Samych tylko mieszkań jest w Polsce ponad 14 milionów, więc ochrona majątku w postaci ubezpieczenia powinna dotyczyć praktycznie każdego. Ważna jest jednak nie jakakolwiek polisa, ale odpowiednio dobrane jej elementy.

Ponad 60% Polaków posiada ubezpieczenie majątkowe odnoszące się do nieruchomości. Te dane częściowo są  wymuszone przez banki, które wymagają zabezpieczenia w postaci polisy mieszkaniowej do udzielanego kredytu hipotecznego.

jak zmieni się majątek polaków

Co obejmuje ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenie majątkowe stanowi osobny dział ubezpieczeń gospodarczych i jest wyraźnie odseparowane od ubezpieczenia osobowego. Wśród polis majątkowych wyróżniamy turystyczną, komunikacyjną (OC i AC) i mieszkaniową. Przedmiotem takiego ubezpieczenia może więc być wycieczka, samochód lub nieruchomość. 

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości warto zaznaczyć, że nie wszystkie mieszkania i domy można objąć ochroną. Problem z ubezpieczeniem, a dokładnie z wypłatą odszkodowania, możemy mieć, gdy:

  • nieruchomość nie jest trwale zamieszkana,
  • zbudowana jest z materiałów bardzo podatnych na ogień,
  • nieruchomość jest przeznaczona do rozbiórki lub niezdatna do zamieszkania.

Polisa mieszkaniowa może chronić nie tylko budynki i lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia przynależne (piwnica czy garaż),budynki i budowle znajdujące się na posesji (wiata, altana, budynek gospodarczy, itd.),a nawet poza nią, jak dom letniskowy czy nagrobek. Towarzystwa ubezpieczają również inwestycje budowlane, czyli tzw. domy w budowie. 

Z czego składa się ubezpieczenie majątkowe?

Polisa mieszkaniowa może mieć różne formy i można ją dopasować do indywidualnych potrzeb, np. poprzez wybranie odpowiednich dodatków i ustalenie sum ubezpieczenia. Na ubezpieczenie nieruchomości składa się kilka elementów.

Przedmiot ubezpieczenia – polisa może obejmować samą nieruchomość (mury),elementy stałe i ruchomości, a także budynki oraz zabudowania znajdujące się na posesji. Możliwe jest również włączenie w nią m. in. domu letniskowego, zwierząt domowych (zalicza się je do ruchomości) oraz dodatków dla lokatorów (OC w życiu prywatnym czy NWW). 

Zakres ochrony – ubezpieczenie może chronić nas przez zdarzeniami losowymi (pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, itd.) oraz przed działalnością osób trzecich (m. in. kradzież z włamaniem, wandalizm, graffiti).

Sumy ubezpieczenia – są indywidualnie ustalane dla murów, elementów stałych, ruchomości oraz OC w życiu prywatnym. Tak nazywa się górną granicę odszkodowania, jakie możemy uzyskać. 

Wyłączenia odpowiedzialności – czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Zawsze opisane są szczegółowo w ogólnych warunkach umowy.

Limity odpowiedzialności – może to być franszyza redukcyjna (polisa nie dotyczy szkód np. poniżej 100 zł) lub ograniczenia odnoszące się do rozszerzeń, jak chociażby domowego assistance (np. maksymalna liczba interwencji specjalisty w skali roku).

Odszkodowanie z polisy majątkowej - o tym pamiętaj

Rolą polisy majątkowej jest finansowe zrekompensowanie poniesionych strat. Nigdy nie zyskamy dzięki niej więcej, niż straciliśmy. Przykładowo, jeśli ubezpieczymy dom wart 400 000 zł na 500 000 zł i on całkowicie spłonie, to towarzystwo wypłaci nam tylko 400 000 zł. Taką sytuację określa się mianem nadubezpieczenia i jest ona niekorzystna, ponieważ płaci się przy niej zbyt dużą składkę. 

