W najlepszym wypadku 100 zł, w najgorszym 1200 zł – taki otrzymasz mandat za parkowanie w miejscu, które nie zostało do tego przewidziane. Do tego wspomnieć trzeba o ryzyku, że samochód zostanie odholowany. Jak uniknąć takich problemów?

Zwłaszcza w dużych miastach liczba miejsc postojowych jest niewystarczająca w porównaniu do wciąż rosnącej liczby samochodów. To powoduje, że wielu kierowców parkuje np. na trawnikach. Takie posunięcie jest jednak ryzykowne – oznacza mandat za parkowanie, którego wysokość wcale nie musi być niska.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy możesz otrzymać karę za nieprawidłowe parkowanie?

Informacje o tym, gdzie nie można parkować, znajdują się w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 49 zabrania się postoju:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Zatrzymania lub postoju pojazdu zabrania się na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli jednak unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

Podczas parkowania musisz pamiętać o stosowaniu się do znaków drogowych, które zakazują postoju i zatrzymywania się w danym miejscu. Najpopularniejszy jest:

Znak B-35 zakaz postoju

Znak B-36 zakaz zatrzymywania

 • znak B-35 „zakaz postoju”, czyli ukośna czerwona linia na niebieskim tle,
 • znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”, czyli dwie krzyżujące się czerwone linie na niebieskim tle.

Kierowcy muszą również zwracać uwagę na znaki, które informują kto i w jaki sposób na danym miejscu może parkować, np. wyznaczające miejsca parkingowe przeznaczone tylko dla niepełnosprawnych.

Co mówi prawo?

Przepisów dotyczących zatrzymania i postoju pojazdu szukaj m.in. w ustawie Prawo o ruchu drogowym (np. art. 46, art. 47, art. 49, art. 50, art. 52, art. 60) oraz w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Czym różni się parkowanie od postoju pojazdu?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie podaje definicji terminu „parkowanie”, ale wspomina „zatrzymanie” i „postój”. Jaka jest różnica między tymi pojęciami?

Rozróżnienie między zatrzymaniem pojazdu a postojem:

1. Zatrzymanie pojazdu oznacza jego unieruchomienie. Może ono być podyktowane warunkami lub przepisami ruchu drogowego, ale nie musi. W drugim przypadku znaczenie ma czas – zatrzymanie nie trwa dłużej niż 1 minutę.

2. Postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Przykład

Chociaż w mowie potocznej te dwa terminy często są stosowane zamiennie, to nie są synonimami. Zatrzymanie pojazdu może mieć miejsce w związku z korkiem lub wynikać np. z przepuszczenia pieszego na pasach. Postój zawsze jest uzależniony od woli kierowcy – to po prostu zaparkowanie na krótszy lub dłuższy czas.

Ile wynosi mandat za nieprawidłowe parkowanie w 2024 r.?

Wysokość mandatu za niewłaściwe parkowanie wynosi w 2024 r. od 100 do 1200 zł. To zróżnicowanie ma związek ze stopniem przewinienia – niektóre nieprawidłowe zachowania kierowców są karane surowiej niż inne. Jaki mandat można otrzymać za nieprawidłowe parkowanie lub zatrzymanie samochodu?

W poniższej tabeli wyszczególniamy wszystkie nieprawidłowe zachowania kierowcy związane z postojem lub zatrzymaniem auta. Pamiętaj, że grzywnę możesz zapłacić nie tylko za niewłaściwe parkowanie. Nawet zatrzymanie pojazdu na krótki czas może zakończyć się mandatem, jeśli z tego powodu utrudniasz ruch drogowy lub zostało zagrożone bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

Mandat za złe parkowanie lub zatrzymanie pojazdu 2024 - za co?

