Nieruchomość wartą 300 000 zł możemy ubezpieczyć za 1/1000 tej kwoty. Taka polisa zabezpieczy nas finansowo zarówno przed zdarzeniami losowymi typu pożar, uderzenie pioruna i zalanie, jak i przed włamaniem. Wyjaśniamy, co konkretnie jest chronione z ubezpieczenia i na jakie ryzyka. Podajemy też przykładowe ceny dla ubezpieczenia mienia.

Dom czy mieszkanie to zwykle najcenniejszy majątek, jaki posiadamy. Dlatego warto go chronić z polisy mieszkaniowej. W przeciwieństwie do obowiązkowego OC samochodu (które też zalicza się do ubezpieczenia mienia) kupno polisy mieszkaniowej jest dobrowolne. Warto się jednak poważnie zastanowić nad wydaniem kilkuset złotych w skali roku, żeby zabezpieczyć finansowo nasz najcenniejszy majątek.

Co to jest ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie mienia przynależy do szerszej kategorii prawnej, jaką jest ubezpieczenie majątkowe (zalicza się do niego również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Najprościej mówiąc, chodzi o ubezpieczenie majątku fizycznego, czyli dóbr materialnych. Z polisy mieszkaniowej możemy chronić zarówno nasze mienie prywatne, jak i firmowe. 

Najpopularniejszą formą ubezpieczenia mienia jest polisa mieszkaniowa, która może odnosić się, jak sama nazwa wskazuje, do mieszkania, ale także do domu lub budynku mieszkalnego w budowie (również przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, w trakcie remontu generalnego). W wersji dla przedsiębiorców ubezpieczenie mienia może obejmować budynek firmy oraz samochód służbowy. 

Oczywiście, ubezpieczenie mienia w postaci polisy mieszkaniowej może obejmować również mienie ruchome, czyli wyposażenie nieruchomości oraz zamontowane w niej elementy stałe

Jakie mienie można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej?

Współcześnie ubezpieczeniem mienia można objąć liczne nieruchomości, nie tylko budynki mieszkalne. Są to:

 • mieszkania i domy – za ubezpieczenie budynków z drewnianą konstrukcją zapłacimy nawet o 100% wyższą składkę;
 • pomieszczenia przynależne – czyli przede wszystkim garaże znajdujące się w bryle budynku oraz piwnice, ubezpieczając mieszkanie lub dom automatycznie obejmujemy ochroną również te pomieszczenia;
 • budynki gospodarcze na posesji – jako rozszerzenie polisy dla domu;
 • garaże wolnostojące – na posesji, a czasami też w określonej odległości od niej, o ile są to zbudowania trwale związane z gruntem (wyłączone są garaże blaszane);
 • budynki tzw. małej architektury, np. altany;
 • utwardzone powierzchnie na posesji, czyli np. podjazdy, chodniki czy boiska;
 • ogrodzenie – wraz z bramą wjazdową i furtkami, a także ich stałe elementy;
 • oczka wodne, fontanny, baseny;
 • roślinność ogrodowa – czyli wolnorosnące drzewa i krzewy, czasami również rośliny doniczkowe (jako mienie ruchome);
 • nagrobek i dom letniskowy – jedne z ciekawszych rozszerzeń polisy, ze względu na położenie tych obiektów w dużej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia.

Zaznaczmy, że nie w każdym towarzystwie lista mienia, które można objąć polisą, jest aż tak obszerna. Ubezpieczenie budynków gospodarczych, ogrodzenia czy garażu wolnostojącego to już jednak standardowe rozszerzenia, które znajdziemy prawie we wszystkich dostępnych na rynku ofertach.

Co obejmuje ubezpieczenie mienia?

W polisach mieszkaniowych wyróżniamy trzy podstawowe przedmioty ubezpieczenia:

1. Mury – jest to sama nieruchomość, czyli fundamenty, ściany i poszycie dachowe. Można powiedzieć, że na mury składają się te elementy konstrukcji, które przesądzają o tym, że dom lub mieszkanie jest przestrzenią zamkniętą, zdatną do zamieszkania.

2. Elementy stałe – jest to ta część wyposażenia nieruchomości, która jest zamontowana na stałe, a której demontaż wymaga użycia siły lub narzędzi. Chodzi tutaj m. in. o meble w zabudowie, elementy poszczególnych instalacji, parkiety, kominki, parapety, okna, drzwi, glazury, zabudowy balkonów czy sprzęt RTV/AGD zamontowany na stałe.

