O zbyciu pojazdu należy powiadomić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu lub podpisania umowy darowizny. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.

O sprzedaży samochodu trzeba powiadomić również towarzystwo ubezpieczeniowe. W tym przypadku termin wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży auta czy też umowy darowizny. Wyjaśniamy krok po kroku, jak i gdzie złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jaka kara grozi za niezgłoszenie sprzedaży samochodu?

Od 1 stycznia 2020 r. w wyniku nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu musi poinformować właściwy dla miejsca zamieszkania wydział komunikacji o zbyciu samochodu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub zawarcia umowy darowizny. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, grozi mu kara pieniężna od 200 do 1000 zł.

Uwaga! Od 1 lipca 2021 r. termin zgłoszenia zbycia pojazdu został wydłużony do 60 dni. Będzie on obowiązywał do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Konsekwencje w przypadku niezgłoszenia zbycia auta i złamania przepisów drogowych przez nabywcę

Jednak kara pieniężna to nie jedyna przykra konsekwencja, na jaką się narażamy nie zgłaszając sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji. Jeśli nabywca nie przerejestruje szybko auta na siebie, a jednocześnie my nie dopełnimy tego obowiązku, nadal możemy figurować w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) jako właściciel. W efekcie, gdy osoba której sprzedaliśmy samochód spowoduje wypadek lub stłuczkę, możemy zostać zmuszeni do tłumaczenia się, że pojazd już do nas nie należy.

Na podobne nieprzyjemności narażamy się, jeśli nabywca auta otrzyma mandat z fotoradaru lub za brak uiszczenia opłaty za parkowanie. Jeżeli nie przerejestrował samochodu na siebie, możemy dostać wezwanie do wskazania kierującego w momencie popełnienia wykroczenia drogowego. W skrajnym przypadku pojazd może zostać użyty do popełnienia przestępstwa, co grozi nam jeszcze poważniejszymi konsekwencjami.

Konsekwencje w przypadku niezgłoszenia zbycia auta do towarzystwa ubezpieczeniowego

Niezgłoszenie zbycia pojazdu może nas narazić na kłopoty ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Przykładowo, jeśli opłacaliśmy składkę OC na raty i po sprzedaży auta nabywca również nie skontaktował się z ubezpieczycielem, towarzystwo (nieświadome zmiany posiadacza auta) będzie oczekiwało od nas uiszczenia kolejnej wpłaty. Jeśli jego monity nie poskutkują, umowa ubezpieczenia wygaśnie automatycznie na koniec okresu ochrony.

Jednocześnie, gdy w tym czasie nabywca nie zdąży przerejestrować samochodu na siebie, system wytypuje nas jako właściciela nieposiadającego ważnego ubezpieczenia OC. Tymczasem nawet za jeden dzień przerwy w ciągłości polisy grożą wysokie kary.

Kary za brak OC w 2023 roku

Oczywiście umowa kupna-sprzedaży umożliwi nam udowodnienie, że sprzedany samochód nie jest już naszą własnością. Jednak w razie niepowiadomienia wydziału komunikacji oraz ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu, niepotrzebnie narażamy się na liczne problemy.

Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu?

O zbyciu pojazdu należy powiadomić właściwy dla miejsca zamieszkania wydział komunikacji. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, z której zwykle korzystają osoby prywatne kupujące lub sprzedające używane auta. Dokument powinien zawierać następujące dane:

 • datę i miejsce sprzedaży auta,
 • dane dotychczasowego właściciela pojazdu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL. Jeśli auto posiada współwłaściciela, jego dane oraz podpis również muszą widnieć na umowie,
 • dane nabywcy pojazdu – takie same, jak w przypadku zbywcy,
 • numer VIN, marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, przebieg i numer rejestracyjny pojazdu,
 • data i godzina przekazania samochodu,
 • oświadczenie dotychczasowego właściciela samochodu, że auto jest jego własnością i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia lub zastawu,
 • oświadczenie nabywcy o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń,
 • listę dokumentów przekazanych przez zbywcę wraz z sprzedanym samochodem nabywcy, czyli dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC. Dodatkowo może to być karta pojazdu (jeśli została wydana), czy książka serwisowa.

Umowę kupna-sprzedaży samochodu należy sporządzić w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na dokumencie muszą znaleźć się własnoręczne podpisy zbywcy i nabywcy auta.

Jak osobiście zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji?

Jednym ze sposobów na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu jest osobista wizyta w wydziale komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, może od znajdować się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub dzielnicy. Na miejscu należy okazać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, którym posłużyliśmy się przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu,
 • oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu,
 • wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które można pobrać ze strony internetowej urzędu lub osobiście w jego siedzibie.

Kto może zgłosić zbycie pojazdu?

Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, wszyscy muszą udać się osobiście do wydziału komunikacji. Można tego uniknąć, jeśli wystawią pisemne pełnomocnictwo jednej osobie. W takim przypadku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (może wzrosnąć do 22 zł, gdy składamy pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem).

Dokument powinien zawierać następujące dane:

 • data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,
 • dane i podpis udzielającego lub udzielających pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważnionej do otrzymania pełnomocnictwa,
 • markę, model, numer rejestracyjny i VIN pojazdu,
 • informację, jakiej czynności dotyczy pełnomocnictwo, czyli zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
Uwaga! Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa nie jest pobierana, jeśli współwłaścicielem pojazdu jest członek najbliższej rodziny. Zaliczamy do nich męża, żonę, syna, córkę, ojca, matkę, brata i siostrę.

Do kiedy trzeba zgłosić zbycie pojazdu?

Właściciel samochodu powinien udać się do urzędu w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zbycia pojazdu, np. od dnia, w którym została podpisana umowa kupna-sprzedaży czy też umowa darowizny. 1 lipca 2021 roku termin ten wydłużono do 60 dni.  Będzie on obowiązywał aż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19.

Jak wypełnić zawiadomienie o zbyciu pojazdu? (wzór)

Najłatwiej będzie wypełnić druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu posługując się umową kupna-sprzedaży samochodu, w której zawarte są wszelkie potrzebne informacje. W dokumencie należy uzupełnić:

 • datę i miejscowość,
 • dane właściciela lub współwłaścicieli samochodu,
 • nazwę urzędu, w którym mieści się właściwy wydział komunikacji,
 • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN itd.),
 • dane nabywcy samochodu (imię, nazwisko, adres i numer PESEL),
 • informację o rodzaju dokumentu (w tym przypadku umowa kupna-sprzedaży) przeniesienia własności samochodu wraz z datą transakcji,
 • własnoręczny podpis właściciela pojazdu. Jeśli współwłaściciel nieobecny w urzędzie udzielił nam pełnomocnictwa, należy również podpisać się za niego z dopiskiem „z upoważnienia”.

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (docx)

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (pdf)

Potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu jest adnotacja urzędowa (zazwyczaj pieczątka wraz z datą i podpisem urzędnika) na kopii złożonego dokumentu.

Jak zgłosić zbycie pojazdu przez internet?

O wiele prostszym rozwiązaniem niż osobista wizyta w wydziale komunikacji może być złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu przez internet. W tym celu trzeba posiadać profil zaufany oraz skan umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Jak założyć profil zaufany?

Procedura dotycząca założenia profilu zaufanego będzie się nieco różnić, w zależności od tego, jaką ścieżkę wybierzesz.

 • Masz konto internetowe w jednym z banków: PKO Bank, Bank Pekao, Inteligo, Santander, ING, Millennium Bank, mBank, Alior Bank, bank spółdzielczy (sprawdź, czy twój bank potwierdza PZ), BOŚ Bank, Bank Credit Agricole, BNP Paribas, Getin Bank lub konto zaufane Envelo.

Korzystając z pośrednictwa Twojego banku szybko i przede wszystkim bezpiecznie założysz i potwierdzisz profil zaufany, ponieważ Twoje dane zostały już uwierzytelnione podczas zakładania konta. Są one wiarygodne i nie musisz ich już potwierdzać osobiście w urzędzie.

Do identyfikacji i założenia profilu zaufanego za pośrednictwem banku będą potrzebne tylko podstawowe informacje: Twoje imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL.

Co musisz zrobić?

 1. Sprawdź, czy Twój bank może założyć profil zaufany (zadzwoń na infolinię lub wejdź na stronę banku).
 2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
 3. Znajdź formularz zakładania profilu zaufanego.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcją (wskazówki będziesz otrzymywać na bieżąco podczas całego procesu rejestracji).

Profil zaufany możesz także potwierdzić na pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy będziesz chciał zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, powinieneś wybierać opcję logowania przez system Twojego banku.

 • Masz dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód) i czytnik NFC

Jeżeli masz dowód osobisty z warstwą elektroniczną, na stronie https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage wybierz opcję e-dowód i postępuj dalej zgodnie z podaną tam instrukcją.

