Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują właścicielom pojazdów zawarcie umowy OC w biurze agenta, siedzibie firmy lub online, czyli przez internet i telefon. Każdy z wymienionych sposobów zakupu polisy jest skuteczny. Nie każdy jednak uprawnia do wcześniejszej rezygnacji z umowy OC.

Kupiłeś ubezpieczenie OC przez telefon, a kilka dni później okazało się, że nie była to najkorzystniejsza oferta? Nic straconego – rozwiązaniem jest odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość. Z tej możliwości możesz skorzystać także wtedy, gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jeżeli jednak kupiłeś polisę OC:

 • w siedzibie firmy ubezpieczeniowej lub
 • w biurze agenta ubezpieczeniowego

to nie będziesz mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Polisę OC możesz co najwyżej wypowiedzieć lub ulegnie ona wcześniejszemu rozwiązaniu. Jest to jednak możliwe tylko w kilku ściśle określonych w ustawie przypadkach.

Czym różni się wypowiedzenie OC od odstąpienia od umowy?

Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość i wypowiedzenie OC nie są pojęciami tożsamymi. Odstąpienie przysługuje wyłącznie osobom, które kupiły ubezpieczenie kanałem direct. Z kolei wypowiedzenie oznacza, że jedna ze stron umowy (z reguły właściciel pojazdu) nie jest zainteresowana jej dalszym kontynuowaniem

– tłumaczy Bartosz Benduch, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Przykład: Pan Łukasz otrzymał kontakt do agenta ubezpieczeniowego od swojego kolegi. Po zakupie OC w biurze agenta mężczyzna zorientował się, że mógłby nabyć znacznie tańsze OC w innej firmie. Niestety, pan Łukasz nie może odstąpić od umowy OC. Miałby taką możliwość tylko wtedy, gdyby polisa została zakupiona przez internet lub telefon.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC zawartą u agenta?

Warunki wypowiedzenia umowy OC posiadacza pojazdu mechanicznego określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Odnoszą się one zarówno do umów zawartych u agenta, jak i direct (na odległość). Zgodnie z nimi, wypowiedzenie OC możemy złożyć na piśmie:

 • Z końcem okresu ochrony - nie później niż na jeden dzień przed upływem 12 miesięcy, na który umowa OC została zawarta;
 • Jeżeli właściciel pojazdu w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC została przedłużona automatycznie (możemy wypowiedzieć tylko wznowione OC);
 • W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego na inną osobę (np. po sprzedaży samochodu) - umowa zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia.
Na stronie https://rankomat.pl/samochod/wypowiedzenie-umowy-oc dowiesz się więcej na temat wypowiedzenia umowy OC i pobierzesz/wygenerujesz wzór wypowiedzenia dostosowany do powodu rezygnacji z umowy.

Kiedy umowa OC zawarta u agenta ulega rozwiązaniu?

Okoliczności, podczas których dochodzi do rozwiązania umowy OC, zostały wymienione w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (Art. 33). Zgodnie z przepisami, umowa OC może ulec rozwiązaniu przed upływem okresu na jaki została zawarta, m.in.:

1. Z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;

2. Z dniem odstąpienia od umowy - jeśli pojazd mechaniczny w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia nie został zarejestrowany (każda ze stron może odstąpić od umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę - art. 29 ust. 3);

3. Po wypowiedzeniu OC przez nowego właściciela (wspomniane wcześniej przeniesienie prawa własności). Dotyczy to także sytuacji, w której posiadacz pojazdu zawarł umowę OC, a następnie utracił jego posiadanie na rzecz właściciela;

4. Z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza;

5. Z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;

6. Z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą,

7. Z dniem wydania zaświadczenia o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

8. Z dniem wypowiedzenia umowy automatycznie wznowionej (wspomniane wcześniej podwójne OC).

W ww. przypadkach (oprócz pkt. 3. i 9.),  właściciel pojazdu nie musi składać wypowiedzenia umowy OC. Należy jednak powiadomić zakład ubezpieczeń o okoliczności, która uprawnia nas do wcześniejszego rozwiązania umowy - najlepiej na piśmie lub online za pomocą specjalnego formularza - o ile towarzystwo umożliwia/akceptuje takie zgłoszenie. W większości przypadków niezbędne jest także przekazanie kopii dokumentu potwierdzającego daną okoliczność (np. zaświadczenia o złomowaniu czy wyrejestrowaniu pojazdu).

Jeżeli Twoja umowa OC została rozwiązana przed końcem okresu na jaki została zawarta, przysługuje Ci zwrot niewykorzystanej składki OC.

Komu przysługuje prawo odstąpienia od umowy OC?

Inne przepisy regulują kwestię odstąpienia od umowy (art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta). Zgodnie z nimi, odstąpić od umowy OC bez podania przyczyny mogą tylko osoby, które kupiły polisę online (przez telefon lub Internet). Wyróżniamy wśród nich dwie grupy klientów – konsumentów i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 1. Konsumenci – to osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeszcze do niedawna jedynie te osoby miały prawo odstąpić od umowy OC zawartej na odległość.
 2. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość ta grupa przedsiębiorców jest traktowana jak konsumenci. Nowe przepisy obowiązują od 1 czerwca 2020 r.

Przykład: Pani Anna jest zatrudniona w spółce, w której zajmuje się sprawami floty pojazdów. Do jej obowiązków należy m.in. zakup polis OC. Kupując ubezpieczenia przez internet lub telefon dla pojazdów należących do spółki, pani Anna nie może odstąpić od umowy. Z tego względu kobieta zawsze skrupulatnie porównuje oferty ubezpieczycieli.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby odstąpić od OC kupionego na odległość?

Chcesz odstąpić od umowy OC zawartej na odległość? Przed wypełnieniem formularza upewnij się, że spełniasz te dwa warunki:

 • Umowę OC zawarłeś na odległość – kupiłeś polisę przez internet lub w rozmowie telefonicznej z konsultantem firmy ubezpieczeniowej.
 • Od zawarcia umowy nie minęło 30 dni – jeżeli jesteś konsumentem lub 7 dni – jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, możesz skutecznie odstąpić od umowy OC zawartej na odległość. Ubezpieczyciel nie będzie mógł rozpatrzyć odstąpienia negatywnie.

Z czym wiąże się odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość?

Zdecydowałeś się odstąpić od umowy OC zawartej kanałem direct (np. przez internet)? Powinieneś pamiętać o dwóch kwestiach:

1. Ubezpieczyciel ma prawo wymagać opłaty za okres, przez który korzystałeś z ochrony ubezpieczeniowej. Tytułem zwrotu możesz zatem otrzymać kwotę niższą, niż zapłaciłeś.

2. Musisz zadbać o ciągłość polisy OC. W przeciwnym razie otrzymasz wezwanie do zapłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kary są wysokie – w 2021 r. jeden dzień bez ochrony ubezpieczeniowej oznacza opłatę karną w wysokości 1120 zł.

Kara za brak OC w 2021 r.

Przykład: Pani Dagmara po zakupie używanego samochodu nie skorzystała z możliwości przejęcia polisy od poprzedniego właściciela. Ubezpieczenie OC kupiła przez telefon, a kilka dni później zorientowała się, że przepłaciła. Kobieta wypowiedziała umowę zawartą na odległość, ale nie zadbała o ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Za 5 dni bez ubezpieczenia musiała zapłacić karę w wysokości 2800 zł.

Jak napisać odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość?

Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość wymaga przygotowania pisma, ale nie jest ono skomplikowane. W jego treści musisz podać:

 • swoje dane osobowe i adresowe – imię, nazwisko i numer PESEL, adres zamieszkania i do korespondencji,
 • numer polisy OC, od której zakupu chcesz odstąpić i numer rejestracyjny samochodu, dla którego ubezpieczenie OC zostało zakupione,
 • podstawę prawną – art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Pamiętaj, aby podpisać odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość przed wysłaniem pisma do firmy ubezpieczeniowej. W przeciwnym razie nie zostanie ono przyjęte przez ubezpieczyciela.

Nie chcesz samodzielnie przygotowywać odstąpienia od umowy OC zawartej na odległość? Pobierz wzór odstąpienia od umowy OC zawartej na odległość. Spersonalizowany formularz odstąpienia od umowy OC znajdziesz też na stronie internetowej ubezpieczyciela, u którego kupiłeś polisę.

Jak dostarczyć ubezpieczycielowi odstąpienie od umowy OC?

Przygotowałeś odstąpienie od umowy OC? Pozostaje je jeszcze dostarczyć. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • osobiście w siedzibie firmy ubezpieczeniowej – z uwagi na pandemię COVID-19 ten sposób nie jest polecany,
 • za pośrednictwem poczty – wybierz list polecony, gdyż otrzymasz potwierdzenie nadania przesyłki,
 • poprzez formularz online znajdujący się na stronie internetowej ubezpieczyciela – będziesz musiał wypełnić dodatkowe pola i dodać skan pisma,
 • wysyłając wiadomość e-mail – adres do kontaktu znajdziesz na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej.

Wysyłasz odstąpienie od umowy OC za pośrednictwem poczty? Momentem złożenia oświadczenia jest data stempla pocztowego. Jeżeli skorzystasz z usług firmy kurierskiej, to oświadczenie zostanie złożone dopiero w momencie dostarczenia przesyłki.

Co warto wiedzieć

 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość to prawo przysługujące konsumentom i przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Na odstąpienie od umowy OC kupionej online lub przez telefon konsument ma 30 dni, a przedsiębiorca 7 dni.
 • Ubezpieczycielowi przysługuje wynagrodzenie za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki może być pomniejszony o to wynagrodzenie.
 • Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy przygotować i złożyć pismo. Można to zrobić drogą elektroniczną.
 • Odstąpienie od umowy OC oznacza, że właściciel auta musi zadbać o ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Tanie OC można kupić, wykorzystując kalkulator OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy odstąpienie od umowy OC wiąże się z karą finansową?

  Samo odstąpienie nie wiąże się z żadnymi kosztami czy karami finansowymi. Firma ubezpieczeniowa może jednak pomniejszyć zwrot o kwotę proporcjonalną do okresu, przez jaki udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Czy na odstąpienie od umowy OC na pewno jest 30, a nie 14 dni?

  Standardowy czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni. Taki okres obowiązuje m.in. przy zakupach w sklepach internetowych. Dla umów ubezpieczenia okres ten jest jednak dłuższy – wynosi 30 dni.
 3. Jak prawidłowo obliczyć okres 30 dni na odstąpienie od umowy OC?

  Okres 30 dni liczy się od momentu zawarcia umowy, a nie od dnia, w którym zaczęła obowiązywać ochrona ubezpieczeniowa. Taka konstrukcja przepisów ma związek z tym, że umowę można zawrzeć z wyprzedzeniem (np. umowa OC została podpisana 25 marca, ale ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody, które powstały od 5 kwietnia).
 4. Czy trzeba wskazać powód odstąpienia od umowy OC?

  Nie. W żadnym poprawnie przygotowanym wzorze lub formularzu odstąpienia od umowy OC zawartej na odległość nie znajduje się pole na określenie przyczyn decyzji. Ubezpieczycielowi ta informacja nie jest potrzebna.
 5. Czy mogę odstąpić od umowy OC, jeżeli płacę składkę w ratach?

  Tak, jeżeli zakup miał miejsce przez kanał direct. Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują rozłożenie składki OC na raty, a wybór takiej formy płatności za OC w żaden sposób nie wpływa na prawo do odstąpienia od umowy OC zawartej na odległość.