Kara za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu sięga dziś nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. I nie jest to jedyna sankcja zarezerwowana dla pijanego kierowcy. Od października 2023 obowiązują przepisy, które przewidują m.in. do 16 lat więzienia za spowodowanie wypadku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub ze skutkiem śmiertelnym oraz do 3 lat dla recydywisty za samą jazdę po alkoholu. Z kolei od 14 marca 2024 nietrzeźwy kierowca może stracić samochód.

Na przestrzeni lat, akty prawne i kary związane z jazdą pod wpływem alkoholu ulegały zmianom. Od 1 października 2023 r. i 14 marca 2024 r. weszły w życie kolejne regulacje. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i redukcja liczby wypadków. Jakie konsekwencje czekają osoby łamiące nakaz trzeźwości za kierownicą?

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Przypominamy aktualne przepisy dotyczące limitów alkoholu we krwi i kar za jazdę po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Przedstawiamy także najnowsze zmiany w prawie, które obowiązują od połowy marca 2024.

Jazda pod wpływem alkoholu – jaka jest skala problemu?

W marcu 2023 r. zatrzymano 7641 osób kierujących pojazdem po spożyciu alkoholu, natomiast w marcu bieżącego roku nieco mniej, bo 7061 osób. Oznacza to spadek o 7,6%. Nie zmienia to jednak faktu, że problem alkoholu za kierownicą nadal istnieje. Nawet przy tak rygorystycznych przepisach, w ubiegłym miesiącu statystycznie aż 228 nietrzeźwych kierowców wyjeżdżało każdego dnia na drogi.

Każdego roku liczba osób, które prowadziły pojazd będąc pod wpływem alkoholu i zostały przyłapane na gorącym uczynku, sięga kilkudziesięciu tysięcy. Największy problem stanowią kierujący pojazdami w stanie nietrzeźwości.

Ilu kierowców przyłapano na jeździe po alkoholu w latach 2022 i 2023?

Naruszony przepis2022 r.2023 r.
Art. 87 § 1 KW (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka)1418914026
Art. 87 § 2 KW (prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka)64106173
Art. 178a § 1 KK (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)5707149708
Art. 87 § 1a KW (prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka)2679725732
Ogółem10446795639
Źródło: Raport Policji "Wypadki drogowe w 2023 r."

Wypowiedź eksperta

W 2023 roku, w porównaniu z 2022 roku, nastąpił spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 8 828 osób, przy zwiększonej liczba kontroli trzeźwości o 1 374 348.
Raport Wypadki drogowe w Polsce w 2023 r.

Odpowiedzialna jazda to nie tylko przestrzeganie prawa, ale przede wszystkim troska o własne życie i życie innych. Nietrzeźwość kierowcy oraz pozostałych uczestników ruchu to wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Choć każdego roku ich liczba maleje, to jednak zawsze mówimy o cierpieniu i tragedii ludzkiej, której można było uniknąć.

Wypadki nietrzeźwi kierowcy w latach 2011 - 2023

W 2023 roku wszyscy użytkownicy dróg będący pod działaniem alkoholu (kierujący, piesi, pasażerowie) uczestniczyli w 2 074 wypadkach drogowych (9,9% ogółu wypadków). Poniosło w nich śmierć 290 osób (15,3% ogółu zabitych), a 2 263 odniosło obrażenia (9,4% ogółu rannych).

Z danych policji wynika, że najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 331 wypadków. Zginęło w nich 212 osób, a rannych zostało 1506 osób.

Jaka jest różnica pomiędzy jazdą po użyciu alkoholu a jazdą w stanie nietrzeźwości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jazda po alkoholu posiada dwie klasyfikacje. Zostały one zdefiniowane m.in. w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 46):

2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie. Gdy zostanie stwierdzony stan nietrzeźwości u kierowcy, mówimy już o przestępstwie.

Jaką karę można otrzymać za jazdę pod wpływem alkoholu w 2024 r.?

