Wniosek o rejestrację pojazdu to jeden z dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu. Niedługo będziesz po raz pierwszy rejestrować samochód? Dowiedz się, jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu – poniżej znajdziesz poradnik, który przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku.

Rejestracja to procedura administracyjna kończąca się wydaniem dokumentu (dowodu rejestracyjnego) stwierdzającego dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego. Obowiązek rejestracji dotyczy właścicieli zarówno nowych, jak i używanych pojazdów – bez względu na to, czy auto zostało zakupione w kraju, czy też sprowadzone z zagranicy.  

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji pojazdu? 

Dotychczasowe przepisy były niekonsekwentne – w rezultacie szukając informacji, często można było spotkać się ze stwierdzeniem, że pojazd należy zarejestrować w ciągu 30 dni od jego zakupu. To jednak pewne uproszczenie, ponieważ rejestracji w tym terminie powinny dokonać jedynie osoby, które sprowadziły pojazd z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pozostali właściciele pojazdów mieli z kolei obowiązek zgłosić nabycie auta w terminie 30 dni – w przeciwnym razie mogli zostać ukarani karą finansową. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym sprecyzowała tę kwestię. 

Od 1 stycznia 2024 r. osoby fizyczne na rejestrację pojazdu będą mieć 30 dni, a termin ten będzie liczony od dnia:

 • nabycia pojazdu w Polsce;
 • dopuszczenia do obrotu przez KAS pojazdu sprowadzonego z kraju, który nie jest członkiem UE;
 • sprowadzenia pojazdu z kraju należącego do UE;
 • prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji pojazdu?

Aby urzędnik zarejestrował pojazd, sam wniosek nie wystarczy – trzeba do niego jeszcze dołączyć niezbędne dokumenty. Stąd też pytanie, jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu, dotyczy również załączników do wniosku.

Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu:

 • dowód własności pojazdu – faktura w przypadku nowego pojazdu lub umowa zakupu, gdy pojazd jest używany; 
 • świadectwo zgodności WE – gdy pojazd jest nowy; 
 • dowód odprawy celnej – gdy pojazd został sprowadzony z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej; 
 • dokument dotyczący akcyzy, np. potwierdzający jej zapłatę – gdy pojazd został sprowadzony z innego kraju UE; 
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne – jeżeli ich nie ma, a pojazd pochodzi z rynku wtórnego, wystarczy napisać oświadczenie; 
 • dowód rejestracyjny – jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany; 
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego – gdy pojazd jest używany; 
 • tłumaczenie dokumentów, np. umowy zakupu – gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy, a dokumenty nie zostały sporządzone w języku polskim; 
 • potwierdzenie opłat za rejestrację. 

Chcesz zarejestrować samochód, ale brakuje Ci dokumentów? Twoja sprawa jest bardziej skomplikowana? Przed umówieniem wizyty skontaktuj się z pracownikiem wydziału komunikacji.

Właściciele pojazdów muszą nie tylko wiedzieć, jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu, ale również pamiętać o ubezpieczeniu OC. Urzędnik sprawdzi, czy pojazd jest ubezpieczony. Z tego względu najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego należy kupić polisę OC. Rekomendujemy nasz kalkulator ubezpieczeń lub telefoniczny kontakt z naszym doradcą – to najszybsza droga, aby kupić polisę i uniknąć kary

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Porównaj ceny OC i AC

Wniosek o rejestrację samochodu – kto może go złożyć?

Co do zasady wniosek o rejestrację pojazdu powinieneś złożyć osobiście (pojazd powinien zostać zarejestrowany przez właściciela lub osobę reprezentująca firmę – gdy rejestrowany jest pojazd firmowy). Trudność pojawia się wówczas, gdy właściciel z pewnych powodów nie może stawić się w urzędzie lub samochód jest współwłasnością kilku osób. Co wówczas? Rozwiązania są następujące: 

 • właściciel ustanawia pełnomocnika, który w jego imieniu składa dokumenty – pełnomocnikiem może być bliska osoba, np. małżonek;
 • właściciel składa wniosek o rejestrację samochodu online – jednak ta opcja nie jest dostępna w każdym wydziale komunikacji;
 • zamiast wszystkich współwłaścicieli sprawą rejestracji na podstawie pełnomocnictwa zajmuje się tylko jeden z nich – reprezentuje on pozostałych współwłaścicieli;
 • właściciel korzysta z pośrednictwa salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, w którym kupił auto – taka możliwość jest dostępna od 4 czerwca 2021 r.

Jak upoważnić inną osobę do rejestracji auta – pełnomocnictwo

Aby upoważnić wybraną osobę do rejestracji pojazdu, trzeba sporządzić pełnomocnictwo. Nie musisz jednak samodzielnie przygotowywać takiego dokumentu – pobierz wzór pełnomocnictwa w formacie .doc lub .pdf i uzupełnij wymagane pola. 

Udzielasz pełnomocnictwa osobie innej niż małżonek, dziecko, brat, siostra, rodzic, dziadek, babcia czy wnuk? Zapłacisz wówczas opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Jak wygląda wniosek o rejestrację pojazdu?

