,
 • montażu instalacji gazowej,
 • przekwalifikowania samochodu (np. z osobowego na ciężarowy).

Towarzystwo powinno dowiedzieć się także o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, złomowaniu czy wyrejestrowaniu auta.

Uwaga! To zgłoszenie może być dla większości kierowców korzystne, bo umożliwia odzyskanie niewykorzystanej składki lub obniżenie jej wartości.

W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu (…) skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Składka ubezpieczeniowa, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%.


(Art. 8. 4. oraz 8. 5. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych)

Dane użytkownika/kierowcy pojazdu – co zaktualizować na polisie OC?

Podczas zawierania umowy OC towarzystwa pytają także o to, kto będzie głównym użytkownikiem pojazdu. Jeśli w czasie trwania umowy dojdzie do zmian w tym zakresie, powinniśmy koniecznie powiadomić o nich ubezpieczyciela. Dotyczy to szczególnie:

 • aktualizacji danych osobowych współużytkownika pojazdu,
 • dodania lub usunięcia użytkownika/deklarowanego głównego kierowcy pojazdu,
 • zmiany współwłaściciela na głównego użytkownika (lub odwrotnie).

Zmiana właściciela – jakie są obowiązki informacyjne nabywcy i zbywcy pojazdu?

Informacją, która koniecznie musi dotrzeć do ubezpieczyciela, jest przejście własności samochodu na inną osobę lub firmę. Obowiązek ten został szczegółowo opisany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zgodnie z przepisami, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno dowiedzieć się o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni od transakcji. Informację o nowym właścicielu powinien przekazać zbywca pojazdu.

Warto pamiętać, że po zmianie posiadacza samochodu polisa OC przechodzi automatycznie na nabywcę, bez względu na to, czy zbywca poinformował towarzystwo o transakcji. Choć obowiązek informacyjny dotyczy wyłącznie poprzedniego właściciela, wskazane jest, aby nabywca także skontaktował się z ubezpieczycielem i dopytał, czy przejęcie OC wiąże się dla niego z dopłatą do składki

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Więcej o formalnościach związanych z zakupem lub sprzedażą samochodu dowiesz się z artykułu Obowiązki stron podczas kupna-sprzedaży auta 

O jakich jeszcze zmianach warto poinformować ubezpieczyciela?

Towarzystwo, które zawarło z nami umowę OC, powinno także dowiedzieć się o nowym sposobie i częstotliwości użytkowania pojazdu (np. w przypadku założenia działalności gospodarczej i wykorzystywania auta do celów firmowych czy częstszych wyjazdów za granicę ). Istotne będą także wszelkie aktualizacje związane bezpośrednio z naszym ubezpieczeniem, dotyczące m.in.:

 • formy płatności lub jej terminu (np. w przypadku rat),
 • przysługującej zniżki za przebieg ubezpieczenia (np. po otrzymaniu zaświadczenia o historii OC za granicą),
 • zmiany ubezpieczającego pojazd,
 • wykupienia auta po leasingu,
 • cesji na polisie.

Błędne informacje na polisie OC – czy korekta jest konieczna?

Podczas zawierania umowy OC może dojść do pomyłki i w rezultacie w dokumencie znajdą się informacje niegodne z prawdą. Czy wówczas zmiana danych w polisie OC jest konieczna? Tak. O każdej nieścisłości w umowie należy powiadomić towarzystwo.

Brak przekazania takiej informacji może zakończyć się rekalkulacją składki. Oczywiście pod warunkiem, że podanie błędnej informacji skutkowało jej wcześniejszym niewłaściwym naliczeniem.

Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

(Art. 8a. 1. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Dlaczego warto zmienić dane na polisie OC?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje tylko część kwestii związanych ze zmianą danych na polisie. Przede wszystkim, jej zapisy dotyczą przekazania własności pojazdu, podawania prawdziwych informacji podczas składania wniosku o OC oraz zmiany adresu (o tym poniżej).