W zależności od wyników badania na stężenie alkoholu we krwi lub obecność w wydychanym powietrzu, kierowca, który dopuścił się jazdy po spożyciu alkoholu, podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń lub w kodeksie karnym.

Kary za jazdę po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń, prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu jest zagrożone:

 • karą aresztu albo grzywną nie niższą niż 2500 zł (nawet do 30 tys. zł),
 • zakazem prowadzenia pojazdów (do 3 lat).

Kierowcy przypisuje są także 15 punktów karnych (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.09.2022 r.).

Kary za jazdę w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i sankcje przewidziane na taką okoliczność reguluje kodeks karny. Są to:

 • kara pozbawienia wolności do 3 lat,
 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (recydywa),
 • konfiskata / przepadek samochodu (w określonych okolicznościach - szczegóły w dalszej części artykułu).

Ponadto, nietrzeźwy kierowca samochodu naraża się na:

 • zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata,
 • środek karny w wys. od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,
 • 15 punktów karnych.

Uwaga! Czas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdu liczy się od dnia po zatrzymaniu prawa jazdy, a nie od daty zapadnięcia wyroku w sprawie.

Od 1 października 2023 r. nietrzeźwy kierowca nie podlega już karze grzywny lub ograniczenia wolności. Zamiast tego, wprowadzono karę pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może także orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.
Taki sam wymiar kary dotyczy osób, które uciekną z miejsca zdarzenia lub spożyją alkohol po zdarzeniu, ale przed przeprowadzeniem przez uprawniony organ badania w celu ustalenia stężenia alkoholu we krwi lub obecności środka odurzającego w ich organizmie.

Recydywa – jakie są kary za ponowną jazdę po alkoholu?

Kierowcy, gdy był już karany za jazdę po alkoholu i ponownie prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, grozi:

 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,
 • wyższa opłata z tytułu świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (minimum 10 tys. zł),
 • zakaz poruszania się pojazdem na okres minimum 3 lat,
 • podwójna grzywna (tzn. min. 5000 zł) - jeżeli w ciągu 2 lat zostanie ponownie zatrzymany za jazdę po użyciu alkoholu,
 • konfiskata samochodu (ten przepis obowiązuje od 14 marca 2024 roku).
Prawo jazdy stracą na stałe osoby, które po raz trzeci zostaną przyłapane na jeździe samochodem w stanie nietrzeźwości. Dożywotnie zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy także kierowców, którzy spowodowali wypadek i osoba/osoby w nim uczestniczące poniosły śmierć lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Co grozi za spowodowanie wypadku po alkoholu?

Zacznijmy od sankcji, jakie grożą trzeźwemu kierowcy za spowodowanie wypadku. Zostały one wymienione w art. 177 § 1 k.k. Osoba, która narusza - chociażby nieumyślnie - zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i powoduje wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli skutkiem wypadku jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, kara więzienia może zostać przedłużona do 8 lat (minimum 6 miesięcy).

Kierowca, który spowoduje wypadek będąc pod wpływem alkoholu musi się jednak liczyć z bardziej uciążliwymi karami (mamy wówczas do czynienia z tzw. typem kwalifikowanym przestępstwa z art. 177 k.k.).

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku w 2024 roku?

Uwaga!

W 2024 r. za przestępstwa drogowe popełniane pod wpływem alkoholu grożą następujące kary:

 • minimum 3 lata więzienia, gdy kierowca jest sprawcą wypadku, w którym inna osoba doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • minimum 5 lat więzienia, gdy dojdzie do śmiertelnego wypadku
  - i do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia (czyli do 16 lat) w przypadku katastrofy i 20 lat pozbawienia wolności w przypadku wypadku.

