Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa tzw. sumy gwarancyjne w polisach komunikacyjnych. Oznacza to, że maksymalna kwota zadośćuczynienia wypłaconego z OC sprawcy w przypadku szkód osobowych nie może przekroczyć 5 210 000 euro, a odszkodowania w ramach szkód majątkowych 1 050 000 euro.

Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny musi mieć wykupioną ważną polisę OC. Dzięki niej w razie wypadku lub kolizji drogowej ubezpieczyciel wypłaci osobom poszkodowanym odszkodowanie, bądź zadośćuczynienie z OC sprawcy. Kwota świadczenia będzie uzależniona od rozmiaru powstałych szkód.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie są sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC?

W przypadku ubezpieczenia OC sprawcy wypadku lub kolizji drogowej firma ubezpieczeniowa odpowiada do maksymalnej wysokości tzw. sumy gwarancyjnej, której wysokość jest określona w art. 36 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W wyniku decyzji Komisji Europejskiej maksymalne stawki sum gwarancyjnych zmieniały się w ciągu ostatnich lat w następujący sposób:

Do 10 grudnia 2009 roku suma gwarancyjna z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosiła:

 • W przypadku szkód osobowych – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Oznacza to, że jedna osoba mogła otrzymać odszkodowanie nawet w wysokości 1 500 000 euro. Jeśli jednak liczba poszkodowanych w jednym zdarzeniu była większa, łączne odszkodowanie dla wszystkich poszkodowanych nie mogło przekroczyć tej kwoty.
 • W przypadku uszkodzeń mienia – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Od 11 grudnia 2009 roku sumy gwarancyjne uległy zmianie i do 10 czerwca 2012 roku wynosiły:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód na mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Od czerwca 2012 roku sumy gwarancyjne wynosiły:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Od stycznia 2019 roku sumy gwarancyjne wynoszą:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Obecnie w Parlamencie Europejskim toczą się prace nad nową europejską dyrektywą, w której wyniku ma wzrosnąć wysokość maksymalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC do 6 450 000 euro w przypadku szkód na osobie, a także 1 300 000 euro odnośnie do szkód na mieniu. Po wejściu w życie tych zmian państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej będą mieć dwa lata na ich wprowadzenie do krajowych przepisów.

Jak OC sprawcy chroni poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów jest obowiązkowe. Wynika to z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Art. 34 tej ustawy wskazuje na obowiązek wypłaty odszkodowania, jeżeli kierujący pojazdem jest sprawcą uszkodzenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu, a w tragicznym przypadku śmierci. 

 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.
 2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: 1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego; 2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; 3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Na podstawie ustawy można także liczyć na wypłatę odszkodowania, jeżeli szkoda została popełniona przez sprawcę, który nie miał ważnego ubezpieczenia OC. Można je uzyskać z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który następnie będzie żądał zwrotu wypłaconej kwoty przez sprawcę.

Na podstawie art. 363. § 1 Kodeksu cywilnego przedmiot szkody powinien wrócić do stanu sprzed zdarzenia, a odszkodowanie powinno być wypłacone w określonej kwocie, która wystarczy na naprawę uszkodzonego samochodu. Można także wybrać wariant bezgotówkowy, jeżeli ktoś chce oddać auto do serwisu i odebrać naprawione bez załatwiania dodatkowych formalności.

Na czym polega metoda kosztorysowa likwidacji szkody z OC sprawcy?

W ramach metody kosztorysowej ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, którego kwota powinna wystarczyć na pokrycie kosztów naprawy samochodu. Zwykle po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła rzeczoznawcę, aby ocenił jej rozmiar. Nie zawsze jednak jego wizyta jest konieczna. Często firmy ubezpieczeniowe podejmują decyzję o wypłacie świadczenia na podstawie zdjęć nadesłanych przez poszkodowanego, jeśli uszkodzenia pojazdu nie są poważne (np. zarysowany zderzak, stłuczony reflektor itd.).

Większość towarzystw, aby przyspieszyć likwidację, przygotowało internetowe formularze zgłoszenia szkody, w których dokładnie można opisać i udokumentować zdjęciami rozmiar uszkodzeń pojazdu. Następnie ubezpieczyciel zaproponuje kwotę odszkodowania. Możesz ją zaakceptować, ale nie musisz. Jeżeli jednak masz pewność, że wypłacone świadczenie wystarczy na naprawę samochodu, warto skorzystać z takiej opcji. Jest ona na pewno dużo szybsza niż oględziny auta wykonane przez rzeczoznawcę.