NaruszenieGrzywna w złAkt prawny, z którego zostały naruszone przepisy ruchu drogowego
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100-300art. 46 ust. 1
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej100art. 46 ust. 2
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150-300art. 46 ust. 3
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku100art. 47
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego100art. 47a
Zatrzymywanie pojazdu:
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania300art. 49 ust. 1 pkt 1
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi100-300art. 49 ust. 1 pkt 2
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie200art. 49 ust. 1 pkt 3
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię100art. 49 ust. 1 pkt 4
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni100art. 49 ust. 1 pkt 5
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania100art. 49 ust. 1 pkt 6
7) przy lewej krawędzi jezdni100art. 49 ust. 1 pkt 7
8) na pasie między jezdniami100art. 49 ust. 1 pkt 8
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości100art. 49 ust. 1 pkt 9
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu100art. 49 ust. 1 pkt 10
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru100art. 49 ust. 1 pkt 11
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd100art. 49 ust. 2 pkt 1
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu100art. 49 ust. 2 pkt 2
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską100art. 49 ust. 2 pkt 3
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone100art. 49 ust. 2 pkt 4
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m200-300art. 49 ust. 2 pkt 5
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku150art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu300art. 49 ust. 3
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu300art. 49 ust. 3
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej300art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności150-300art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze100art. 60 ust. 2 pkt
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
B-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni... "500art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 [1]
B-39 "strefa ograniczonego postoju"500art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 [1]
P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b1200art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]
Niestosowanie się do znaków:
B-35 "zakaz postoju"100§ 28 ust. 1 [1]
B-36 "zakaz zatrzymywania się"100§ 28 ust. 2 [1]
B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."100§ 28 ust. 6 [1]
B-39 "strefa ograniczonego postoju"100§ 29 [1]
P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b800§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]
D-19 "postój taksówek"100§ 53 [1]
P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy"100§ 90 ust. 2–3 [1]

Powołane w kolumnie 3 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Podsumowując, w większości przypadków za nieprawidłowe parkowanie grozi mandat od 100 do 300 zł. Wyższą karę można otrzymać za parkowanie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych – 1200 zł.

Kiedy samochód może zostać odholowany z parkingu?

Mandat za parkowanie nie jest jedyną konsekwencją, jaka może spotkać kierowcę za zatrzymanie lub postój w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone – służby mogą zdecydować o odholowaniu pojazdu na parking. Wówczas do kosztu mandatu dochodzi jeszcze opłata za lawetę (kilkaset złotych) oraz postój pojazdu na specjalnym parkingu (kilkadziesiąt złotych za dobę). Łącznie całość może wynieść więc nawet ponad 2000 złotych!

Sytuacje, kiedy samochód może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela, precyzują przepisy, a dokładniej ustawa Prawo o ruchu drogowym. Wynika z niej, że do odholowania może dojść, gdy pojazd został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Przepis na uniknięcie przykrej niespodzianki jest jeden – trzeba zwracać uwagę na to, gdzie się parkuje

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Czy od mandatu za złe parkowanie można się odwołać?

Tak, od mandatu możesz się odwołać – to Twoje prawo. Jeżeli uważasz, że kara została nałożona niesłusznie, to pozostaje napisać odwołanie. Masz na to 7 dni od wystawienia mandatu. Wniosek złóż do najbliższego sądu rejonowego – tego, który jest właściwy dla miejsca wystawienia mandatu.

Możesz skorzystać z gotowego wniosku lub napisać go samodzielnie. W drugim przypadku pamiętaj o podaniu niezbędnych danych –odwołanie od mandatu musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • miejsce zamieszkania,
 • seria i numer mandatu i jego kserokopia,
 • numer rejestracyjny pojazdu, którego odwołanie dotyczy.

W treści odwołania powinien też znaleźć się opis zdarzenia wyjaśniający sytuację i uzasadniający odwołanie od mandatu.

Czy za parkowanie w strefie zamieszkania można dostać mandat?

