O zbyciu pojazdu trzeba powiadomić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania, w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu. Za niedopełnienie tego obowiązku, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.

O sprzedaży samochodu trzeba powiadomić również towarzystwo ubezpieczeniowe. W tym przypadku termin wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży auta. Wyjaśniamy krok po kroku, jak i gdzie złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jaka kara grozi za niezgłoszenie sprzedaży samochodu?

Od 1 stycznia 2020 r. w wyniku nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu musi poinformować właściwy dla miejsca zamieszkania wydział komunikacji o zbyciu samochodu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, grozi mu kara pieniężna od 200 do 1000 zł.

Uwaga! Od 1 lipca 2021 r. termin zgłoszenia zbycia pojazdu został wydłużony do 60 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Będzie obowiązywał do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Jednak kara pieniężna to nie jedyna przykra konsekwencja, na jaką się narażamy, nie zgłaszając sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji. Jeśli nabywca nie przerejestruje szybko auta na siebie, a jednocześnie my nie dopełnimy tego obowiązku, nadal możemy figurować w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) jako właściciel. W efekcie gdy osoba, której sprzedaliśmy samochód spowoduje wypadek lub stłuczkę, możemy zostać zmuszeni do konieczności tłumaczenia się, że pojazd już do nas nie należy.

Na podobne nieprzyjemności narażamy się, jeśli nabywca auta otrzyma mandat z fotoradaru lub za brak uiszczenia opłaty za parkowanie. Jeżeli nie przerejestrował samochodu na siebie, możemy dostać wezwanie do wskazania kierującego w momencie popełnienia wykroczenia drogowego. W skrajnym przypadku pojazd może zostać użyty do popełnienia przestępstwa, co grozi nam jeszcze poważniejszymi konsekwencjami.

Niezgłoszenie zbycia pojazdu może nas również narazić na kłopoty ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jeśli opłacamy składki na raty i po sprzedaży auta nie uregulujemy kolejnej, umowa ubezpieczenia automatycznie wygaśnie. Jednocześnie, gdy w tym czasie nabywca nie zdąży przerejestrować samochodu na siebie, system wytypuje nas jako właściciela nieposiadającego ważnego ubezpieczenia OC. Tymczasem nawet za jeden dzień przerwy w ciągłości polisy grożą wysokie kary.

kara za brak OC 2021

Oczywiście umowa kupna-sprzedaży umożliwi nam udowodnienie, że sprzedany samochód nie jest już naszą własnością. Jednak w razie niepowiadomienia wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu, niepotrzebnie narażamy się na liczne, poważne problemy.

Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu?

O zbyciu pojazdu należy powiadomić właściwy dla miejsca zamieszkania wydział komunikacji. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, z której zwykle korzystają osoby prywatne kupujące lub sprzedające używane auta. Dokument powinien zawierać następujące dane:

 • datę i miejsce sprzedaży auta,
 • dane dotychczasowego właściciela pojazdu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL. Jeśli auto posiada współwłaściciela, jego dane oraz podpis również muszą widnieć na umowie,
 • dane nabywcy pojazdu – takie same, jak w przypadku zbywcy,
 • numer VIN, marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, przebieg i numer rejestracyjny pojazdu,
 • data i godzina przekazania samochodu,
 • oświadczenie dotychczasowego właściciela samochodu, że auto jest jego własnością i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia lub zastawu,
 • oświadczenie nabywcy o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń,
 • listę dokumentów przekazanych przez zbywcę wraz z sprzedanym samochodem nabywcy, czyli dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC. Dodatkowo może to być karta pojazdu (jeśli została wydana), czy książka serwisowa.

Umowę kupna-sprzedaży samochodu należy sporządzić w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na dokumencie muszą znaleźć się własnoręczne podpisy zbywcy i nabywcy auta.

Jak osobiście zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji?

Jednym ze sposobów na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu, jest osobista wizyta w wydziale komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, może od znajdować się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub dzielnicy. Na miejscu należy okazać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, którym posłużyliśmy się przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu,
 • oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu,
 • wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które można pobrać ze strony internetowej urzędu lub osobiście w jego siedzibie.

Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, wszyscy muszą udać się osobiście do wydziału komunikacji. Można tego uniknąć, jeśli wystawią pisemne pełnomocnictwo jednej osobie. W takim przypadku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (może wzrosnąć do 22 zł, gdy składamy pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem). Dokument powinien zawierać następujące dane:

 • data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,
 • dane i podpis udzielającego lub udzielających pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważnionej do otrzymania pełnomocnictwa,
 • markę, model, numer rejestracyjny i VIN pojazdu,
 • informację, jakiej czynności dotyczy pełnomocnictwo, czyli zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
Uwaga! Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa nie jest pobierana, jeśli współwłaścicielem pojazdu jest członek najbliższej rodziny. Zaliczamy do nich męża, żonę, syna, córkę, ojca, matkę, brata i siostrę.

Jak wypełnić zawiadomienie o zbyciu pojazdu? (wzór)

Najłatwiej będzie wypełnić druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu posługując się umową kupna-sprzedaży samochodu, w której zawarte są wszelkie potrzebne informacje. W dokumencie należy uzupełnić:

 • datę i miejscowość,
 • dane właściciela lub współwłaścicieli samochodu,
 • nazwę urzędu, w którym mieści się właściwy wydział komunikacji,
 • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN itd.),
 • dane nabywcy samochodu (imię, nazwisko, adres i numer PESEL),
 • informację o rodzaju dokumentu (w tym przypadku umowa kupna-sprzedaży) przeniesienia własności samochodu wraz z datą transakcji,
 • własnoręczny podpis właściciela pojazdu. Jeśli współwłaściciel nieobecny w urzędzie udzielił nam pełnomocnictwa, należy również podpisać się za niego z dopiskiem „z upoważnienia”.

