Pralka, lodówka, telewizor, laptop, smartfon i pozostały sprzęt elektroniczny może kosztować kilkanaście, a nierzadko nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z tego powodu warto włączyć do polisy mieszkaniowej także urządzenia na prąd. Wyjaśniamy, jak to zrobić i ile trzeba zapłacić, aby spać spokojnie.

Każda polisa mieszkaniowa może chronić nie tylko samą nieruchomość, ale również przechowywe mienie, w tym również sprzęt elektroniczny. To często drogie i delikatne urządzenia, których ubezpieczenie wydaje się sensowe, zwłaszcza, że taką polisę można nabyć nawet za niecałe 200 zł rocznie.

Co oznacza sprzęt elektroniczny dla ubezpieczyciela?

Definicja sprzętu elektronicznego stosowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe brzmi w każdej polisie nieco inaczej, ale zwykle chodzi o, jak w przypadku Inter Polska:

urządzenia, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych

W praktyce są to telewizory, monitory, odtwarzacze muzyczne i DVD, sprzęt nagłaśniający, telefony, smartfony, zasilacze i ładowarki, lodówki, zamrażarki, zmywarki. 

Sprzęt elektroniczny to ruchomości domowe czy elementy stałe?

W polisie mieszkaniowej występują trzy podstawowe przedmioty ubezpieczenia: tzw. mury, elementy stałe i ruchomości domowe. Mury to sama nieruchomość, czyli ściany, fundamenty i dach. Elementy stałe to z kolei wyposażenie mieszkania lub domu trwale przymocowane, którego nie można zdemontować bez użycia siły lub narzędzi. Ruchomości domowe (mienie ruchome) jest bardzo szeroką kategorią przedmiotów, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomość, bez konieczności demontowania ich siłą lub za pomocą narzędzi.

Czy więc sprzęt elektroniczny zaliczamy do elementów stałych czy do mienia ruchomego? Część urządzeń należy do jednej z tych grup, a część do drugiej. Kluczem do rozróżnienia jest kwestia trwałego przytwierdzenia. Przykładowo, wolnostojąca lodówka jest ruchomością, a jeśli znajduje się w zabudowie, to należy już ją sklasyfikować jako element stały.

PAMIĘTAJ!
Chcąc objąć ochroną cały przechowywany na obszarze nieruchomości sprzęt elektroniczny, trzeba wykupić polisę, która uwzględnia elementy stałe i ruchomości.

Sprzęt elektroniczny w domu i mieszkaniu – jakie zagrożenia?

Sprzęt elektroniczny może zostać zniszczony zarówno wskutek zdarzeń losowych, jak i działania osób trzecich – celowego i przypadkowego.  Uszkodzić mogą go sami lokatorzy, w tym dzieci i zwierzęta domowe. Żeby zapewnić kompleksową ochronę omawianego mienia, warto uwzględnić w polisie:

1. Zderzenia losowe - zagrożeniem dla sprzętu elektronicznego są praktycznie wszystkie zdarzenia losowe. Pożar, powódź, zalanie, eksplozja, huragan to tylko przykłady takich zdarzeń, ale w ubezpieczeniu można uwzględnić ich nawet 30. Ciekawym rozwiązaniem jest również wariant All Risks, gdzie nasze mienie jest chronione przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, oprócz tych wskazanych w wyłączeniach odpowiedzialności.

2. Kradzież z włamaniem – sprzęt elektroniczny nie należy do tanich, a często jest też poręczny, co czyni go łakomym kąskiem dla złodziei. Ten wariant kradzieży odnosi się do sytuacji, w których włamywacz zostawi w miejscu ubezpieczenia wyraźne ślady swojej obecności, np. wyłamany zamek czy wybitą szybę.

3. Kradzież zwykłą – od kradzieży z włamaniem odróżnia się brakiem śladów obecności złodziei. Dodatek dostępny tylko w niektórych towarzystwach.

4. Rabunek – chroni sprzęt elektroniczny i inne przedmioty, które nosimy ze sobą, poza miejscem ubezpieczenia.

5. Wandalizm i dewastację – te dwa ryzyka są często łączone w jedno, a jeśli już się je rozróżnia, to o dewastacji mówi się przy okazji kradzieży z włamaniem, a wandalizm jest samodzielnym zdarzeniem, gdzie głównym celem jest zniszczenie mienia. 

6. Przepięcie – w polisach wyróżnia się dwa rodzaje takiego zdarzenia: przepięcie będące następstwem uderzenia pioruna i gwałtownego skoku napięcia w sieci.

7. Home Assistance – to zbiór usług, które może nam świadczyć ubezpieczyciel, m. in. darmowe interwencje specjalisty w miejscu ubezpieczenia (pogwarancyjna naprawę pralek, telewizorów czy komputerów). 

