Nieruchomość wartą 300 000 zł możemy ubezpieczyć za 1/1000 tej kwoty. Taka polisa zabezpieczy nas finansowo zarówno przed zdarzeniami losowymi typu pożar, uderzenie pioruna i zalanie, jak i przed włamaniem. Wyjaśniamy, co konkretnie jest chronione z ubezpieczenia i na jakie ryzyka. Podajemy też przykładowe ceny ubezpieczeń mienia.

Dom czy mieszkanie to zwykle najcenniejszy majątek, jaki posiadamy. Dlatego warto go chronić z polisy mieszkaniowej. W przeciwieństwie do obowiązkowego OC samochodu (które też zalicza się do ubezpieczenia mienia) kupno polisy mieszkaniowej jest dobrowolne. Warto się jednak poważnie zastanowić nad wydaniem kilkuset złotych w skali roku, żeby zabezpieczyć finansowo nasz najcenniejszy majątek.

Jakie mienie chroni polisa mieszkaniowa?

W polisach mieszkaniowych wyróżniamy trzy podstawowe przedmioty ubezpieczenia:

1. Mury – jest to sama nieruchomość, czyli fundamenty, ściany i poszycie dachowe. Można powiedzieć, że na mury składają się te elementy konstrukcji, które przesądzają o tym, że dom lub mieszkanie jest przestrzenią zamkniętą, zdatną do zamieszkania.

2. Elementy stałe – jest to ta część wyposażenia nieruchomości, która jest zamontowana na stałe, a której demontaż wymaga użycia siły lub narzędzi. Chodzi tutaj m. in. o meble w zabudowie, elementy poszczególnych instalacji, parkiety, kominki, parapety, okna, drzwi, glazury, zabudowy balkonów czy sprzęt RTV/AGD zamontowany na stałe.

3. Ruchomości domowe (mienie ruchome) – to prawie wszystkie przedmioty znajdujące się na obszarze nieruchomości, które można swobodnie z niej wynieść i których nie trzeba demontować siłowo lub przy użyciu narzędzi. Ta kategoria jest niezwykle szeroka, ponieważ zalicza się do niej i drobne przedmioty osobiste, i meble (poza zabudową),i różnego typu sprzęt (elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, sportowy, turystyczny, itd.),i mnóstwo innych przedmiotów. Co ciekawe, powszechną praktyką wśród ubezpieczycieli jest zaliczanie do ruchomości domowych również zwierząt domowych.

PAMIĘTAJ!
Każda polisa ma swój wariant podstawowy, który można poszerzyć o wybrane dodatki. W podstawie zawsze uwzględnione są mury i najczęściej elementy stałe. Ruchomości można włączyć w ubezpieczenie za dodatkową opłatą.

Jakie inne nieruchomości obejmuje ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie nieruchomości może dotyczyć nie tylko domu i mieszkania. Bardzo często polisy mieszkaniowe wykupywane są również dla inwestycji budowlanych, czyli tzw. domów w budowie. Zaznaczmy, że w tym przypadku mają one nieco inną, uproszczoną konstrukcję, co przekłada się też na niższą cenę.
 
Polisa może uwzględniać również budynki niemieszkalne oraz zabudowania na posesji oraz poza nią, a mianowicie:

 • pomieszczenia przynależne (garaże i piwnice);
 • budynki gospodarcze;
 • garaże wolnostojące (na posesji i poza nią);
 • budynki tzw. małej architektury, np. altany;
 • podjazdy i chodniki na posesji;
 • ogrodzenie wraz z bramą wjazdową;
 • dom letniskowy (poza posesją);
 • nagrobek (poza posesją);
 • roślinność ogrodową;
 • oczka wodne, fontanny, baseny.

Oprócz pomieszczeń przynależnych, które są traktowane jak integralna część podstawowej nieruchomości, wszystkie wymienione obiekty można włączyć w polisę za dodatkową opłatą.

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć mienie?

Mienie można ubezpieczyć zarówno od zdarzeń będących skutkiem działania sił natury, jak i od zniszczeń wywołanych aktywnością osób trzecich. Do pierwszej kategorii zalicza się m. in.:

 • pożar,
 • zalanie,
 • powódź,
 • działanie śniegu i mrozu,
 • przepięcie,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawinę,
 • huragan i silny wiatr,
 • deszcz nawalny i grad,
 • upadek drzew i masztów,
 • implozję i eksplozję,
 • huk ponaddźwiękowy.

Jeśli chodzi o zdarzenia związane z działaniem osób trzecich, to trzeba sobie tutaj wymienić przede wszystkim:

 • kradzież z włamaniem,
 • kradzież zwykłą,
 • rabunek
 • wandalizm,
 • dewastację,
 • graffiti,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego.

To od ubezpieczyciela i wariantu polisy, jaką wybierzemy, zależy, które z tych zdarzeń będą obecne w zakresie ochrony, a które nie. Standardowo podstawowe ubezpieczenia nieruchomości zawierają właściwie tylko pożar i kilka innych zdarzeń o podłożu losowym.

O co jeszcze można poszerzyć ubezpieczenie mienia?

Osobną grupę dodatków do polisy mieszkaniowej stanowią rozszerzenia dedykowane lokatorom. Wyróżniamy cztery podstawowe dodatki tego typu:
 
1. OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej odnoszące się do zniszczeń dokonanych przez ubezpieczonego i pozostałych domowników na mieniu osób trzecich. Sztandarowym przykładem sytuacji, w której ten dodatek ma zastosowanie, jest nieumyślne zalanie sąsiada.