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (docx)

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (pdf)

Potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu, jest pieczątka na umowie kupna-sprzedaży, wraz z datą i podpisem urzędnika, który przyjął pismo.

Jak zgłosić zbycie pojazdu przez internet?

O wiele prostszym rozwiązaniem niż osobista wizyta w wydziale komunikacji, może być złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu przez internet. W tym celu trzeba posiadać profil zaufany oraz skan umowy kupna-sprzedaży samochodu. Następnie wystarczy wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

W kolejnym kroku trzeba kliknąć w przycisk „Start”, a także zaznaczyć pole „Zbycie pojazdu”. Dalej należy odpowiedzieć na pytanie: „Czy twoje dane są w dowodzie rejestracyjnym?”. Jeśli tak, następnie wystarczy wybrać pole „Wyślij zgłoszenie sprzedaży samochodu”. Po zalogowaniu się przez profil zaufany, będziemy mogli wypełnić internetowy formularz i wysłać online zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Nie musimy ręcznie wpisywać swoich danych, które są pobierane przez system automatycznie. Wystarczy je zaakceptować, a uzupełnić jedynie informacje o nabywcy auta. Jeśli samochód ma współwłaściciela, nie trzeba dołączać pełnomocnictwa ani upoważnienia, a tylko zaznaczyć, że działamy za jego zgodą. W kolejnym kroku należy załączyć skan umowy kupna-sprzedaży i wybrać z listy właściwy wydział komunikacji. Potem po zatwierdzeniu podpisem elektronicznym lub certyfikatem kwalifikowanym, otrzymamy na skrzynkę ePUAP urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu przez internet.

Jak powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu?

Zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu pojazdu trzeba w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Tak wynika z art. 32. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – przypomina Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Jeśli nie dopełnimy tego obowiązku w terminie, ubezpieczyciel może np. wezwać nas do uregulowania nieopłaconej składki OC. Taka sytuacja może zdarzyć się w przypadku, kiedy polisa przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu można pobrać ze strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Uzupełnijmy w nim następujące informacje:

 • datę i miejscowość,
 • dane osobowe zbywcy pojazdu,
 • numer ubezpieczenia OC,
 • pełną nazwę ubezpieczyciela,
 • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN),
 • dane nabywcy pojazdu (imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania i zamieszkania).

Do zawiadomienia o zbyciu pojazdu trzeba dołączyć dowód sprzedaży auta. Najwygodniej najpierw powiadomić osobiście lub zdalnie wydział komunikacji, a następnie ubezpieczyciela. Jeśli o sprzedaży samochodu informujemy towarzystwo przez internet, załączmy również skan umowy kupna-sprzedaży z pieczątką urzędową.

Zgodnie z przepisami zbywca pojazdu ma obowiązek przekazać polisę OC nabywcy, który może, lecz nie musi kontynuować ją do końca umowy. Jeśli nowy właściciel samochodu wypowie  dotychczasowe ubezpieczenie, przysługuje nam zwrot niewykorzystanej części składki. Warto ustalić to z kupującym auto przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Uwaga! Jeśli sprzedany samochód posiada ważne ubezpieczenie AC, to sprzedawcy zawsze przysługuje zwrot niewykorzystanej części składki.

Źródła:

 1. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

Co warto wiedzieć?

 1. Wydział komunikacji trzeba poinformować o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 2. Za niepowiadomienie wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni, grozi kara od 200 do 1000 zł.
 3. Ubezpieczyciela trzeba poinformować o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 4. Zbywca pojazdu ma obowiązek przekazać polisę OC nabywcy samochodu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 1. Czy pojazd można zbyć tylko w formie umowy kupna-sprzedaży?

  Nie. Najczęściej z umowy kupna-sprzedaży korzystają osoby prywatne zbywające lub nabywające używane samochody. Ze względów podatkowych pomiędzy członkami najbliższej rodziny, znacznie korzystniejsza będzie umowa darowizny. Natomiast podczas zakupu auta od przedsiębiorcy czy w komisie, może zostać wystawiona faktura.

 2. Czy warto kontynuować OC zbywcy pojazdu?

  To zależy. Dotychczasowy ubezpieczyciel ma prawo do przeprowadzenia rekalkulacji składki, czyli ponownego przeliczenia jej wysokości. Jeśli zaproponowana cena OC będzie dla nas niezadowalająca, możemy wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Warto wówczas porównać ze sobą oferty co najmniej kilku innych towarzystw.

 3. Czy OC zbywcy pojazdu przedłuża się automatycznie na kolejny rok?

  Nie. Jeśli nowy właściciel samochodu zdecyduje się kontynuować OC zbywcy pojazdu, to musi pamiętać, że nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Obowiązkiem nabywcy auta je samodzielny zakup nowej polisy, aby zachować ciągłość ubezpieczenia pojazdu.

 4. Czy zbywca pojazdu musi przekazać nabywcy polisę AC?

  Nie. Polisa OC jest obowiązkowa, a zbywca pojazdu zgodnie z przepisami musi przekazać ją nabywcy. Jednak ubezpieczenie AC jest dobrowolne, po sprzedaży samochodu byłemu właścicielowi zawsze przysługuje zwrot niewykorzystanej części składki.