Wobec kierowców, którzy dopuścili się jazdy po użyciu alkoholu i spowodowali wypadek, przy czym osoba/osoby w nim uczestniczące poniosły śmierć lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zostanie dożywotnio orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Co z konfiskatą samochodu w przypadku jazdy po alkoholu?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało także zmiany ustawowe w postaci konfiskaty aut nietrzeźwych kierowców. Weszły one w życie 14 marca 2024 roku. Od tego dnia samochód może stracić:

 • nietrzeźwy kierowca, w którego krwi zostało wykryte przynajmniej 1,5 promila alkoholu,
 • kierowca, który spowodował wypadek będąc w stanie nietrzeźwości (opcjonalnie dla kierowcy, u którego stwierdzono 0,5 - 1 promila),
 • osoba, która spowodowała katastrofę w ruchu lądowym (opcjonalnie dla kierowcy, u którego stwierdzono 0,5 - 1 promila),
 • osoba, która spowodowała zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym (opcjonalnie dla kierowcy, u którego stwierdzono 0,5 - 1 promila)
 • recydywista, czyli osoba, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu ostatnich 2 lat. 

Sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku samochodu w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Największe szanse mają na to osoby, które zostaną zatrzymane po spożyciu alkoholu, ale nie spowodują wypadku drogowego.

Konfiskata pojazdów może dotyczyć również kierowców prowadzących pojazd pod wpływem substancji odurzających. Ponieważ w polskim prawie nie określono, ile trzeba mieć w sobie takich substancji, aby uznano, że zostało popełnione przestępstwo, w każdej sprawie będzie o tym decydował biegły powołany przez sąd (na podstawie informacji Komendy Powiatowej Policji w Sztumie).

Dla kierowców zawodowych i przy braku własności tylko świadczenie pieniężne

Jeśli samochód zostanie zniszczony lub nie jest wyłączną własnością kierowcy (np. jest tylko przez niego użytkowany), sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu. Uznaje się za nią wartość określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo lub (jeśli pojazd nie był ubezpieczony) średnią wartość rynkową po uwzględnieniu m.in. marki i modelu samochodu, roku produkcji, typu nadwozia, pojemności silnika i przybliżonego przebiegu.

Jeszcze inaczej są traktowani kierowcy zawodowi (osoby, które prowadziły pojazd wykonując czynności zawodowe lub służbowe) - w ich przypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pijanych kierowców?

Warto podkreślić, że polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (autocasco) nie chronią kierowców w sytuacji, gdy prowadzili oni pojazd w stanie nietrzeźwości i spowodowali kolizję lub wypadek drogowy. Ubezpieczenie OC sprawcy jest natomiast przydatne dla osób przez nich poszkodowanych.

Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i jest przeznaczona do ochrony osób trzecich, które mogą ucierpieć w wyniku działań kierowcy. Jeśli pijany kierowca spowoduje wypadek, to jego polisa OC pokryje szkody osób pokrzywdzonych, ale nie zapewni ochrony finansowej sprawcy zdarzenia. Ubezpieczyciel zwróci się bowiem do niego o zwrot wszystkich poniesionych kosztów.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Polisa AC (autocasco) jest z kolei dodatkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które może chronić pojazd np. po kolizji (także z winy kierowcy), kradzieży czy po zniszczeniu wskutek działania żywiołu. Jednak również ona nie zadziała wtedy, gdy do zdarzenia doszło z winy nietrzeźwego kierowcy. Takie ograniczenie odpowiedzialności zapisane jest praktycznie w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) każdego ubezpieczyciela.

Wypadek po alkoholu, gdy sprawcą jest inna osoba - czy można starać się o odszkodowanie z OC?

Jeśli nietrzeźwy kierowca zostanie poszkodowany w kolizji lub wypadku drogowym nie z własnej winy, odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia będzie mu przysługiwało. Towarzystwo sprawcy może co najwyżej zmniejszyć wysokość wypłaconego świadczenia ze względu na tzw. przyczynienie. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy ubezpieczyciel udowodni, że stan po spożyciu alkoholu poszkodowanego miał bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody.