Zakres informacji, jakie powinny znaleźć się we wniosku o rejestrację pojazdu, określają przepisy. Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdu.

Jeżeli chcesz wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu w domowym zaciszu, nie musisz otwierać wspomnianego rozporządzenia – aktualny wzór wniosku o rejestrację pojazdu w formacie .doc lub .pdf możesz pobrać z naszej strony internetowej. Znajdziesz go też w serwisie gov.pl. Papierowy wniosek otrzymasz w wydziale komunikacji. 

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu? 

Wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu nie jest szczególnie skomplikowane – dokument ten zajmuje jedną stronę A4. Osoby, które nigdy wcześniej nie rejestrowały pojazdu, mogą mieć jednak uzasadnione pytania i wątpliwości. Dotyczy to również Ciebie? Dowiedz się, jak krok po kroku wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu.

Wniosek o rejestrację pojazdu – jak wypełnić:

1. Data i miejsce sporządzenia wniosku oraz oznaczenie stron

Wypełnianie wniosku o rejestrację pojazdu należy zacząć od podania daty i miejsca jego sporządzenia. Następnie można przejść do wpisania danych właściciela pojazdu (właścicieli) oraz organu, który dokona rejestracji.

Jakie dane powinny znaleźć się we wskazanych miejscach? W zależności od tego, kto jest właścicielem pojazdu (osoba fizyczna, osoba prawna – przedsiębiorstwo) występują pewne różnice w zakresie wymaganych informacji:

 • osoba fizyczna podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL – datę urodzenia podaje wyłącznie cudzoziemiec, który nie ma ustalonego numeru PESEL;
 • osoba prawna podaje nazwę, adres siedziby i numer REGON.

W tej części wniosku o rejestrację pojazdu należy też podać nazwę organu rejestrującego i miejscowość, w której się on znajduje.

Przykład: jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – osoba fizyczna

jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – osoba fizyczna

Przykład: jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – firma

jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – firma

2. Dane pojazdu, który ma zostać zarejestrowany

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu? Drugim krokiem jest sprecyzowanie żądania oraz wskazanie danych pojazdu. Wzór wniosku ma charakter ogólny – ten sam wniosek składają osoby, które chcą dokonać rejestracji, czasowej rejestracji, wyrejestrowania lub zawiadomienia o nabyciu (zbyciu) pojazdu. Stąd też niepotrzebne sformułowania należy po prostu skreślić.

Zakres wymaganych informacji o pojeździe, który ma zostać zarejestrowany, obejmuje następujące punkty:

 1. Rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie. Jeżeli chcesz zarejestrować samochód osobowy, nie musisz podawać jego przeznaczenia – wystarczy rodzaj. Gdy chcesz ponownie zarejestrować pojazd ciężarowy (przerejestrowanie samochodu), to informację o przeznaczeniu znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym (na stronie z kodem QR).
 2. Marka, typ, model pojazdu – informacje te znajdziesz na wewnętrznej stronie okładki Karty Pojazdu, którą możesz otrzymać od sprzedawcy. Znajdują się one też w dowodzie rejestracyjnym w polu „D”. Możesz też spisać dane z faktury.
 3. Rok produkcji. W przypadku używanego pojazdu rok produkcji można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym na stronie, na której znajduje się kod QR.
 4. Numer VIN/numer nadwozia, podwozia lub ramy. Numer VIN znajduje się w polu „E” dowodu rejestracyjnego, znajdziesz go też na różnych elementach pojazdu. 
 5. Dotychczasowy numer rejestracyjny. To pole wypełniasz wówczas, gdy chcesz przerejestrować pojazd.
 6. Data sprowadzenia – to pole należy uzupełnić, gdy wniosek dotyczy rejestracji używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium kraju członkowskiego UE.

Oprócz tego należy wskazać datę nabycia (lub zbycia) dotychczas zarejestrowanego pojazdu. 

Przykład: jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – auta używanego, które zostało kupione w Polsce 

jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – auta używanego, które zostało kupione w Polsce

3. Załączniki do wniosku o rejestrację pojazdu

Po podaniu danych samochodu, którego dotyczy wniosek, kolejnym krokiem jest wskazanie załączników – należy wymienić dokumenty składane wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu. Listę niezbędnych dokumentów znajdziesz w jednej z poprzednich sekcji artykułu. 

Przykład: jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – auta używanego, które zostało kupione w Polsce 

jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – auta używanego, które zostało kupione w Polsce

4. Żądanie wydania tablic rejestracyjnych

Kolejna część wniosku o rejestrację pojazdu dotyczy tablic rejestracyjnych i numeru rejestracyjnego. To, które pola wypełnisz, zależy m.in. od rodzaju pojazdu. Jeżeli: 

 • oczekujesz wydania indywidualnych tablic rejestracyjnych – podaj wybrany przez Ciebie wyróżnik;
 • pojazd charakteryzuje się zmniejszonymi wymiarami miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego na tablice rejestracyjne i urząd ma wydać właśnie takie tablice – skreśl słowo „nie”;
 • chcesz zachować dotychczasowy numer rejestracyjny – wystarczy skreślić słowo „nie”. 