Pamiętaj, że z tej opcji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które oprócz nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną posiadają czytnik umożliwiający połączenie dowodu z komputerem (tzw. czytnik NFC) oraz zainstalowane wcześniej oprogramowanie e-dowodu.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod

 • Masz kwalifikowany podpis elektroniczny

Aby skorzystać z tej opcji, musisz mieć zainstalowaną wcześniej aplikację Podpis Kwalifikowany. Jeśli jej nie posiadasz – kliknij kafelek "Certyfikat kwalifikowany" na stronie https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=jm3kclwkrkr2wrwxbrgc

Zakładanie profilu zaufanego krok po kroku:

 1. Wejdź na stronę profilu zaufanego (https://pz.gov.pl/pz/index) i kliknij “Zarejestruj się”
 2. Wypełnij formularz (zapamiętaj identyfikator użytkownika i hasło)
 3. Kliknij “Zarejestruj się” - otrzymasz komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego
 4. Wpisz kod - otrzymasz kolejny komunikat z potwierdzeniem, że Twój wniosek o profil zaufany został pomyślnie złożony
 5. Wybierz opcję potwierdzenia certyfikatem kwalifikowanym
 6. Uruchom aplikację Podpis Kwalifikowany i rozpocznij proces
 7. Kliknij "Przejdź do podpisu" (okienko Krok 4 w aplikacji), a po pojawieniu się możliwości wyboru/wskazania certyfikatu kwalifikowanego wykonaj Krok 5
 8. Kliknij "Podpisz dokument" (Krok 6)
 9. W nowym oknie wprowadź PIN
 10. Potwierdź wykonanie wszystkich kroków w aplikacji Podpis Kwalifikowany (Krok 7)
 11. Wrócisz do przeglądarki internetowej - Kliknij “Potwierdź wykonanie kroków”.
 • Chcesz złożyć wniosek online i potwierdzić w rozmowie wideo z urzędnikiem

Przed złożeniem wniosku powinieneś przygotować: nazwę użytkownika i hasło (ustalasz je samodzielnie) oraz dane do kontaktu (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Następnie:

 1. Kliknij przycisk "Załóż profil zaufany" na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 2. Ustal dane potrzebne do logowania: nazwę użytkownika i hasło
 3. Podaj swoje dane
 4. Wybierz aplikację do rozmowy wideo z urzędnikiem
 5. Wybierz dzień i godzinę, w których chciałbyś odbyć rozmowę
 6. Sprawdź dane na podsumowaniu wniosku
 7. Potwierdź wysłanie wniosku

Po wysłaniu wniosku otrzymasz kod autoryzacyjny na podany przez Ciebie numer telefonu - wpisz go w odpowiednie pole i kliknij “dalej”. Na Twój adres e-mail dostaniesz natomiast trzy wiadomości: potwierdzenie założenia konta w serwisie profil zaufany, potwierdzenie wysłania wniosku oraz zaproszenie na rozmowę wideo.

Ustalonego dnia, o ustalonej godzinie wystarczy kliknąć w link przysłany w zaproszeniu i poczekać na połączenie z urzędnikiem.

 • Chcesz złożyć wniosek online i potwierdzić w punkcie potwierdzającym

Przed złożeniem wniosku powinieneś przygotować: nazwę użytkownika i hasło (ustalasz je samodzielnie) oraz dane do kontaktu (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Następnie:

 1. Kliknij przycisk "Załóż profil zaufany" na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 2. Kliknij “Zarejestruj się”
 3. Wybierz “Wniosek online”
 4. Wypełnij formularz
 5. Sprawdź dane na podsumowaniu wniosku
 6. Potwierdź kodem SMS poprawne wypełnienie wniosku

W powyższych krokach złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego. Później wystarczy udać się do wybranego punktu potwierdzającego (listę takich punktów znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) i potwierdzić tam założenie profilu zaufanego (potrzebny będzie ważny dowód osobisty lub paszport). Masz na to 14 dni od daty złożenia wniosku.

Uwaga! W niektórych punktach potwierdzających wymagane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę.

Kto może zgłosić zbycie pojazdu przez internet?

Tak jak w przypadku zgłoszenia w urzędzie, zbycie samochodu zarejestrowanego w Polsce zgłasza dotychczasowy właściciel pojazdu, który na przykład darował go innej osobie/osobom lub sprzedał.

Jeśli samochód ma współwłaściciela, nie trzeba dołączać pełnomocnictwa ani upoważnienia, a tylko zaznaczyć w internetowym formularzu, że działamy za jego zgodą.

Jak wygląda proces zgłoszenia sprzedaży auta online?

Wystarczy wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

W kolejnym kroku trzeba kliknąć w przycisk „Start”, a także zaznaczyć pole „Zbycie pojazdu”. Dalej należy odpowiedzieć na pytanie: „Czy twoje dane są w dowodzie rejestracyjnym?”. Jeśli tak, następnie wystarczy wybrać pole „Wyślij zgłoszenie sprzedaży samochodu”. Po zalogowaniu się przez profil zaufany, będziemy mogli wypełnić internetowy formularz i wysłać online zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Nie musimy ręcznie wpisywać swoich danych, które są pobierane przez system automatycznie. Wystarczy je zaakceptować, a uzupełnić jedynie informacje o nabywcy auta.

W kolejnym kroku należy załączyć skan umowy kupna-sprzedaży i wybrać z listy właściwy wydział komunikacji. Potem po zatwierdzeniu podpisem elektronicznym lub certyfikatem kwalifikowanym, otrzymamy na skrzynkę ePUAP urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu przez internet.