Nie ma w niej jednak mowy o zgłaszaniu innych drobnych poprawek, np. nowego nazwiska czy numeru rejestracyjnego samochodu. Dlaczego więc trzeba informować o nich ubezpieczyciela?

Przemawia za tym zdrowy rozsądek - w ten sposób unikamy komplikacji podczas ewentualnej likwidacji szkody. Przykładowo, gdy zmieniłeś nazwisko lub podałeś niepoprawne dane osobowe, towarzystwo może mieć problem z identyfikacją Twojego OC po wystąpieniu szkody. Oczywiście, nie spowoduje to np. odmowy wypłaty odszkodowania, ale z pewnością wydłuży cały proces.

Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają Cię, jeśli nowe okoliczności, których nie zgłosiłeś do towarzystwa spowodowały zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku. Ubezpieczyciel może wówczas zwrócić się do Ciebie o dopłatę do składki.

Przeprowadzka a OC - kiedy ubezpieczyciel poprosi o dopłatę do polisy?

Klasycznym tego przykładem jest przeprowadzka do innej miejscowości. Miejsce zamieszkania jest jednym z głównych czynników decydujących o cenie OC. Jeśli dochodzi do jego zmiany, ubezpieczyciel może ponownie obliczyć składkę i upomnieć się o dopłatę.

Przykład:  Pani Marta po dwóch miesiącach od zawarcia umowy OC przeprowadziła się z małego małopolskiego miasteczka do Warszawy. Dopiero gdy spowodowała kolizję drogową, jej ubezpieczyciel dowiedział się o zmianie adresu. Poszkodowany w niej kierowca otrzymał należne odszkodowanie, jednak równocześnie pani Marta została wezwana do dopłaty do swojej polisy OC w wys. 300 złotych.

O konieczności aktualizacji adresu właściciela pojazdu mówi także ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (Art. 18. 2. ). Jej zapisy odnoszą się do sytuacji, w której z powodu nieaktualnych danych kontaktowych wiadomość od ubezpieczyciela nie została doręczona do adresata:

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego (…) zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym zakładu ubezpieczeń, zawiadomienia lub oświadczenia skierowane przez zakład ubezpieczeń listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę posiadacza pojazdu mechanicznego (….) wywierają skutki prawne od chwili, w której doszłyby do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby.

Czy zmiana danych w polisie OC zawsze wiąże się z dopłatą do składki?

Warto podkreślić, że po zmianie danych w polisie niekoniecznie dojdzie do niekorzystanej dla nas rekalkulacji. Wystarczy spojrzeć na powyższy przykład pani Marty.

Gdyby sytuacja była nieco inna i kobieta przeprowadziła się ze stolicy do małej miejscowości, po zgłoszeniu tego faktu do ubezpieczyciela miałaby szansę na zwrot części składki. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że po rekalkulacji opłata za polisę byłaby niższa niż ta, którą pani Marta wniosła za OC po zawarciu umowy.

Oprócz zmiany miejsca zamieszkania, powodem ponownego przeliczenia ceny OC może być każda inna okoliczność, która wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. Zazwyczaj jest to zmiana:

 • pojemności i mocy silnika,
 • konstrukcji auta,
 • sposobu użytkowania pojazdu (np. przekwalifikowania na taksówkę),
 • częstotliwości korzystania z pojazdu,
 • głównego użytkownika (np. dodanie młodego współwłaściciela czy głównego kierowcy).

Uwaga! Nadpłata lub dopłata do składki OC dotyczy wyłącznie okresu od dnia, w którym doszło do zmiany do dnia zakończenia umowy.

Co istotne, to czy w ogóle dojdzie do ponownej kalkulacji składki zależy wyłącznie od polityki cenowej danego towarzystwa. Ustawa nie narzuca na firmy ubezpieczeniowe takiego obowiązku. Niektóre firmy rezygnują więc z rekalkulacji w OC nawet wtedy, gdy korekta danych w umowie wiąże się z poważną zmianą prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku.