3. Ruchomości domowe (mienie ruchome) – to prawie wszystkie przedmioty znajdujące się na obszarze nieruchomości, które można swobodnie z niej wynieść i których nie trzeba demontować siłowo lub przy użyciu narzędzi. Ta kategoria jest niezwykle szeroka, ponieważ zalicza się do niej i drobne przedmioty osobiste, i meble (poza zabudową), i różnego typu sprzęt (elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, sportowy, turystyczny, itd.), i mnóstwo innych przedmiotów. Co ciekawe, powszechną praktyką wśród ubezpieczycieli jest zaliczanie do ruchomości domowych również zwierząt domowych.

PAMIĘTAJ!
Każda polisa ma swój wariant podstawowy, który można poszerzyć o wybrane dodatki. W podstawie zawsze uwzględnione są mury i najczęściej elementy stałe. Ruchomości można włączyć w ubezpieczenie za dodatkową opłatą.

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć mienie?

Mienie można ubezpieczyć zarówno od zdarzeń będących skutkiem działania sił natury, jak i od zniszczeń wywołanych aktywnością osób trzecich. Do pierwszej kategorii zalicza się m. in.:

 • pożar,
 • zalanie,
 • powódź,
 • działanie śniegu i mrozu,
 • przepięcie,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawinę,
 • huragan i silny wiatr,
 • deszcz nawalny i grad,
 • upadek drzew i masztów,
 • implozję i eksplozję,
 • huk ponaddźwiękowy.

Jeśli chodzi o zdarzenia związane z działaniem osób trzecich, to trzeba sobie tutaj wymienić przede wszystkim:

 • kradzież z włamaniem,
 • kradzież zwykłą,
 • rabunek
 • wandalizm,
 • dewastację,
 • graffiti,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego.

To od ubezpieczyciela i wariantu polisy, jaką wybierzemy, zależy, które z tych zdarzeń będą obecne w zakresie ochrony, a które nie. Standardowo podstawowe ubezpieczenia nieruchomości zawierają właściwie tylko pożar i kilka innych zdarzeń o podłożu losowym.

O co jeszcze można poszerzyć ubezpieczenie mienia?

Osobną grupę dodatków do polisy mieszkaniowej stanowią rozszerzenia dedykowane lokatorom. Wyróżniamy cztery podstawowe dodatki tego typu:
 
1. OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej odnoszące się do zniszczeń dokonanych przez ubezpieczonego i pozostałych domowników na mieniu osób trzecich. Sztandarowym przykładem sytuacji, w której ten dodatek ma zastosowanie, jest nieumyślne zalanie sąsiada.

2. Home Assistance (domowy assistance) – to nie tyle ubezpieczenie, co zbiór usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć swojemu klientowi w określonych ramach. Są to np. pomoc po szkodzie, darmowe interwencje specjalistów przy drobnych awariach (hydraulika, szklarza, stolarza, itp.) czy tematyczne infolinie.

3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NWW).

4. Pomoc prawna obejmująca wsparcie prawnika w prostych codziennych sytuacjach.

Jakiego mienia nie można ubezpieczyć?

Nie każde mienie może zostać włączone w polisę mieszkaniową. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i majątku ruchomego. Nie można ubezpieczyć np. pustostanów, budynków skrajnie narażonych na działanie ognia, przeznaczonych do rozbiórki czy wybudowanych niezgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli chodzi o mienie ruchome, to z ochrony ubezpieczeniowej najczęściej wyłączone są:

 • niektóre gatunki zwierząt domowych, np. agresywne rasy psów;
 • rękopisy;
 • zbiory kolekcjonerskie;
 • dane w formie cyfrowej;
 • broń palna;
 • trofea myśliwskie;
 • niektóre dzieła sztuki, szczególnie te współczesne;
 • kamienie szlachetne;
 • przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Część mienia ruchomego ubezpiecza się na innych zasadach. Chodzi tutaj o przedmioty o szczególnej wartości, np. antyki czy dzieła sztuki. Żeby włączyć je w polisę, często potrzebna jest opinia rzeczoznawcy, za którą płaci klient, a nie towarzystwo.

Ubezpieczenie mienia w wariancie All Risks – na czym polega?