Przykład: jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – gdy właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny

jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – gdy właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny

5. Oświadczenie oraz podpis na wniosku o rejestrację pojazdu

Składając wniosek o rejestrację pojazdu, oświadczasz, że podane informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Właśnie dlatego jeszcze przed złożeniem podpisu sprawdź, czy gdzieś nie wkradł się błąd. Jeżeli wszystko się zgadza, pozostaje tylko umówić wizytę w wydziale komunikacji – możesz to zrobić online, odwiedzając stronę internetową urzędu.

Przykład: jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – oświadczenie i podpis

jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu – oświadczenie i podpis

Ile kosztuje rejestracja pojazdu w 2023 roku?

Dobra wiadomość brzmi następująco: aktualnie koszt rejestracji samochodu jest dużo niższy niż jeszcze kilka lat temu. Ile kosztuje rejestracja pojazdu w 2023 roku? Kwota jest uzależniona od tego, czy pojazd jest nowy, czy też używany.

Wysokość opłat za rejestrację samochodu w 2023 roku:

 • nowy samochód – 160 zł lub 1080 zł, gdy właściciel zamawia indywidualne tablice rejestracyjne;
 • używany samochód – opłata również wynosi 160 złotych lub: 66,50 zł bez zmiany tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego lub 80 zł bez zmiany tablic rejestracyjnych, ale z wydaniem pozwolenia czasowego.

Kiedy jest wydawany dowód rejestracyjny tymczasowy i stały?

Tymczasowy dowód rejestracyjny właściciel pojazdu najczęściej otrzymuje podczas pierwszej wizyty w urzędzie. Dokument ten uprawnia do korzystania z pojazdu przez 30 dni. Tyle czasu ma też urzędnik, aby dokładnie sprawdzić informacje o pojeździe i wydać stały dowód rejestracyjny. To podstawowe terminy, bo przepisy przewidują też wyjątki.

Z różnych powodów może się zdarzyć, że 30 dni okaże się czasem niewystarczającym na wydanie stałego dowodu rejestracyjnego. Wówczas procedura jest następująca:

 • właściciel pojazdu musi zgłosić się ponownie do urzędu;
 • urzędnik wydłuża czasową rejestrację na kolejne 14 dni.

Gdyby dodatkowe dwa tygodnie wciąż nie wystarczyły na przygotowanie stałego dowodu rejestracyjnego, użytkowanie pojazdu nie będzie możliwe.

Co warto wiedzieć

 • Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu – należy wskazać dane wnioskodawcy, urzędu oraz informacje o pojeździe, wymienić załączniki i odpowiedzieć na pytania o tablice rejestracyjne.
 • Wniosek o zarejestrowanie pojazdu składa właściciel lub działający w jego imieniu pełnomocnik. Niekiedy ustanowienie pełnomocnika wiąże się z opłatą skarbową.
 • W 2023 r. za rejestrację nowego samochodu trzeba zapłacić 160 zł lub 1080 zł, gdy urząd ma wydać indywidualne tablice rejestracyjne.
 • Tymczasowy dowód rejestracyjny jest wydawany tuż po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu, a na stały dowód rejestracyjny trzeba poczekać 30 dni. 
 • Najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu jego właściciel musi kupić ubezpieczenie OC. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć przez internet, korzystając z naszego kalkulatora.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie znajdę wzór wniosku o rejestrację pojazdu?

  Wzór wniosku możesz pobrać z naszej strony, w wersji papierowej znajdziesz go w wydziale komunikacji. Jeżeli wypełniasz wniosek o rejestrację pojazdu po raz pierwszy, możesz skorzystać z powyższego poradnika, gdzie krok po kroku podpowiadamy, jak to zrobić.

 2. Co należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu?

  Podstawowe dokumenty są dwa – to dowód własności (np. faktura czy umowa zakupu) i potwierdzenie opłaty za rejestrację pojazdu. Pozostałe załączniki zależą od historii pojazdu – czy jest on nowy, czy też używany (został już zarejestrowany przez poprzedniego właściciela). 

 3. Jaki wniosek złożyć, gdy chcę zostawić stare tablice rejestracyjne?

  Jeżeli chcesz korzystać z tablic rejestracyjnych, które otrzymał poprzedni właściciel, wypełniasz ten sam wzór wniosku, skreślając słowo „nie” przy sformułowaniu: „Wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego”. Zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych będzie możliwe, jeżeli są one zgodne z przepisami i czytelne.

 4. Czy rejestracja samochodu to to samo co zgłoszenie nabycia?

  Rejestracja samochodu i zgłoszenie nabycia samochodu to dwie odrębne procedury. Od 1 stycznia 2024 r. nie będzie trzeba już zgłaszać zakupu auta – wystarczy je zarejestrować w ciągu 30 dni. Utrzymany zostanie natomiast obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu. 

 5. Czy trzeba oddać tablice rejestracyjne w celu rejestracji pojazdu?

  Tablice rejestracyjne trzeba dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu. Jeżeli właściciel pojazdu chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny, zostaną mu one zwrócone wraz z tymczasowym dowodem rejestracyjnym – aby możliwe było korzystanie z pojazdu.