Jeśli zmiana w umowie OC dotyczy Twoich danych osobowych, np. nazwiska, adresu e mail czy numeru rejestracyjnego pojazdu, stawka za obowiązkowe ubezpieczenie nie ulegnie zmianie.

Jak zgłosić zmianę danych w polisie OC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają takiego samego modelu zgłaszania zmian w umowie OC. O tym, jak przekazać informację do swojego ubezpieczyciela, dowiesz się odwiedzając jego stronę internetową lub dzwoniąc na infolinię. Co istotne, procedury mogą różnić się w zależności od zmiany, którą zamierzasz zgłosić.

Jeśli aktualizacja dotyczy np. sprzedaży auta, dodania współwłaściciela czy zmiany danych osobowych i kontaktowych, w większości firm wystarczy skorzystać z udostępnianego przez towarzystwo formularza online.

Jakich zmian w polisie OC dokonasz przez Internet u wybranych ubezpieczycieli?

UbezpieczycielCo zgłosisz online?Gdzie znajdziesz formularz?

Allianz

 • Zakup i sprzedaż pojazdu

 • Zmiana danych osobowych

 • Cesja na polisie

 • Dopisanie współwłaściciela

 • Inna dyspozycja

https://kontakt.allianz.pl/form-standalone/kontakt-z-allianz/

Aviva

 • Adres korespondencyjny

 • Sprzedaż samochodu

 • Dodanie współwłaściciela

 • Numer rejestracyjny

 • Dane samochodu

w MojaAviva

Beesafe

 • Sprzedaż lub zakup pojazdu

 • Dane pojazdu

 • Dane osobowe i kontaktowe

 • Cesja na polisie

 • Inna dyspozycja

https://beesafe.pl/kontakt-zglos-zmiane-w-umowie/

Compensa

 • Zbycie lub nabycie pojazdu

https://zgloszenie.compensa.pl/polisy-majatkowe

Ergo Hestia

 • Zmiana danych na polisie

 • Sprzedaż / kupno pojazdu

https://www.ergohestia.pl/obsluga-online/

Generali

 • Sprzedaż / kupno samochodu

https://moje.generali.pl/sprzedaz-samochodu.html

Link4

 • Dane osobowe i kontaktowe

 • Cesja

 • Dodanie współwłaściciela

 • Dane pojazdu

 • Inne dane

https://www.link4.pl/formularz-kontaktowy https://www.link4.pl/zmiana-danych

mtu24.pl

 • Kupno / sprzedaż samochodu

 • Obsługa klienta

 • Przez konto klienta: https://sso.ergohestia.pl/my.policy

 • Formularze online: https://mtu24.pl/kontakt/

PZU

 • Cesja

 • Zmiana danych osobowo -adresowych

 • Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 

 • Błąd na polisie

 • Dopisanie współwłaściciela

 • Formularze online: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc#zglaszanie-szkody#formularze-online

 • https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/formularze-online/zmien-dane-osobowo-adresowe

 • po zalogowaniu do serwisu moje.pzu.pl

Uniqa

 • Błędy w polisie

 • Dane pojazdu

 • Dane kontaktowe

 • Numer rejestracyjny pojazdu

 • Konto klienta: https://zaloguj.uniqa.pl/#/login

 • Formularze online: https://form.uniqa.pl/ui/moto/data-change

 • Cesja: https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-komunikacyjne/obsluga-polisy/zglos-lub-znies-cesje/

Warta

 • Zgłoszenie kupna / sprzedaży

 • Cesja

https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/  - polu „Twoja polisa”

* Źródło: strony internetowe poszczególnych ubezpieczycieli

W niektórych przypadkach aktualizacja danych w OC wymaga kontaktu telefonicznego z infolinią towarzystwa lub odwiedzin w biurze Agenta. Informacje o preferowanej formie kontaktu w wybranych towarzystwach znajdziesz w tabeli poniżej.

