Regres ubezpieczeniowy - roszczenie zwrotne towarzystwa ubezpieczeniowego. Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części kosztów wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Wyróżniamy dwa rodzaju regresu ubezpieczeniowego:

  • typowy (właściwy) – sprawca szkody to osoba trzecia,
  • nietypowy (niewłaściwy) – sprawca szkody to sam ubezpieczający.