Polisy mieszkaniowe można podzielić na dwie grupy: ubezpieczenia od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks). Pierwsza opcja chroni nas przed zdarzeniami, które są wypunktowane w OWU polisy i których liczba jest ograniczona. W drugim wariancie ochrona dotyczy wszystkich możliwych sytuacji, poza tymi wskazanymi w tzw. wyłączeniach odpowiedzialności. W praktyce ubezpieczenie All Risks najczęściej daje szerszy zakres ochrony, a jego dodatkowym plusem jest łatwość uzyskania odszkodowania.

Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich w Generali

Przyjrzeliśmy się bliżej polisie w wariancie All Risks od Generali. W podstawie zawiera ona 26 zdarzeń:

 • pożar;
 • wybuch;
 • implozja;
 • uderzenie pioruna;
 • upadek statku powietrznego;
 • uderzenie pojazdu;
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej;
 • dym i sadza;
 • katastrofa budowlana;
 • akcja ratownicza;
 • silny wiatr;
 • lawina;
 • trzęsienie ziemi;
 • tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi;
 • upadek drzew i budowli;
 • śnieg i lód;
 • grad;
 • deszcz;
 • pękanie na skutek mrozu;
 • przepięcie;
 • zalanie wraz z kosztami poszukiwania szkody;
 • wandalizm (wraz z graffiti i szkodami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta);
 • stłuczenie stałych elementów;
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku psa;
 • szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa;
 • ochrona drzew i krzewów na posesji.

Za opłaceniem dodatkowej składki zakres ochrony można poszerzyć o: powódź, kradzież z włamaniem, rabunek, a także o ubezpieczenie budowli, zewnętrznych elementów stałych i ogrodzenia od kradzieży zwykłej.

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia? 

Koszt ubezpieczenia mienia zależy głównie od dwóch czynników: wartości mienia oraz zakresu ochrony. Im droższa jest ubezpieczona nieruchomość i im szerszą ochroną ją otoczymy, tym więcej będzie nas to kosztowało. Poza tym, istotne są również takie aspekty, jak lokalizacja, liczba i wiek lokatorów, rodzaj budownictwa, stopień palności konstrukcji, zabezpieczenia własne, historia ubezpieczenia czy kwestie formalno-prawne, czyli np. działalność gospodarcza prowadzona w miejscu ubezpieczenia, prawo własności czy najem.

Obliczyliśmy przykładową składkę dla dwóch nieruchomości: domu, którego wartość rynkowa wynosi 600 000 zł i mieszkania o wartości 350 000 zł. Pod uwagę wzięliśmy podstawowe ubezpieczenie mienia, czyli ochronę murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi.

Średni roczny koszt ubezpieczenia mieszkania o ww. wartości to 164 zł. Za analogiczną ochronę ubezpieczeniową wspomnianego wyżej domu zapłacimy średnio 428 zł.

Ubezpieczenie mieszkania jest zdecydowanie tańsze od polisy dla domu, co wynika z różnicy wartości rynkowej tych dwóch nieruchomości. Warto zwrócić też uwagę na różnicę cenową pomiędzy poszczególnymi ofertami. Najniższa składka dla mieszkania to 134 zł, a najwyższa 219 zł; w przypadku domu jest to odpowiednio 314 zł i 479 zł. Te rozbieżności wynikają już z polityki cenowej poszczególnych towarzystw oraz niewielkich różnic w samych polisach. Każdy ubezpieczyciel projektuje je nieco inaczej i nalicza składki według własnych założeń. Dlatego też warto porównywać ze sobą konkurencyjne oferty

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Ubezpieczenie mienia dla domu i mieszkania – porównanie ofert

TU

Polisa dla domu
600 000 zł
Polisa dla mieszkania
350 000 zł

Europa

314 zł

134 zł

mtu24.pl

615 zł

144 zł

Link4

305 zł

160 zł

Inter Polska

479 zł

219 zł

średnio za 12 miesięcy ochrony428 zł

164 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na 07.09.2021 r.).

Jak otrzymać odszkodowanie po szkodzie mienia?