Kontakt w sprawie zmiany danych na polisie OC w wybranych firmach

UbezpieczycielKontakt w sprawie zmiany danych

Allianz

 • tel.: +48 224 224 224

 • w dowolnym biurze Agenta

 • online https://kontakt.allianz.pl/form-standalone/kontakt-z-allianz/

Aviva

 • tel. +48 22 557 44 44

 • mail: bok@aviva.pl

 • online: po zalogowaniu do MojejAvivy

Beesafe

 • online: https://beesafe.pl/kontakt-zglos-zmiane-w-umowie/

Compensa

 • tel. 22 501 61 00 (poniedziałek - piątek; 7:30 - 18:00)

 • mail: centrala@compnsa.pl

 • w dowolnym biurze Agenta

 • online (tylko sprzedaż/nabycie samochodu) https://zgloszenie.compensa.pl/polisy-majatkowe

Ergo Hestia

 • online: https://www.ergohestia.pl/obsluga-online/

Generali

 • zmiana numeru rejestracyjnego: e-mail centrumklienta@generali.pl

 • zmiana danych osobowych lub kontaktowych: e-mail centrumklienta@generali.pl

 • pocztą: Generali TU S.A., Postępu 15b, Warszawa 02-676

 • u Agenta

 • tel.: 913 913 913

 • online (zgłoszenie sprzedaży/kupna): https://moje.generali.pl/sprzedaz-samochodu.html

Link4

 • online: https://www.link4.pl/formularz-kontaktowy lub https://www.link4.pl/zmiana-danych

mtu24.pl

 • konto klienta: https://sso.ergohestia.pl/my.policy

 • formularze online (obsługa klienta, kupno sprzedaż auta): https://mtu24.pl/kontakt/

 • tel.: 58 555 65 00

Proama

 • tel.: 815 815 815

 • mail: centrumklienta@proama.pl

 • pocztą: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

PZU

 • w dowolnym oddziale PZU

 • po umówieniu na spotkanie z Agentem

 • tel.: 801 102 102

 • pocztą: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa

 • zmiana danych pojazdu, błąd w danych: email kontakt@pzu.pl

 • po zalogowaniu do serwisu moje.pzu.pl

 • online: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc#zglaszanie-szkody#formularze-online

Uniqa

 • tel.: 22 599 95 22

 • online: https://www.uniqa.pl/formularze-online/samochod/

Warta

 • zmiana danych na polisie: u Agenta

 • zmiana numeru telefonu: infolinia +48 502 308 308 lub +48 801 308 308

 • formularz kontaktowy: https://www.warta.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/

* Źródło: strony internetowe poszczególnych ubezpieczycieli

Jakie dokumenty będą potrzebne do wprowadzenia zmian w polisie?

Przede wszystkim, zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenia (wniosku, informacji) dotyczącego korekty danych. W zależności od wybranej procedury może to być wspomniany formularz online, skan lub wydrukowany i wypełniony dokument zgłoszenia, udostępniony przez towarzystwo w formacie pdf. Niektóre informacje wystarczy przekazać podczas rozmowy telefonicznej (np. nowy numer rejestracyjny).  

Ubezpieczyciel może także potrzebować wglądu do niektórych dokumentów (w zależności od tematu sprawy, np. dowodu rejestracyjnego, umowy kupna sprzedaży czy faktury za wykup leasingowy). Zostaniesz o tym poinformowany podczas aktualizacji danych na polisie.

O jakie dokumenty może poprosić towarzystwo podczas zgłaszania zmiany na polisie OC?

Czego dotyczy zmiana na polisie OC?Wymagane dokumenty
Adres zameldowania, adres korespondencyjnyWystarczy samo zgłoszenie
PESEL, Regon, imię, nazwiskoDokument potwierdzający zmianę, np. kopia dowodu osobistego, prawo jazdy
CesjaUmowa cesji z bankiem, dane cesjonariusza
Dopisanie współwłaścicielaKopia dowodu rejestracyjnego lub samo zgłoszenie (należy podać dane współwłaściciela)
Zgłoszenie głównego / dodatkowego kierowcyWystarczy zgłoszenie – z reguły należy podać datę urodzenia dodatkowego kierowcy i datę otrzymania prawa jazdy
Numer rejestracyjnyWystarczy samo zgłoszenie
Inne dane dotyczące pojazduKopia dowodu rejestracyjnego
Montaż instalacji gazowejWystarczy samo zgłoszenie. Uwaga! Nie zawsze jest wymagane
Złomowanie samochoduZaświadczenie o demontażu pojazdu