Zatrzymanie lub postój w miejscach tak newralgicznych jak choćby tunel czy uniemożliwienie pieszym skorzystania z przejścia to poważne naruszenia, które skutkują mandatem. Jednak mandat za parkowanie niezgodne z przepisami można otrzymać również w strefie zamieszkania.

Czym jest strefa zamieszkania?

Definicja strefy zamieszkania – podobnie jak zatrzymania i postoju – znajduje się w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Czym jest strefa zamieszkania? To obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, którego wyróżnikiem są szczególne zasady ruchu drogowego – odmienne od tych, które panują tuż poza strefą zamieszkania.

Kierowcom zarówno wjazd, jak i wyjazd ze strefy zamieszkania jest sygnalizowany – każda strefa zamieszkania jest oznaczona odpowiednimi znakami.

Strefa zamieszkania – przepisy

W strefie zamieszkania panują szczególne zasady ruchu. O czym mowa? Zasady obowiązujące kierowców to:

 • poruszanie się z prędkością nie większą niż 20 km/h,
 • parkowanie w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych,
 • obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

Jakie są zasady parkowania w strefie zamieszkania?

W strefie zamieszkania można parkować, chociaż nie wszędzie – postój jest dozwolony wyłącznie w miejscach wyznaczonych w tym celu. Parkingi najczęściej znajdują się na terenie osiedli, w pobliżu szkół lub placów zabaw. Parkowanie np. na chodniku czy trawniku może skończyć się mandatem.

Mandat za parkowanie w strefie zamieszkania

Ile wynosi mandat za postój w strefie zamieszkania na terenie, który nie został do tego wyznaczony? W taryfikatorze mandatów 2024 r. za naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone przewidziany został mandat w wysokości 100 zł. Dodatkowo właściciel samochodu może zostać obciążony kosztem jego odholowania.

Co warto wiedzieć

 • Postój i zatrzymanie się nie są pojęciami tożsamymi.
 • Postój trwa dłużej i nie zależy od warunków ruchu.
 • W 2024 r. mandat za nieprawidłowe parkowanie wynosi od 100 do 1200 zł.
 • Kierowca, który zaparkuje na miejscu dla niepełnosprawnych, dodatkowo musi liczyć się z tym, że jego konto zasili 6 punktów karnych.
 • Jeżeli pojazd będzie stwarzał zagrożenie, zostanie odholowany, a właściciel zostanie obciążony kosztami.
 • W strefie zamieszkania parkowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak uniknąć mandatu za parkowanie w strefie zamieszkania?

  Jednym skutecznym sposobem jest zwrócenie uwagi na to, gdzie samochód zostanie zaparkowany. Jeżeli nie jest to miejsce przeznaczone do postoju pojazdów, to lepiej nie ryzykować – możesz otrzymać mandat za parkowanie w niedozwolonym miejscu lub za naruszenie zakazu postoju.

 2. Czy za nieprawidłowy postój można otrzymać punkty karne?

  Tak, za złe parkowanie konto kierowcy może zostać obciążone punktami karnymi. 6 punktów karnych grozi za zajęcie miejsca postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Z kolei 1 punkt karny otrzyma kierowca, który zlekceważy m.in. znak B-35 „zakaz postoju” czy B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”.

 3. Czy w czasie postoju lub zatrzymania OC nadal obowiązuje?

  Ubezpieczenie OC zapewnia kompleksową ochronę – również wtedy, gdy do szkody doszło podczas postoju lub zatrzymania auta. Inaczej może być w przypadku pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych – o zakresie ich ochrony decyduje ubezpieczyciel.

 4. Czy można dostać mandat za złe parkowanie od straży miejskiej?

  Tak. Nie tylko policja, ale również straż miejska posiada uprawnienia do wystawiania mandatów za zatrzymanie pojazdu w miejscu niedozwolonym. W 2024 r. od straży miejskiej możesz karę pieniężną w wysokości od 100 zł do nawet 1200 zł.

  Szczegółowy wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.