2. Home Assistance (domowy assistance) – to nie tyle ubezpieczenie, co zbiór usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć swojemu klientowi w określonych ramach. Są to np. pomoc po szkodzie, darmowe interwencje specjalistów przy drobnych awariach (hydraulika, szklarza, stolarza, itp.) czy tematyczne infolinie.

3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NWW).

4. Pomoc prawna obejmująca wsparcie prawnika w prostych codziennych sytuacjach.

Jakiego mienia nie można ubezpieczyć?

Nie każde mienie może zostać włączone w polisę mieszkaniową. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i majątku ruchomego. Nie można ubezpieczyć np. pustostanów, budynków skrajnie narażonych na działanie ognia, przeznaczonych do rozbiórki czy wybudowanych niezgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli chodzi o mienie ruchome, to z ochrony ubezpieczeniowej najczęściej wyłączone są:

 • niektóre gatunki zwierząt domowych, np. agresywne rasy psów;
 • rękopisy;
 • zbiory kolekcjonerskie;
 • dane w formie cyfrowej;
 • broń palna;
 • trofea myśliwskie;
 • niektóre dzieła sztuki, szczególnie te współczesne;
 • kamienie szlachetne;
 • przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Część mienia ruchomego ubezpiecza się na innych zasadach. Chodzi tutaj o przedmioty o szczególnej wartości, np. antyki czy dzieła sztuki. Żeby włączyć je w polisę, często potrzebna jest opinia rzeczoznawcy, za którą płaci klient, a nie towarzystwo.

Ubezpieczenie mienia w wariancie All Risks – na czym polega?

Polisy mieszkaniowe można podzielić na dwie grupy: ubezpieczenia od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks). Pierwsza opcja chroni nas przed zdarzeniami, które są wypunktowane w OWU polisy i których liczba jest ograniczona. W drugim wariancie ochrona dotyczy wszystkich możliwych sytuacji, poza tymi wskazanymi w tzw. wyłączeniach odpowiedzialności. W praktyce ubezpieczenie All Risks najczęściej daje szerszy zakres ochrony, a jego dodatkowym plusem jest łatwość uzyskania odszkodowania.

Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich w Generali

Przyjrzeliśmy się bliżej polisie w wariancie All Risks od Generali. W podstawie zawiera ona 26 zdarzeń:

 • pożar;
 • wybuch;
 • implozja;
 • uderzenie pioruna;
 • upadek statku powietrznego;
 • uderzenie pojazdu;
 • uderzenie fali ponaddźwiękowej;
 • dym i sadza;
 • katastrofa budowlana;
 • akcja ratownicza;
 • silny wiatr;
 • lawina;
 • trzęsienie ziemi;
 • tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi;
 • upadek drzew i budowli;
 • śnieg i lód;
 • grad;
 • deszcz;
 • pękanie na skutek mrozu;
 • przepięcie;
 • zalanie wraz z kosztami poszukiwania szkody;
 • wandalizm (wraz z graffiti i szkodami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta);
 • stłuczenie stałych elementów;
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku psa;
 • szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa;
 • ochrona drzew i krzewów na posesji.

Za opłaceniem dodatkowej składki zakres ochrony można poszerzyć o: powódź, kradzież z włamaniem, rabunek, a także o ubezpieczenie budowli, zewnętrznych elementów stałych i ogrodzenia od kradzieży zwykłej.

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia? 

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie własnościowego mieszkania we Wrocławiu o powierzchni 80 m2 i wartości 400 000 zł. W kalkulacji przyjęliśmy dość szeroki zakres ochrony: ubezpieczenie murów, elementów stałych (SU: 45 000 zł) i ruchomości domowych (SU: 45 000 zł) od zdarzeń losowych (w tym powodzi),kradzieży z włamaniem, wandalizmu i dewastacji.
 
Wśród pięciu rozpatrywanych towarzystw najtańsza jest propozycja Proamy (220 zł),a najdroższa Inter Polska (775 zł). Jak widać, różnica pomiędzy skrajnymi propozycjami wynosi aż 555 zł, co tylko pokazuje, że warto porównywać, bo za identyczny lub zbliżony produkt możemy zapłacić bardzo różne składki. Średnia cena polisy o wymienionych wyżej parametrach to 431 zł – tyle średnio trzeba zapłacić za roczne ubezpieczenie mienia wartego łącznie 490 000 zł.

Ubezpieczenie mienia – przykładowe składki

TU

PolisaSkładka roczna

Proama

Dom

220 zł

Generali

Generali, z myślą o domu

229 zł

Link4

Dom

371 zł

mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl

559 zł

Inter PolskaInter Lokum

775 zł

Tabela 2. Kalkulacja dotyczy nieruchomości o powierzchni 80 m2 wartej 490 000 zł z ochroną murów, elementów stałych (SU: 45 000 zł) i ruchomości domowych (SU: 45 000 zł) od zdarzeń losowych (w tym powodzi),kradzieży z włamaniem, wandalizmu i dewastacji. Źródło: rankomat.pl (stan na: 14.08.2020 r.).

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie mienia może obejmować dom, inwestycję budowlaną lub mieszkanie, a także inne obiekty na posesji i poza nią

2.  Podstawowa polisa zawsze chroni mury i najczęściej elementy stałe, a ruchomości domowe można w nią włączyć za dodatkową opłatą

3.  Niektórych nieruchomości nie da się ubezpieczyć, np. pustostanów czy budynków postawionych niezgodnie z obowiązującym prawem

4. Ubezpieczenie mienia może być poszerzone o dodatki dla lokatorów: Home Assistance, OC w życiu prywatnym, NNW i pomoc prawną