W jakim terminie zgłosić zmiany w polisie OC?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje tylko kwestię zgłoszenia sprzedaży samochodu – masz na to 14 dni od przeprowadzenia transakcji. Nie znajdziesz w niej jednak żadnych informacji dotyczących terminu poinformowania towarzystwa o pozostałych zmianach.

Przyjmij jednak zasadę, że z korektą na polisie OC lepiej nie czekać. Dzięki temu unikniesz problemów proceduralnych. Poza tym, przy dłuższej zwłoce Twój ubezpieczyciel mógłby nabrać podejrzeń, że celowo zwlekałeś z przekazaniem mu informacji.

Pamiętaj, że nawet gdy uda Ci się zataić przed ubezpieczycielem okoliczność, która powoduje zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji czy wypadku, ale wyjdzie to na jaw w późniejszym czasie, będzie on miał prawo do rekalkulacji składki od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Co warto wiedzieć

 • Zmiana danych w polisie OC może dotyczyć np.: korekty danych osobowych, danych pojazdu, teleadresowych czy dodania lub usunięcia dodatkowego użytkownika samochodu.
 • Korekta niektórych informacji w umowie czasami wiąże się z ponownym naliczeniem składki OC.
 • Większość spraw związanych z aktualizacją danych na polisie OC załatwisz online.
 • Procedury zgłoszenia zmiany danych na polisie OC mogą różnić się w każdym towarzystwie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy moja polisa OC straci ważność, jeśli nie poinformuję towarzystwa o zmianie danych?

  Nie. Umowa OC nie może być rozwiązana z tego powodu. Jeśli spowodujesz szkodę ubezpieczonym pojazdem, Twoje towarzystwo pokryje jej koszt. Może jednak równocześnie dokonać ponownej kalkulacji składki na podstawie zaktualizowanych danych i wezwać Cię do dopłaty (jeśli po przeliczeniu cena OC będzie wyższa niż wcześniej pobrana opłata).

 2. Dziecko a OC – czy o urodzeniu dziecka warto informować ubezpieczyciela?

  Niektóre firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę liczbę i wiek dzieci właściciela pojazdu. Jednak ma to niewielki wpływ na wysokość składki OC. Po urodzeniu dziecka można wprawdzie zapytać swojego ubezpieczyciela czy taka informacja ma dla niego znaczenie, jednak w większości firm nie wpłynie to w żaden sposób na Twoją umowę.

 3. Czy muszę informować towarzystwo o zmianie miejsca parkowania pojazdu?

  Jeśli wykupiłeś wyłącznie ubezpieczenie OC, to nie ma takiej potrzeby. Ubezpieczyciel będzie jednak zainteresowanym tym czynnikiem, gdy obejmuje ochroną Twój pojazd także w zakresie AC (autocasco). Zmiana miejsca parkowania pojazdu nocą oznacza bowiem zmianę prawdopodobieństwa jego kradzieży czy uszkodzenia przez osoby trzecie.

 4. Czy mogę korzystać z polisy zbywcy, jeśli nie zgłosiłem nowego numeru rejestracyjnego pojazdu?

  Tak. Brak takiego zgłoszenia nie wpływa na odpowiedzialność towarzystwa za szkodę. Nie ma także znaczenia podczas wyceny składki OC. Warto jednak zadbać o to, aby na polisie znalazł się właściwy numer rejestracyjny samochodu. Poinformowanie ubezpieczyciela o nowym numerze rejestracyjnym zagwarantuje Ci przede wszystkim, że w bazie UFG znajdą się aktualne i poprawne dane Twojego pojazdu.