Jeżeli jednak rzeczoznawca przyjedzie obejrzeć pojazd, będzie korzystał z systemu do wyliczenia wysokości szkód (najczęściej Audatex lub EurotaxGlass’s). Znajdują się w nim ceny minimalne i maksymalne części samochodowych oraz roboczogodzin warsztatów w danym regionie. Jeśli uznasz, że zaproponowana kwota jest zbyt niska, możesz przedstawić kosztorys przygotowany przez zaufany warsztat. Tak uargumentowany wniosek towarzystwo powinno rozpatrzeć pozytywnie. Warto sprawdzić, czy pierwotnie zaproponowana przez ubezpieczyciela kwota wypłaty odszkodowania wystarczy do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego samochodu.

Czy warto zlikwidować szkodę bezgotówkowo z OC sprawcy?

Zamiast korzystać z opisanej powyżej metody kosztorysowej, możesz zlikwidować szkodę z OC sprawcy w wariancie bezgotówkowym. W tym celu musisz znaleźć zaufany warsztat, np. lokalnego mechanika lub Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO). Możesz również skorzystać z usług punktu współpracującego z ubezpieczycielem. Następnie należy podpisać z wybranym warsztatem umowę, w której oświadczysz, że po wykonanej naprawie uszkodzonego samochodu towarzystwo przekaże kwotę odszkodowania na rzecz serwisu.

Po podpisaniu umowy wystarczy udać się do warsztatu z kosztorysem sporządzonym wcześniej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli mechanik stwierdzi, że wyliczenia kosztów naprawy są zbyt niskie, skontaktuj się z ubezpieczycielem w celu ich weryfikacji. Dopiero po ich zaakceptowaniu przez firmę warsztat przystąpi do naprawy auta, a zakład ubezpieczeń przekaże kwotę odszkodowania na rzecz serwisu.

Po zakończeniu naprawy musisz jedynie odebrać sprawny samochód. Jeśli okaże się, że koszty usunięcia uszkodzeń pojazdu były wyższe niż kwota wypłaconego odszkodowania, warsztat wystawi fakturę, a następnie towarzystwo ubezpieczeniowe dopłaci różnicę.

Jaką wybrać metodę likwidacji szkody z OC sprawcy?

Decyzja należy do Ciebie. Jednak przy droższych i bardziej wartościowych, młodszych pojazdach warto skorzystać z naprawy bezgotówkowej w ASO. Masz wtedy pewność, że Twój samochód jest w dobrych rękach i naprawa zostanie przeprowadzona przy użyciu oryginalnych części.

Wariant bezgotówkowy jest również dobry dla osób, które nie chcą osobiście negocjować wysokości odszkodowania z towarzystwem. Dzięki temu wszelkie formalności związane z naprawą samochodu przebiegną pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem. Z kolei, metoda kosztorysowa może być dobrym rozwiązaniem dla właścicieli starszych pojazdów, którzy mają zaufanego mechanika lub są w stanie samodzielnie naprawić uszkodzone auto. 

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Za co przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

W przypadku kolizji drogowej poszkodowany może ubiegać się o wypłatę odszkodowania za uszkodzone mienie. Sprawca stłuczki powinien podać Ci numer swojej polisy OC oraz nazwę towarzystwa, w którym wykupił ubezpieczenie. Jeśli zniszczenia samochodu nie są poważne, możesz, zamiast wzywać na miejsce policję, spisać oświadczenie sprawcy kolizji, które następnie dołączysz do dokumentacji podczas zgłaszania szkody ubezpieczycielowi.

Jeżeli dojdzie do wypadku drogowego, w którym osoby poszkodowane doznały uszkodzeń ciała, na miejsce należy wezwać policję. Służby sporządzą notatkę o przebiegu okoliczności zdarzenia, którą trzeba dołączyć podczas zgłaszania szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym. W razie wypadku możesz zwrócić się do ubezpieczyciela o wypłatę z OC sprawcyzadośćuczynienia m.in. za doznaną krzywdę, ból, uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym czy zahamowanie kariery zawodowej.

Jeżeli wypadek drogowy skończy się tragicznie i poszkodowany umrze, jego bliscy mogą również domagać się zadośćuczynienia za śmierć najbliższej osoby, a także zwrot kosztów pogrzebu. W wielu sytuacjach można też wnioskować o rentę – jeśli w wyniku wypadku życie po nim nie będzie już takie jak przed np. w wyniku inwalidztwa.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcy?