Gdzie ubezpieczyć sprzęt elektroniczny?

Każda polisa mieszkaniowa, która uwzględnia elementy stałe i ruchomości domowe, obejmuje ochroną również sprzęt elektroniczny. Zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi ofertami jest dość duże, a dotyczy m. in. możliwego zakresu ochrony, przyjętych limitów, wyłączeń odpowiedzialności i ceny.

Ochrona sprzętu elektronicznego z polisy mieszkaniowej

TU

PolisaSzczegóły ubezpieczenia

PZU

Dom

ochrona sprzętu od przepięcia podczas remontu

Allianz

Bezpieczny Dom

rozszerzenie: ruchomości domowe przekazane osobie trzeciej w celu dokonania czyszczenia, przeróbki, konserwacji lub naprawy poza miejscem ubezpieczenia

Aviva

W domu

rozszerzenie: ubezpieczenie bagażu podręcznego, w tym elektroniki

limit dla sprzętu: maksymalnie 50% SU ruchomości i elementów stałych

Compensa

Rodzina II

rozszerzenie: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (laptop i tablet chroniony również poza miejscem ubezpieczenia)

Concordia

Mój Dom

rozszerzenie: rabunek sprzętu poza miejscem ubezpieczenia, limit 2000 zł

Generali

Generali, z myślą o domu

rozszerzenie: ubezpieczenie sprzętu od rabunku poza miejscem ubezpieczenia (limit: sprzęt muzyczny do 50% SU dla ruchomości)

Wiener

Cztery kąty

wyłączenia: sprzęt w pomieszczeniach przynależnych, garażu, budowlach na posesji, domu letniskowym, budynku mieszkalnym nie zamieszkałym na stałe

HDITwj Dom

limit dla sprzętu – do 70% SU ruchomości (jako rozszerzenie możliwe zwiększenie limitu do 100%)

Inter PolskaInter Lokum

rozszerzenie: ochrona bagażu podróżnego dla laptopa, tabletu, aparatu fotograficznego, kamery – nie więcej niż 4000 zł; dla telefonu komórkowego/smartfona – nie więcej niż 1000 zł

InterRiskBezpieczny Dom

limit dla przepięcia (elementy stałe): 50% SU lub (ruchomości) 40000 zł  

Link4Dom

limit: ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych – do 5% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego

mtu24.plMieszkaj z mtu24.pl

wyłączenie: sprzęt elektroniczny przechowywany w pomieszczeniach przynależnych

WartaDom Komfort Plus

wyłączenie: sprzęt w domach letniskowych w okresie od 1 listopada do 31 marca

BenefiaRodzina II

rozszerzenie – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (wariant na pierwsze ryzyko

UniqaTwój Dom Plus

rozszerzenie: sprzęt poza miejscem ubezpieczenia (laptop, sprzęt fotograficzny, tablety, przenośne odtwarzacze muzyki, elektroniczne instrumenty muzyczne, elektroniczny przenośny sprzęt, medyczny, czytniki e-book, konsole do gier)

AegonAegon dla domu

wyłączenie: sprzęt w domu letniskowym

przepięcie oddzielone od uderzenia pioruna

AXATwoje Miejsce

wyłączenie: ruchomości domowe, które uległy uszkodzeniu jedynie przez zadrapanie lub porysowanie, stłuczenie lub pęknięcie elementów stanowiących ich część (nie dotyczy dewastacji); sprzęt poza budynkami mieszkalnymi

TU Europa

MyFlat

limit: sprzęt 60 % SU ruchomości domowych (zdarzenia losowe)

Nationale NederlandenDom i majątek

rozszerzenie: pęknięcie szybki przenośnych urządzeń elektronicznych (telefon komórkowy, tablet, e‑czytnik, laptop)

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak otrzymać odszkodowanie za zniszczony lub skradziony sprzęt elektroniczny? 

Jeśli posiadany przez nas sprzęt ulegnie zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego, oczywiście musimy zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, na co przeważnie mamy 3 dni. Zdarzają się jednak towarzystwa, u których termin te to zaledwie 12 h.

Jeśli sprzęt elektroniczny zostanie nam skradziony lub zniszczony przez wandali, to powinniśmy zgłosić ten fakt na policję – tego wymaga od nas prawo, a także regulaminy towarzystw, które oczekują przedłożenia im protokołu z interwencji funkcjonariuszy.

Od momentu zgłoszenia ubezpieczyciel ma 14 dni na przelanie nam odszkodowania. Jeśli uznaje nasze roszczenie, maksymalnie po dwóch tygodniach powinniśmy otrzymać przelewem całą sumę na konto. Kiedy pojawiają się wątpliwości, to automatycznie wydłuża się termin – towarzystwo ma kolejne 2 tygodnie na przesłanie na spornej części rekompensaty.