Co warto wiedzieć

 • W 2023 roku ujawniono ponad 63 tys. kierujących pojazdami mechanicznymi pod działaniem alkoholu (w stanie po użyciu i w stanie nietrzeźwości).
 • Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami. Z ich winy doszło w 2023 r. do 1 331 takich zdarzeń.
 • W Polskim prawie rozróżnia się dwie klasyfikacje jazdy po alkoholu: stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości.
 • Za prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu grozi kara aresztu lub grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i 15 punktów karnych.
 • Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności, konfiskata samochodu, zakaz prowadzenia pojazdów, środek karny na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 15 punktów karnych.
 • Najbardziej surowe kary przewidziano dla nietrzeźwych kierowców, którzy po raz kolejny złamali przepisy (recydywa) oraz sprawców wypadków.
 • Nietrzeźwy kierowca, który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym może trafić do więzienia nawet na 20 lat.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy za granicą?

  Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy za granicą może się różnić w zależności od kraju. W większości państw europejskich (np. w Hiszpanii, Holandii, Chorwacji, Niemczech) wynosi on 0,5 promila. Natomiast w Norwegii czy Szwecji limit jest taki sam jak w Polsce (0,2 promila). W niektórych krajach obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu (Czechy, Estonia, Mołdawia), a więc wynik badania musi wskazywać na 0 promila. 

 2. Z jakiego alkomatu warto korzystać?

  Wybór odpowiedniego alkomatu zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów takich urządzeń (także jednorazowych), z różnymi cechami i cenami. Z opinii ich użytkowników wynika, że warto korzystać np. z alkomatu elektrochemicznego, który jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem i oferuje precyzyjne wyniki. Pamiętaj, że ważne jest, aby korzystać z urządzenia, które jest kalibrowane i odpowiednio obsługiwane zgodnie z instrukcjami producenta.

 3. Jak działa alkomat online?

  Alkomat online to aplikacja lub strona internetowa, która umożliwia pomiar poziomu alkoholu we krwi za pomocą komputera lub smartfona. Działa ona poprzez analizę informacji dostarczanych przez użytkownika, takich jak waga, płeć, ilość spożytego alkoholu i czas spożycia, aby oszacować przybliżony poziom alkoholu we krwi. Taki wynik jest jedynie orientacyjny i z pewnością nie jest tak dokładny jak pomiar przeprowadzany profesjonalnym alkomatem. Nie możesz na nim opierać się przy decyzjach dotyczących kierowania pojazdem lub w innych sytuacjach wymagających precyzyjnego pomiaru poziomu alkoholu we krwi.

 4. Jak sprawdzić, czy mogę kierować samochodem po imprezie alkoholowej?

  Jeśli masz wątpliwości, czy po kilku/kilkunastu godzinach od imprezy alkoholowej możesz kierować samochodem:

  • Skorzystaj z alkomatu: użyj profesjonalnego alkomatu, który jest kalibrowany (użyj go zgodnie z instrukcjami producenta);
  • Poczekaj wystarczająco długo: pamiętaj, że alkohol jest przetwarzany w organizmie w różnym tempie, w zależności od indywidualnych cech danej osoby;
  • Skorzystaj z publicznego transportu lub taksówki – jeśli nie masz dostępu do alkomatu i istnieją wątpliwości co do Twojej trzeźwości, bezpieczniej będzie zrezygnować z kierowania samochodem i w ten sposób uniknąć ryzyka utraty prawa jazdy czy nawet kary pozbawienia wolności.
 5. Jak wygląda procedura odzyskania prawa jazdy, gdy zostało zatrzymane za jazdę po alkoholu?

  W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę pod wpływem alkoholu, odzyskać prawo jazdy będziesz mógł na jeden z wymienionych sposobów. Gdy:

  • prawo jazdy zostało zatrzymane na okres krótszy niż rok - złóż wniosek do starostwa i uzyskaj zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów;
  • prawo jazdy zatrzymane na dłuższej niż rok - musisz zdać egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny. Dopiero wtedy będziesz mógł wnioskować o odzyskanie prawa jazdy.

  Istnieje także możliwość złagodzenia kary po upływie połowy okresu od utraty prawa jazdy, dzięki założeniu blokady alkoholowej.