Zgodnie z przepisami szkodę z OC sprawcy należy zgłosić w ciągu 3 lat od daty zdarzenia. Wyjątkiem są szkody spowodowane w wyniku występku lub przestępstwa. Na zgłoszenie takich roszczeń masz 20 lat.

Jednak warto, abyś zgłosił szkodę z OC sprawcy jak najszybciej. Wówczas ubezpieczyciel nie będzie mógł np. zarzucić Ci, że szkoda powiększyła swoje rozmiary poprzez Twoje zaniechanie i odłożenie wystąpienia o jej likwidację na później.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Szkodę z OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego możesz zgłosić telefonicznie, dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela lub przez internet, wypełniając formularz online. Możesz także wysłać papierowy formularz i załączniki pocztą tradycyjną, jednak to opóźni proces likwidacji szkody.

Najprościej skorzystać z formularza online, za którego pośrednictwem można od razu załączyć zdjęcia uszkodzeń pojazdu oraz notatkę policyjną lub oświadczenie o zdarzeniu drogowym, numer konta, czy dowód rejestracyjny. Po otrzymaniu zgłoszenia ubezpieczyciel podejmie decyzję o zakresie odpowiedzialności sprawcy za zaistniałą szkodę. 

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

W ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie z OC sprawcy. Jednak ten termin może się przedłużyć, gdy ustalenie zakresu odpowiedzialności towarzystwa nie jest możliwe. Wówczas odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione, ale nie później niż w ciągu 90 dni od daty wpłynięcia wniosku o likwidację szkody.

Termin likwidacji szkody może się również zmienić, jeśli ustalenie zakresu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego lub kwoty odszkodowania zależy od wyroku sądu w toczącym się postępowaniu cywilnym albo karnym.

Co zrobić, jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela?

Jeżeli ubezpieczyciel proponuje Ci kwotę odszkodowania z OC sprawcy, która nie pokryje kosztów naprawy samochodu, możesz się odwołać od jego decyzji. Warto wówczas skorzystać z wyceny wykonanej przez ASO lub rzeczoznawcę, aby uargumentować swoje stanowisko.

Jeżeli mimo tego ubezpieczyciel nie zmieni zdania, możesz zwrócić się o bezpłatną interwencję do Rzecznika Finansowego. Jeśli okaże się nieskuteczna, w ostateczności można wystąpić na drogę sądową.

Co warto wiedzieć?

 1. Maksymalna suma gwarancyjna w OC w przypadku szkód na osobie wynosi 5 210 000 euro.
 2. Maksymalna suma gwarancyjna w OC w przypadku szkód w mieniu wynosi 1 050 000 euro.
 3. Szkodę należy zgłosić ubezpieczycielowi w ciągu 3 lat od daty zdarzenia.
 4. Standardowo ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji o pokryciu świadczeń lub odmowie wypłaty odszkodowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypłatę z OC sprawcy

 1. Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia z OC sprawcy?

  Są to dwa różne pojęcia. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z OC sprawcy w razie wystąpienia szkód majątkowych, czyli uszkodzenia samochodu. Natomiast zadośćuczynienie to pieniężna rekompensata za doznane w wypadku drogowym szkody osobowe. Możemy do nich zaliczyć np. jednorazowe świadczenie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, lekarstw czy dojazdów do placówek medycznych, utraconych zarobków w wyniku odniesionych obrażeń, bądź rentę.

 2. Czy można negocjować kwotę odszkodowania z OC sprawcy?

  Tak, jak najbardziej. Nie musisz zgodzić się z pierwotną propozycją ubezpieczyciela, który będzie chciał maksymalnie obniżyć koszty naprawy auta. Jeśli masz nowy samochód, możesz domagać się skorzystania z ASO i użycia oryginalnych części. Najlepiej poinformować o tym towarzystwo na etapie spotkania z rzeczoznawcą. W efekcie wpłynie to na podwyższenie kwoty odszkodowania.

 3. Czy otrzymam odszkodowanie, jeśli sprawca nie ma ważnego OC?

  Tak. Jeśli sprawca nie ma ważnego OC, szkoda zostanie zlikwidowana ze środków UFG. Następnie Fundusz wystąpi o ich zwrot do osoby, która spowodowała wypadek lub kolizję. Jeżeli tożsamość sprawcy nie jest znana, to UFG wypłaca odszkodowanie za szkody na:

  • osobie – gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem, którego tożsamości nie ustalono,
  • mieniu – tylko wówczas, gdy u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni.