Dotychczas byłeś jedynym użytkownikiem samochodu, ale uprawnienia do kierowania pojazdem zdobyło Twoje dziecko lub ktoś z najbliższej rodziny? Jeżeli zamierzasz systematycznie użyczać mu auta, poinformuj o tym ubezpieczyciela.

Większość młodych kierowców nie ma możliwości zdobywania doświadczenia za kierownicą własnego pojazdu, ale korzystają oni z życzliwości swoich rodziców. W pożyczaniu samochodu nie ma nic złego, warto jednak pamiętać o formalnościach, czyli zgłoszeniu ubezpieczycielowi faktu stałego użyczania pojazdu niedoświadczonemu kierowcy. W przeciwnym razie, po wypadku może czekać nas niemiła niespodzianka.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

O jakiego dodatkowego kierowcę pyta ubezpieczyciel?

Od zgłoszenia dodatkowych kierowców należy rozróżnić wskazanie współwłaścicieli pojazdu. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe pyta, czy ubezpieczany samochód jest własnością więcej niż jednej osoby. Jeżeli tak, konieczne będzie podanie wszystkich danych, które są niezbędne do wyliczenia przez ubezpieczyciela wysokości składki ubezpieczeniowej.

Większość towarzystw wymaga także zgłoszenia do ubezpieczenia kierowcy, który nie jest właścicielem lub współwłaścicielem auta i systematycznie korzysta z samochodu, jeśli jest on młodszy od właściciela/współwłaściciela pojazdu lub posiada prawo jazdy krócej niż 3 lata.

Zazwyczaj we wniosku polisowym wystarczy podać wiek dodatkowego użytkownika auta, jego płeć oraz datę otrzymania uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Co Ci grozi, jeśli nie poinformujesz towarzystwa o dodatkowym kierowcy?

Wyliczając składkę OC i AC, towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę szereg czynników. Dotyczą one zarówno pojazdu, jak i kierowcy. Jeżeli chodzi o kierowcę, to liczy się przede wszystkim jego doświadczenie w prowadzeniu pojazdów oraz okres, w którym korzystał on z ubezpieczenia.

Młodzi i niedoświadczeni kierowcy są zazwyczaj określani przez towarzystwa jako osoby zwiększonego ryzyka. To z kolei ma odzwierciedlenie w wyższej składce OC.

Jeżeli właściciel auta nie poinformuje ubezpieczyciela, że młoda osoba (lub kierowca, który niedawno zdał prawo jazdy) będzie korzystała z pojazdu, cena polisy zostanie wyliczona wyłącznie na podstawie jego danych. Może ona jednak ulec zmianie, gdy tylko ubezpieczyciel dowie się o zatajeniu tej informacji.

Podstawa prawna: art. 8a. 1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Zgłoszenie ubezpieczycielowi, że za kierownicą pojazdu będzie zasiadał młody i/lub niedoświadczony kierowca jest konieczne także podczas zawierania lub korzystania z umowy ubezpieczenia autocasco (AC).

Jeśli właściciel auta zatai taką informację, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż w OC. Ubezpieczyciel będzie miał prawo do zastosowania udziału własnego w AC (zaniżenia odszkodowania) lub nawet odmowy wypłaty należnego świadczenia.

Ponieważ autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, każde towarzystwo, w przypadku braku podania informacji o dodatkowym kierowcy, może stosować inne procedury. Informacji o nich należy szukać w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) wybranej firmy.

Przykładowo:

Jeżeli ubezpieczający podał do wiadomości PZU nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy tą, jaka należałaby się PZU gdyby podano dane prawdziwe, a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku roszczenie PZU o dopłatę różnicy składki ubezpieczeniowej staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania.

 • W Generali

Towarzystwo stosuje taką samą procedurę jak PZU. Sytuacja może się jednak diametralnie zmienić, jeżeli dojdzie do wypadku z winy młodego kierowcy, a ubezpieczycielowi uda się udowodnić, że właściciel pojazdu celowo zataił informację o dodatkowym kierowcy. W OWU Generali znajduje się bowiem informacja, że:

- ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Generali wszystkie znane sobie okoliczności, o które był pytany przed zawarciem umowy w formularzach lub w innych pismach,

- ubezpieczający ma obowiązek zgłaszać zmiany okoliczności o których mowa powyżej i zawiadomić o tych zmianach Generali niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości,

- Generali nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ww. postanowień nie zostały podane do jego wiadomości.

Proama z kolei informuje, że może rozwiązać umowę AC z ważnych powodów w drodze wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Ważnymi powodami uzasadniającymi rozwiązanie umowy jest umyślne podanie przez Ubezpieczającego nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy, mających wpływ na ocenę prawdopodobieństwa powstania zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub wysokość składki (...).

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej ustalona kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o dodatkową franszyzę redukcyjną w wysokości 2 000 PLN, jeżeli w chwili zaistnienia zdarzenia kierowcą pojazdu była osoba będąca niedoświadczonym kierowcą. Dodatkowa franszyza redukcyjna nie ma jednak zastosowania, jeżeli przed wystąpieniem szkody ubezpieczający zadeklarował, że pojazd będzie użytkowany przez niedoświadczonego kierowcę.

W jakim terminie zgłosić zmianę danych w polisie OC i AC?

Z przekazaniem informacji o dodatkowym młodym użytkowniku auta nie warto zwlekać, szczególnie, jeśli umowa obejmuje ubezpieczenie AC. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w swoim OWU wskazują, że klient ma obowiązek zawiadomić o zmianach w terminie 14 dni (np. Allianz),  inne jednak wymagają takiego powiadomienia niezwłocznie (Generali).

Uwaga!

Ubezpieczający jest zobowiązany zawiadomić towarzystwo nie tylko o dodatkowym kierowcy, ale również o zmianie wszystkich okoliczności, które zostały zawarte we wniosku o ubezpieczenie, np.:

 • zmianie danych osobowych właściciela/współwłaściciela pojazdu,
 • sprzedaży pojazdu,
 • dokonanych modyfikacjach, np. montażu instalacji gazowej czy powiększeniu pojemności silnika,
 • pojawieniu się współwłaściciela pojazdu,
 • zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Co lepiej zgłosić - dodatkowego użytkownika auta czy współwłaściciela?

Pan Janusz ma 50 lat, mieszka w Olsztynie i jest właścicielem Volkswagena Passata z 2010 r. (diesel, poj. silnika 1968 cm3). Ponad 20 lat ostrożnej jazdy pozwala mu korzystać ze zniżek w maksymalnej wysokości. Teraz do grona kierowców dołączyła jego córka – 22-letni kierowca bez doświadczenia i zniżek, która również będzie użytkować samochód. Pan Janusz zastanawiał się czy od strony finansowej korzystniejsze dla niego będzie zgłoszenie córki jako współwłaściciela samochodu, czy też tylko jako dodatkowego kierowcy. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Oto, jakie propozycje cenowe otrzyma Pan Janusz od ubezpieczycieli, gdy jego córka będzie współwłaścicielem pojazdu:

Towarzystwo

Rodzaj ubezpieczenia 

Cena polisy

mtu24OC811 zł
BenefiaOC, NNW896 zł
AllianzOC, ASS, NNW973 zł
Link4OC, AC mini, ASS1146 zł
mtu24OC, AC, ASS, NNW1611 zł
AvivaOC, AC, ASS1911 zł

Jeżeli córka Pana Janusza zostanie zgłoszona do ubezpieczenia wyłącznie jako dodatkowy kierowca (nie będzie współwłaścicielem pojazdu), koszty zakupu polisy będą następujące:

Towarzystwo

Rodzaj ubezpieczenia 

Cena polisy

Gefion InsuranceOC, ASS518 zł
BenefiaOC, NNW660 zł
AllianzOC, ASS, NNW973 zł
Link4OC, AC mini, ASS1146 zł
UniqaOC, AC, ASS, NNW1443 zł
AvivaOC, AC, ASS1167 zł

Większość towarzystw zaproponowała panu Januszowi wyższą składkę OC, gdy ustanowił córkę współwłaścicielem auta. Zgłaszając młodego kierowcę do ubezpieczenia tylko jako dodatkowego użytkownika pojazdu, właściciel Volkswagena mógł zaoszczędzić 293 zł na OC i 168 zł na pakiecie OC, AC, Assistance i NNW.

Warto pamiętać, że zgłoszenie młodego kierowcy do OC i AC wyłącznie jako użytkownika auta, nie upoważnia go do gromadzenia zniżek za bezszkodową jazdę. Taki przywilej mają wyłącznie właściciele i współwłaściciele pojazdu.

Jak zmienia się składka OC po zgłoszeniu starszego, ale niedoświadczonego kierowcy?

Towarzystwo ubezpieczeniowe może (ale nie musi) zastosować zwyżkę w OC, jeżeli użytkownikiem lub współwłaścicielem auta będzie osoba starsza, ale z bardzo krótkim stażem za kierownicą.

Przykład:

Pani Małgorzata, 40-letnia mieszkanka Siechnic (woj. dolnośląskie), otrzymała uprawnienia do prowadzenia pojazdu miesiąc temu. Jej mąż (47 lat, obecnie posiada Opla Astrę z 2007 r. poj. silnika 1,6) od kilkunastu lat ubezpiecza kolejne samochody i wypracował z tego tytułu maksymalne zniżki w OC (60%). Pan Marek, podczas zakupu kolejnej polisy, zamierza zgłosić żonę do OC jako dodatkowego kierowcę samochodu lub współwłaściciela. Ile może go to kosztować w poszczególnych towarzystwach?

Towarzystwo

Rodzaj ubezpieczenia

Cena polisy, gdy właścicielem auta jest wyłącznie doświadczony kierowca

Cena polisy po zgłoszeniu niedoświadczonego użytkownika auta

Cena polisy po zgłoszeniu niedoświadczonego współwłaściciela auta

GefionOC, ASS492 zł492 zł1032 zł
AXAOC, ASS670 zł895 zł967 zł
Link4OC, ASS908 zł908 zł908 zł
AvivaOC, ASS944 zł944 zł1160 zł
AllianzOC, ASS1020 zł1020 zł1247 zł
UniqaOC, ASS, NNW1242 zł1242 zł1329 zł
mtu24OC1406 zł1406 zł1406 zł
ProamaOC, ASS, NNW1475 zł1475 zł2215 zł
BenefiaOC1529 zł1529 zł1529 zł
GeneraliOC, ASS, NNW1583 zł1583 zł2377 zł
* kalkulacje z dnia 14.10.2019 r. 

Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie podniosła składki OC, gdy pan Marek zgłosił 40-letnią żonę do ubezpieczenia tylko jako użytkownika auta. Ustanowienie niedoświadczonego kierowcy współwłaścicielem pojazdu wymagało już jednak sporej dopłaty. Najtańszy początkowo ubezpieczyciel zastosował zwyżkę w wysokości aż 540 złotych (z 492 zł na 1032 zł). Właściciel auta mógł w takiej sytuacji kupić tańsze OC w innej firmie (Link4),  za 908 zł.

Co warto wiedzieć

 • Jeżeli udostępniasz pojazd niedoświadczonemu kierowcy, zgłoś to do swojego ubezpieczyciela.
 • Młoda osoba (lub z krótkim stażem w prowadzeniu pojazdów) może zostać zgłoszona do OC i AC jako dodatkowy kierowca lub współwłaściciel samochodu.
 • Zgłoszenie dodatkowego użytkownika auta jest korzystniejsze cenowo niż zgłoszenie go jako współwłaściciela pojazdu.
 • Towarzystwo może żądać dopłaty do składki OC jeśli dowie się, że użytkownikiem pojazdu jest niedoświadczony lub młody kierowca.
 • Ubezpieczyciel może obniżyć wysokość odszkodowania z polisy AC lub nawet odmówić jego wypłaty, jeżeli właściciel auta celowo zataił informację o młodym użytkowniku auta.
 • Jeżeli zgłaszasz do ubezpieczenia młodego kierowcę, porównaj oferty różnych towarzystw, bo nie wszystkie stosują zwyżkę z tego tytułu.