Jak powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu?

Zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu pojazdu trzeba w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Tak wynika z art. 32. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Jeśli nie dopełnimy tego obowiązku w terminie, ubezpieczyciel może np. wezwać nas do uregulowania nieopłaconej składki OC. Taka sytuacja może zdarzyć się w przypadku, kiedy polisa przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu można pobrać ze strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Uzupełnijmy w nim następujące informacje:

 • datę i miejscowość,
 • dane osobowe zbywcy pojazdu,
 • numer ubezpieczenia OC,
 • pełną nazwę ubezpieczyciela,
 • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN),
 • dane nabywcy pojazdu (imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania i zamieszkania).

Do zawiadomienia o zbyciu pojazdu trzeba dołączyć dowód sprzedaży auta lub umowę darowizny (w zależności od zawartej umowy). Najwygodniej najpierw powiadomić osobiście lub zdalnie wydział komunikacji, a następnie ubezpieczyciela. Jeśli o sprzedaży samochodu informujemy towarzystwo przez internet, załączmy również skan umowy kupna-sprzedaży (darowizny) z pieczątką urzędową.

Zgodnie z przepisami zbywca pojazdu ma obowiązek przekazać polisę OC nabywcy, który może, lecz nie musi kontynuować ją do końca umowy. Jeśli nowy właściciel samochodu wypowie dotychczasowe ubezpieczenie, przysługuje nam zwrot niewykorzystanej części składki. Warto ustalić to z kupującym auto przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Uwaga! Jeśli sprzedany samochód posiada ważne ubezpieczenie AC, to sprzedawcy zawsze przysługuje zwrot niewykorzystanej części składki.

Co warto wiedzieć?

 • Wydział komunikacji trzeba poinformować o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 • Za niepowiadomienie wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni grozi kara od 200 do 1000 zł.
 • Ubezpieczyciela trzeba poinformować o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 • Zbywca pojazdu ma obowiązek przekazać polisę OC nabywcy samochodu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 1. Czy pojazd można zbyć tylko w formie umowy kupna-sprzedaży?

  Nie. Najczęściej z umowy kupna-sprzedaży korzystają osoby prywatne zbywające lub nabywające używane samochody. Ze względów podatkowych pomiędzy członkami najbliższej rodziny, znacznie korzystniejsza będzie umowa darowizny. Natomiast podczas zakupu auta od przedsiębiorcy czy w komisie, może zostać wystawiona faktura.

 2. Czy warto kontynuować OC zbywcy pojazdu?

  To zależy. Dotychczasowy ubezpieczyciel ma prawo do przeprowadzenia rekalkulacji składki, czyli ponownego przeliczenia jej wysokości. Jeśli zaproponowana cena OC będzie dla nas niezadowalająca, możemy wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Warto wówczas porównać ze sobą oferty co najmniej kilku innych towarzystw.

 3. Czy OC zbywcy pojazdu przedłuża się automatycznie na kolejny rok?

  Nie. Jeśli nowy właściciel samochodu zdecyduje się kontynuować OC zbywcy pojazdu, to musi pamiętać, że nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Obowiązkiem nabywcy auta je samodzielny zakup nowej polisy, aby zachować ciągłość ubezpieczenia pojazdu.

 4. Czy zbywca pojazdu musi przekazać nabywcy polisę AC?

  Nie. Polisa OC jest obowiązkowa, a zbywca pojazdu zgodnie z przepisami musi przekazać ją nabywcy. Jednak ubezpieczenie AC jest dobrowolne, po sprzedaży samochodu byłemu właścicielowi zawsze przysługuje zwrot niewykorzystanej części składki.

 5. Ile kosztuje zgłoszenie zbycia samochodu?

  Zarówno zgłoszenie zbycia, jak i zgłoszenie nabycia samochodu nie podlega opłacie. Niewielki koszt poniesiesz tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa podczas składania zawiadomienia w urzędzie. W takim przypadku, do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty (17 zł lub 22 zł).

 6. Ile trzeba czekać na zarejestrowanie zgłoszenia o zbyciu pojazdu?

  Twoje internetowe zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy tylko pismo trafi do urzędu. Urząd nie ma obowiązku wydawania pisemnego potwierdzenia takiej rejestracji. Nie otrzymasz więc oddzielnego dokumentu urzędowego. Jeśli zgłaszasz zbycie pojazdu w urzędzie, na złożonym dokumencie pracownik urzędu potwierdzi przyjęcie zawiadomienia (urzędową adnotacją).

  Urzędnicy przyjmują z reguły zgłoszenie o zbyciu pojazdu od razu. Formalności mogą się przeciągnąć tylko jeśli zaistnieje taka potrzeba, np. brakuje dokumentów lub urzędnik chce sprawdzić dokładniej sprawę.