Niedoubezpieczenie jest jeszcze większym błędem, który może przynieść nam spore straty. Załóżmy, że ubezpieczyliśmy mieszkanie warte 300 000 zł na kwotę 200 000 zł. Płacimy wówczas nieco mniejszą składkę, ale przy maksymalnych szkodach, ubezpieczyciel wypłaci nam tylko 2/3 wartości nieruchomości.  

Polisy majątkowe nie dają również możliwości uzyskania podwójnego odszkodowania. Nawet, jeśli ubezpieczymy dom w dwóch towarzystwach, to i tak łączna suma odszkodowań nie może przekroczyć poniesionych strat. 

Czy ubezpieczenie majątkowe to obowiązek?

W odniesieniu do nieruchomości o obowiązku nabycia polisy możemy mówić w przypadku gospodarstw rolnych, ale też nie wszystkich – tylko gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 hektar muszą posiadać ubezpieczenie rolnicze.

Błędnym jest przekonanie o konieczności ubezpieczenia nieruchomości przy kredycie hipotecznym. Bank nie jest podmiotem, który może narzucić nam nabycie jakiegokolwiek produktu ubezpieczeniowego. Ma on natomiast pełne prawo do uzależnienia udzielenia kredytu od kupna polisy. Zawsze możemy odmówić, ale wówczas nie dostaniemy pożyczki. 

Podobnie rzecz się ma z biurami podróży, w których wykupujemy wycieczki, gdzie nabycie przynajmniej minimalnego ubezpieczenia turystycznego jest warunkiem, który trzeba spełnić, aby pojechać w podróż.

Ubezpieczenie majątkowe – najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzmy sobie na kilka pytań, które często nurtują osoby zainteresowane ubezpieczeniem majątkowym.

1. Co zrobić, kiedy w polisie znajdziemy błąd?

Wszystkie nieścisłości należy zgłosić towarzystwu w terminie do 7 dni od otrzymania polisy.

2. Co zrobić, kiedy pierwsza rata była opłacona kartą kredytową – jak zapłacić kolejne?

Kolejne raty zostaną automatycznie pobrane z karty przez ubezpieczyciela, także nie trzeba ich płacić bezpośrednio. Jeśli dane karty uległy zmianie w trakcie trwania polisy, trzeba to zgłosić towarzystwu.

3. Czy trzeba potwierdzać towarzystwu wpłatę kolejnej raty?

Nie, nie jest to konieczne. Wpłaty będę odnotowywane automatycznie, a jeśli któraś nie zostanie odnotowana, towarzystwo samo zgłosi się do nas z prośbą o wyjaśnienie.

4. Co zrobić, jeśli zmieniły się nasze dane adresowe lub kontaktowe?

O każdej zmianie można poinformować towarzystwo w najbardziej wygodny dla nas sposób: telefonicznie, za pomocą formularza online czy drogą mailową.

5. W jakim terminie i w jaki sposób otrzymamy zwrot składki, jeśli sprzedamy ubezpieczoną nieruchomość?

Ubezpieczony powinien zgłosić taki fakt do 14 dni od dokonania transakcji, a także podać numer konta, na który przesłane mają być pieniądze. 

6. W jakim terminie otrzymuje się informację o możliwości odnowienia polisy? 

Towarzystwo powinno odezwać się do klienta przed wygaśnięciem lub automatycznym przedłużeniu umowy. 

7. Co zrobić, kiedy wystąpiła szkoda?

Najprostszym rozwiązaniem jest telefoniczny kontakt z konsultantem, który udzieli nam drobiazgowych wskazówek. Wszystkie procedury powinny być również opisane w umowie ubezpieczeniowej. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie majątkowe dotyczy polis: mieszkaniowej, komunikacyjnej i turystycznej

2. Kupując polisę majątkową trzeba uważać na niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

3. Polisa majątkowa nie daje możliwości uzyskania podwójnego odszkodowania

4. Rekompensata w polisie majątkowej nie może przekroczyć realnej wartości poniesionych strat