Procedura wypłaty odszkodowania za szkody na mieniu jest raczej standardowa, więc we wszystkich towarzystwach wygląda mniej więcej tak samo. Szczegółowe zapisy dotyczące tego zagadnienia znajdziemy zawsze w OWU polisy. Przytoczmy w skrócie kolejność działań, jakie należy podjąć po odkryciu szkody:

1. zatrzymaj rozprzestrzenianie się szkody – przy zachowaniu zasad wszystkich zasad bezpieczeństwa;

2. zgłoś szkodę na mieniu ubezpieczycielowi – w zależności od towarzystwa, masz na to od 3 do 7 dni; zgłoszenie może być telefoniczne, mailowe, SMS-owe, przez formularz na stronie lub bezpośrednie w placówce towarzystwa;

3. zgromadź wszystkie możliwe dowody dotyczące okoliczności zaistnienia szkody, nie zapomnij o pobraniu protokołu zniszczeń od służb, które pojawiły się na miejscu zdarzenia;

4. udostępnij miejsce ubezpieczenia rzeczoznawcy – towarzystwo przyśle go w przeciągu kilku dni, do tego czasu najlepiej nie sprzątać miejsca zdarzenia;

5. bezsporną część świadczenia uzyskasz po maksymalnie 30 dniach, sporna część powinna trafić na twoje konto po dodatkowych 15 dniach.

Pamiętaj, że decyzja o przyznaniu odszkodowania nie jest ostateczna. Jeśli uważasz, że otrzymałeś zbyt niską rekompensatę, masz pełne prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie mienia może obejmować dom, inwestycję budowlaną lub mieszkanie, a także inne obiekty na posesji i poza nią

2.  Podstawowa polisa zawsze chroni mury i najczęściej elementy stałe, a ruchomości domowe można w nią włączyć za dodatkową opłatą

3.  Niektórych nieruchomości nie da się ubezpieczyć, np. pustostanów czy budynków postawionych niezgodnie z obowiązującym prawem

4. Ubezpieczenie mienia może być poszerzone o dodatki dla lokatorów: Home Assistance, OC w życiu prywatnym, NNW i pomoc prawną

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mienia

 1. Jak tanio ubezpieczyć mienie?

  Zniżki na ubezpieczeniu mienia można uzyskać np. poprzez korzystanie z sezonowych promocji lub ofert opiewających na więcej niż jeden produkt. W uzyskaniu lepszych warunków finansowych pomoże nam też bezszkodowa historia ubezpieczenia czy – w przypadku niektórych towarzystw – zamontowanie tzw. zabezpieczeń własnych, czyli różnego typu instalacji antywłamaniowych (dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem). Nie zapominajmy też o różnicach w cenach pomiędzy poszczególnymi towarzystwami – każde z nich oferuje niemal taki sam produkt przy nieco innej składce.

 2. Czy mogę ubezpieczyć mienie, którego nie jestem właścicielem?

  Jest to możliwe i powszechnie stosowane w przypadku najemców. Jeśli mieszkamy w wynajętym domu lub mieszkaniu, możemy wykupić polisę, która będzie chroniła nasze ruchomości i ewentualnie stałe elementy, jeśli to my za nie zapłaciliśmy. Właściciel tej nieruchomości również może ją ubezpieczyć (mury i elementy stałe) – w takim wariancie dwie polisy dla jednego domu czy mieszkania są jak najbardziej zasadne. Towarzystwa często oferują ubezpieczenia dedykowane najemcom i wynajmującym.

 3. Kiedy ubezpieczenie mienia jest droższe?

  Na podwyższenie składki może wpłynąć szereg różnych czynników. Więcej zapłacimy np. za ubezpieczenie drewnianego domu (konstrukcja palna) czy budynku, w którym prowadzimy działalność gospodarczą. Dodatkowo płatne jest też każde rozszerzenie, na jakie się decydujemy. Składkę wywindować może również ubezpieczenie mienia specjalnego, czyli przedmiotów o wysokiej wartości jednostkowej, jak dzieła sztuki czy antyki.

 4. Którego mienia ruchomego nie da się ubezpieczyć?

  To zależy od towarzystwa, ale zazwyczaj problematyczne jest ubezpieczenie: rękopisów, danych w formie cyfrowej, trofeów myśliwskich, nietypowych dzieł sztuki czy broni palnej. Z ochrony wyłączone są również niektóre zwierzęta domowe, jak chociażby gatunki egzotyczne czy niebezpieczne rasy psów.

 5. Na jak długo mogę ubezpieczyć mienie?

  To, ile będzie obowiązywała dana polisa, zależy już od indywidualnych ustaleń pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem – przepisy prawne nie narzucają w tej materii żadnych limitów. Najczęściej ubezpieczenie mienia wykupuje się na rok. Później można je przedłużyć albo skorzystać z konkurencyjnej oferty. Często spotyka się umowy na 2 lub 3 lata, chociaż cieszą się one mniejszym zainteresowaniem. Problematyczne są natomiast krótkoterminowe ubezpieczenia mienia, czyli krótsze niż pół roku.