Ubezpieczyciel po szkodzie może od nas oczekiwać dostarczenia listy zniszczonego lub skradzionego mienia wraz z cenami i ewentualnie innych dokumentów, np. protokołu policyjnego czy protokołów z obowiązkowych przeglądów, jeśli zajdzie podejrzenie, że szkoda powstała w skutek zaniedbania którejś z wymaganych kontroli.

Ile odszkodowania za sprzęt elektroniczny?

Głównym kryterium pzy określaniu wysokości dszkodowania jest suma ubezpieczenia. SU to maksymalna wysokość rekompensaty, jaką możemy uzyskać przy szkodzie całkowitej.

SU powinna być równa realnej wartości mienia - jeśli posiadane przez nas ruchomości są warte 50 000 zł, to dokładnie taką kwotę powinniśmy wpisać w umowę. Jeśli będzie ona wyższa, to przepłacimy za składkę nie uzyskując żadnych dodatkowych korzyści, a taką sytuację określa się mianem nadubezpieczenie. Przy zaniżonej SU ryzykujemy natomiast uzyskanie odszkodowania, które nie pozwoli nam na pokrycie strat – to z kolei niedoubezpieczenie. Przy szkodzie całkowitej towarzystwo jest zobligowane do wypłaty nam kwoty równej sumie ubezpieczenia, a jeśli ta jest niższa od wartości zniszczonego majątku, różnicę musimy pokryć z własnych środków.

W polisach często zapisane są również limity odpowiedzialności. Mogę one dotyczyć konkretnego mienia lub danego zdarzenia. Przykładowo, ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność na mienie stracone w wyniku kradzieży zwykłej tylko do kwoty 5000 zł. 

Kiedy ubezpieczyciel nie zapłaci za sprzęt elektroniczny?

W OWU każdej polisy mieszkaniowej znajdziemy tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to konkretne sytuacje, w których towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Podajmy sobie kilka przykładów takich wyłączeń, które mogą dotyczyć sprzętu elektronicznego:

  • użytkowanie sprzętu niezgodne z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi;
  • przechowywanie sprzętu w budynkach gospodarczych i innych pomieszczeniach niemieszkalnych;
  • zniszczenia powstałe w trakcie remontu, zarówno mechaniczne, jak i powstałe w skutek przepięcia będącego skutkiem skoków napięcia w instalacji;
  • utrata danych zapisanych w formie cyfrowej;
  • sprzęt starszy niż np. 5 lat;
  • sprzęt chroniony z gwarancji producenta;
  • zniszczenia wywołane przez działanie pola magnetycznego lub elektromagnetycznego.

Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Wyliczyliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w 12 towarzystwach. Przyjęliśmy podstawowy zakres polisy (ochrona murów, elementów stałych i ruchomości domowych – SU 50 000 zł przed zdarzeniami losowymi), a pod uwagę wzięliśmy mieszkanie własnościowe o powierzchni 100 m2 znajdujące się w Warszawie. 

Wyraźnie widać, że ceny za niemal identyczny produkt ubezpieczeniowy mogą znacznie od siebie odbiegać. Najtańsza jest oferta TU Europa, która wynosi 174 zł. Najwięcej trzeba z kolei zapłacić za polisę w PZU i jest to 679 zł. Dodajmy, że wszystkie składki odnoszą się do roku obowiązywania umowy polisowej. 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – przykładowe składki

TU

PolisaSkładka roczna

Europa

MyFlat

174 zł

Uniqa

Twój Dom Plus

193 zł

Proama

Dom

238 zł

Link4

Dom

245 zł

Generali

Generali, z myślą o domu

253 zł

AXA

Twoje Miejsce

255 zł

TUZ

Ubezpieczenie domów jednorodzinnych i mieszkań

332 zł

Inter PolskaInter Lokum

334 zł

mtu24.plMieszkaj z mtu24.pl

343 zł

AegonAegon dla domu

347 zł

AvivaW domu

437 zł

PZUDom

679 zł

Compensa
Wiener
InterRisk
Warta
TUW
HDI
Nationale Nederlanden
Ergo Hestia
Benefia
Allianz
Concordia

ceny dostępne w TU

Tabela 2. Źródło: rankomat.pl, strony internetowe towarzystw (stan na: 07.08.2020 r.).

Ważne informacje

1. Z definicji sprzęt elektroniczny to: urządzenia, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych

2. W polisach mieszkaniowych domowa elektronika może być traktowana zarówno jak ruchomości domowe, jak i elementy stałe

3. Elementy stałe najczęściej są dostępne w podstawie polisy, a ruchomości są odpłatnym rozszerzeniem

4. Sumy ubezpieczenia w polisie powinny odzwierciedlać realną wartość mienia, którego dotyczą